Nemecko-slovenský odborný slovník
Z
© Štefan Ziegler 2011

Zahl der Unterhaltsverpflichtungen

 počet vyživovaných osôb

 

zahlbar

 splatný

ab dem darauffolgenden Monatsersten zahlbar splatný od prvého dňa nasledovného mesiaca

Zahlender

platiaci

 

Zahlschein

poštová poukážka

 

Zahlstelle

platobný orgán, výplatné miesto, platobná agentúra

 

 

 

 

Zahlstellengebühr

provízia pre pracovisko zabezpečujúce výplatu podielov

 

Zahlung

platenie, platba

- Zahlung der Beiträge an Versicherung platenie príspevkov na poistenie

- schlichte Zahlung hladká platba

- Zahlungen ankommende und abgehende platby prichádzajúce a odchádzajúce

Zahlungsantrag

 žiadosť o úhradu 

 

Zahlungsbilanz

platobná bilancia

 

Zahlungseingang

prijatie platby

 

Zahlungserinerung

 upomienka  za nevykonanú platbu

 Werden offene Rechnungen nach zwei Zahlungserinnerungen nicht beglichen, hat er das Recht, den Zugang zum Programm zu sperren. Ak nebudú faktúry uhradené ani po dvoch upomienkach, je oprávnený zablokovať prístup k programu.

zahlungshalber
 s výhradou pripísania na účet
 Die Scheckzahlungen gelten nur als zahlungshalber. Platby šekom platia až po pripísaní platby na účet.
Zahlungsklage
 žaloba na zaplatenie
 

Zahlungsmittel

peňažné prostriedky

Zahlungsmittel ansammeln akumulovať peniaze  (IAS)

Zahlungsmitteläquivalent

peňažný ekvivalent (IAS)

 

Zahlungsmodalitäten

spôsoby platby

 

Zahlungsrückstand

neuhradený záväzok

Zahlungsrückstand beim Stromlieferant neuhradený záväzok voči dodávateľovi elektrickej energie

Zahlungsstrom

tok platieb

 

Zahlungssystem

 systém zúčtovania

 „TARGET 2” ist das europäische Echtzeit- Brutto-Zahlungssystem, welches eine einheitliche Plattform verwendet . „TARGET 2” je európsky systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase, ktorý používa jednotnú platformu.

Zahlungstitel

symbol konštantný (na faktúrach a pod.)

 

Zahlungsunwille

platobná nevôľa

 

Zahlungsvorgänge

platobné operácie, platobné transakcie

 

zahlungswirksam

peňažný

nicht zahlungswirksame Aufwendungen nepeňažné  náklady (IAS)

Zahlungszeitpunkt/Erfüllungstag

 princíp vysporiadania hotovosti

 Wertpapiergeschäfte in Fremdwährung können weiterhin auf Grundlage des Zahlungszeitpunkts/Erfüllungstags erfasst werden. Transakcie s cennými papiermi v cudzej mene možno naďalej účtovať podľa princípu vysporiadania hotovosti.

Zahlungsziel

termín splatnosti

 

zählen (auf)

počítať (s)

Wir zählen auf Sie! Počítame s Vami!

Zählliste mit Sollstand

inventúrny hárok s účtovným stavom

 

zehnter Teil

desatina

Geschäftsanteile, die  zusammen mindestens dem zehnten Teil des Stammkapitals entsprechen obchodné podiely, ktoré zodpovedajú minimálne desatine základného kapitálu

Zehrkosten

stravné, náklady na stravu

 

zeichnen

podpisovať

Der Prokurist zeichnet in der Weise, dass er dem Handelsnamen der Gesellschaft einem die Prokura andeutenden Zusatz und seine Unterschrift beifügt. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

zeichnen

 upísať, podpísať

 gezeichnetes Kapital upísaný kapitál

Zeichnung

podpis

firmenmäßige Zeichnung podpis štatutárneho zástupcu

Zeichnungsberechtigung

podpisové právo

 

