Nemecko-slovenský odborný slovník
U
© Štefan Ziegler 2011

Übel

zlo

notwendiges Übel nevyhnutné zlo

Überbrückungsgeld

finančná výpomoc

 

Überbrückungshilfe

preklenovací príspevok pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti

 

überdenken

prehodnotiť

 

Übereignung

prevod práva

 

Übereinkommen

dohoda, dohovor

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen  (ADN) Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách

- Washingtoner Übereinkommen  über den internationalen Handel mit gefährdete Arten freilebender Tiere und Pflanzen Washingtonský dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi

- Übereinkommen von München Mníchovský dohovor

überfällig

po lehote splatnosti

überfällige Forderung pohľadávka po lehote splatnosti

Überführung

prevoz

Überführung des Toten zum letzten Wohnort prevoz mŕtveho do miesta jeho posledného bydliska

Überführung

 prepustenie

 Überführen von Produkten in ein Zollverfahren prepusteni výrobkov do colného režimu

Übergangsbehandlung

prechodné   riešenie (IAS)

 

Übergangsbestimmung

 Prechodné ustanovenia

 

Übergangsbilanzierungsmethode

prechodná účtovná a oceňovacia metóda  (IAS)

 

Übergangsgeld

vyrovnávacie dávky, prechodné dávky (dávky, ktoré dostáva bývalý vládny činiteľ, než mu vznikne nárok na dôchodok)

 

Übergangsvorschriften

prechodné ustanovenia

 

übergeordnet

nadradený

- übergeordnete Dienststelle nadradené  pracovisko

- übergeordnetes Mutterunternehmen nadradený materský podnik  (IAS)

übergreifend

presahujúci, multitematicky

übergreifendes Branchen-Know-How - medziodvetvové know how

Überhang

prebytok

 

Überlassung

prenechanie

Überlassung an den Mieter prenajatie

Überlassung

 pridelenie

 Überlassung eines Arbeitnehmers an einen Entleiher pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi

Überleitungsrechnung

prevodový účet (IAS)

 

Überleitungsrechnung

 odsúhlasenie

Der für die oben dargestellte Überleitungsrechnung angewendete Steuersatz entspricht dem von Unternehmen zu leistenden Unternehmenssteuersatz von 30% auf steuerbare Gewinne. Sadzba  dane  použitá  pri  odsúhlasení  je  30 percentná  sadzba  dane  z príjmov právnických osôb, ktorú musia odviesť právnické osoby zo svojich zdaniteľných ziskov.

Überleitungsrechnung

 odsúhlasenie

Wenn diese Form der Darstellung angewendet wird, ist eine Überleitungsrechnung des gezeichneten Kapitals, der Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Minderheitsgesellschafter zu Beginn und zum Ende der Periode im Anhang anzugeben. Pri  tomto  spôsobe  vykazovania  treba  v poznámkach  uviesť  odsúhlasenie  začiatočného a konečného  stavu  základného  imania,  zákonných  a ostatných  fondov, nerozdeleného  zisku  a menšinového podielu.

Überleitungsvertrag

zmluva o prevode (napr. zmlúv)

 

Überliquidität

voľné zdroje, prebytok likvidity

 

Übernahme

príjem (pracovisko), akvizícia, nadobudnutie, získanie, prevzatie

- in der Übernahme melden hlásiť na príjme

- Übernahme der Weiterbildungskosten úhrada nákladov ďalšieho vzdelávania

übernehmen

prevziať

übernehmende Körperschaft preberajúca korporácia

Übernehmer

nadobúdajúci spoločník

 

Überstellschein

doručenka

 

Überstundenzuschlag

príplatok za nadčasy

 

Übertrag (der betrieblichen Erträge)

prevod (prevádzkových výnosov) (výsledovka)

 

übertragen

preniesť

die Erledigung der Aufgaben übertragen poveriť plnením úloh 

Übertragender

prevádzajúci spoločník

 

übertragendes Rechtssubjekt

 prevádzajúci právny subjekt

 

Übertragungsbilanz

bilancia bežných transferov

 

Überveranlagung

aktívna, dlhá pozícia

 

Überverpackung

obal veľkoobchodný

 

überweisen

poukázať

zurück überweisen  refundovať zaplatenú sumu

Überweisender

príkazca

 

Überweisung

prevod

Entgelt zur Überweisung bringen previesť peniaze

Überweisungsautomat

automat na zadávanie platobných príkazov

 

Überziehungskonto

účet s povoleným debetom

 

Überziehungskredit

úver s povoleným debetom

 

Übriges

zvyšok

Das Gericht der ersten Instanz hat im Übrigen den Antrag zurückgewiesen. Súd prvej inštancie návrh vo zvyšku zamietol.

