Nemecko-slovenský odborný slovník


V

© Štefan Ziegler 2011

 

 

Versorgungs- und  Entsorgungsträger

správcovia inžinierskych sietí

 

Veralterung

 

 

veranlagen

vymerať

zur Einkommensteuer veranlagen vymerať daň z príjmov

Veranlagung

vlohy, schopnosť, vyrubenie, predpísanie (daní), investovanie

- Veranlagung von Geldern umiestnenie peňazí

- Veranlagung zur Einkommensteuer vymeranie dane z príjmov

- Veranlagung in Wertpapieren investovanie do cenných papierov

Veranlagungszeitraum

vymeriavacie obdobie

 

veranlassen

prijať

die gebotenen Maßnahmen veranlassen prijať potrebné opatrenia

Veranlassung

podnet

auf Veranlassung des Bestellers na podnet objednávateľa

Veranlassung

zariadenie potrebného

mit der Bitte um weitere Veranlassung s prosbou o zariadenie všetkého potrebného

veranschlagte

rozpočtovaný

 

Verantwortung

zodpovednosť

- unter eigener Verantwortung na vlastnú zodpovednosti

- die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen za obsah zodpovedajú autorky

Verantwortungsmatrix

 matica zodpovednosti

In der Verantwortungsmatrix des Qualitätsmanagementsystems ist die Verantwortlichkeit für das QM-System festgelegt.

verändern

zmeniť

genetisch veränderter Organismus geneticky modifikovaný organizmus

Veräußerung

prevod vlastníctva

 

verbilligt

zlacnený

verbilligter Mittagstisch obedy so zľavou

Verbindlichkeiten

pasíva

 

Verbindung

spojenie

-Verbindung herstellen nadviazať kontakt

- in Verbindung setzen skontaktovať

Verbindungsstelle

kontaktné pracovisko,   kontaktná agentúra

 

Verbindungsstelle

 kontaktná agentúra

 

Verbindungsstelle

 styčný orgán

 

Verbindungsweg

komunikácia

 

Verbleiben

pobyt

dauerndes Verbleiben  trvalý pobyt

verbleibende Gewinne

výsledné zisky

 

Verbrauch

spotreba

Verbrauch des wirtschaftlichen Nutzenpotentials des Vermögenswertes očakávaná ročná spotreba ekonomických úžitkov  (IAS)

verbrauchbar

zužitkovateľný

 

Verbraucherdarlehensvertrag

zmluva o spotrebiteľskej pôžičke

 

Verbraucherkredit

spotrebiteľský úver

 

Verbrauchsdatum

dátum spotreby

- über das Verbrauchsdatum hinaus po dátume spotreby

- abgelaufenes Verbrauchsdatum uplynulý  dátum spotreby

Verbrauchsfrist

lehota spotreby

 

Verbrauchsteuer

spotrebná daň

 

verbriefen

upísať

verbrieftes Recht upísané právo, úpis

verbringen

umiestniť (napr. do skladu)

 

Verbuchen

 účtovanie

 

Verbücherung

zápis do katastra nehnuteľností (pozemkovej knihy)

 

Verbücherung

zaknihovanie

Verbücherung des Kaufvertrags zápis kúpnej zmluvy (do katastra nehnuteľností)

Verbundeffekt

združený efekt

 

verbunden

 spriaznený

 dem Leasingnehmer verbundenen Partei osoba spriaznená s nájomcom (IAS)

Verbundtarif

združená sadzba (sadza za cestovný lístok platný pre niekoľko druhov dopravy)

 

verbürgen

zaručiť

Gegenseitigkeit verbürgen zaručiť vzájomnosť

Verdingung

zadanie, úkolovanie

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zadávací poriadok pre stavebné práce

Verdingungsunterlagen

zadávacie podklady, súťažné podklady

 

Verdunkelungsgefahr

nebezpečie zahladenia (dôkazov)

 

Veredelungserzeugnisse

zošľachtené výrobky

auf die Veredelungserzeugnisse zu erhebende Zollabgaben clá vymeriavané zo zošľachtených výrobkov

Veredelungsverkehr

zošľachťovací styk

 

Vereinbarkeit

zlučiteľnosť, zhoda

Vereinbarkeit von Beruf und Familie zlučiteľnosť pracovných a rodinných záujmov

Vereinbarung

dohoda

- in Ermangelung einer anderen Vereinbarung ak sa nedohodnú inak

- wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen dohody obmedzujúce hospodársku súťaž

Vereinheitlichung

zjednotenie

 

Vereinigungsfreiheit

sloboda združovania

 

Vereinigungsrecht

právo spolčovania, zhromažďovania

 

vereinnahmen

prijať , vykázať

- vereinnahmte Entgelte prijaté finančné úhrady

- Nicht realisierte Gewinne werden nicht erfolgswirksam vereinnahmt. Nerealizované zisky sa nevykazujú ako výnosy.

vereinnahmen

 vykázať

 Nicht realisierte Gewinne werden nicht erfolgswirksam vereinnahmt. Nerealizované zisky sa nevykazujú ako výnosy.

Vereinsfreiheit

sloboda združovania

Vereins- und Versammlungsfreiheit sloboda združovania a zhromažďovania

Vererbung

 dedičstvo

 

Verfahren

konanie

Verfahren zur gemeinschaftlichen Gläubigerbefriedigung konanie na spoločné uspokojenie veriteľov

Verfahrensablauf

 metodický postup

 

Verfahrensakte

procesný spis

 

Verfahrensanweisung

smernica

Zu wichtigen Abläufen und Prozessen werden auch passende Muster-Prozessbeschreibungen beziehungsweise Verfahrensanweisungen geliefert. K dôležitým postupom a procesom  budú dodané aj zodpovedajúce vzorové popisy procesov resp. smernice.

