Nemecko-slovenský odborný slovník
W
© Štefan Ziegler 2011

Wagenbrief

vozňový list

 

Wagenstellungen

pristavovanie vagónov

 

Waggon

vagón

Waggon stellen pristaviť vagón

Wahlbeamter auf Zeit

volený úradník na čas

 

Wahlfach

voliteľný predmet

 

Wahlkind

adoptívne dieťa

 

Wahlperiode

volebné obdobie

 

Wahlvater

adoptívny otec

 

wahren

dodržať

die Beschwerdefrist ist gewahrt lehota na podanie sťažnosti bola dodržaná

Wahrheitsbeweis

dôkaz pravdy

 

Wahrheitspflicht

 povinnosť hovoriť pravdu

 

wahrnehmen

 využiť

Möglichkeiten wahrnehmen využiť možnosti

Wahrnehmung

uplatnenie

Wahrnehmung der Option uplatnenie opcie

Wahrung

ochrana

- Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer ochrana nárokov zamestnancov

- Wahrung der Menschenwürde zabezpečenie ľudskej dôstojnosti

Wachebeamte

policajt

 

Wachstumsland

krajina s nárastom HDP

 

Wachstumsprognose

prognóza hospodárskeho rastu

 

Waisenrente

sirotský dôchodok

 

Wandelanleihe

zameniteľná obligácia, premenný dlhopis

Wandelanleihen (auch Wandelschuldverschreibung oder Wandelobligation) werden von Anteilsgesellschaften ausgegeben und in der Regel mit einem Nominalzins unter dem jeweiligen Zins des Kapitalmarkts ausgestattet. Eine Wandelanleihe ist ein verzinsliches Wertpapier, das dem Inhaber das Recht einräumt, es während einer Wandlungsfrist in Aktien einzutauschen.

Wandelung

vrátenie, zrušenie zmluvy

 

Wanderarbeitnehmer

migrujúci pracovník

Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Beamter der Europäischen Gemeinschaften ein Wanderarbeitnehmer. Podľa ustálenej judikatúry je úradník Európskych spoločenstiev kvalifikovaný ako migrujúci pracovník.

Wanderarbeitnehmer

 migrujúci pracovník

 Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Beamter der Europäischen Gemeinschaften ein Wanderarbeitnehmer. Podľa ustálenej judikatúry je úradník Európskych spoločenstiev kvalifikovaný ako migrujúci pracovník.

Wandlung

zrušenie zmluvy

Schlägt die Nachbesserung fehl, kann der Käufer entweder Rückgängigmachung des Kaufvertrages (Wandlung) oder eine Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen.

Wandlungsrecht

právo premeny (napr. cenného papiera na akciu)

 

Ware

tovar

- offen verkaufte Ware tovar predávaný nezabalený

- vorverpackte Ware balený tovar

- abgelaufene Ware  tovar po dátume spotreby

- Waren und Dienstleistungen im Kulturbereich kultúrny tovar a služby

- weiße Ware biela technika

Warenausgang

výdaj tovaru

 

Warenausgang

 výdaj tovaru

 

Warenbewirtschaftung

nakladanie s tovarom

 

Warenbörse

tovarová burza

 

Warendemonstrant

predvádzač tovaru

 

Wareneingang

príjem tovaru

 

Wareneinsatz

spotreba tovaru

 

Warenfrüherfassung

predpríjem tovaru

 

Warengeschäft

komoditný obchod

 

Wareninteressenten

osoby s oprávneným záujmom na tovare

 

Warenkorb

spotrebný kôš

 

Warenkorbanalyse

analýza tovarového koša

 

Warennachschub

doplňovanie zásob tovaru

 

Warenpapier

tovarový cenný papier

 

Warenposition

tovarová položka

 

Warentermingeschäfte

komoditné termínové obchody  (IAS)

 

Warenumschlag

obratovosť tovaru

 

Warenverkehr

výmena tovaru

 

Warenvorschub

predzásobovanie

 

Warenzustellung

rozvoz tovaru

 

Warnpflicht

povinnosť varovať

 

Wartezeitmonate

mesiace započítavané do doby poistenia

 Durch die pauschale Beitragszahlung zur Rentenversicherung erwirbt der geringfügig Beschäftigte sog. Wartezeitmonate. Zaplatením paušálneho príspevku na dôchodkové poistenie získava osoba vykonávajúca zamestnanie nepatrného rozsahu mesiace započítavané do doby poistenia (čakacej doby).