UID-Nr.

IČ DPH

 

Umbruchländer

transformujúce sa krajiny, krajiny s tranzitívnou ekonomikou

 

umfassen

zahŕňať

gesamten Konzern umfassender celokoncernový

Umfeldbedingungen

podmienky prostredia

 

Umgang

riešenie

Umgang mit Beschwerden und Reklamationen riešenie sťažností a reklamácií

Umgangsformen

formy (spôsoby) správania

 

Umgestaltung

reštrukturalizácia

 

Umgliederung

zmena poradia (medzi položkami) (IAS)

 

Umgründung

transformácia

 

Umgründungssteuergesetz

zákon o dani z transformácie

 

Umkehrschluss

 dôkaz z opaku

 Der Umkehrschluss (lat. argumentum e contrario: Gegenschluss, Umkehrschluss) ist eine juristische Methode zur Auslegung einer Rechtsnorm.

Umkehrung

zaúčtovanie na opačnú stranu

Umkehrung der Steuerabgrenzung zaúčtovanie daňového rozlíšenia na opačnú stranu  (IAS)

Umlaufbeschluss

uznesenie prijaté obežníkovou metódou

 

Umlaufblatt

sprievodný hárok

 

Umlaufgeschwindigkeit (des Geldes)

rýchlosť obrátky (peňazí), obratovosť (peňazí)

 

Umlaufgrenze

limit hypotekárnych záložných listov v obehu

 

Umlaufvermögen

obežný majetok, obežné aktíva (súvaha)

 

Umorientierung

preorientácia

 

Umrechnungsdifferenzen

kurzové  rozdiely (IAS)

 

Umsatzerlöse

tržby za predaný tovar (výsledovka), výnosy z bežnej činnosti  (IAS)

 

Umsatzgewinnrate

obratová miera zisku

 

Umsatzkosten

 náklady na predaj

 pozri Umsatzkostenverfahren

Umsatzkostenverfahren

 metóda nákladov na predaj (metóda funkcie nákladov) (IAS)

Das Umsatzkostenverfahren unterteilt die Aufwendungen nach ihrer funktionalen Zugehörigkeit als Teile der Umsatzkosten. Metóda funkcie nákladov alebo metóda "nákladov na predaj" klasifikuje náklady podľa ich funkcie ako súčasti nákladov na predaj.

Umsatzpacht

nájomné stanovené podľa obratu (dosiahnutého na prenajatej nehnuteľnosti)

 

Umsatzrendite

výnosnosť

 

Umsatzrenner

módny tovar

 

Umsatzsteuer- Identifikationsnummer (UID-Nr.)

identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

 

Umsatzsteuer- Voranmeldung

predbežné (mesačné, štvrťročné) daňové priznanie k dani z obratu

 

Umsetzbarkeit

realizovateľnosť

 

umsetzen

realizovať, uplatniť

das Gelernte in die Praxis umsetzen naučené uplatniť v praxi

umsetzen

pretransponovať, implementovať

 

umsetzen
 realizovať 
 erst in einer späteren Phase umsetzen realizovať až v neskoršej fáze

Umsetzung

vykonanie (smernice, rozhodnutia)

Umsetzung der Maßnahmen plnenie opatrení

Umsetzungsteam

realizačný tím

 

Umsetzungsverpflichtung

 povinnosť prevzatia (smernice)

 

Umschichtung

presun

 

Umschichtung des Geldes

premiestňovanie peňazí

 

Umschlag

obrátka

- Umschlag der Bestände obrátka, obratovosť zásob

- Umschlag des Gesamtkapitals (Total Asset Turnover) obrat celkových aktív

Umschlaganlage

prekládkové  zariadenie

 

Umschlaghäufigkeit

obratovosť

 

Umschlagplatz

prekladisko

 

Umschlagsbetrieb

prekladisko

 

Umschlagshäufigkeit

doba obrátky

 

Umschuldung

reštrukturalizácia dlžôb

 

Umschuldungsabkommen

dohoda o prolongácii dlhov

 

umsichtig

obozretne

solide und umsichtige Führung solídne a obozretné riadenie

Umstand

okolnosť

- in Folge von uns nicht vertretbare Umstände následkom okolností, za ktoré nenesieme žiadnu zodpovednosť