Verfahrensbeteiligter

účastník konania            

 

Verfahrensingenieur

technológ (švaj)

 

Verfahrensnorm

procedurálna norma

 

Verfahrensordnung

rokovací poriadok

 

Verfahrenszugang

procedúra

DV Verfahrenszugang procedúra na spracovanie údajov

verfassen

vypracovať

 

Verfassungsbrief

listina

Verfassungsbrief von Menschenrechten und Freiheitsrechten Ústavná listina ľudských práv a slobôd

Verfassungsgerichtshof

ústavný súd

 

verfassungsrechtlich

ústavnoprávne, ústavne

verfassungsrechtliche Abstützung ústavnoprávna opora

Verfassungsüberlieferungen

ústavné tradície

 

Verfehlung

pochybenie

 

Verflechtung

prepojenie,  prelínanie (záujmov)

kapitalmäßige Verflechtung kapitálové prepojenie

Verfolgung

 stíhanie

außer Verfolgung setzen zastaviť stíhanie

Verfolgungsvereitelung

marenie stíhania

 

verfügbar

voľný

verfügbare Arbeitsplätze voľné pracovné miesta   

Verfügbarkeit

dostupnosť

Verfügbarkeit eines gesetzlichen Vertreters dostupnosť  právneho  zástupcu

verfügen

nariadiť

Maßnahmen verfügen nariadiť vykonanie opatrení

Verfügung

nariadenie

durch Verfügung von hoher Hand nariadením z vysokého miesta

Verfügung

použitie

- zur freien Verfügung k voľnému použitiu

- einstweilige Verfügung dočasné opatrenie

verfügungsberechtigt

oprávnený disponovať

 

Verfügungsmacht

dispozičná moc

Auch ohne Übertragung des bürgerlich-rechtlichen Eigentums kann eine Verfügungsmacht durch Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums verschafft werden, zum Beispiel bei Lieferungen unter Eigentumsvorbehalt.

Verfügungsverbot

zákaz nakladať (s vecami a právami), zákaz disponovať

 

Vergabebesprechung

prísľub udelenia objednávky

 

Vergabeentscheidung

rozhodnutie o zadaní (prác)

 

Vergabegegenstand

predmet obstarávania (v súťaži)

 

Vergabeniederschrift

protokol zadávací

 

Vergabeverfahren,

výberové konanie

Vergabeverfahren unterhalb des Schwellenwertes podprahová metóda verejného obstarávania

Vergabeverhandlung

rokovanie o zadaní (s účastníkmi hospodárskej súťaže)

 

Vergabewesen

obstarávanie

Gesetz über das öffentliche Vergabewesen zákon o verejnom obstarávaní

Vergebührung

spoplatnenie

 

Vergleich

porovnanie

- im Vergleich zueinander pri vzájomnom porovnaní

- außergerichtlicher Vergleich mimosúdne vyrovnanie

Vergleichsausfertigung

 dohoda o výživnom a majetkovoprávnom vyrovnaní (pri rozvode)

 

Vergleichsverfahren

vyrovnávacie konanie

 

vergleichsweise Regelung

pokonávka

 

Vergnügungsstätte

zábavný podnik

 

Vergütung

platba, úhrada

 anteilsbasierte Vergütung platby na základe podielov

Verhalten

konanie

Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Unternehmer für jedes schuldhafte Verhalten seiner gesetzlichen Vertreter. V prípade porušenia zmluvných povinností zodpovedá podnikateľ za akékoľvek zavinené konanie svojich zákonných zástupcov.

Verhaltenskodex (code of conduct)

kódex správania

 

Verhaltensweise

postup

aufeinander abgestimmte Verhaltensweise zosúladený postup

Verhandlungsführer

vedúci vyjednávacieho tímu

 

Verhandlungsleiter

predsedajúci

 

Verhandlungsprotokoll

zápisnica z rokovania

 

Verhandlungsverfahren

rokovacie konanie

Beim Verhandlungsverfahren wendet sich der Auftraggeber mit oder ohne vorheriger öffentlicher Teilnahmeaufforderung an ausgewählte Unternehmen, um über die Auftragsbedingungen Verhandlungen zu führen.

Verhandlungsverfahren unterhalb des Schwellenwertes

podprahové rokovacie konanie

 

Verhältnis

vzťah

 - im Verhältnis der Vertragsteile zueinander vo vzájomnom vzťahu zmluvných strán

- außer Verhältnis zu Wert nepomer k hodnote

Verhältnismäßigkeit

primeranosť

 

Verhältnisse

pomery

sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet žiť v neusporiadaných hospodárskych pomeroch

verhängen

ukladať

Geldbußen verhängen ukladať pokuty

Verhinderung

prekážka v práci, zaneprázdnenie

im Verhinderungsfall  pri zaneprázdnení

Verhütung

zabránenie

- Verhütung und Verringerung der Umweltverschmutzung zabraňovanie a znižovanie znečistenia životného prostredia

- Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten zabrábenie, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov

- Verhütung von Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit potláčanie rasovej diskriminácie a nepriateľstva voči cudzincom

Verhütung

potláčanie

 

verjähren

premlčať

 Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, jedenfalls in 3 Jahren nach Erbringung der Lieferung oder Leistung.Nároky na náhradu škody sú premlčané po 6 mesiacoch od nadobudnutia vedomosti o škode a osobe, ktorá škodu spôsobila, v každom prípade 3 roky po realizovaní dodávky alebo plnenia.