Waschgeschäft

umývanie (áut)

 

Waschumsatz

obrat z umývania (áut)

 

Wasserbehörde

vodohospodársky orgán

 

Wassergeld

vodné

 

Wasserkorb

prebujnená administratíva

 

Wasserrecht

právne predpisy o vodnom hospodárstve, vodné právo

 

Wasserwirtschaftsamt

úrad pre vodné hospodárstvo

 

Währungsaufwertung

revalvácia meny

 

Währungsminderung

devalvácia meny

 

Währungsposition

pozícia meny

 

Währungsposition

 pozícia meny

 

Währungsswap

menový swap

Bei einem Währungsswap liegen die zu tauschenden Verbindlichkeiten in verschiedenen Währungen vor. U menového swapu sú vymieňané záväzky v rôznych menách.

Währungsumstellung

menová transformácia

 

Währungsuntereinheit

menová subjednotka

 

Wärmeschutzvorkehrungen

zatepľovanie

 

Weg

cesta

- im Wege der Zwangsvollstreckung cestou núteného výkonu rozhodnutia

- öffentliche Wege und Plätze verejné komunikácie a priestranstvá

wegbringen

odviesť, odvážať

 

Wegeentgelt

poplatok za poskytnuté dopravné cesty

 

Wegekosten

 náklady na cestu 15/335

 

Wegerecht

právo prechodu a prejazdu

Das Wegerecht bezeichnet das Recht, einen Weg über ein fremdes Grundstück nur zum Zwecke des Durchganges / der Durchfahrt zu nutzen.

Wegfall

zaniknutie

 

Weggeld

náhrada za strata času na ceste

 

Wegstreckenentschädigung

úhrada za prejazdené kilometre

 

Wegwerf-E-Mail-Adresse

jednorazová emailová adresa

 

Wegzeit

čas strávený na ceste

 

Wegzeitzuschlag

prirážka za čas strávený ma ceste

 

Wehrdienst

základná vojenská služba

 

Wehrdienstersatz

náhradná vojenská služba

 

Wehrdienstleistender

osoba vykonávajúca vojenskú službu

 

Wehrgericht

vojenský súd

 

Wechselbürgschaft

ručenie zmenkou

 

Wechselguthaben

zmenkové  pohľadávky

 

Wechselkredit

zmenkový úver

 

Wechselkursbindung

nadväznosť na výmenný kurz

 

Wechselkursfixierung

fixácia na výmenný kurz

 

Wechselkursmechanismus

mechanizmus menových kurzov

 

Wechselobligo

zmenkové obligo

 

Wechselverbindlichkeit

zmenkový záväzok

 

Wechselzahlungsauftrag

zmenkový platobný rozkaz

Erlass der Wechselzahlungsaufträge vydanie zmenkových platobných rozkazov

Weihnachtsgeld

mimoriadna vianočná odmena

 

Weinbaukataster

vinohradnícky kataster

 

Weisung

pokyn

ist an Weisungen gebunden je viazaný pokynmi

Weisungsbundenheit

záväznosť pokynov

 

Weisungsfreiheit

neviazanosť príkazmi

 

weiterangegebener

nižšie uvedený

am weiterangegebenen Tag, Monat und  Jahr nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku

Weiterbegebung

odstúpenie, indosament

 

Weiterbildung

ďalšie vzdelávanie

berufliche Weiterbildung zvyšovaniu odbornej kvalifikácie

Weiterbildungsmaßnahme

program ďalšieho vzdelávania

 

weiterentwickeln

zdokonaľovať

 

weiterführen

pokračovať

Geschäfte weiterführen pokračovať vo výkone funkcie

Weitergabe

postúpenie

- Weitergabe von Informationen šírenie informácií

- Weitergabe des Auftrags postúpenie objednávky

weitergehend

ďalej siahajúci

 

Weiterung

ťažkosť, komplikácia

Er drohten dem Gegner Weiterungen an.

Weiterveräußerung

ďalší predaj

Er ist zu Weiterver­äußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung aus der Weiterver­äußerung auf uns übergeht.  Tovar pod výhradou vlastníctva je oprávnený ďalej predať len za podmienky, že nám odstúpi pohľadávku z ďalšieho predaja.

weiterverrechnen

refakturovať

 

Weltkulturerbe

svetové kultúrne dedičstvo

 

Weltmarktpreis

svetová cena

 

Weltwirtschaft

svetové hospodárstvo

 

Werbe-Kennzahlen

parametre reklamy

 

Werbekostenzuschuss

príspevok na reklamu

 

Werbemaßnahme

 propagačná akcia

 

Werbeschriften

reklamné materiály

 

Werbespot

 reklamný šot

 

werbewirksam

 propagačný

 

Werbungskosten

zamestnanecké náklady, výdavky na zabezpečenie príjmov (zamestnancov, dôchodcov atď.)