Zeilenabstand

riadkovanie

 

Zeilengebühr

poplatok za položku

 

Zeit

čas

- auf unbestimmte Zeit na neurčitý čas

Zeitarbeitsunternehmen

 podnik pre dočasné zamestnávanie

 

Zeitarbeitsvertrag

pracovná zmluva na určitú časovo vymedzenú dobu

 

zeitaufwendig

časovo náročný

 

Zeitbezugsmethode

 metóda aktuálneho kurzu (IAS)

 

Zeiterfassung elektronische

evidencia dochádzky elektronická

 

zeitgerecht

včas

entweder gar nicht oder nicht zeitgerecht erfüllen buď vôbec neplniť alebo nie včas

Zeitgeschäft

terminovaný obchod

 

Zeithorizont

časový horizont

 

zeitintensiv

časovo intenzívny, náročný

 

Zeitraster

časový  raster

 

zeitraubend

časovo náročný

 

Zeitraum

obdobie

überschaubarer Zeitraum dohľadný čas

Zeitversäumnis

strata času

Entschädigung für Zeitversäumnis príplatok za stratu času

Zeitwert

objektívna hodnota  (IAS)

 

Zeitwert

aktuálna hodnota

 

Zentralbankgeldbestand

rezervy hotovostného obeživa v centrálnej banke

Die sogenannte Geldbasis M0 stellt die Summe von Bargeldumlauf und Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute dar. Takzvaná monetárna báza M0 predstavuje sumu obeživa a  rezervy bankových inštitúcií  v centrálnej banke.

zentralregulierend

 centrálne riadiaci

 zentralregulierende Stelle  centrálny riadiaci subjekt

Zentralschutzpultanlage

 pult centrálnej ochrany

 

Zentralstelle

centrála, ústredňa

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Ústredná sprostredkovatelňa práce (nem.)

Zertifikatswerber

 záujemcu o certifikáciu

 

Zertifizierer

certifikujúca  organizácia

 

Zertifizierungsbescheinigung

certifikát

 

Zertifizierungsdienstanbieter

poskytovateľ certifikačných služieb

 

Zertifizierungsgesellschaft

certifikačná spoločnosť

 

Zertifizierungsverfahren

certifikačné postupy

 

Zessionar

postupník, cesionár

Zessionar ist derjenige, an den eine Forderung abgetreten wird.Cesionár je osoba, ktorej bola odstúpená pohľadávka.

Zeugenbeweis

svedecký dôkaz

 

Zeugnis

písomné hodnotenie, vysvedčenie

 

ziehen

vystaviť

Wechsel ziehen vystaviť zmenku

Ziehung

čerpanie

Ziehung des Kredites čerpanie úveru

Ziehungsnotiz

avízo o čerpaní (úveru)

 

Zielausnutzung

využitie celej doby splatnosti

 

Zielbestockung

cieľové drevinové zloženie (zalesňovanie)

 

Zielbeurteilungsgespräch

rozhovor na vyhodnotenie splnenia cieľov

 

Zielkontrolle

kontrola úloh, splnenia cieľov

 

Zielstrebigkeit

cieľavedomosť

 

Zielvereinbarung

stanovenie úloh, cieľov

 

Zins

úrok

aufgelaufene Zinsen nabehnuté úroky

Zinsaufwand

pasívne úroky

 

Zinsbrett

úroková marža

 

Zinsdienst

úroková služba

 

Zinsencap

úrokový cap

Das Zinsencap reduziert das Zinserhöhungsrisiko, indem mögliche Zinssatzerhöhungen. auf einen bestimmten Zinssatz begrenzt werden.  Úrokový cap obmedzuje riziko zvýšenia úrokov tým, že ho obmedzuje na určitú úrokovú sadzbu.