Verkaufsförderung

podpora predaja

 

Verkaufsinnendienst

vnútorný obchodný aparát

 

Verkaufskurs

kurz predaj

Verkaufskurs der NBS für ATS

Verkaufsrentabilität

rentabilita tržieb

Verkaufsrentabilität ROS (Return on Sales) zeigt die operative Rentabilität des Unternehmens

Verkaufsstufenplan

postupový plán predaja

 

Verkaufswaren

tovar na predaj

 

verkäuflich

predajný

 

Verkehr

pohyb

freier Verkehr von Waren voľný pohyb tovaru

Verkehrsakt

dopravný spis (logistika)

 

Verkehrsanschlussabgabe

poplatok za dopravné spojenie (platia napríklad obchodné zariadenia, zábavné strediská apod. )

 

Verkehrsaufkommen

hustota dopravy

 

Verkehrsdienst

dopravná  služba

- gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste dopravné služby vo verejnom záujme

Verkehrsleistungen

dopravné výkony

Verkehrsleistungen im Transit výkony v tranzistnej doprave

Verkehrssachbearbeiter

dopravný referent

 

Verkehrssitte

dobrý mrav

nach der Verkehrssitte  oder dem Handelsbrauch podľa dobrých mravov alebo obchodných zvykov

Verkehrssprache

dorozumievací    jazyk

 

Verkehrssünderkartei

kartotéka dopravných priestupov

 

Verkehrstauglichkeit

spôsobilosť na premávku na pozemných komunikáciách

 

Verkehrstauglichkeit

 spôsobilosť na premávku na pozemných komunikáciách

 

Verkehrsträger

prepravca

 

Verkehrsübertretung

 dopravný priestupok

 

Verkehrsunfallanzeige

oznámenie o dopravnej nehode

 

Verkehrsunternehmen

prepravca

 

Verkehrsverbund

dopravné združenie

 

Verkehrsverbundraum

združené dopravné územie (územie v pôsobnosti dopravného združenia)

 

Verkehrsverlagerung

odklonenie obchodu

 

Verkehrsverstoß

dopravný priestupok

 

Verkehrswert

tržná hodnota (u nehnuteľností)

Der Verkehrswert eines Grundstückes wird durch den Preis bestimmt, der zum Wertermittlungsstichtag im gewöhnlichen Geschäftsverkehr am Grundstücksmarkt im Falle einer Veräußerung am Bewertungsstichtag zu erzielen wäre.

Verkehrszentralregister

centrálny dopravný register

 

Verlagerung

premiestnenie

Öko- und Verlagerungsbonus bonus za ochranu životného prostredia a prechod (dopravy) na železnicu

verlangen

 domáhať

 

Verleiher

 požičiavateľ, prevodca (zapožičaných cenných papierov)

 

Verletztengeld

náhrada za stratu na zárobku v dôsledku úrazu počas zdravotnej rehabilitácie

 

Verletzung

 porušenie

Verletzung der Verteidigungsrechte porušenie práva na obranu

Verlust

strata

ausstehender Verlust neuhradená strata

Verlustrücktrag

spätne uplatnená strata  (IAS)

 

vermerken (in)

zaznamenať (do)

 

Vermessungsbüro

geodetická kancelária

 

Vermischung

 zmiešanie

 Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sache zum Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung. Pri spájaní alebo zmiešaní vyhradeného tovaru s inými vecami, vzniká nám spoluvlastníctvo k novej veci a to, v pomere hodnoty vyhradeného tovaru k hodnote inej veci v čase spájania resp.zmiešania.

Vermittlungshonorar

odmena za sprostredkovanie

 

Vermittlungsquote

podiel sprostredkovaných pracovných miest

 

Vermittlungsverfahren

dohadovacie konanie

 

Vermögen und Schulden

aktíva a záväzky

 

vermögende

majetný

 

Vermögens- und Schuldposten

položky majetku a záväzkov

 

Vermögensanlage

investovanie

Jede Vermögensanlageform lässt sich anhand von drei Kriterien bzw. Faktoren beurteilen: Rentabilität, Sicherheit, Liquidität.

Vermögensbilanz

výkaz o majetku a záväzkoch

Eine Vermögensbilanz ist eine Aufstellung der eigenen Vermögenswerte (Aktiva) und der ausstehenden Verbindlichkeiten (Passiva) zu einem bestimmten Zeitpunkt.  Výkaz o majetku a záväzkoch poskytuje prehľad o vlastnom majetku (aktíva) a neuhradených záväzkoch (pasíva).

Vermögensbildung

tvorba majetku

 

Vermögensgegenstände

majetok, aktíva

- immaterielle Vermögensgegenstände nehmotný  majetok (IAS), nehmotné aktíva

- selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou  (IAS)

- Vermögensgegenstände und Schulden majetok a záväzky  (IAS)

Vermögensgerichtsstand

súdna príslušnosť v majetkových veciach

 

Vermögensmasse

majetková podstata

 

Vermögenssteuer

daň z majetku

 

Vermögensvergleich

porovnanie prírastku majetku

Die Überprüfung der Vermögensentwicklung erlaubt der Steuerbehörde Rückschlüsse auf das Einkommen der steuerpflichtigen Person (Vermögensvergleich). Kontrola vývoja majetku umožňuje daňovému orgánu robiť závery o príjme daňovníka (porovnanie prírastku majetku).

Vermögensverhältnisse

majetkové pomery

geordnete Vermögensverhältnisse usporiadané majetkové pomery

Vermögensvorteil

majetkový prospech

Unrechtmässiger Vermögensvorteil neoprávnený majetkový prospech

Vermögenswert

majetok, aktívum

- kleinste erkennbare Gruppe von Vermögenswerten najmenšia identifikovateľná skupina majetku  (IAS)

- Vermögenswert ist jeder Gegenstand und jedes Recht (z.B. eine Forderung), welche ihren Wert dauerhaft bewahren.