- erschwerende (mildernde) Umstände priťažujúce (poľahčujúce) okolnosti

Umsteigewege

prestupové vzdialenosti

 

Umstellung

prechod

Umstellung von ATS auf EURO 

Umstellungskurs

konverzný kurz

 

Umstellungskurs

 konverzný kurz

 

Umtausch

výmena

Umtausch von Aktien von verschiedenen Klassen auf andere Aktien

Umwandlung

premena

Umwandlung in Aktien premena na akcie

Umwandlungserzeugnisse

spracované výrobky

 

Umweltbeauftragter

zmocnenec pre životné prostredie

 

Umweltbeeinträchtigung

poškodenie životného prostredia

 

Umweltbewusstsein

environmentálne cítenie

 

umweltfreundlich

ekologicky nezávadný, priaznivý pre životné prostredie

Umweltfreundliche Beschaffung ekologicky čisté obstarávanie

Umweltgesetzgebung

ekologická legislatíva

 

Umwelthaftungsrecht

právna úprava zodpovednosti za životné prostredie

 

Umweltsanierung

 obnova životného prostredia

 

Umweltschaden

poškodenie životného prostredia

 

umweltschonend

nepoškodzujúce životné prostredie

 

Umweltverträglichkeit

vplyv na  životné prostredie

Umweltverträglichkeit der Gemeinschaftsmaßnahmen vplyv opatrení spoločenstva na životné prostredie

Umweltverträglichkeitsprüfung

kontrola ekologickej únosnosti (nezávadnosti)

 

Umwertung

prehodnotenie

 

Umzugsgut

náklad prepravovaný pri sťahovaní

 

Umzugskostenbeihilfe

príspevok na sťahovanie

 

Umzugskostenentschädigung

náhrada za náklady sťahovania

 

Umzugsverkehr

preprava nákladu pri sťahovaní

 

UN- Kaufrecht

obchodné právo OSN

 

UN- Kaufrechtsübereinkommen

Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru OSN

 

UN- Kaufrechtsübereinkommen

 

Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru OSN

Unaufrichtigkeit

nepravdivosť

 

Unbedenklichkeit gesundheitliche

nezávadnosť zdravotná

 

Unbedenklichkeitsbescheinigung

osvedčenie o nezávadnosti (vystavuje napr. finančný úrad alebo sociálna poisťovňa ako osvedčenie o vyrovnaní všetkých záväzkov)

 

Unbefugter

nepovolaná osoba

- gegen Zutritt abgesichert zabezpečené pred prístupom nepovolaných osôb

- das Betreten durch Unbefugte ist verboten vstup nepovolaným osobám je zakázaný

unbegründet

 nedôvodný

 

unbeschadet

bez ujmy, bez ohľadu

- unbeschadet des Vertragsbeginns

- unbeschadet weiterer Ansprüche

unbescholten

bezúhonný

 

undurchführbar

nevykonateľný

 

undurchführbar

 nevykonateľný

 Die Anwendung einer Vorschrift ist undurchführbar, wenn sie trotz aller angemessenen Anstrengungen des Unternehmens nicht angewendet werden kann.  Uplatnenie predpisu je nevykonateľné, ak účtovná jednotka ho nemôže uplatniť ani pri vynaložení všetkého potrebného úsilia.

uneidlich

neprísažný

 

uneinbringlich

nedobytný

 

Uneintreibbarkeit

nedobytnosť

 

Unfallaufnahme

vyšetrovanie nehody na mieste

 

Unfallfürsorge

odškodnenie v prípade úrazu

 

Unfallschutz

úrazové poistenie

 

unfertige Erzeugnisse

 nedokončená výroba

 Veränderung des Bestandes an Fertigerzeugnissen und unfertigen Erzeugnissen Zmeny stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

ungerechtfertigt

neoprávnené

ungerechtfertigte Bereicherung neoprávnené obohatenie

Ungleichheit

nerovnosť

 

Ungunsten

neprospech

Die Prüfung ist in Ungusten des Lieferanten ausgefallen. Skúška dopadla v neprospech dodávateľa.

