Nemecko-slovenský odborný slovník
S
© Štefan Ziegler 2011

Sachanlagen

dlhodobý hmotný majetok hmotné investície,

- nehnuteľnosti, stroje a zariadenia (IAS)

Sachanlagen im Bau obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

Sachanlagen

hmotný investičný majetok, hmotné investície (zastaralé)

 

Sachanlagenvermögen

 hmotný investičný majetok, dlhodobý hmotný majetok

 

Sachbearbeiter

odborný pracovník, referent

 

Sachbezug

príjem nepeňažný

 

Sachdarlehensvertrag

zmluva o nepeňažnej pôžičke

 

Sache

vec

- verliehene Sache požičaná vec

- bewegliche Sachen hnuteľný majetok

- nicht verbrauchbare Sachen nezužitkovateľné veci

- teilbare Sachen deliteľné veci

- verbrauchbare Sachen zužitkovateľné veci

sachenrechtliches

hmotnoprávne, vecnoprávne

 

sachgerecht

odborne

sachgerecht entsorgen odborne likvidovať

Sachkapitalbildung

tvorba hmotného kapitálu

 

Sachleistung

 vecná dávka

 

sachlich

vecne

sachliche Abnahmekosten nepeňažné náklady prevzatia

Sachmangel

vecná chyba

Der Begriff Sachmangel stellt anders als früher nicht zwingend auf Fehler oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, sondern auf die subjektive Beschaffenheit ab.

sachnächste

 vecne najbližší

 

Sachsicherheit

vecné zabezpečenie, hmotné zabezpečenie

Bei der Sicherstellung durch Sachsicherheiten wird dem Kreditinstitut das Recht eingeräumt, Vermögenswerte des Kreditnehmers oder eines Dritten entsprechend der getroffenen Vereinbarungen zu verwerten.

Sachstand

súčasná situácia

 

Sachverhalt

 skutkový stav

 

Sachverhaltsaufnahme

zistenie stavu veci na mieste (pri zaisťovaní dôkazov po dopravnej nehode)

 

sachverhältlich

skutkovo

 

Sachversicherung

neživotné poistenie

 

Sachverständigengutachten

odborný posudok

 

Sachverständiger

 znalec

- allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger súdny znalec

- Sachverständiger für Be- Entlüftungsanlagen und Klimaanlagen znalec z odboru vzduchotechniky a klimatizačných zariadení

Saldenliste

obratovka

 

Saldenliste

 obratovka

 

Saldierung

kompenzácia (IAS)

 

Saldorechnung

predvaha

 

Sammelabrechnung

hromadné vyúčtovanie

 

Sammelbeilage

súhrnná príloha

 

Sammelbestand

hromadné portfólio cenných papierov

 

Sammelklage

hromadná žaloba

 

Sammelrechnung

súhrnná faktúra

 

Sammelverfahren

spojené konanie

 

Sanierung

 obnova, renovácia, modernizácia

 

Sanierungsausgleich

ozdravné vyrovnanie

 

Sanierungsquote

 miera modernizácie

 

Sanitäts- und Ret­tungsdienst

zdravotná a záchranná službu

 

Sanktionsverfahren

konanie o uložení sankcie

 

Satzung

charta, štatút, stanovy

- Satzung der Vereinten Nationen Charta Spojených národov

- gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk

Satzungsberatungskommission

komisia pre stanovy (na zjazde)

 

Sättigungsgrad

stupeň nasýtenia

Sätigungsgrad des Marktes (stark wachsend, stagnierend) stupeň nasýtenia trhu (silne rastúci, stagnujúci atď.)

Säule

pilier

Säule zur Pensionsvorsorge pilier dôchodkového zabezpečenia

Säumniszuschlag

poplatok z omeškania

 

SB-Markt

samoobsluha

 

SB-Warenhaus

samoobslužné nákupné stredisko

 

Scennen

 skenovanie

 

Seeschiffverkehr

námorná lodná doprava

 

Segmentberichterstattung

vykazovanie o segmentoch  (IAS)

 

Segmentberichtsformat

formát segmentového výkazníctva  (IAS)

 

Segmentergebnis

segmentový  výsledok (IAS)

 

Segmenterträge

segmentové výnosy (IAS)

 

Segmentgewinne

segmentové zisky  (IAS)

 

Segmentschulden

segmentové záväzky  (IAS)

 

Sektor

sektor

Sektor Staat verejná správa

Sekundarbereichs II

vyššie stredoškolské vzdelanie

ist auf die Lehr- und Lernbedürfnisse aller Beteiligten der Vorschul- und Schulbildung bis zum Ende des Sekundarbereichs II ausgerichtet venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania

Sekundärrohstoff

druhotná surovina

 

selbständig erwerbstätig

samostatne pracovne činný

 

Selbständiger

samostatne zárobkovo činná osoba

 

Selbstfahrervermietfahrzeug

vozidlo prenajímané bez vodiča

 

Selbstkäufer

samostatný nákupca

 

Selbstkosten

režijné náklady

 

Selbstständiger

samostatne zárobkovo činná osoba

versicherungspflichtiger Selbstständiger samostatne zárobkovo činná osoba podliehajúca povinnému poisteniu

Selbstversorger

potravinársky sebestačná krajina

 

selbstverwaltend

samosprávny

selbstverwaltende Nonprofit-Organisation samosprávna nezisková organizácia

Selbstverwaltungskreis

samosprávny okres

 

Seminartraining

školenie seminárne

 

Senatspräsident

 predseda senátu (súdu)

 

Sendung

zásielka

Beanstandung einer Sendung zadržanie zásielky

Sendungseingang

príjem zásielky

 

Sensitivität

 citlivosť

 