Werbungskosten im Sinne des Einkommensteuergesetzes sind alle Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Zamestnanecké náklady v zmysle zákona o dani z príjmu fyzických osôb sú všetky výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Werdegang

kariéra

beruflichen Werdegang pracovná kariéra

Werkdienstwohnungen

byt podnikový služobný

 

Werkfernverkehr

diaľková závodná doprava

 

Werkfeuerwehr

závodný požiarny zbor

 

Werklieferungsvertrag

zmluva o dodávke diela

 

Werklohn

odmena za dielo

 

Werkmietwohnung

byt podnikový nájomný

 

Werknahverkehr

závodná doprava na krátke vzdialenosti

 

Werkschaftsbrief

firemná záruka (poskytuje materská firma)

 

Werkschutz

závodná stráž

 

Werksleiter

riaditeľ závodu

 

Werksprüfzeugnis

osvedčenie o hutnej skúške

 

werktäglich

pracovná doba

werktägliche Arbeitzeit pracovná doba v pracovných dňoch

Werktechnik

oddelenie technického zabezpečenia

 

Werkverkehr

závodná doprava

 

Werkvertragsarbeitnehmer

pracovník na zmluvu o dielo

 

Werkwohnung,

podnikový byt

 

Wert

hodnota

beizulegender Wert objektívna hodnota (IAS)

Wertaufhellung

 úprava súm (IAS), zrušenie strát zo zníženia hodnoty  (IAS)

 

Wertaufholung

 

 

Wertberechtigung

opravná položka

Wertberechtigungen auf Anlagen opravné položky k majetku

Werteverlauf

vývoj hodnôt

 

Werteverzehr

zníženie hodnoty   (IAS)

 

wertgesichert

indexovaný

- als wertgesichert festgelegt stanovený v reálnej hodnote

- wertgesichert auf der Basis des Verbraucherpreisindex indexovaný na báze indexu spotrebiteľských cien

- wertgesicherter Bestandzins nájomné prepočítané na reálnu hodnotu

Wertgutachten

znalecký posudok

 

Wertminderung

 znehodnotenie  (IAS)

- Wertminderung und Wertaufholung der Vermögenswerte zníženie hodnoty a zvýšenie hodnoty majetku  (IAS)

- Wertminderungen vorzunehmen vykázať stratu zo zníženia hodnoty  (IAS)

Wertminderung

 zníženie hodnoty majetku

 

Wertminderungsaufwand

strata zo zníženia hodnoty (IAS)

 

Wertminderungsverlust

 strata zo zníženia hodnoty majetku (IAS)

 

Wertpapier

cenný papier

- Wertpapiere frei übertragbare und handelbare voľne prenosné a obchodovateľné cenné papiere

- beleihungsfähiges Wertpapier cenný papier, na ktorý možno uvaliť záložné právo

- festverzinsliche Wertpapiere dlhodobé dlhopisy

Wertpapieranlage

investícia do cenných papierov

 

Wertpapieraufstellung

štruktúra portfólia

 

Wertpapierbestand

portfólio cenných papierov

 

Wertpapierdarlehensgeschäft

pôžičkový obchod s cennými papiermi

 

Wertpapiergattung

druh cenného papiera

 

Wertpapierhandelsunternehmen

obchodník s cennými papiermi

 

Wertpapierkennnummer

kód cenného papiera

 

Wertpapierleihgeschäft

pôžička cenných papierov

 

Wertpapierleihgeschäft

 pôžička cenných papierov

 

Wertpapierleihprogramm

 program požičiavania cenných papierov

 

Wertschöpfung

tvorba hodnôt, prostriedkov

 

Wertschwankungen

pohyby cien

Wertschwankungen kurzfristigen krátkodobé pohyby  v cene  (IAS)

Wertsicherung

indexovanie, prepočet na reálnu hodnotu, zabezpečenie hodnoty, valorizácia

Da der Gläubiger einer Schuld, die sich auf einen bestimmten Geldbetrag beläuft, Gefahr läuft, bei Geldentwertung wirtschaftlich benachteiligt zu werden, können die Vertragsparteien eine Wertsicherung vereinbaren.

Wertsteigerungen

 kapitálové zhodnotenie  (IAS)

 

Wertverzehr

zníženie hodnoty

 

Wertzuwachs

prírastok hodnoty

 

Wesentlichkeit

významnosť

 

Wesentlichkeitsgrenze

 limit významnosti (IAS)

 

Wettbewerb

konkurencia

nicht miteinander im Wettbewerb stehen nekonkurovať

Wettbewerber

konkurent

Zusätzlich wird XXX nicht als Wettbewerber im Markt auftreten, oder einen Vertrag mit einem Wettbewerber von YYY abschließen.