Unionsbürger

občan Únie

 

Unionsbürgerschaft

občianstvo Únie

 

UN-Kaufrecht

 obchodné právo OSN

Die Vertragsparteien vereinbaren die ausschließliche Anwendung österreichischen materiellen Rechts unter Ausschuss des UN-Kaufrechts. Zmluvné strany sa dohodli na výlučnom uplatňovaní rakúskeho hmotného práva s vylúčením obchodného práva OSN

unkörperlich

nehmotný

unkörperlicher Gegenstand nehmotný majetok

unparteiisch

nestranne

unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen nestranne a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia

unpräjudiziell erfolgen

vykonať bez prejudikovania

 

Unregelmäßigkeit

nezrovnalosť

 

unselbständig

ako zamestnanec, závislý

eine unselbständige oder selbständige Tätigkeit ausüben vykonávať činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Unstimmigkeit

spor, nesúlad

 

Unstimmigkeiten

nezrovnalosť, nezhoda, spor, nesúlad

- Beide Vertragsparteien erklären, alle zukünftigen Unstimmigkeiten, die aus diesem Vertrag entstehen, in freundschaftlicher und partnerschaftlicher Art und Weise auf außergerichtlichem Weg lösen zu wollen. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že chcú všetky budúce spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, riešiť priateľským a partnerských spôsobom mimosúdnou cestou.

- Unstimmigkeiten in freundschaftlichem Einvernehmen miteinander abstimmen urovnať nezrovnalosti roateľskou dohodou

unstretig

 nesporný

 - Dem AN stehen Aufrechnungs-  oder Zurückbehaltungsrechte nur auf Grund unstreitiger oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche zu. Právo za počítanie a zádržné právo prislúcha dodávateľovi len na základe nesporných alebo právoplatne rozhodnutých nárokov.

- nach Grund und Höhe unstretig čo do dôvodu a výšky nesporný

Unterabsatz

 pododsek

 

Unterauftragnehmer

 subdodávateľ

 

Unterbau

základňa

gemeinsamer organisatorischer Unterbau spoločná organizačná šruktúra

Unterbeschäftigung

nedostatočná vyťaženosť kapacít

 

Unterbeteiligungsvertrag

zmluva o spoločnom financovaní

 

Unterbleiben

neuskutočnenie, vynechanie

- durch das Unterbleiben der Vertragserfüllung entgangene Gewinn

- Unterbleiben des Vorhabens neuskutočnenie projektu, zámeru

unterbreiten

predložiť

einem Gericht unterbreiten predložiť súdu

Unterdeckung

schodok

 

Unterfertigter

podpísaný

 

Unterfertigung

podpis

 

Unterfond

podfond

 

Untergliederungen

 užšia klasifikácia

 

Unterhalten

vydržiavať

Unterhalten eines Büros vydržiavanie kancelárie

Unterhaltsberechtitgter

vyživovaná osoba

 

Unterhaltsgeld

výživné, alimenty

 

Unterhaltspflicht

vyživovacia povinnosť

 

Unterhaltspflichtiger

živiteľ

 

unterjährig

týkajúci sa neúplného roku

 

Unterkomitee

podkomisia

 

unterlassen

zdržať sa

 

Unterlassung

zanedbanie

 

Unterlassungsanordnung

príkaz ukončiť / upustiť od konania a zdržať sa konania

 

unterlegener

neúspešný

unterlegener Beteiligter neúspešný účastník

Unterlieferanten

subdodávatelia

fachlich qualifizierte Unterlieferanten  odborne spôsobilí subdodávatelia

Unternehmen

podnik

- nachgeordnetes Unternehmen podriadený podnik

- Unternehmen des öffentlichen Dienstleistungsbereichs podniky sektoru verejných služieb

- verbundenes Unternehmen pridružený podnik, spojený podnik  (obchodná spoločnosť, ktorej najmenej 20% ale nie viac ako 50% majetku vlastní iná obchodná spoločnosť alebo skupina obchodných spoločností)

- Unternehmen des Bauhauptgewerbes firma zabezpečujúca hlavné stavebné práce

Unternehmen

účtovná jednotka

 

Unternehmensberater

poradca firemný

 

Unternehmensbereich

divízia, oblasť podnikania,

 

Unternehmensbesteuerung

zdaňovanie obchodných spoločností

 

Unternehmensbewertung

ocenenie podniku

 

Unternehmenseinstellung

ukončenie podnikateľskej činnosti

 

Unternehmenserwerb

akvizícia podniku

 

Unternehmensfortführung

 kontinuita (nepretržitá činnosť) podniku

 Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) zásada kontinuity vykazujúceho podniku

Unternehmensgesetzbuches

podnikateľský zákonník

In § 9 Abs. 1 Z 1 wird das Wort „Handelsgesetzbuches“ durch das Wort „Unternehmensgesetzbuches“ ersetzt. V § 9 ods. 1 bod 1 sa nahradí slovo „Obchodný zákonník“ slovom „Podnikateľský zákonník“

Unternehmensgruppe

podnikateľská skupina

 

Unternehmenspachtvertrag

zmluva o podnikateľskom prenájme

 

Unternehmensplanung

podnikateľský plán

Die Unternehmensplanung bildet die Basis für den Regelkreis Planung => Soll-Ist-Abgleich => Abweichungsanalyse => Gegensteuerung.

