Nemecko-slovenský odborný slovník
T
© Štefan Ziegler 2011

Tagegeld

 stravné

Tagesausweis

denný výkaz

 

Tagesdiäten

denné diéty

 

Tagesgeld

peniaze požičiavané na jeden deň (over night), jednodňové peniaze, denné diéty

 

Tageslosung

denná tržba

 

Tagespräsident (švaj.)

predsedajúci (schôdze)

 

Tageswert

realizovateľná hodnota (fair value), aktuálna hodnota

Tageswert (Tagespreis, Zeitwert) ist der Geldbetrag, zu dem ein Gut an einem bestimmten Tag auf dem Absatz- oder Beschaffungsmarkt gehandelt wird.

taggleich

k tomu istému dňu

Im Falle  der Rückzahlung des Kredites vor der vereinbarten Kreditfälligkeit,  erfolgt eine taggleiche Abrechnung der  Sollzinsen. V prípade splatenia úveru pred jeho dohodnutou splatnosťou sa debetné úroky vyúčtujú k tomu istému dňu.

Tagsatzung

pojednávanie (o nútenom vyrovnaní  stanovené súdom na určitý deň)

 

Talfahrt

hospodársky pokles

 

Tankkarte

tankovacia karta

 

Tankstellenabgabepreis

cena na čerpacej stanici

 

Tankstellenpächter

nájomca čerpacej stanice

 

Tankstellenpreis

cena na čerpacej stanici

 

Tarifgebundenheit

povinnosť dodržiavať kolektívnu zmluvu

 

Tarifierung

stanovenie sadzieb

 

tariflich

tarifne

 

Tariftreuerklärung

vyhlásenie o dodržiavaní tarifných miezd (podpisujú napr. zahraničné stavené firmy vykonávajúce práce na území SRN)

 

Tarifvertrag

kolektívna zmluva

Nach deutschem Recht enthält der Tarifvertrag Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können (normativer Teil) und er regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien (schuldrechtlicher Teil). Podľa nemeckého práva obsahuje kolektívna zmluva  právne normy, ktoré môžu riešiť uzatvorenie a ukončenie pracovného pomeru ako aj právne usporiadanie vzťahov a spolurozhodovania v podniku (normatívna časť), a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán kolektívnej zmluvy (záväzková časť).

tarifvertraglich

podľa kolektívnej zmluvy

tarifvertraglich vereinbart dohodnutý v kolektívnej zmluve

Tarifwerk

sadzobník

 

Taschengeld

 vreckové

 

Tatausgleich

vyrovnanie

aussergerichtlicher Tatausgleich mimosúdne vyrovnanie

Tatbestand

skutková podstata

Tatbestand erfüllen naplniť skutkovú podstatu

tatbestandmäßig

podľa skutkovej podstaty

 

Tatortbesichtigung

obhliadka miesta činu

 

Tatsachenbehauptung

 skutkové tvrdenie

 

tatsächlich

skutočne

tatsächliche Steuer splatná  daň (IAS)

Tauglichkeit

spôsobilosť

Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch spôsobilosť k obvyklému používaniu

Tauschgeschäfte über Wertpapiere

výmenné obchody s cennými papiermi

 

Tauschvorgang

výmenná  transakcia (IAS)

 

Taxigewerbe

taxislužba

 

Taxler

taxikár

 

tägliches Geld

peniaze požičiavané na 24 hodín (date to date)

 

Tätigkeitsbereich

oblasť činnosti

 

Tätigkeitsortleistungen

 plnenia zdaniteľné v mieste výkonu činnosti (DPH)

 

Tätigkeitsprogramm

plán činnosti

 

Tätigkeitsvergütung

odmena za pracovnú činnosť

 

Täuschung

uvedenie do omylu

arglistige Täuschung podvodné uvedenie do omylu

Teamraum

spoločenská miestnosť

 

Teil

účastník (zmluvy), časť

- vertragsschließende Teile zmluvné strany

- zu gleichen Teilen rovným dielom

Teilabnahme

priebežná kolaudácia

 

Teilarbeitslosengeld

podpora v čiastočnej nezamestnanosti

 