Wettbewerber

 konkurujúci podnikatelia

Wettbewerber sind tatsächliche oder potentielle Anbieter im selben Produktmarkt konkurujúci podnikatelia sú skutoční alebo potenciálni dodávatelia na tom istom trhu výrobkov

Wettbewerbspolitik

politika hospodárskej súťaže

 

Wettbewerbsregeln

pravidlá hospodárskej súťaže

 

wettbewerbsschädigend

protisúťažne

wettbewerbsschädigendebBeschränkungen protisúťažné obmedzenia

Wettbewerbsstrategie

 stratégia hospodárskej súťaže

 

Wettbewerbsstreitigkeit

súťažný spor

 

Wettbewerbsverbot

záväzok nesúťaženia, zákaz konkurencie

Bezugsbindungen wirken wie Wettbewerbsverbote Záväzky odoberať tovar od určitého dodávateľa pôsobia ako záväzky nesúťaženia

wettbewerbswidrig

v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže

 

Widerhandlung

konanie v rozpore

Widerhandlung gegen das Gesetz konanie v rozpore so zákonom

Widerklage

protižaloba

 

Widerrechtlichkeit

protiprávnosť

 

widerrufen

odvolať

 

Widerrufsvorbehalt

výhrada odvolania

 

Widersacher

odporca

bis auf Widerruf  až do odvolania

Widerspruch

odpor

Widerspruch einlegen podať odpor

Widerspruchsführer

odporca

 

Widerspruchsrecht

právo namietať

 

widrigenfalls

v opačnom prípade

 

Wiederausfuhr

spätný vývoz

Wiederausfuhr aus dem Zollgebiet spätný vývoz tovaru z colného územia

Wiederbeschaffung

reprodukcia

 

Wiedereingliederung

opätovné zaradenie

Wiedereingliederung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt opätovné zaradenie nezamestnaných na trh práce

Wiedereingliederung in das Erwerbsleben

opätovné začlenenie do pracovného procesu

Wiedereingliederung in das Erwerbsleben znovuzačlenenie do pracovného procesu

Wiedereinsetzung

navrátenie, opätovné dosadenie

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand navrátenie pôvodného stav

Wiedergestellfrist

 lehota pre opätovný vývoz tovaru (v tranzitnom režime)

 

Wiederkauf

spätná kúpa

 

wiederveranlagen

reinvestovať

 

Wiederveranlagungszinssatz

úroková sadzbu pri opätovnom umiestnení (finančných prostriedkov)

 

Wiederverkäufer

predajca nakúpeného tovaru

 

Wiegeschein

lístok vážny

 

Willenserklärung

prejav vôle

 

Winterausfallgeld

príspevky pri pracovných výpadkoch v zimných mesiacoch (v stavebníctve)

 

Winterbau-Umlage

odvod do fondu na podporu zamestnancov v stavebníctve v zimnom období

 

Wintererschwernisse

sťažené podmienky v zime

 

Wintergeld

príspevky za prácu v zime (v stavebníctve)

 

Wir-Gefühl

pocit spolupatričnosti

ein Wir-Gefühl entwickeln vyvíjať pocit spolupatričnosti

wirksam

účinný

- wirksam werden nadobudnúť účinnosť

- wirksam zustande kommen nadobudnúť účinnosť

Wirksamkeit

účinnosť

Dieser Vertrag tritt in Kraft und erlangt die Wirksamkeit

Wirkung

účinok,  platnosť

 die Wirkungen treten ein nastavávajú účinky; 

- aufschiebende Wirkung odkladný účinok

- mit Wirkung für die Zukunft so spätnou platnosťou

Wirtschaft

hospodárenie

durch das Verhalten des Schuldners wird die ordnungsmäßige Wirtschaft gefährdet správaním dlžníka bude ohrozené riadne hospodárenie

Wirtschaft

hospodárenie

Regel einer ordnungsgemäßen Wirtschaft

wirtschaftlich

ekonomicky, hospodárne

- wirtschaftlich vertretbar ekonomicky účelné

- wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb hospodársko-obchodná činnosť

Wirtschaftlichkeit

hospodárnosť, rentabilita

 

Wirtschaftlichkeitsrechnung

analýza efektívnosti (nákladov), výpočet ekonomickej efektívnosti

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung untersucht, inwieweit die im Unternehmen eingesetzten Produktionsfaktoren dem Wirtschaftlichkeitsprinzip entsprechend genutzt werden.