-  gemeinschaftliche Vermögenswerte spoločný majetok (IAS)

- Finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten werden in der Bilanz ausgewiesen. Finančné aktíva alebo pasíva sa vykazujú v súvahe.

- andere Vermögenswerte ostatný majetok (IAS)

- Rechnungsabgrenzungsposten zu finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in Euro werden zumindest vierteljährlich ermittelt und gebucht. Časové rozlíšenie k finančným aktívam a pasívam v eurách sa vypočítava a zaznamenáva na účtoch najmenej raz za štvrťrok.

vermögenswert

majetkový

vermögenswerte Leistung majetkové plnenie

Vermögenswerte

 majetok, aktíva 

 neubewertete, nicht planmäßig abzuschreibende Vermögenswerte precenený neodpisovateľný majetok

vermögenswirksam

majetkotvorný

vermögenswirksame Leistungen príspevky na majetkotvorné sporenie

Vernehmlassung

stanovisko, pripomienka (oficiálne, napr. k zákonu švaj.)

 

Vernehmlassungsverfahren

pripomienkové konanie (švaj.)

 

Vernehmungsprotokoll

protokol o výsluchu

 

Vernetzung

prepojenie

Vernetzung der Landesgesellschaften prepojenie národných spoločností

vernünftigerweise voraussehbar

rozumne predvídateľný

 

Verordnung

nariadenie

-zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. ...

- Verordnung (EWG) Nr. 724/75 des Rates vom 18. Mai 1975 (ABl. L 73, S. 1 und – Berichtigung – ABl. L 110, S. 44) nariadenie Rady (EHS) č. 724/75 z 18. marca 1975 (Ú. v. ES L 73, s. 1, a – korigendum Ú. v. ES L 110, s. 44)

Verordnungsermächtigung

splnomocnenie na vydávanie nariadení

 

verpflichten

zaviazať

gesetzlich verpflichtet zo zákona povinný

Verpflichteter

osoba povinná

zur Dienstleistung Verpflichteten osoba, ktorá sa zaviazala k výkonu práce

Verpflichtung faktische

mimozmluvná povinnosť (IAS)

 

Verpflichtungserklärung

vyhlásení o prijatí záväzku

 

Verpflichtungsermächtigung

oprávnenie zaväzovať sa

 

Verpflichtungsgeschäft

záväzkový vzťah

 

verrechnen

vykázať, zaúčtovať

aufwandswirksam verrechnen vykázať ako náklady  (IAS)

Verrichtungen

úkony

Verrichtungen tätigen robiť úkony

bei Ausübung ihrer dienstlicher Verrichtung

Verrichtungsgehilfe

poverenec

 

Versammlungsort

miesto konania zhromaždenia

 

Versandanmeldung

tranzitné colné vyhlásenie

 

Versandanschrift

 korešpondenčná adresa

 

Versandbereitschaft

pripravenosť na odoslanie

 

Versandhauses

zásielková firma

 

Versandhändler

zasielateľ (podnikateľ uskutočňujúci zásielkový obchod)

 

Versandschein

tranzitné vyhlásenie

 

Versandstelle

expedičné stredisko

 

Versandverfahren

tranzitný režim

Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren Dohovor o spoločnom tranzitnom režime

Versetzung

 postup do vyššieho ročníka

 Entscheidungen der zuständigen Konferenzen in Versetzungsfällen und bei Ordnungsmaßnahmen sind grundsätzlich interne Angelegenheiten der Schule. Rozhodnutia príslušných konferencií v prípadoch postupu do vyššieho ročníka a ohľadne disciplinárnych opatrení sú zásadne internou záležitosťou školy.

Verschiffung

nalodenie

 

Verschlechterungsverbot

zákaz zhoršenia

 

verschlüsselt

kódovaný

verschlüsseltes Abonnementfernsehen kódovaná platená televízia

verschmelzenden Umwandlung

premena splynutím

 

verschuldensunabhängig

od zavinenia nezávislý, bez ohľadu na zavinenie

 

Verschwiegenheit

mlčanlivosť

Verschwiegenheit bewahren zachovávať mlčanlivosť

Verschwiegenheitspflicht

povinnosť zachovať mlčanlivosť

Verletzt der Arbeitnehmer die Verschwiegenheitspflicht, kann er sich u.U. schadenersatzpflichtig machen.

Versicherung

vyhlásenie, uistenie

- Versicherung an Eides statt miestoprísažné vyhlásenie

- eidesstattliche Versicherung miestoprísažné vyhlásenie

Versicherung

poistenie

- Versicherung gegen Frostschäden poistenie proti škodám spôsobených mrazom

Versicherungsbüro

kancelária poisťovateľov

 

Versicherungsforderung

poistná pohľadávka

 

Versicherungsfreiheit

oslobodenie od povinného poistenia

 

Versicherungsklasse

poisťovacia trieda

Bei den KFZ Versicherungsklassen unterscheidet man drei wesentliche Klassen: Regionalklassen, Typklassen und Schadenfreiheitsklassen.

Versicherungsnachweis

doklad o poistení

 

Versicherungsregelung

poistné predpisy upravujúce rozdelenie poistného bremena medzi dotknuté štáty

Versicherungslastregelungen sind im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung völkerrechtliche Verträge, die die Versicherungslast bei Personen, deren Rentenversicherungszugehörigkeit infolge staatsrechtlicher Entwicklungen zwischen mehreren Staaten wechselt, je nach Staatsangehörigkeit oder Aufenthalt des Versicherten unter den vertragsschließenden Staaten verteilen.