Serialnummer

sériové číslo produktu

 

Serienfertigung

sériová výroba

 

Serviceaufschlag

servisná prirážka

 

Servicedienstleister

poskytovateľ servisných služieb

 

Serviceeinsatz

servisný zásah

 

Serviceleistungen

 servisné služby

 

Servitut (=Dienstbarkeit)

vecné bremeno

 

setzen

stanoviť

- Zweijahresfrist setzen  určiť dvojročnú lehotu

- Ziele setzen vytýčiť ciele

Setzung

 stanovenie

 Wird der Liefertermin bzw. die Lieferfrist überschritten, so hat der Käufer die Möglichkeit, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist wegen Verzuges vom Vertrag zurückzutreten. V prípade prekročenia termínu dodania resp. dodacej lehoty je kupujúci oprávnený po stanovení primeranej dodatočnej lehoty z dôvodu omeškania od zmluvy odstúpiť.

Shuttlezug

 kyvadlový vlak

 

Schaden

škoda

Schaden im Vermögen škoda na majetku

Schadenabwicklung

likvidácia škody

 

schadenersatzrechlich

v zmysle právnych predpisov o náhrade škody

 

Schadengrenzwertkatalog

katalóg medzných hodnôt poškodenia

 

Schadenrechnung

vyúčtovanie škôd

 

Schadenseintritt

vznik škody

 

Schadensformular

 formulár hlásenia škodovej udalosti

 

Schadensprotokoll

zápisnica o škode

 

Schadentag

deň vzniku škody

 

schadlos

bez ujmy

- Vielmehr hält der AN den AG für wie immer geartete und von wem immer erhobene Inanspruchnahmen vollumfänglich schad- und klaglos. Naopak, dodávateľ  je povinný zbaviť objednávateľa v plnom rozsahu škôd a žalôb z akýchkoľvek a kýmkoľvek uplatnených nárokov.

- gegen alle Forderungen Dritter Schad-und klaglos halten zbaviť akýchkoľvek škôd a žalôb z pohľadávok (požiadaviek) tretích osôb

schadlos

bez škôd

sich an den bisherigen Leistungen voll schadlos zu halten zbaviť sa všetkých škôd z doterajších dodávok

Schadstoffentfrachtung

 vyseparovanie škodlivých látok

 Schadstoffentfrachtung bedeutet gezieltes Entfernen von Schadstoffen und schadstoffbelasteten Produkten aus Abfällen.

Schalterraum

priehradkové pracovisko

 

Schank- und Speisewirtschaften

výčapy a stravovacie zariadenia

 

Schattenwirtschaft

tieňová (šedá) ekonomika

 

Schatzanweisung

štátny dlhopis (strednodobý a krátkodobý), pokladničná poukážka

Schatzanweisungen sind kurz- und mittelfristige Schuldverschreibungen, die vom Bund, den Ländern und/oder den Sondervermögen des Bundes emittiert werden.

Schatzmeister

pokladník (napr. športového zväzu)

Der Schatzmeister ist für die Kassen- und Buchführung, insbesondere die Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben sowie die Veränderung der Vermögensstände nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung verantwortlich. Pokladník zodpovedá za vedenie pokladne a účtovných kníh, najmä za zápisy príjmov a výdavkov ako aj zmeny v stave majetku podľa zásad riadneho účtovníctva.

Schatzwechsel

 zmenka štátnej pokladnice

Als Schatzwechsel gelten kuzrfristige Schuldverschreibungen der Öffentlichen Hand mit einer Laufzeit bis zu sechs Monaten, bei denen die Zinsen vorab vom Ausgabepreis abgezogen werden. Zmeny štátnej pokladnice sú krátkodobé dlhopisy verejnej správy s až šesťmesačnou splatnosťou, u ktorých sa úroku už vopred odpočítajú od emisnej ceny.

Schaublatt

 tachografová karta

 

Schauraum

výstavná miestnosť

 

Schädiger

pôvodca škôd, škodca

 

Schätzer

odhadca

 

Schätzung

 odhad

 rechnungslegungsbezogene Schätzung účtovný odhad

Scheckeinlösung

inkasovanie šeku

 

Scheckkonto

šekový účet

 

Scheckverkehr

šeková operácia

 

Schelldreher

rýchloobrátkový tovar

 

Schieberei

šmelina

 

Schiedsgerichtsbarkeit

arbitráž

Freiwillige Schiedsgerichtsbarkeit mimosúdna arbitráž

Schiedsgutachter

znalec v rozhodcovskom konaní

Der Schiedsgutachter hat sich lediglich auf die Beurteilung des ihm vorgegebenen Untersuchungsgegenstandes zu beschränken.

Schiedsklausel

klauzula o riešení sporov v rozhodcovskom konaní

 

Schiedsrichter

rozhodca

 

Schiedsspruch

rozhodcovské rozhodnutie (výrok)

- New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche Newyorský dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí uzavretý dňa 10.06.1958

- Schiedsspruch fällen vydať rozhodcovský výrok

Schiedsverfahren

rozhodcovské konanie, arbitráž

 

Schieneninfrastruktur

železničná infraštruktúra

 

Schienenverkehrmarkt

trh železničnej dopravy

 

Schiffsführer

vodca plavidla

 

Schiffshypothek

lodná hypotéka

 

Schiffschein

lodný manifest

 

Schiffspfandbrief

lodný záložný list

 

Schiffsregister

lodný register

 

Schicht

 zmena

 Frühschicht, Spätschicht  und Nachtschicht ranná, poobedňajšia a nočná zmena

Schichtplan

plán pracovných zmien

 

Schirmherr

gestor

 

Schirmherrschaft

patronát, gestorstvo

Schirmherrschaft über die Messe übernehmen prevziať patronát nad veľtrhom

Schirmherrschaft

 záštita

 

Schlachttieruntersuchung

obhliadka zvieraťa pred zabitím

 

Schlechtwettertage

dni s nepriaznivým počasím

Schlechtwettertage verlänger die Lieferfristen nicht

Schlichter

sprostredkovateľ, zmierovateľ

Im Vergleich zum Mediator nimmt der Schlichter eine aktivere Stellung ein und schlägt sogar eine Lösung für den Streitfall vor. V porovnaní s mediátorom zaujíma zmierovateľ aktívnejší postoj a môže dokonca navrhnúť riešenie sporu.