Teilbesteuerungsgrundlage

čiastkový základ dane

 

Teilbetrieb

prevádzkový úsek

 

Teilleistungsvertrag

subdodávateľská zmluva

 

Teilnehmergebühr

účastnícky poplatok

 

Teilnehmerliste

prezenčná listina, zoznam účastníkov

 

Teilungsplan

odčleňovací geometrický plán

 

Teilungsplan

parcelačný plán

 

Teilurteil

čiastočný rozsudok

 

Teilzahlungskredit

splátkový úver

 

Teilzeitarbeit

práca na skrátený úväzok

 

Teilzeitlandwirte

poľnohospodári so skráteným úväzkom

 

Telefonanschluss

telefónna stanica

 

Teleheimarbeit

práca domáca u obrazovky

 

Tenderverfahren

tender

 

Termin

stretnutie

Termin vereinbaren dohodnúť stretnutie

Termindepositen

termínové vklady

 

Termindevisen

termínované devízy

 

Termineinhaltung

dodržanie termínu

 

Termineinlage

termínovaný vklad

 

termingerecht

v stanovenom termíne

 

terminisieren

určiť termíny

 

Terminkauf

forwardový nákup

Terminkäufe und - verkäufe werden jeweils zum Kassakurs erfasst. Forwardové nákupy a predaje sa účtujú v spotovom kurze

Terminkäuf

forwardový nákup

 

Terminkäuf

 forwardový nákup

 

Terminplan

operatívny plán

 

Terminpreis

forwardová cena

Terminpreis ist der Preis eines Gutes zu einem vereinbarten späteren Zeitpunkt oder Preis einer ausländischen Währung am Devisenmarkt in 90 Tagen.. Forwardová cena je cena tovaru v dohodnutom neskoršom čase alebo cena zahraničnej meny na devízovom trhu po 90 dňoch.

Terminprogramm

harmonogram

Terminprogramm für die planerischen Vorarbeiten  harmonogram pre projektovú prípravu

Terminpunkte

 forwardové body

Bei Devisentermingeschäften ist der Kassakurs der Kurs, zu dem die Terminpunkte gelten, um den Terminkurs abzuleiten. V súvislosti s menovými forwardami sa spotovým kurzom rozumie kurz, ku ktorému sa priradia forwardové body s cieľom odvodiť forwardový kurz.

Terminreklamation

reklamácie termínov

 

Termintreue

dodržiavanie termínov

 

Terminvollmacht

 plná moc k zastupovaniu pri pojednávaní

Eine Sonderform der Prozessvollmacht ist die Terminvollmacht, die nur zur Wahrnehmung eines oder mehrerer Verhandlungstermine erteilt wird.

terrestrisch

terestrálne

 mobiler terrestrischer Rundfunk mobilné terestrálne vysielanie

Terrorakt

 teroristický akt

 

Testspiel

prípravný zápas

 

Textierung

textová úpravu (zmluvy)

 

Theatervorstellung

divadelné predstavenie

 

thesaurieren

reinvestovať

 

Thesaurierung

tezaurácia

 

Thesaurierungsaktie

reinvestičná (tezaurov  akcia (dividendy sa nevyplácajú, ale reinvestujú)

 

Thesaurierungsanteile

podiely s  reinvestíciou výnosov

 

Thesaurierungssatz

tezaurovacia daňová sadzba (rastová – pri ďalšom investovaní ) (IAS)

 

Tiefbauamt

úrad pre inžinierske stavby

 

Tierkörperverwertungsanstalt

 veterinárny asanačný ústav

 

Tierumsetzung

pohyb a dovoz živých zvierat

Informationssystem betreffend Tierumsetzungen systém oznamovania pohybu a dovozu živých zvierat

Tilgung

výmaz, úhrada (záväzku) (IAS)

- Tilgung der Dienstbarkeit výmaz vecného bremena

Tilgungsfreijahre

roky s odkladom splácania

 

Tilgungsplan

 splátkový kalendár

 

Tilgungsrate

anuita, (ročná) splátka

Die in einer bestimmten Periode anteilig zu leistende Rückzahlung eines Kredits. Splátka úveru uhradená v určitom období stanovená v percentách.