Wirtschafts- und Währungsunion

hospodárska a menová únia

 

Wirtschaftsakteur

hospodársky subjekt

 

Wirtschaftseinheit

ekonomický subjekt (jednotka)

 

Wirtschaftsgüter

aktíva

geringwertige Wirtschaftsgüter drobný investičný majetok (IAS)

Wirtschaftsprüfers

audítor

Beruf des Wirtschaftsprüfers  profesia autorizovaného účtovníka

Wirtschaftsstandort

hospodársky priestor

- Wirtschaftsstandort Österreich hospodársky priestor Rakúska

- Wirtschaftsstandort Schweiz švajčiarska ekonomika

Wirtschaftsteilnehmer

hospodársky subjekt

 

Wirtschaftszweig

hospodárske odvetvie

- Statistisches System der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft odvetvová klasifikácia ekonomických činností

wissensbasierter

znalostný

Schaffung eine fortschrittliche wissensbasierte Gesellschaft mit nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung und größerem sozialen Zusammenhalt vyspelá znalostná spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom a väčšou sociálnou súdržnosťou

Wissenschaft

veda, znalosť

Wissenschaft des Zeugen znalosť svedka

Wissenskapital

znalostný kapitál

Grundsätzlich können zwei Komponenten des Wissenskapitals unterschieden werden, und zwar: Humankapital, das an Personen gebunden ist, und strukturelles Kapital, das in der Organisation verankert ist.

Wissenswertes

 súbor informácií

 Auf diesen Internetseiten finden Sie alles Wissenswerte über das Mitentscheidungsverfahren. Na týchto stránkach nájdete súbor informácií o legislatívnom postupe spolurozhodovania.

wissentlich

vedome

 

Witwerrente

vdovský dôchodok

 

WKM

 ERM

 Kreditgewährung zu den Bedingungen des Wechselkursmechanismus II (WKM II) Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II

Wohle

záujmy

sich vom Wohle der Gesellschaft leiten lassen riadiť sa záujmami spoločnosti

Wohlfahrt

blahobyt

Der Begriff Wohlfahrt wird in einem doppelten Sinne verwendet: als Synonym für soziale Wohlfahrt und für Lebensqualität. Soziale Wohlfahrt bezeichnet das Ergebnis der Gesamtheit aller Maßnahmen, die auf wirtschaftliche Sicherheit (z.B. Altersvorsorge), Abbau von wirtschaftlichen Disparitäten und Bekämpfung von Armut ausgerichtet sind. Pojem Wohlfahrt sa používa v dvojakom význame: ako synonymum pojmu „sociálna stariostlivosť a pojmu kvalita života. Sociálna starostlivosť je výsledkom komplexu všetkých opatrení, ktoré sú zamerané na ekonomickú istotu (napr. zabezpečenie v starobe), odbúravanie ekonomických disparít a boj proti chudobe.

Wohlfahrtsgefälle

rozdiely v sociálnej starostlivosti

 

Wohlfahrtstaat

sociálny štát

 

Wohlfahrtsverband

charitatívne združenie

 

Wohlfahrtsystem

systém sociálnej starostlivosť

 

Wohlstandsgefälle

rozdiely v životnej úrovni

 

Wohlstandsmehrung

zvyšovanie blahobytu

 

Wohltätigkeitsaktionen

dobročinné akcie

 

Wohnanschrift

adresa bydliska

 

Wohngeld

príspevok na bývanie

 

Wohnland

domovská  krajina

 

Wohnort

bydlisko

 

Wohnsitz

trvalé bydlisko

 

Wochenausweis

týždenný finančný výkaz

 

Wochenausweis

 týždenný finančný výkaz

 

Wochenendruhe

doba pracovného pokoja počas víkendu

Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist  Wochenendruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden, in die der Sonntag fällt.

Wochenfeiertag

sviatok pripadajúci na pracovný deň

lohnbezahlungspflichtiger Wochenfeiertag platený sviatok pripadajúci na pracovný deň

Wochenruhe

doba pracovného pokoja v týždni

Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist Wochenruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden in der Kalenderwoche.

Wortmarke

slovná ochranná značka

 

Wortmeldung

prihláška do diskusie

 

WS- Nr. (Werkstoffnummer)

číslo materiálu

 

Würdigung

vyhodnotenie

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses vyhodnotenie vypovedacej schopnosti účtovnej závierky

Würdigung

analýza

rechtliche Würdigung právna analýza

Würdigung durch das Gerichtshof

 posúdenie Súdnym dvorom

 

 

 

 

 

 

 

body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">