Schlichtung

urovnanie (sporu), zmier

 

Schlichtungsabkommen

dohody o riešení sporov urovnaním

 

Schlichtungsverfahren

zmierovacie konanie

 

Schluss

 koniec

- am Schluss des Vorjahres na konci predchádzajúceho roku

- auf Schluss des laufenden Jahres ku koncu bežného roku

Schlussabnahme

záverečná kolaudácia

 

Schlussbegehung

obhliadka záverečná (stavby pred uplynutím záručnej lehoty)

 

Schlussbilanzkonto

konečný súvahový účet

 

Schlüsselkennzahlen

kľúčové  parametre

 

Schlussfeststellung

záverečná kontrola (pred uplynutím záručnej lehoty)

 

Schlussfeststellung

záverečná ohliadka (pred uplynutím záručnej lehoty)

Ist im Vertrag eine Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist vorgesehen, ist sie innerhalb der Gewährleistungsfrist gemeinsam vorzunehmen.

schlüssig dargetan
 nesporne preukázané
 

Schlusskollaudierung (rak.)

záverečná kolaudácia (pred uplynutím záručnej lehoty)

Nach Fertigstellung wird die Übereinstimmung mit der Baubewilligung geprüft ("Schlusskollaudierung") und eine Benützungsbewilligung erteilt.

Schlussrechnung

konečná faktúra

 

Schlusswort

 záver, záverečná časť (písomnej práce)

 

Schmerzgrenze

hranica tolerancie

 

Schmiergeld

úplatok

 

Schnellumsetzer

rýchloobrátkový tovar

 

Schöffe

prísediaci (predtým sudca z ľudu)

 

Schöffengericht

súd zložený aj z prísediacich

 

Schriftexperte

znalec písma

 

Schriftformgebot

 požiadavka písomnej formy.

 

Schriftlichkeit

písomná forma

Jede Veränderung der vereinbarten Leistung ist eine Vertragsänderung und bedarf der Schriftlichkeit und somit auch Unterschriftlichkeit. Každá zmena dohodnutých prác sa považuje za zmenu zmluvy a vyžaduje písomnú formu a tým aj podpisy zmluvných strán.

Schriftlichkeit

písomná forma

 

Schriftsatz

 akt

 

Schriftsatzfrist

 lehota na podanie (vyjadrenia k argumentom protistrany)

 

Schuld

dlh, vina

- abgeglichene Schuld vyrovnaný dlh

- Ausspruch über Schuld und Strafe výrok o vine a treste

- Absprache zwischen Beschuldigten und Staatsanwaltschaft über Schuld und Strafe dohoda obvineného a prokuratúry  o vine a treste

- über Schuld und Strafe erkennen (befinden) konať (rozhodovať) o vine a treste 

Schuldanerkennungserklärung

vyhlásenie o uznaní dlhu

 

Schuldbegleichung

vysporiadanie, vyrovnanie dlhu

 

Schuldbuch

register záväzkov

 

Schuldbuchforderung

evidovaná (zaknihovaná) pohľadávka (voči štátu), pohľadávka voči registru štátnych záväzkov

- Schuldbuchforderungen sind Darlehensforderungem gegen den Staat (ggf. auch gegen ein Bundesland), die, da sie nicht durch Anleihestücke vebrieft sind, im Schuldbuch beurkundet werden.  Evidovaná pohľadávka je pohľadávka z pôžičky voči štátu (prípadne aj voči spolkovej krajine), ktorá, pretože nie je upísaná vo forme obligácia, je evidovaná k registri záväzkov.

- Darlehensforderung gegen den Staat, die, im Schulddbuch beurkundet wird. Pohľadávka z pôžičky voči štátu,  ktorá je evidovaná v registri štátnych záväzkov

Schulden

záväzky

Eventualschulden und - forderungen podmienené záväzky a podmienené aktíva  (IAS)

Schuldendienst

dlhová služba

 

Schuldendienstdeckung

krytie dlhovej služby

 Die "Debt Service  Coverage Ratio" ist die Schuldendienstdeckung, also das Verhältnis  zwischen dem Cashflow und den zur Bedienung der Zinsverpflichtungen  (zzgl. eventueller Kapitalrückzahlungen) erforderlichen Mitteln.

Schuldenposition

pozícia dlhová

 

Schuldenstand

dlh

 öffentlicher Schuldenstand verejný dlh

schuldhaft

zavinený

schuldhaftes Verhalten zavinené konanie

schuldrechtlich

záväzkovoprávny

 

Schuldscheindarlehen

pôžička na úverový úpis

 

Schuldschreibdarlehen

pôžička proti dlhopisu

 

Schuldverhältnis

záväzkový vzťah

vertragliches Schuldverhältnis zmluvný záväzok

Schuldverhältnis

 záväzkový vzťah

 vertragliches Schuldverhältnisse zmluvný záväzok

Schuldverschreibung

dlhopis

Die Schuldverschreibung, auch Anleihe oder Obligation genannt, ist eine Schuldurkunde, in der sich der Schuldner gegenüber dem Gläubiger zur Zahlung der Schuld und einer laufenden Verzinsung verpflichtet.