Versicherungswesen

poisťovníctvo

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen Spolkový úrad pre dozor nad poisťovníctvom

Versicherungszertifikat

certifikát (osvedčenie) o poistení

 

Versorgungsamt

úrad dôchodkového zabezpečenia

 

Versorgungsanspruch

nárok na sociálne zabezpečenie

 

Versorgungseinkünfte

príjmy zo sociálneho zabezpečenia

 

Versorgungsempfänger

poberateľ dávok sociálnej starostlivosti

 

Versorgungskrankengeld

zaopatrovacie nemocenské dávky (poskytované v dôsledku poškodenia zdravia vo vojenskej alebo obdobnej službe), nemocenské dávky v bezvládnosti

 

Versorgungswerk

inštitúcia sociálnej starostlivosti

 

Verspätungszuschlag

prirážka za oneskorenie

 

Verständnisfrage

kontrolná otázka

 

Versteigerungsrefinanzierungskredit

aukčný refinančný úver

 

Verstreichen

uplynutie

nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist  po márnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty

Verteidiger

obhajca

offizieller Verteidiger úradne stanovený obhájca

verteidigungsfähig

obhájiteľný

das Konzept des verteidigungsfähigen Wettbewerbsvorteils koncepcia obhájiteľnej konkurenčnej výhody

Verteilung

 alokácia

 Verteilung der monetären Einkünfte der nationalen Zentralbanken alokácia menového príjmu národných centrálnych bánk

Verteilungsschlüssel

rozdeľovací  kľúč

 

Verteilzentrum

odbytové stredisko

 

Vertrag

zmluva

- Maastrichter Vertrag Maastrichtská zmluva

Vertragserfüllungsbürgschaft

záruka na splnenie zmluvy

 

Vertragserrichter

zhotoviteľ zmluvy

 

Vertragsführung

evidencia zmlúv

 

Vertragsgrundlagen

zmluvná báza

 

Vertragsmerkmale

zmluvné  náležitosti

Nach slowakischem Recht muss ein jeder Vorvertrag die folgenden wesentlichen Vertragsmerkmale (essentialia negotii) aufzeigen: Podľa slovenského práva musí každá zmluva o budúcej zmluve obsahovať nasledovné základné zmluvné náležitosti (essentialia negotii):

Vertragsrecht

zmluvné právo

 

Vertragsverletzungsverfahren

súdne konanie pre porušenie zmluvy

 

Vertrauensarzt

revízny lekár (poisťovne)

 

Vertrauensmann

dôverník

 

Vertrauensschaden

škoda z porušenia dôvery

 

Vertraulichkeit

dôvernosť

 

vertretbar

primeraný

 

Vertretungsbefugnis

oprávnenie k zastupovaniu

 

vertretungsbefugt

oprávnený zastupovať

allein (gemeinsam) vertretungsbefugt samostatne (spolocne)

Vertriebsbindungen

výhradné distribučné dohody

 

Vertriebseinheit

odbytová jednotka

 

Vertriebsgesamtkosten

odbytová réžia

 

Vertriebshändler

obchodník

 

Vertriebskosten

náklady na predaj  (IAS)

 

Vertriebsstelle

predajné miesto

 

Vertriebszulassung

povolenie k predaju

 

Verursacher

pôvodca

 

verursachergerecht

podľa pôvodcu

 

verursachungsgerecht

podľa príčiny

 

Verwahrung

úschova

in notarielle Verwahrung zu geben zložiť do notárskej úschovy

Verwahrung

úschova

gesonderte Verwahrung oddelená úschova

Verwaltungsakt

 správny úkon

 

Verwaltungsaufwendungen

 administratívne náklady

 

Verwaltungsbeitrag

príspevok na administratívne náklady

Der Grundeigentümer erhält abhängig vom Ausmaß der Natura 2000 - Waldfläche seines Betriebes einen Verwaltungsbeitrag. Majiteľ pozemkov dostáva v závislosti od výmery lesnej plochy svojho podniku zaradenej do sústavy Natura 2000 príspevok na administratívne náklady.

Verwaltungsstelle

riadiaci orgán, správa, centrála

- zentrale Verwaltungsstelle centrála (firmy, banky)

- Begünstigter ist der Unterzeichner eines Zuschussvertrages mit der gemeinsamen Verwaltungsstelle. Príjemca pomoci je orgán uzatvárajúci zmluvu o grante so spoločným riadiacim orgánom.

Verwaltungsträger

správny orgán

 

Verwaltungsübertretung

správny priestupok

Eine Freiheitsstrafe darf nur dann verhängt werden, wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren Verwaltungsübertretungen gleicher Art abzuhalten.

Verwaltungsverfahren

administratívne postupy, správne konanie

 

Verwaltungsverfahrensgesetz

zákon o správnom konaní

 

Verwandter

príbuzný

Verwandter in gerader Linie príbuzný v priamej línii

Verweis

 odkaz

 Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

verweisen

vykázať

vom Ort der Leistungsverbringung verweisen

Verweismatrix

 matrica odkazov

Eine Zuordnung der unternehmensspezifischen Struktur zu den ISO-Elementen kann mittels einer Verweismatrix erfolgen. Špecifickú štruktúru podniku možno priraďovať k jednotlivých prvkov podľa ISO prostredníctvom matrice odkazov.

Verweisungsnormen

normy odkazujúce

 

Verwendungen

výdavky

- notwendigen Verwendungen auf die Pachtsache  nevyhnutné výdavky vynaložené na prenajatú vec

- wertverbessernde Verwendungen výdavky zvyšujúce hodnotu veci

Verwendungsersatz

náhrada výdavkov

 

Verwendungszwecknähe

podobnosť účelu použitia

 

verwerfen

 zamietnuť

 Das Gericht hat die von der Kommission geltend gemachte Unzulässigkeitseinrede verworfen. Súd zamietol námietku neprípustnosti, ktorú vzniesla Komisia.