Zinsenzuschuss

príspevok na úroky

 

Zinsfutures

 futures

 

Zinsmarge

úroková marža

 

Zinsrückstände

nezaplatené úroky

 

Zinsschein

úrokový kupón

 

Zinsschein

úroková poukážka (kupón)

Der Zinsschein (Kupon) ist ein festverzinslichen Wertpapieren beigefügter Quittungsvordruck, gegen den am Zinstermin der fällige Zinsbetrag gezahlt wird.

Zinsswap

 úrokový swap

 Vertrag über den Austausch von Zinszahlungen mit einem Geschäftspartner innerhalb einer Währung oder im Fall von Währungstransaktionen (Cross Currency) zwischen zwei Währungen. Zmluvná dohoda o výmene hotovostných tokov, ktoré predstavujú pravidelné úrokové platby, s druhou zmluvnou stranou v jednej mene alebo v prípade cezhraničných transakcií v dvoch rozdielnych menách.

Zinsumwandlung

konverzia úrokov

 

Zirkulationsbeschluss (švaj.)

uznesenie prijaté mimo valného zhromaždenia

 

Zivildienst

civilná náhradná služba

 

Zivildienstleistender

osoba vykonávajúca civilnú službu

 

Zivilgerichtsverfahren

občianskoprávne súdne konanie

 

Zivilingenieur

 autorizovaný znalec 

 

Zivilkammer

 občiansky senát, občianskoprávny senát

 

Zivilluftfahrt

civilná letecká doprava

 

Zivilprozessordnung (ZPO)

občiansky súdny poriadok

 

Zivilrecht

občianske právo (procesné)

 

zivilrechtlich

občianskoprávny

- zivilrechtliche Haftung občianskoprávna zodpovednosť

- zivilrechtliches Vergehen občiansky priestupok (termín používaný na popis priestupku charakterizovaného ako rušenie verejného poriadku)

Zivilsache

občianskoprávna vec

 

Zivilsenat

senát pre civilné veci

 

Ziviltechniker

stavebný technik

 

Zollabfertigung

colné odbavenie

 

Zollagent

colný deklarant

 

zollamtlich

colný

- zollamtliche Prüfung colná kontrola

- zollamtliche Überwachung colný dohľad

Zollanmeldung

colné vyhlásenie

 

Zollausland

colné zahraničie

 

Zollavalvertrag

 Zmluva o poskytnutí colnej bankovej záruky

 

Zollbefreiungen

colné úľavy

emeinschaftliches System der Zollbefreiungen systém colných úľav spoločenstva

Zollbehörde

colný orgán

 

Zollbescheid

colné rozhodnutie

 

Zollfreigabeerklärung

colná deklarácia, colné vyhlásenie o prepustení tovaru

 

Zollfreizone

slobodné colné pásmo

 

Zollgebiet

colné územie

 

Zollgut

colný tovar, zahraničný tovar

 

Zoll-KN-Nummer

číslo colného sadzobníka

 

Zollkodex

 

 

Zollkodex

colný zákonník, colný kódex (EÚ)

Zollkodex der Gemeinschaften Colný zákonník spoločenstva

Zollkontingent

colný kontingent

 

Zollkontrolle

colná kontrola

 

Zolllagerverfahren

režim uskladnenia v colnom sklade

 

Zollpapier

colný doklad

 

Zollplafond

colný limit

 

Zollpräferenzbehandlung

preferenčné sadzobné opatrenie

 

zollrechtlich

colný

zollrechtliche Bestimmung colné určenie

Zollschranken

colné bariéry

 

Zollschuld

dlh colný

Die Zollschuld ist in Ihrer Person entstanden Vznikol Vám colný dlh

Zollschuld

colný dlh

 

Zollschuldner

colný dlžník

 

Zollstraße

colná cesta

 

zolltariflich

s ohľadom na colný sadzobník

zolltarifliche Einreihung der Waren sadzobné zaradenie tovaru

Zollverfahren

colný režim

Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung colný režim s ekonomickým účinkom