Schuldverschreibungsgläubiger

dlhopisový veriteľ

 

Schulungsbescheinigung

osvedčenie o absolvovaní školenia

 

Schüttinsel  

 Žitný ostrov

 

Schutzhaft

ochranná väzba

 

Schutzkleidung

ochranný odev

 

Schutzrechte

ochranné práva

gewerbliche Schutzrechte priemyselné ochranné práva

Schutzschrift

 ochranný súdny príkaz

 

schutzwürdig

chránený, hodný zreteľa

schutzwürdige Interessen chránené záujmy

schwankender

pohyblivý

schwankender Kurs pohyblivý kurz

Schwankung

výkyv

Schwankungen bis jeweils 10% auf oder ab bleiben unberücksichtig výkyvy smerom nahor alebo nadol do 10% sa nezohľadnia; Schwankungen von mehr als 10% auf oder ab výkyvy nad 10% smerom nahor alebo nadol

schwebend

 nevybavený, neukončený

 schwebende Schäden nevybavené škody

schwebender

rozpracovaný

schwebender Geschäfte rozpracované  obchody (IAS)

Schweigen

mlčanie

 Schweigen gilt als Billigung mlčanie sa považuje za súhlas

Schwerbeschädigte

ťažko postihnutý

 

Schwere der Pflichtverletzung

závažnosť porušenia povinnosti

 

Schweregrad

 stupeň závažnosti

 

Schwerverkehrssteuer

cestná daň pre kamióny

 

Schwund

úbytok

 Schwund steht dem Untergang gleich úbytok je postavený na roveň zániku tovaru

Schwur

prísaha

 

Schwurgericht

porotný súd

 

Schwurpflichtiger

osoba, ktorá je povinná zložiť prísahu

 

Schwyzer Regierungsrat

švajčiarsky vládny radca

 

Siegel

pečať

mit Siegel versehen priložiť pečať, opatriť pečaťou

Siegelabdruck

odtlačok pečiatky

 

SIGE-Plan (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan)

projekt BOZP

 

sich ermäßigen

 znížiť

der Betrag ermäßigt sich um ein Zwölftel  suma sa znižuje o jednu dvanástinu

Sicherheit

bezpečnosť, zabezpečenie

- betriebliche Sicherheit bezpečnosť pri práci

- soziale Sicherheit sociálna bezpečnosť

- Sicherheit stellen poskytnúť zabezpečenie

- für den verbürgten Kredit bestellte Sicherheiten pre zaručený úver poskytnuté zabezpečenia

- Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- öffentliche Sicherheit verejná bezpečnosť

- betriebliches System der sozialen Sicherheit zamestnanecký systém sociálneho zabezpečenia

Sicherheitenhinterlegung

zloženie zábezpeky

 

Sicherheitenlegung

zloženie zábezpeky

 

Sicherheitsbeauftragter

bezpečnostný technik

 

Sicherheitsbescheinigung

osvedčenie o bezpečnosti

 

Sicherheitsdatenblatt

karta bezpečnostných údajov

 

Sicherheitsgrad

stupeň bezpečnosti

 

Sicherheitsingenieur

bezpečnostný technik

 

Sicherheitsklasse

trieda bezpečnosti

 

Sicherheitsleistung

poskytnutie zábezpeky

 

Sicherheitsverantwortlicher

bezpečnostný technik

 

Sicherheitsvetrag

zabezpečovacia zmluva

 

Sicherheitsvollstreckung

zaisťovací výkon súdneho rozhodnutia

 

Sicherung

zabezpečenie

- soziale Sicherung sociálne zabezpečenie

- Sicherung leisten zabezpečiť

Sicherungsabtretung

odstúpenie zabezpečenia

Sicherungsabtretungen des Geschäftsvermögens odstúpenie obchodného imania za účelom zabezpečenia

Sicherungsbescheinigung

osvedčenie o vydaní pracovného povolenia

Eine Sicherungsbescheinigung ist die Zusicherung, dass dem Arbeitgeber für den ordnungsgemäß eingereisten Ausländer eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wird.

Sicherungs-CDs

záložné CD

 

Sicherungsgeschäft

hedgingový  obchod,  zabezpečovacia  operácia (IAS)

Wirksamkeit des Sicherungsgeschäftes efektívnosť hedgingu (IAS)

Sicherungshypothek

zabezpečovacia hypotéka

 

Sicherungssystem

systém zabezpečenia

soziales Sicherungssystem systém sociálneho zabezpečenia

Sicherungsübereignung

zabezpečovací prevod

Die weiteren Sicherheiten — Grundschulden, Sicherungsübereignung von im Besitz der Unternehmen der Gruppe befindlichen Waren und eine selbstschuldnerisch Bürgschaft des Eigentümers — waren von geringem wirtschaftlichem Wert. Ďalšie zábezpeky – hypotéky, zabezpečovací prevod vlastníctva tovarov, ktoré sú vlastníctvom skupiny, a samostatné ručenie vlastníka – mali nízku hospodársku hodnotu.