Unternehmensstandort

 pracovisko

 

Unternehmensziel

 cieľ podnikania

 

Unternehmenszusammenschluss

podniková kombinácia  (IAS)

 

Unternehmenszusammenschlüsse

podnikové kombinácie (IFRS 3)

 

Unternehmerlohn

mzda podnikateľa

Der Unternehmerlohn dient praktisch als Lohn für die durch den Inhaber zu Verfügung gestellte Arbeitskraft.

Unternehmungsleitbild

vzorové zásady podnikateľskej činnosti, stratégia a politika podniku

 

Unterposition

podpoložka

Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur podpoložky kombinovanej nomenklatúry

Unterprozess

subproces

Haupt- und Unterprozess proces hlavný a  subproces  (ISO 9000)

unterrichten

informovať

 

Untersagungsverfahren

konanie na zákaz činnosti

 

Unterschiedsbetrag

rozdiel

 

Unterschriftenliste

podpisová listina

 

Unterschriftenprobe

podpisový vzor

 

Unterschriftenregelungen

pravidlá pre podpisovanie

 

Unterschriftenverzeichnis

zoznam s podpisovými vzormi

 

Unterschriftsgebot

požiadavku vlastnoručného podpisu

 

unterstellen

predpokladať

 

Unterstützungsgesuch

žiadosť o podporu

 

unterteilen

 klasifikovať

 pozri Umsatzkostenverfahren

Unterveranlagung

pasívna, krátka pozícia

 

Unterverpachtung

podnájom

 

unterweisen

inštruovať, poučiť, usmerniť

 

Unterweisung

inštruktáž, poučenie, zaškolenie

 

unterzeichnen

podpísať

Unterzeichnet in Bratislava ... Dané v Bratislave ...

Unterzeichnender

dolupodpísaný

 

Unterzeichner

podpísaný

 

Unvereinbarkeit

nezlučiteľnosť

 

Unverfallbarkeitsfrist

lehota pre neprepadnuteľnosť nároku

 

Unverfälschheit

nefalšovanosť, pravosť

 

Unverjährbarkeit

nepremlčateľnosť

 

Unvermögen

neschopnosť

 

Unversehrtheit

nepoškodenosť, nenarušenosť

 

unvertretbare Wertpapiere

neprenosné cenné papiere

 

Unvoreingenommenheit

nezaujatosť

gebührende Unvoreingenommenheit náležitá nezaujatosť, objektivita

Unwahrheit

nepravdivosť

 

unwesentlich

nepodstatný

zu einem nicht unwesentlichen Teil nie nepodstatnou mierou

unwirksam

neúčinný

- Sollten einzelne Bestimmungen diese Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Ak by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli alebo sa stali neúčinnými, nedotkne sa to účinnosti ostatných ustanovení.

- Erweist sich eine Bestimmung dieses Vertrags als unwirksam, so werden die Vertragspartner diese durch eine wirksame ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. Ak by bolo niektoré ustanovenie tejto zmluvy neúčinné, potom ho zmluvní partneri nahradia účinným ustanovením, ktoré sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu sledovanému neúčinným ustanovením.

Unwirksamkeitsklausel

 klauzula o neúčinnosti

 

unzumutbar

neúnosný

wenn dem kündigenden Vertragspartner die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar ist ak je zmluvný vzťah pre zmluvného partnera, ktorý výpoveď podal, neúnosný

Urheberrechtsagentur

 agentúra na ochranu autorských práv 

 

Urkundenbeamter

úradník vykonávajúcu agendu listín

 

Urlaub

dovolenka

- offener Urlaubsanspruch nevyčerpaná dovolenka

Urlaubsgeld

príplatok na dovolenku

Bei dem Urlaubsgeld handelt es sich um eine zusätzliche, freiwillige, über das Urlaubsentgelt hinaus gezahlte Vergütung.

Urlaubskasse

fond pre platené dovolenky

 

Ursprungsbezeichnung

označenie pôvodu

 

Urteil

rozsudok

erstinstanzliches Urteil rozsudok prvej inštancie

Urteil erlassen

 vyhlásiť rozsudok