-Rechtsmittel verwerfen zamietnuť opravný prostriedok  

verwerten

zhodnotiť, uplatniť

bei Nichterfüllung durch den Kreditnehmer das Pfandrecht verwerten pri neplnení dlžníka uplatniť záložné právo

Verwertungsrecht

právo zhodnotiť

 

Verwirkungsausschluss

vylúčenie prepadnutia práv

 

verzeichnen

 zaevidovať, zaznamenať

 

verzeichnen (in)

zaregistrovať, zaznamenať

 

verzinsen

úročiť

Der ausstehende Betrag ist mit zwei Prozent über Bundesbankdiskont jährlich zu verzinsen. Dlžná suma bude úročená sadzbou o dve percentá vyššou než je diskontná sadzba Spolkovej banky.

Verzug

 omeškanie

- sich in Verzug befinden, wenn Verzug vorliegt,

- Gefahr im Verzug nebezpečenstvo omeškania

VfGH- Erkenntnis

rozsudok Ústavného súdneho dvora

 

Vielfalt

rozmanitosť

Vielfalt der Kulturen und Sprachen kultúrna a jazyková rozmanitosť

Visegrád- Vierbund

Višegrádska štvorka

 

Vize-Außenminister

námestník ministra zahraničných vecí

 

Vize-Generaldirektor

námestník generálneho riaditeľa

 

Vizepräsidentin

podpredsedníčka

Vizepräsidentin der EU Kommission podpredsedníčka komisie EÚ

Vizepräsidentin

 podpredsedníčka

 Vizepräsidentin der EU

volatil

volatilný

 

Volatilität

volatilita

Volatilität ist ein Schwankungsbereich, während eines bestimmten Zeitraums, von Wertpapierkursen, von Rohstoffpreisen, von Zinssätzen oder auch von Investmentfonds-Anteilen.  Volatilita je rozsah, v ktorom za určité obdobie kolíšu kury cenných papierov, ceny surovín alebo aj podiely investičných fondov.

Völker

národy

eine immer engere Union der Völker Europas čoraz užšie spojenectvo medzi národmi Európy

völkerrechtliche Einrichtung

inštitúcia medzinárodného verejného práva

 

volksbildnerisch

osvetový

 

Volksbildung

ľudová  osveta

 

Volksbildungstätigkeit

osvetová činnosť

 

Volksgruppe

národnostná menšina

 

Volkszahl

 počet obyvateľov

 

Vollbeschäftigung

plná vyťaženosť kapacít,

 

vollbringen

poskytovať

Dienstleistungen vollbringen poskytovať služby

vollenden

dovŕšiť

in jedem folgendem Monat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat v každom ďalšom mesiaci, na začiatku ktorého nedovŕšil 18. rok života

Vollendung

ustanovenie, dovŕšenie

- Vollendung des Binnenmarkts ustanovenie vnútorného trhu

Vollkaufmann

podnikateľ

Kaufmann (Istkaufmann oder Vollkaufmann) ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt (pozri Handelsgewerbe)

Vollkostenrechnung

rozpočet plných nákladov (čiže priamych nákladov)

 

Vollmachtgeber

splnomocniteľ

 

Vollmitglied

riadny člen

 

vollstreckbar

vykonateľný

Diese Ausfertigung ist rechtkräftig und vollstreckbar. Toto vyhodnotenie je právoplatné a vykonateľné.

Vollstreckung

výkon rozhodnutia

 

Vollstreckungsaufschub

odročenie, odklad exekúcie

 

Vollstreckungsbescheid

rozhodnutie o výkone práva

 

Vollstreckungsbescheid

platobný výmer

Legt der Schuldner keinen Widerspruch ein, kann der Gläubiger Erlass eines Vollstreckungsbescheides beantragen. Ak dlžník nevznesie námietku, môže veriteľ požiadať o vydanie platobného výmeru.

Vollstreckungsgegenklage

žaloba proti nútenému výkonu práva (exekúcii)  I

In diesem Fall muss man selbst bei dem damals entscheidenden Gericht eine sogenannte Vollstreckungsgegenklage erheben und die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklären lassen.

Vollstreckungsgericht

 vykonávajúci súdny orgán

 

Vollstreckungsklausel

doložka o vykonateľnosti

 

Vollstreckungstitel

titul výkonu práva

 

Vollstreckungsverfügung

nariadenie o výkone rozhodnutia

 

Vollstreik

celoplošný štrajk, generálny štrajk v odvetví

 

vollumfänglich

v plnom rozsahu

 

Vollzeitarbeitsvertrag

pracovná zmluva na plný uväzok

 

Vollzeitbeschäftigter

pracovník s plnou pracovnou dobou

 

Vollzeitstudium

denné štúdium

 

Vollziehbarkeit

vykonateľnosť

Sofortige Vollziehbarkeit und aufschiebende Wirkung okamžitá vykonateľnosť a odkladný účinok

Vollziehung

vykonanie

Vollziehung der Wandelung zrušenie zmluvy

Vollzugsbehörde

exekutívny (výkonný) orgán

 

Vollzugsklausel

vykonávacia klauzula

 

Vollzugsordnung

Exekučný poriadok

Vollzugsordnung für den Funkdienst Rádiokomunikačný poriadok

Vomhundertsatz

 percentuálna sadzba

 

Vor Ort

na mieste

- kostenlosen Vor-Ort-Gespräch bezplatná konzulácia na mieste

- Vor-Ort-Service servis na mieste

Vorab

 úvodom

 

Vorababstimmung

predbežná koordinácia

 

Vorabausschüttung

zálohové vyplatenie zisku

 

Vorabdividenden

zálohové dividendy

 

Vorabentscheidung

prejudiciálne (predbežné) rozhodnutie

Ersuchen um Vorabentscheidung žiadosť o začatie prejudiciálneho konania

Vorabentscheidungsersuchen

žiadosť o predbežné rozhodnutie, návrh na začatie prejudiciálneho konania

 

Vorabentscheidungsverfahren

konanie o prejudiciálnej otázke

Ersuchen um Vorabentscheidung návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke

Vorabrate

akontácia, záloha na lízingové splátky

 

vorangehen

 mať prednosť

 Sie sind ausgeschlossen bzw. gehen im Schadensfall voran. Sú vylúčené resp. majú v prípade vzniku škody prednosť.