Sicherungsübergabe

poskytnutie zabezpečenia

 

Sicherungsverfügung

zabezpečovacie opatrenie

 

Sicht

videnie, pohľad

- Zahlung auf Sicht platba na videnie

- bei Sicht zahlen platiť na videnie

- verkürzte Sicht der Dinge zjednodušený pohľad na vec

Sichtdepositen

vklady bez výpovede

 

Sichteinlage

vklad na videnie (bez výpovede)

 

Sichteinlage

 vklad splatný na požiadanie

 

Sinn

zmysel

nach Sinn und Zweck podľa zmyslu a účelu

Sitte

mravnosť

gegen Sitte und Anstand verstößen porušovať princípy morálny a slušnosti

Sitz

 sídlo, miesto

 am Sitz der Gesellschaft abhalten konať v sídle spoločnosti;

- ein ständiger Sitz in der Jury trvalé miesto v porote

- Sitzungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an anderem Ort statt zasadania sa konajú v sídle spoločnosti alebo na inom mieste

Sitzblockade

demonštrácia v sede

 

Sitzstaat

domovský štát

 

Sitzungsgeld

odmena za účasť na zasadaniach

 

Sitzungspolizei

právo a povinnosť predsedajúceho udržiavať na súdnom pojednávaní poriadok

Die Sitzungspolizei bezeichnet das Recht und die Pflicht des Vorsitzenden einer Gerichtsverhandlung, in der Sitzung die Ordnung aufrecht zu erhalten.

Sockelbetrag

pevná suma

 

Sofortlotterie

lotéria s okamžitou výhrou

 

solidarisch

 nerozdielne

 gemeinsam und aus einer Hand, gemeinsam und solidarisch spoločne a nerozdielne

Solidaritätsaktivitäten

akcie solidarity

 

Solidaritätsstreik

solidárny štrajk

 

Soll - Ist

má dať - dal

 

Soll- Zinssatz

debetná úroková sadzba

 

Sollbestand

účtovný stav na strane má dať

 

Sollbesteuerung

zdanenie podľa dohodnutých platieb (odmien)

 Sollbesteuerung ist die Besteuerung nach vereinbarten Entgelten.

Sollbuchung

účtovanie na strane má dať

 

Sollkosten

prepočítané  plánované náklady

 

Sollpersonalstand

plánovaný počet pracovníkov

 

Sollvorschrift

požadovaný predpis

 

Sollzinsen

debetné úroky

 

Solowechsel

sólo zmenka

 

Solvabiliätskoeffizient

ukazovateľ platobnej schopnosti

 

Solvenz
solventnosť
 

Sonderausstattung

nadštandardné vybavenie

 

Sonderpädagogik

špeciálna pedagogika

 

Sonderschau

špecializovaná výstava (prehliadka)

 

Sondervermögen

osobitný fond

Sondervermögen des Bundes osobitný štátny fond

Sonderziehungsrecht

zvláštne právo čerpania

 

Sonderziehungsrechte

zvláštne práva čerpania

 

Sonderziehungsrechte

 zvláštne práva čerpania

 

Sondierungsgespräch

prieskumný rozhovor

 

Sonn- und Feiertagsruhe

dni pracovného pokoja

 

Sorgfalt

starostlivosť

gehörige Sorgfalt riadna starostlivosť

Sorgfaltpflicht

 povinná starostlivosť

 

Sortenkatalog

 katalóg odrôd

Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten Spoločná listina povolených odrôd poľnohospodárskych plodín

Sortimentsgestaltung

tvorba sortimentu

 

sozial

sociálne

soziale Wohlfahrt sociálne vymoženosti, sociálna starostlivosť

Sozialabgaben

odvody (príspevky) do sociálnych fondov

 

Sozialfürsorgeamt

úrad sociálneho zabezpečenia

 

Sozialgericht

sociálny súd

 

Sozialgesetzbuch

sociálny zákonník

 

Sozialcharta

sociálna charta

Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (Europäische Sozialcharta) Charta spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov (Európska sociálna charta)

Sozialplan

sociálny  program (podniku) (IAS)

 

Sozialquote

miera sociálneho zabezpečenia

 

Sozialstaat

sociálny štát

schlanker Sozialstaat štíhly sociálny štát

Sozialsystem

systém sociálneho zabezpečenia

 

Sozialversicherungsanstalt

sociálna poisťovňa

 

Sozialversicherungsbeitrag

príspevok na sociálne poistenie

 

Sozialversicherungskarte

preukaz o sociálnom poistení

 

sozialversicherungspflichtig

povinne sociálne poistený

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt pracovná odmena pre stanovenie príspevku na sociálne poistenie

Sozialversicherungsträger

subjekt sociálneho poistenia

 

Spaltung

rozdelenie (napr. spoločnosti)

Die Unterscheidung zwischen Spaltung zur Übernahme und Spaltung zur Neugründung zielt darauf ab, ob die übernehmende Gesellschaft bereits besteht oder erst im Rahmen der Spaltung neu errichtet wird.

Spaltungsgesetz

zákon o rozdelení spoločnosti

 

Spaltungsvertrag

zmluva o rozdelení

 

Spanne pozri Handelsspanne

marža, rozpätie

Die Handelsspanne des Einzelhändlers ist die Differenz der Abgabepreise, verringert um die Mehrwertsteuer. Obchodné rozpätie maloobchodníka je rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou znížený o daň z pridanej hodnoty.