Titel

hlava, právny dôvod, zdroj (finančný), titul

- aus welchem Titel immer bez ohladu na pravny dôvod

- používať titul Titel führen

TodoListe

zoznam úloh

 

Top-down-Test

test „zhora-nadol“ (IAS)

 

Top-down-Überarbeitung

prepracovanie spôsobom zhora nado

 

Torwache

vrátnica

 

Totalsumme

celková čiastka

 

Touristikmesse

veľtrh o cestovnom ruchu

 

Touristikwirtschaft

cestovný ruch

Touristik- und Freizeitwirtschaft odvetvie cestovného ruchu a voľného času

Trailerzug

trailerová súprava

 

Trainer

lektor

 

Training

školenie

weiterführende Trainings nadstavbové školenia

Trainingsmaßnahmen

opatrenia v oblasti vzdelávania

 

Trainingzentrum

výcvikové stredisko, školiace stredisko

 

Traktanden, Traktandenliste (švaj.)

program (schôdze)

 

Tranche

tranža

 

Tranktandum (švaj.)

predmet rokovania

 

Transaktion

obchod

befristete Transaktionen reverzné obchody

Transaktion

 obchod

 befristete Transaktionen reverzné obchody

Transaktionswert

prevodná hodnota

 

Transfer

transfer

 

Transferierbarkeit

prevoditeľnosť

 

Transferierung

transfer, prevod

 

transferrabel

prevoditeľný

 

Transportaufkommen

prepravovaný náklad

 

Transportbegleitung

sprevádzanie pri preprave

 

Transportgewicht

prepravná hmotnosť

 

Transportgut

prepravovaný tovar

 

Transportkette

prepravný reťazec (komb. dopr.)

 

Transportstrecke

dopravná cesta

 

Transportunternehmen

dopravný podnik, dopravca

 

Trassenmanagement

manažment trás

 

Trauungsmatrikel

sobášna matrika

 

Träger

inštitúcia

 

Träger

inštitúcia

 

Trägerschaft

subjekt, korporácia

privat-und gemischwirtschaftliche Trägerschaften (švajc.) súkromné a zmiešané hospodárske subjekty

treffen

prijať, postihnúť

- Regelungen treffen prijať pravidlá

- vom Hagelschlag getroffen postihnutý krupobitím

Treibhauseffekt

 globálne otepľovanie, emisie skleníkových plynov

 

Treibstoffkarte

karta tankovacia

 

Trendwende

 obrat vo vývoji

 

Trenngeld

odlučné

 

Trennungsgeld

 náhrada za výkon práce mimo domova,  odlučné

Unter dem Begriff "Trennungsgeld" lassen sich die Erstattungsleistungen für Aufwendungen zusammenfassen, die einem Beschäftigten entstehen, weil er als Folge einer dienstlich veranlassten Maßnahme an einem anderen als seinem bisherigen Dienstort Dienst zu leisten hat.

Trennungskostenbeihilfe

príspevok na náklady odlúčenia

 

Treuepunkte

vernostné body

 

Treuhandanstalt

Úrad pre správu a privatizáciu štátneho majetku

 

Treuhandkredit

spracovaný úver

Der Treuhandkredit gehört nicht zu den im Insolvenzfall ausschüttbaren Aktiva des Treuhänders. Spravovaný úver nie je súčasťou aktív správcu, ktoré možno distribuovať v prípade úpadku.

Treuhandverbindlichkeiten

záväzky z fiduciárnych úverov

 

Treuhandverbindlichkeiten

 záväzky z fiduciárnych úverov

 

Treuhänder

správca majetku alebo peňazí

 

treuwidrig

nedôveryhodne

 

Tripartität

tripartita

 

Tunnelgebühr

poplatok za prejazd tunelom

 

turnusmäßig

pravidelne, v intervaloch

turnusmäßige Meldungen pravidelné hlásenia

Typenbezeichnung

typové označenie

 

Typgenehmigung

typové schválenie (vozidla)