Zollwesen

colníctvo

Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens Výbor pre colnú spoluprácu

 zostavenie

 Aufstellung des Abschlusses zostavenie účtovnej závierky

 

Zubehör

príslušenstvo

faktisches und rechtliches Zubehör faktické a právne príslušenstvo

Zückbehaltungsrecht

právo zádržné

wie immer geartetes Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen zádržné právo akéhokoľvek druhu je vylúčené

Zufahrt

príjazd

Zufahrt über Verkehrsflächen príjazd po komunikáciách

Zufahrtsweg

 príjazdová komunikácia

 

Zufließen

prílev

 

zufügen

priložiť

dem Protokoll zufügen priložiť k zápisnici

zuführen

priviesť, privážať

 

Zuführung

dotácia, prídel

Zuführung von Anlagekapital dotácia investičného kapitálu

Zug

vlak

Züge im Ausgang vlaky na výstupe; Züge im Eingang vlaky na vstupe

Zugang

dôvažok

 

Zugang

prírastok, doručenie

Zugang beim Versicherer doručenie poisťovateľovi

zugehen

 doručiť

 Das unterschriebene neue Original des Auftragsscheins geht Ihnen per Post zu.  Podpísaný nový originál objednávky Vám bude doručený poštou.

zugehörig

prináležiaci

 

Zugewinngemeinschaft

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov spoločne nadobudnutého majetku

 

Zugpaar

vlakový pár

 

Zugriff

zákrok

Zugriff Dritteer auf Vermögen zákrok tretích voči majetku

Zugriffsrechte

prístupové práva

 

zugrundelegen

vziať za základ

 

Zugtrasse

vlaková trasa

 

Zugvorbereiter

prípravca vlaku

 

Zuchtbuch

plemenná kniha

 

Zuchtwert

genetická hodnota

 

Zukunftsfähigkeit

perspektívy

Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens perspektívy podniku

zukunftsweisend

perspektívne

 

Zulage

príspevok doplnkový

 

Zulage

príplatok

 

zulassen

povoliť, umožniť

zugelassene Behandlung povolené úkony

zulassen

oprávniť, povoliť

- zulassende Behörde schvaľujúci orgán, úrad

- zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen zugelassene Person osoba oprávnená robiť právne úkony v daňových záležitostiach

Zulassung

povolenie, kreditácia

- Zulassung zum Geschäftsbetrieb povolenie k činnosti;

- Zulassung von Flugzeugen osvedčenie lietadla o letovej spôsobilosti

- Zulassung als Umweltgutachter akreditácia environmentálnych overovateľov

- Widerruf von Zulassung odvolanie akreditácie

Zulassungsbescheid

rozhodnutie o prijatí k štúdiu v príslušnom semestri, atestačné osvedčenie, rozhodnutie o akreditácii, autorizácia

Wenn Sie einen Zulassungsbescheid erhalten haben und den Studienplatz annehmen möchten, überweisen Sie den Semesterbeitrag innerhalb der im Zulassungsbescheid angegebenen Frist.

Zulassungsbescheinigung

osvedčenie o evidencii vozidla

 

Zulassungsbesitzer

majiteľ vozidla zapísaného v technickom preukaze

 

Zulassungsregister

akreditačný register

 

Zulassungsschein

osvedčenie o evidencii vozidla

 

Zulassungsstelle

schvaľovací orgán,  akreditačný orgán

 

Zulassungsverfahren

akreditácia, schvaľovacie konanie

 

Zulassungswerber

žiadateľ (o povolenie, akreditáciu)

Auf Verlangen hat der/die Zulassungswerber/in dem Audit-Rat ergänzende Auskünfte zu erteilen oder zusätzliche Unterlagen zu übermittel. Na požiadanie je žiadateľ povinný poskytnúť audítorskej rade doplňujúce informácie alebo dodať ďalšie podklady. 