Sparbuchautomat

automat na vykonávanie operácií s vkladnou knižkou

 

Spareckzins

priemerný úrok

 

Spareinlage

sporivá úložka

 

Spareinzahlung

úložka

 

Sparverkehr

sporenie

 

Spätschicht

poobedňajšia zmena

 

speichern

uložiť

automationsunterstützt speichern uložiť pomocou zariadenia na automatické spracovanie údajov

Speiseeisabgabe

odvod zo zmrzliny

 

Sperrebruch

nesolidárne konanie zamestnancov pri výluke, "výlukokazetstvo"

 

Sperrfrist

ochranná doba (napr. pri výpovediach)

 

Sperrigkeit

nadrozmernosť

 

Sperrliste

zoznam napr. zablokovaných úverových kariet

 

Sperrmüll

veľkorozmerný domový odpad

 

Sperrzeit

doba pozastavenia nároku na dávky

 Unter Sperrzeit versteht man im deutschen Sozialrecht den Zeitraum für den der Anspruch auf Leistungen der Bundesagengtur für Arbeit wegen versicherungswidrigem Verhalten ausgeschlossen ist

Spielraum

priestor

mehr Spielraum schaffen vytvoriť väčší priestor

Spielräume

možnosti

 

Spitzenrefinanzierungsfazilität

jednodňové refinančné obchody

 

Spitzenrefinanzierungsfazilität

 jednodňové refinančné obchody

 

Spitzenverband

vrcholový zväz

 

Splitting

spôsob výpočtu daňovej povinnosti z dane z príjmu u manželov

 

Splitting

štiepenie, rozdelenie

Splitting vornehmen rozpísať (cenu)

Sponsoringanfrage

žiadosť o sponzorský príspevok

 

Sponsoringplan

sponzorský plán

 

Sponsorvertrag

sponzorská zmluva

 

Sprachbox

záznamník (tel.)

 

Sprachbox

odkazová schránka

 

Sprengel

obvod (súdny)

 

sprengen

prekročiť

den Rahmen sprengen prekročiť rámec

Spruch

 výrok

 Da die formellen und materiellen Voraussetzungen der einvernehmlich beantragten Ehescheidung erfúllt sind, war wie im Spruch (angeführt) zu entscheiden (war spruchgemäß zu entscheiden).

Spruchkörper

súdny senát a súdna komora

 

Sprungrevision

sťažnosť pre porušenie zákona,  mimoriadny opravný prostriedok, umožňujúci preskočiť riadne odvolávacie orgány

 

Staatenloser

osoba bez štátnej príslušnosti

Abkommen über die Rechtsstellung der Staatenloser dohovor o postavení osôb bez štátnej príslušnosti

Staatenloser

osoba bez štátnej príslušnosti

 

staatlich befugt

autorizovaný

staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker für Bauwesen

Staatsanwalt

štátny zástupca, prokurátor

 

Staatsanwaltsgruppenleiter

vedúci skupiny štátneho zástupcu

 

Staatsanwaltschaft

štátne zastupiteľstvo

 

Staatsferne

nezávislosť od štátu

 

Staatsforste

štátne lesy

 

Staatschef

hlava štátu

Staats- und Regierungschefs hlavy štátov a vlád

staatsrechtlich

štátoprávne

staatsrechtliche Regelung štátoprávne usporiadanie

Staatssekräter

štátny tajomník

 Staatssekräter des Ministeriums für Auswärtige und Commonwealth -Angelegenheiten štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a záležitostí Spoločenstva jej Veličenstva(ang.)

Staatssekräter

 štátny tajomník

 Staatssekräter des Ministeriums für Auswärtige und Commonwealth-Angelegenheiten štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a záležitostí Spoločenstva jej Veličenstva

Staatssekretär

štátny tajomník

parlamentarischer Staatssekretär parlamentný štátny tajomník (člena spolkovej vlády)

Stadtbaumeister

mestský staviteľ

 

Stadtbezirk

obvod

 

Stadtbezirksgericht

obvodný súd (súd I. stupňa)

 

Stadtbild

vzhľad, charakter mesta

 

Stadtgericht

mestský súd (súd II. stupňa)

 

Stadtortentscheidung

rozhodovanie o umiestnení prevádzky

 

Stadtplaner

mestský projektant

 

Stadtplanungsamt

mestský projektový úrad, úrad hlavného architekta

 

Stammdatenblatt

identifikačný list (žiadateľa)

 

Stammeinlage

základný vklad

Das Stimmrecht richtet sich nach der übernommenen Stammeinlage. Hlasovacie právo je odvodené od výšky splateného základného vkladu.

Stammhaus

centrála (firmy)

 

Stampiglie

odtlačok pečiatky

 

Stand der Technik

stupeň technického rozvoja

 

Standardaustausch

prostá výmena

 

standardmäßig

štandardne

 

Standardsetter

subjekt určujúci účtovné štandardy  (IAS)

 

Standesbeamte

matrikár

 

Standesregister

matrika

 

Standort

podnikateľská jednotka, prevádzka

Standort der Vermögenswerte stanovište majetku  (IAS)

Standortgemeinde

obec

 

Standortwettbewerb

súťaž regiónov

 

Standpunkt

stanovisko

sich auf den Standpunkt stellen zaujať stanovisko

Standzeit

prestoj

 

Starter

štartujúci

 

stationär

ústavný, staničný

ambulante und stationäre Hilfe und Pflege ambulantná a ústavná pomoc a starostlivosť

Stationär

vedúci čerpacej stanice

 

stattfinden

uskutočniť

zur Messe stattfinden uskutočniť pri príležitosti konania veľtrhu

stattgeben

 vyhovieť

 dem Rechtsmittel stattgeben  vyhovieť odvolaniu

Statut

 služobný poriadok

 Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev

Statutarvertreter

štatutárny zástupca, štatutárny orgán

 

statutenmäßig

podľa stanov

 

städtebaulich

urbanisticky

 

ständiger Wohnsitz

trvalé bydlisko

 

Stehempfang und Imbiss

recepcia postojačky a občerstvenie

 

Stechuhr

pichacie hodiny, pichačky

 

Steigerungssatz

čiastka, o ktorú sa zvyšuje napr. dôchodok

 

Stelle

inštitúcia

- private Stelle súkromná  inštitúcia

- feste Stelle trvalé pracovné miesto

Stellenausschreibung

vypísanie voľných pracovných miest

 

Stellenbeschreibung

pracovná náplň, popis práce

 