Voranküdigung

oznámenie vopred

 

Voranmeldung

predbežné daňové priznanie (daň z obratu)

 

Voranschlag

rozpočet

Voranschlag des Landes rozpočet krajiny

Voranschlagsjahr

rozpočtový rok

 

Vorausdarlehen

preddavková pôžička

 

Vorausfolgungsvariante

variant s poskytnutím informácií pred záväzným vyhlásením (pri uzatváraní poistných zmlúv)

 

Vorauskasse

zálohová platba, platba vopred

Exportaufträge werden "Kassa gegen Dokumente", gegen "Vorauskasse" oder "unwiderrufliches Akkreditiv" ausgeführt. Exportné zakázky realizujeme pri „promptnej platbe proti dokumentom”, pri „platbe vopred” alebo „neodvolateľnom akreditíve”.

Vorausklage

predchádzajúca žaloba

Vorausklage ist das Recht des Bürgen, die Befriedigung des Gläubigers zu verweigern, solange nicht der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner erfolglos versucht hat.

voraussetzungslos

bezpodmienečne

 

Voraussteuer

 zálohová daň

 

Vorauszahlung

preddavok

 

Vorauszahlungsbürgschaft

akontačná záruka

Die Vorauszahlungsbürgschaft eines Kreditinstituts, die alle etwaigen Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer sichert, kann auch Ansprüche des Käufers auf Ersatz für Aufwendungen zur Mängelbeseitigung umfassen. Akontačná záruka banky, ktorá zabezpečuje všetky prípadné nároky kupujúceho voči predávajúcemu, môže zahŕňať aj nároky kupujúceho na náhradu výdavkov vynaložených na odstránenie nedostatkov.

Voravisierung

oznámenie vopred

 

vorbehaltlich

s výhradou

vorbehaltlich des Rücktrittsrechte

Vorbehaltsurteil

 rozsudok s výhradou

 

Vorbehaltsware

tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva

 

Vorbemerkung

pripomienka

 

vorbereitend

prípravný

vorbereitendes Verfahren prípravné konanie

Vorbereitungsdienst

prípravná štátna služba (čakateľa)

Der Vorbereitungsdienst ist die von einem Beamten zur Vorbereitung auf sein späteres Amt abzuleistende Ausbildungszeit, während der er als Anwärter bzw. als Referendas tätig ist.

Vorbeugemaßnahmen

preventívne opatrenie

 

vorbeugen (der Gewalt)

predchádzať (násiliu)

 

vorbezeichnet

vyššie uvedený

 

Vorblatt

úvodný list

 

Vorbringen

diskusné príspevky, (prednesené)  pripomienky

 

vorbringen

 predniesť, uviesť

 vorgebrachten Klagegründe uvedené žalobné dôvody

Vorbringen

 prednes tvrdenie

 schriftsätzlisches Vorbringen  prednes v spisovom materiály

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

 argumentácia účastníkov konania

 

Voreltern

starí rodičia

 

Vorenthaltung

zadržanie (veci)

 

Vorentwurf

zadanie stavby

 

Vorfaktura

predbežná faktúra

 

Vorfälligkeitsentschädigung

 náhrady škody za predčasné splatenie úroky

 

Vorfinanzierung

preddavkové financovanie

 

Vorführungsbefehl

rozkaz k predvedeniu

 

Vorgaben

predpísané podmienky

 

vorgeben

vytýčiť

Grenzen vorgeben vytýčiť hranice

Vorgehen

postup

- abgestimmtes Vorgehen koordinovaný (jednotný) postup

Vorgehensweise

postup

 

Vorgeladener

 predvolaný

 

Vorgeschichte

 predchádzajúce okolnosti

 Vorgeschichte des Rechtsstreits okolnosti predchádzajúce sporu

Vorhaltekosten

 náklady na odpisy a opravy strojov

 

vorherrschen

dominovať

vorherrschende Ursprung dominantný zdroj  (IAS)

Vorinformation

informácia predbežná

 

Vorinstanz

inštancia predchádzajúca

 

Vorkaufsberechtigter

osoba oprávnená k prednostnej kúpe

 

Vorkaufvertrag

zmluva o budúcej kúpnej zmluve

 

Vorlagefrage

 prejudiciálna otázka

 

Vorlagenpapiere

podkladové materiály

 

Vorlauf- und Nachlaufweg

beh vozidiel pred a za terminálom

 

Vorlaufjahr

nultý ročník

Die Stadtgemeinden können der Gymnasialen Oberstufe ein Vorlaufjahr für Schülerinnen und Schüler voranstellen, die die Gymnasiale Oberstufe besuchen wollen, ohne vorher die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums besucht zu haben.

vorlegen

splniť

die Voraussetzungen legen vor podmienky sú splnené

Vorliegen

existencia, dispozícia

nach Vorliegen sämtlicher Bewilligungen  po získaní všetkých povolení

Vormerkung

záznam

Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf ... záznam k zabezpečeniu nároku na ...