zulässig

povolený

mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht s maximálne povolenou celkovou hmotnosťou

zuleiten

 zaslať

 Diese Entscheidung wurde dem Kläger von den Behörden mit Telefax zugeleitet. Toto rozhodnutie žalobcovi zaslali úrady faxom

zumutbar

vhodné (napr. zamestnanie)

zumutbare Möglichkeit vhodná príležitosť

Zumutbarkeit

možnosť spravodlivo požadovať

nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten und der Zumutbarkeit podľa kapacitných možností a v rozsahu, v ktorom to možno spravodlivo požadovať

Zumutbarkeit der Beschäftigung

vhodnosť zamestnania

 

zumuten

požadovať

- dem Verpächter bei Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen zugemutet werden können možno od prenajímateľa spravodlivo požadovať pri zohľadnení jeho oprávnených záujmov

- es kann dem kündigenden Gesellschafter nicht mehr zugemutet werden nie je možné od vystupujúceho spoločníka požadovať

Zuordnung

zaradenie

Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer Verwendungsgruppe zaradenie pracovných miest do kvalifikačnej triedy

Zuordnung

 alokácia, priradenie

 Zuordnung von Aufwendungen zu Funktionen alokácia nákladov k funkciám

Zurechenbarkeit

zaúčtovateľnosť, prisúdenie

 

zurechnen

alokovať

auf einer sachgerechten Basis zurechnen alokovať na primeranom a konzistentnom základe  (IAS)

Zurückbehaltungsrecht

zádržné právo,  právo na zadržanie

 

zurückgewähren

vrátiť, dať späť

 

Zurückhaltung

zadržanie

 

Zurückhaltungsrecht

zádržné právo

 

zurücklegen

absolvovať, odpracovať

Berücksichtigung der zurückgelegten 27 Jahre im Dienst zohľadnenie 27 odpracovaných rokov

zurücklegen

 absolvovať

 Berücksichtigung der zurückgelegten 27 Jahre im Dienst zohľadnenie 27 odpracovaných rokov

Zurückleitung

spätný prevod

 

Zurücknahme

späťvzatie (žiadosti)

 

zurücksenden

vrátiť

zur Vervollständigung zurücksenden vrátiť na doplnenie

zurückstellen

odložiť

zurückgestellte Einzahlung odložená splátka (kapitálu)

zurückverweisen (an Gericht)

vrátiť (súdu)

 

Zurückverweisung 

 vrátenie na ďalšie konanie

 

zurückweisen

 zmiesť, vrátiť

 das Rechtsmittel der Kommission als unbegründet zurückzuweisen  zmiesť odvolanie Komisie ako nedôvodné

Zuruhesetzung

odchod do dôchodku

 

zusammenfallen

pripadnúť

mit einem Zeitraum zusammenfallen, in dem  pripadnúť na obdobie, v ktorom

zusammenfassen

konsolidovať

 

Zusammenfassung

konsolidácia

 

zusammengefasst

konsolidovaný

Beaufsichtigung auf zusammengefasster Basis dohľad na konsolidovanom základe

zusammengefasster

súhrnný

 

Zusammenhalt

súdržnosť

Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (EÚ)

Zusammenleben

spolužitie

 

zusammenlegen

spojiť

 

Zusammenlegung

spojenie

Zusammenlegung von Geschäftsanteilen spojenie obchodných podielov

Zusammenlegung 

 zlúčenie

 

Zusammenpackung

manipulačná jednotka (prepravný alebo skupinový obal)

 

Zusammenschluss

koncentrácia

Zusammenschluss des Konglomerattyps koncentrácia konglomerátneho typu

Zusammenschluss

 fúzia

 

Zusammentreffen

súbeh

 

zusammenziehen

spojiť

zu einem Gesamtprojekt zusammenziehen

Zusatz

dodatok

 

Zusatzbett 
 prístelok
 

Zusatzprodukte

doplnkové výrobky

 

Zusatzversicherung

pripoistenie

- betriebliche  Zusatzversicherungseinrichtung podnikový systém pripoistenia

- hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung pripoistenie hutníkov (v Nemecku)

Zuschlagempfänger

víťaz verejnej súťaže

 

zuschlagen (einen Auftrag)

udeliť (objednávku v rámci súťaže)

 

Zuschlagsabgaben

odvody s prirážkou

 

Zuschlagsatz

sadzba prirážky

 

Zuschlagsempfänger

víťaz verejnej súťaže

 

Zuschlagserklärung

vyhlásenie o víťazovi verejnej súťaže.