Stellengesuch

žiadosť o voľné miesto

 

Stelleninhalt

pracovná náplň

 

Stellenkosten

náklady nákladového strediska

 

Stellenwechsel

zmena pracovného miesta

 

Stellenwert

 význam

Stellenwert einzuräumen pripísať význam

Stellung einer Bankgarantie

poskytnutie bankovej záruky

 

Sterbebuch

kniha úmrtí

 

Sterbeeintrag

 záznam o úmrtí

 

Sterbegeld

podpora pri úmrtí

 

Stetigkeit

konzistentnosť

 

Steuer

daň

- aktive latente Steuern odložené daňové pohľadávky (IAS)

- Steuer auf Zinsen daň z úrokov

- latente Steuern latentné dane (nazývané tiež odložené daňové záväzky a pohľadávky) (IAS)

Steuer auf Zinsen

 daň z úrokov

 

Steuerabgrenzungsposten

položky časového rozlíšenia daňových pohľadávok a záväzkov  (IAS)

 

Steueranmeldung

daňové priznanie

 

Steueranspruch

daňová pohľadávka (IAS)

 

Steueraufkommen

objem daní, portfólio daní

 

Steueraussetzung

pozastavenie dane

- unter Steueraussetzung v režime pozastavenia dane

- Mineralöl unter Steueraussetzung minerálny olej v pozastavení dane

Steueraussetzungsverfahren

režim pozastavenia dane

 

Steuerbefreiung

oslobodenie od dane

 

Steuerbegünstigung

daňové zvýhodnenie

 

Steuereffekten

daňové účinky (IAS)

 

Steuereinziehung

výber daní

 

Steuerentlastungen

daňová úľava

 

Steuererleichterung

daňová úľava

 

Steuerfälligkeit

dátum zdaniteľného plnenia

 

Steuerfreistellung

oslobodenie od dane

Man spricht auch von einer Steuerfreistellung vom Einkommen in Höhe des Existenzminimums eines Kindes. Hovorí sa tiež o oslobodení od dane z príjmu vo výške životného minima dieťaťa.

Steuergebiet

daňové územie

 

Steuergutschrift

daňový dobropis

 

Steuermaßstab

daňový základ

Der Steuerpflichtige hat innerhalb eines Monats nach Aufforderung oder bei Änderung des Steuermaßstabes nach § 5 eine Steuererklärung abzugeben.

Steuermessbetrag

vymeriavací základ dane.

 

Steuermesszahl

daňový koeficient

 

Steuerpflicht

daňová povinnosť

 

Steuerschuld

daňový nedoplatok,  daňová povinnosť

- gerichtlich einklagbare Steuerschulden  daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

- Entstehen einer Steuerschuld vznik daňovej povinnosti

Steuerschulden

daňové  záväzky (IAS)

 

Steuerspaltung

daňové rozdelenie

 

Steuerstatus

 daňová situácia

 

Steuerstrafverfahren

trestné daňové konanie

 

Steuerstundung

odklad platenia dane

 

Steuersubjekt

zdaňovaný subjekt (IAS)

 

Steuertatbestand

daňová povinnosť

 

Steuerversandverfahren

daňový tranzitný režim

 

Steuervorauszahlung

 preddavok na daň

 

Stiefkinder

nevlastné deti

 

Stichtagskurs

závierkový  kurz (IAS)

 

still

skrytý

- stille Reserven skryté rezervy

- stille Rücklagen skryté rezervy

Stillschweigen

mlčanlivosť

Stillschweigen gegenüber Dritten wahren zachovat mlčanlivosť voci tretim osobám

stillschweigend

mlčky

stillschweigend den Vertrag verlängern mlčky predĺžiť zmluvu

Stimme

hlas

- die Stimme des Vorsitzenden gibt den Ausschlag  hlas predsedu je rozhodujúci

- drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov

Stimmenzähler

skrutátor

 

Stimmrecht

hlasovacie právo

 

Stipendiat

štipendista

 

Stipendienstelle

štipendijné miesto

 

Stipendium

štipendium

- Jahresstipendien fűr Vertiefungsstudium ročné štipendiá pre študentov postgraduálneho štúdia

- Aufbaustipendien štipendiá na doplnkové štúdium po skončení vysokej školy

- Promotionsstipendien štipendiá pre záujemcov o doktorandské štúdium

Stockdividenden

dividendy v akciách

 

Störfallbeauftragter

havarijný technik

 

Stoßrichtung

smerovanie

 

Strafakten

spisy trestné

 

Strafantrag

návrh na potrestanie

 

Strafantrag

 návrh na trestné stíhanie 

 

Strafausmaß

výška trestu

 

Strafausschließungsgründe

dôvody vylučujúce trestnosť

 

Strafbescheid

rozhodnutie o treste

 

strafbewehrt

 pod možným trestom

 

Strafeintragung

záznam trestu

 

Strafgesetzbuch

trestný zákonník

 

Strafkammer

trestná komora

 

Strafmakel

záznam o treste

Letztlich kann der Strafmakel auch durch richterliche Anordnung beseitigt werden

Strafprozessordnung (StPO)

trestný poriadok

 

Strafsenat

senát pre trestné veci

 

Straftat

trestný čin

 

Strafvereitelung

marenie výkonu trestu

 

Strafverfahren

trestné konanie

 

Strafverfolgung

trestné stíhanie

zur Strafverfolgung berufene Behörden orgány činné v trestnom konaní

Strafverfolgungsbehörden

orgány činné v trestnom konaní

 

Strafvermerk

záznam trestu

 

Strafvollstreckung

výkon trestu

 

Straßenbenutzungsgebühren

poplatky za používanie ciest

 

Straßenfahrzeug

cestné vozidlo, kamión

 

Straßenfernverkehr

diaľková cestná doprava

 

Straßenkraftverkehr

cestná motorová doprava

 

Straßennachlauf

beh vozidiel za terminálom

So werden von dem Terminal im Straßennachlauf die Verteilzentren der Metro und von McDonald’s in Westpolen mit Waren in Containern versorgt.