Vormund

poručník

Ein Vormund (veraltet auch Gerhab) ist eine Person, die mit einer Vormundschaft betraut ist.

Vormundschaft

poručníctvo

Unter Vormundschaft versteht man die gesetzliche Fürsorge bei Unmündigkeit für eine Person (den sogenannten Mündel), der die Geschäftsfähigkeit fehlt, sowie für deren Vermögen. Pod poručníctvom rozumieme zákonnú starostlivosť o neplnoletú osobu (tzv. chovanca), ktorá nie je spôsobilá k právnym úkonom, ako aj o jej majetok.

Vormundschaftsgericht

poručenský súd

 

Vornahme

vykonanie, uskutočnenie

Vornahme einer Rechtshandlung  vykonanie právneho úkonu

vornehmen

 vykonať

Entscheidungen vornehmen prijímať rozhodnutia    Registrierung vornehmen zaregistrovať

Vorort

predmestská časť, predmestie

 

Vororteverkehr

prímestská   doprava

 

Vorperiode

predchádzajúce obdobie

 

Vorprodukt

vstupný výrobok

 

Vorprojekt

prípravný projekt

 

Vorprüfungsordnung

pravidlá pre vykonávanie predbežných kontrol

 

Vorrang

prednosť

mit Vorrang behandeln zaoberať sa prednostne

Vorratsvermögen

hodnota zásob (IAS)

 

Vorräte

zásoby

selbst hergestellte Vorräte zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Vorreiter

priekopník

 

Vorruhestandsleistungen

preddôchodkové dávky

 

vorsätzlicher Falscheid

úmyselne nesprávna prísaha

 

Vorschaltkredit

preklenovací úver

 

Vorschau

výhľad, prognóza

 

Vorschlagsliste

zoznam kandidátov (pre voľbu prísediacich)

- Vorschlagsliste zur Aufnahme in die UNESCO-Liste des Welterbes. Zoznam navrhovaných pamiatok na zaradenie do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

- Vorschlagsliste für Schöffen zoznam kandidátov pre voľbu prísediacich

Vorschlagswesen

zlepšovateľstvo

 

Vorschreibungen

predpisy

behördliche Vorschreibungen podmienky predpísané príslušnými orgánmi

Vorschrift

predpisy

landesgesetzliche Vorschriften  národné zákonné predpisy; Vorschriften der Sicherheitstechnik und des Arbeitsschutzes predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Vorsichtigkeit

opatrnosť

 

Vorsitz führen

predsedať

Den Vorsitz führen die Gesellschafter im Turnus. Zhromaždeniu predsedajú striedavo spoločníci.

vorsorglich

 pre každý prípad

 

Vorstand

 predseda (predstavenstva)

Den Vorstand bilden: der Vorstand, vertretender Vorstand, Protokollführer. Predstavenstvo tvoria predseda, zastupujúci podpredseda, zapisovateľ.

Vorstellungsgespräch

osobný pohovor

 

Vorsteuer

daň z pridanej hodnoty na vstupe

 

Vorsteuerabzug

odpočet dane z obratu (dane z pridanej hodnoty)

Der Vorsteuerabzug berechtigt den Unternehmer, von der Steuer, die er für seine Umsätze schuldet, die Umsatzsteuerbeträge (Vorsteuern) abzuziehen, die ihm andere Unternehmer für ihre an ihn ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze offen in Rechnung gestellt haben. Abziehbar als Vorsteuer ist auch die Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe (Erwerbsteuer) sowie die Einfuhrumsatzsteuer, die der Unternehmer bei der Wareneinfuhr aus Nicht-EU-Staaten an das Zollamt entrichtet hat.

Vorsteuerabzugsberechtigter

osoba s nárokom na odpočet DPH

 

Vorsteuerabzugsrecht

právo na odpočet dane z pridanej hodnoty

 

Vorsteuerabzugsrecht

 právo na odpočet dane z pridanej hodnoty

 

Vorsteuerrückerstattung

vrátenie DPH na vstupe

 

vortags

predchádzajúci deň

 

Vorteil

úžitok

geldwerter Vorteil peňažný pôžitok

Vortrag

prevod

steuerliche Verlustvorträge prevod nevyužitej daňovej straty  (IAS)

vortragen

predoslať

 

Vortragendentätigkeit

prednášková činnosť

 

vorübergehend

dočasne

zur vorübergehender Dienstleistung in Ausland entsenden vyslať do zahraničia na dočasný výkon práce

Vorverfahren

predbežné konanie

Mit der Zustellung der Klage bestimmt der Vorsitzende entweder einen frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung oder er veranlasst ein schriftliches Vorverfahren. Po doručení žaloby predseda súdu buď stanoví skorý prvý termín ústneho pojednávania, alebo nariadi písomné predbežné konanie.

Vorvertrag

zmluva o budúcej zmluve

- Vorvertrag zu einem Kaufvertrag zmluva o budúcej kúpnej zmluve

- Vorvertrags über den Abschluss eines Kaufvertrags am Mietgegenstand zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy k predmetu nájmu

Vorwegabzüge

zálohové zrážky

 

vorweggenommene Erbfolge

predpokladané dedičstvo

 

Vorzeigung

predloženie (zmenky)

Vorzeigung des Führerscheines predloženie vodičského preukazu

Vorzinsen

úroky za predčasne vykonané platby

 

Vorzugspfand

prioritné  záložné právo

ein gesetzliches Vorzugspfand genießende Forderungen pohľadávka zabezpečená prioritným záložným právom

Vorzugsstellung

výsadné postavenie

 

Votrag der Parteien

argumentácia účastníkov konania