 

Zuschreibung

storno zníženia hodnoty  (IAS)

 

Zuschuss

dotácia, grant

- ertragsbezogener Zuschuss dotácia zahrňovaná do výnosov (IAS)

- 60 % der genehmigten Investition, von denen 35 % als verlorener Zuschuss gewährt werden und 25 % innerhalb von drei Jahren zurückzuzahlen sind  60 % schválených investícií, z toho 35 % sa poskytne vo forme nenávratného grantu a 25 % musí byť vrátených v priebehu 3 rokov

- Zuschuss bedingt rückzahlbar podmienečne návratný príspevok

Zuschussland

 

ernährungswirtschaftliches Zuschussland krajina, ktorá musí dovážať potraviny

Zustand

stav

konformen Zustand herstellen urobiť nápravu

Zustandekommen

vznik

Zustandekommen eines Vertrags  uzavretie zmluvy

zuständig

príslušný

das zuständige Gericht am Sitz der Gesellschaft súd príslušný podľa sídla spoločnosti

Zuständigkeit

kompetencia, príslušnosť, zodpovednosť  (ISO 9000)

- die Zuständigkeit liegt bei ... zodpovedá …

- Für alle Stretigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit des Arbeitsgerichts vereinbart. Pre všetky spory je príslušný výlučne pracovný súd.

Zuständigkeitsübergang

prechod kompetencie

 

zustehen

prislúchať

 

Zustellantrag

žiadosť o doručenie

 

Zustellschein

doručenka

 

Zustellungsanschrift

 adresa na doručovanie     

 

Zustellungsbevollmächtiger

osoba splnomocnená na doručovanie zásielok

 

Zustellungsurkunde

poštová doručenka

 

Zusteuerung

navádzanie

 

zustimmen

súhlasiť

- wenn der Schuldner ausdrücklich zustimmt keď dlžník výslovne súhlasí

- zustimmend zur Kenntnis nehmen so súhlasom zobrať na vedomie

Zustimmung

súhlas

Zustimmung zu Gunsten des Bestandnehmers geben udeliť súhlas v prospech nájomcu

Zustimmungsverfahren

procedúra súhlasu

 

Zuteilung

prídel

 

Zutreffen

zhoda

bei Zutreffen der oben genannten Umstände ak nastanú vyššie uvedené okolnosti

Zutreffendes

vhodné

- Zustreffendes bitte unterstreichen vhodné podškrtnite

- Zutreffendes streichen vhodné zaškrtnúť

Zutrittskontrolle

kontrola vstupu, kontrola dochádzky

 

Zuverfügungstellung

poskytovanie

 

Zuwachsrate

miera rastu

 

Zuweisung

dotácia, prídel

 

Zuweisungsstelle

prideľovací orgán (prideľuje dopravné kapacity železničnej infraštruktúry podnikom)

 

zuwenden

poskytnúť

Vorteil zuwenden poskytnúť výhodu

Zuwendung

dotácia

Zuwendung der öffentlichen Hand štátna dotácia (IAS)

zuwider

v rozpore

der Vernunft zuwider v rozpore s rozumom

Zuwiderhandeln

konanie v rozpore, porušenie

- bei grober Ungebühr oder wiederholtem Zuwiderhandeln gegen Vorschriften pri hrubej neprístojnosti alebo opakovanom konaní v rozpore s predpismi

- Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung Závažnosť a dĺžka trvania porušenia

zuzählen

pripísať (v prospech)

 

zuziehen

pribrať

 

zuzüglich

plus

VIBOR für 3 Monate zuzüglich Aufschlag von 2%  trojmesačný VIBOR plus 2% prirážka

Zwangseinziehung

nútené stiahnutie (obchodných podielov)

Es wäre sicherlich anzuraten ein kostenintensives Verfahren zur Zwangseinziehung des Gesellschafteranteils zu vermeiden. 