Straßenverkehr

cestná doprava

zum Straßenverkehr zulassen registrovať (vozidlo)

Straßenverkehrsordnung

pravidlá cestnej premávky

 

Straßenvorlauf

beh vozidiel pred terminálom

 

Strategieprozess

proces spracovania stratégie

 

Streckennetz

železničná sieť

 

Streckenumsatz

obrat realizovaný s treťou stranou

Der Kunde bestellt direkt beim Lieferanten und die Rechnung geht an den Großhändler. Der Großhändler fakturiert dann beim Kunden. Der Umsatz aus diesem Streckengeschäft wird zur Kennzahl Streckenumsatz fortgeschrieben.

Streik

štrajk

Streik rechtmäßiger, zulässiger legálny štrajk

Streikbruch

štrajkokazetstvo

 

Streikdokumentation

štrajkový denník, štrajková dokumentácia

 

Streikfreiheit

sloboda štrajkovať

 

Streikhelfer

štrajkový aktivista

 

Streikleitung

štrajkový výbor

 

Streikposten

štrajková hliadka

 

Streit

spor

außer Streit stellen dohodnúť sa

Streitbeilegung

 riešenie sporu

 

streitende Partei

sporná stránka

 

Streitgemeinschaft

procesné spoločenstvo

 

streitig

sporový

streitige Gerichtsbarkeit sporové súdnictvo; streitige Verhandlung sporové konanie

streitig

 sporný

streitige Entscheidung sporné rozhodnutie

Streitigkeit

spor

- zivilrechtliche Streitigkeit občianskoprávny spor

- Streitigkeiten verhandeln prejednávať spory

- einzelarbeitsrechtliche Streitigkeiten individuálne pracovnoprávne spory

Streitkräfte

ozbrojené sily

 

Streitstand

procesný stav

Der Streitstand „non liquet“ führt zur Zurückweisung des Antrages. Procesný stav „non liquet“ (nie je jasno) má za následok zamietnutie návrhu.

Streitverfahren

sporové konanie

 

Streuartikel

darčekové predmety (firmy)

 

Streuverkehr

rozptýlená doprava

 

Strohmann

biely kôň, nastrčená osoba

 

Stromgröße (Flussgröße)

toková veličina

Eine Stromgröße bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre eine zeitraumbezogene Größe. Toková veličina označuje v teórii národného hospodárstva veličinu so vzťahom k určitému obdobiu.

Strukturfonds

štrukturálny fond

Behörde der finanziellen Verwaltung der Strukturfonds orgán finančného riadenia štrukturálnych fondov

Stücknotierung

kótovanie za kus

Die Stücknotierung, auch genannt Stückkurs, gibt den Preis einer gehandelten Währung oder Ware an. Die Menge der gehandelten Ware / Währung ist dabei eins.

Stückzinsen

kupónový výnos

Beim Erwerb von Kuponwertpapieren werden bezahlte Stückzinsen gesondert gebucht. V prípade nadobudnutia kupónových cenných papierov sa suma nakúpeného kupónového výnosu účtuje na osobitnej položke.

Studienberatung

 konzultačná hodina pre študentov

 

Studienjahr

ročník

 

Studienrichtung

študijný smer

Eine Studienrichtung (ein Studienfach) ist ein Ausbildungsgang an einer Universität, einer Künstlerischen Akademie oder einer technischen Hochschule bzw. Fachhochschule, die in einem staatlich anerkannten Studiengängen einen Diplom-, Master-, Magister- oder Bachelorabschluss haben.

Studienzeitbescheinigung

 potvrdenie o štúdiu

 

Studierender

študent

ordentliche Studierende einer Hochschule riadni študenti vysokej školy

Studium beruftsbegleitendes

štúdium popri zamestnaní

 

stunden

pozhovieť

 den Kaufpreis stunden pozhovieť so zaplatením kúpnej ceny; gestundete Summe odložená suma (dane)

Stundenaufwand

počet odpracovaných hodín

 

Stundenlöhner

pracovník s hodinovou mzdou

 

Stundenverrechnungssätze

hodinové zúčtovacie sadzby

 

Stützungsfonds

podporný fond

 

Stützungsregelung

režim podpory

Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe režimy podpory pre poľnohospodárov

Subkontraktor-Vertrag

subdodávateľská zmluva

    

subsidiär

subsidiárne

 

substantiell

podstatný

 

substantierter  Vortrag

 substantívny prednes

 

Substitut

substitút, zástupca (pozn. ako zastupujúca osoba, nie právny alebo patentový zástupca)

 

Subunternehmer

subdodávateľ

 

Sühneversuch

pokus o zmier

 

Suchanzeige

pátrací list (v colnom konaní)

 

Suchmaschine
 vyhľadávač (internet)
 

Suchvermerk

záznam pátrací

 

Supervisor

hlavný kontrolór

 

supranational

 nadnárodný

 

suspendieren

pozastaviť

Ausübung der Rechte suspendieren pozastaviť vykonávanie práv

Sympathiestreik

štrajk na podporu iného štrajku

 

syndiziert

syndikovaný

 

syndiziert

 syndikovaný

 Syndizierte Kredite sind Darlehen, die gemeinschaftlich von mehreren Finanzinstituten vergeben werden

Systemaudit

systémový audit

 

Systemverkehre

systémové  dopravy