Zwangsgeld

pokuta, ktorou sa vynucuje plnenie nariadenia orgánu

 

Zwangsgelder

penále

Unternehmen mit Geldbußen oder Zwangsgeldern belegen ukladať pokuty alebo penále podnikom

Zwangsschlichtung

nútené vyrovnanie

 

Zwangsverwaltung

nútená správa

Zwangsverwaltung anordnen uvaliť nútenú správu

Zwangsverwaltungsverfahren

konanie o nútenej správe

 

Zwangsvollstreckung

exekúcia,  nútený výkon rozhodnutia

- Zwangvollstreckung in Werte exekúcia majetku

- - Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Kunden exekúcia majetku zákazníka

Zwangsvollstreckungsverfahren

konanie exekučné

 

Zwangversteigerung

nútená dražba

Exekution durch Zwangversteigerung führen vykonať exekúciu formou nútenej dražby

Zweck

účel

ist durch eine solche zu ersetzen, die dem gewollten Zweck am nächsten kommt … musí sa nahradiť takým, ktorý sa najviac priblíži sledovanému účelu...

zweckdienlich

vhodný, účelný

 

Zweckgesellschaft

 subjekt špeciálneho určenia

 Das Verhältnis zwischen einem Unternehmen und einer Zweckgesellschaft weist darauf hin, dass die Zweckgesellschaft durch das Unternehmen beherrscht wird. Vzťah  medzi účtovnou jednotkou a subjektom špeciálneho určenia nasvedčuje tomu, že subjekt špeciálneho určenia je pod kontrolou účtovnej jednotky.

Zweckgesellschaften

 subjekty (spoločnosti) špeciálneho určenia

 

Zwecksparen

účelové sporenie

 

Zwecksparunternehmen

účelová sporiteľňa

 

Zweckverband

účelové združenie

 

zweckwidrig

v rozpore s účelom

 

Zweckzuschuss

účelová dotácia, príspevok

 

Zweifel

pochybnosť

- im Zweifel v pochybnostiach

- bei begründeten Zweifeln an .... v prípade zdôvodnených pochybností o ...

Zweigniederlassung

pobočka

 

Zweitantragsteller

 navrhovateľ v druhom rade

 

Zweitbeschwerdeführerin

 sťažovateľka v druhom rade

 

zweitrangig

druhoradý

 

Zweitschrift

kópia, druhopis

die beiliegende Zweitschrift zum Zeichen Ihres Einverstädnisses unterschreiben na znak vášho súhlasu podpísať priloženú kópiu

Zweitwohnung

prechodné bydlisko

 

zwingend

povinne

Am Jahresende wird jedoch der 31. Dezember als Referenzdatum zwingend angesetzt. Na konci roka je však povinným referenčným dňom 31. december.

zwingend

 povinne

 Am Jahresende wird jedoch der 31. Dezember als Referenzdatum zwingend angesetzt. Na konci roka je však povinným referenčným dňom 31. december.

Zwischenberichterstattung

 finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka (IAS 34)

 

Zwischenkalkulation

predbežná kalkulácia

 

Zwischenkredit

medziúver, preklenovací úver

 

Zwischenprüfung

medzioperačná kontrola

 

Zwischenschein

dočasný list

Zwischenschein über Werte dočasný list  na cenné papiere

Zwischentermin

priebežný termín

 

Zwischentotale

medzisúčet

 

Zwischenurteil

medzitýmny rozsudok

 

Zwischenwerkverkehr

medzizávodná preprava

 

zwischenzeitig

medzičasom

 

 

 

 

 

 

 

body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">