Nemecko-slovenský odborný slovník
R
© Štefan Ziegler 2011

Rabattmarken

rabatové známky

 

Radklammern

"papuče" na kolesá

 

Rahmenkonzept

rámcová  osnova (IAS)

 

Randlage

odľahlá poloha

Gebiete in äußerster Randlage najodľahlejšie regióny

Randnr.

 bod

 das Gericht hat in Randnr. 43 des angefochtenen Urteils betont súd prvého stupňa zdôraznil v bode 43 napadnutého rozsudku

Rang

rad

das Pfandrecht im  zweiten Rang errichten zriadiť záložné právo v druhom rade; im Rang vorangehende Pfandrechte záložne práva s vyššou prioritou

Rangordnung

postupnosť, hierarchia

berufliche Rangordnung pracovné zaradenie

Rat

rada

- Erweiterte Rat der EZB Generálna rada EÚB

- Im Namen des Rates za Radu

- Erweiterter Rat der Europäischen Zentralbank Generálná rada Európskej centrálnej banky

Rate

splátka

Raten von jeweils € ...... splátky po .... €

Rate of Return

 návratnosť investícií

Der Begriff Rendite (Synonym Rentabilität, Profitrate, Ertragsrate, Kapitalverzinsung, Rücklaufquote, Verzinsungssatz, return, rate of return oder Return on Investment (RoI)) ist ein Fachbegriff der Finanzmärkte.

Ratifikationsurkunde

ratifikačná listina

 

Ratingagentur

ratingová  agentúra

 

Rauhreif

námraza na vedení

 

Raumordnungsverfahren

územné konanie

 

räumlich

priestorový, územný

Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot gilt in räumlicher Hinsicht für das gesamte Gebiet der Slowakei. Zákaz konkurencie po ukončení zmluvy platí z územného hľadiska pre celé územie Slovenska.

real

reálne

Rechnungen auf realer Basis výpočty v reálnom vyjadrení

Realitätenbüro

realitná kancelária

 

Realkreditinstitut

hypotekárna banka

Der Begriff Realkreditinstitut ist ein Sammelbegriff für öffentliche und private Hypothekenbanken. 

Reallast

reálne bremeno

Die Reallast ist das Recht einer bestimmten Person, aus dem belasteten Grundstück wiederkehrende Leistungen zu verlangen. Reálne bremeno je právo určitej osoby požadovať z obťaženého pozemku opakujúce sa plnenia.

Realsteuer

daň z nehnuteľnosti

 

Realteilung

delenie reálne

 

Realzins

reálny úrok

 

recyceln

recyklovať

 

refakturieren

refakturovať

 

Referentenentwurf

pracovný návrh zákona

Der Referentenentwurf wird dann mit den anderen Ressorts zu einem Regierungsentwurf abgestimmt und später vom Kabinett zur Vorlage im Parlament beschlossen.

Referenznummer

evidenčné číslo

 

Reformland

reformná krajina

 

Regalbetreuung

starostlivosť o regály

 

Regalmeterproduktivität

produktivita na meter regálu

 

Regalstopper

regálový pútač

 

Regelarbeitszeit

riadna pracovná doba

 

Regelaufsicht

bežný dohľad

 

Regelprüfungen

pravidelné skúšky

 

Regelung

režim, právna úprava

- Regelung für die einheitliche Flächenzahlung režim jednotnej platby na plochu

- nationale Regelung vnútroštátna právna úprava

Regelungsausschusses für Rechnungslegung

 Regulačný výbor pre účtovníctvo

 

Regelungsbruch

rozpor medzi rôznymi právnymi normami

 

Regelungsinhalt

obsah právnej úpravy

 

Regelungslücken

legislatívne medzery

 

Regelungsverfügung

regulačné opatrenie

 

Regelwerk

regulatív

technische Regelwerke technické predpisy, regulatívy

regenerative Energiequellen

 obnoviteľný zdroj energie

 

Regie

réžia

in Regie zu den vereinbarten Sätzen nach tatsächlichem Zeit- und Materialaufwand v réžii za dohodnuté sadzby podľa skutočne vynaloženého času a materiálu

Regiepreis

režijná cena

 

Regierechnung

režijná faktúra

 

Regierungsbezirk

správny obvod (v niektorých nemeckých krajinách)

 

Regierungsbezirk

kraj (v Bavorsku)

 

Regierungsgeschäfte

činnosť vlády

 

Regierungskonferenz

medzivládna konferencia

 

Regionalverkehr

regionálna  doprava

 

Register

evidencia, register

Zentrales Fahrzeugregister centrálna evidencia vozidiel

registerführend

registračne

registerführenden Stelle registračný orgán

Registergericht

registračný súd

 

Registraturordnung

registratúrny poriadok

 

Registraturvermerk

registratúrny záznam

 

registrieren

evidovať

 

Registrierung

registrácia

 

Registrierungsverfahren

postup pri registrácii

 

Regress führen

uplatňovať regresné nároky

 

Regressführung

uplatňovanie regresných nárokov

 

Regresspflichtiger

strana podliehajúca regresu

 

Regulierer

 regulačný orgán

 

Regulierungsbehörde

riadiaci orgán

 

Rechenschaft

zúčtovanie

Immer mehr Unternehmen legen Rechenschaft über ihr soziales oder ökologisches Engagement ab.Stále viac firiem skladá účty o svojej sociálnej a ekologickej angažovanosti.

Rechenschaftsbericht

správa o činnosti

jährlicher Rechenschaftsbericht výročná správa

Rechenschaftslegung

skladanie účtov, bilancovanie

 

Rechenwert

hodnota kurzu, vypočítaná hodnota podielu (podielového listu)

 

Rechenzentrum

výpočtové stredisko

 

Rechner

kalkulačka

Anlage/Entnahme Rechner investičná kalkulačka

rechnergestützt

počítačom spracovávaný

 

Rechnung

účet, faktúra, účtovanie

- im eigenen Namen und für eigene Rechnung vo vlastnom meine a na vlastný účet

- in Rechnung stellen fakturovať

- Umsatzsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt daň z obratu sa účtuje osobitne

- für eigene oder fremde Rechnung na vlastný alebo na cudzí účet

- Rechnung erteilen vystaviť faktúru

- saldierte Rechnung potvrdený účet o zaplatení, zaplatený účet

Rechnungsabgrenzung

časové rozlíšenie

 

Rechnungsabgrenzungskonto

dohadný účet

 

Rechnungsabgrenzungsposten zu Fremdwährungsbestände

Časové rozlíšenie v cudzích menách

 

Rechnungsabschluss

záverečný účet, závierka

 

Rechnungsausschuss

rada audítorov (EÚ)

 

Rechnungsausschusses

 rada audítorov (EÚ)

 

Rechnungsauszug

výpis z účtu

 

Rechnungsbelag

účtovný doklad

 

Rechnungsbericht

účtovný výkaz, správa o plnení rozpočtu (napr. mesta)

 

Rechnungsbestätigung

schválenie účtu

 

Rechnungsbetrag

fakturovaná suma

 

Rechnungsbuch

účtovná kniha

 

Rechnungsdatum

dátum faktúry

 

Rechnungsdokument

účtovný doklad

 

Rechnungsendbetrag

konečná fakturovaná suma

 

Rechnungsführer

účtovník

 

Rechnungshof

 

 

Rechnungshof

Audítorský dvor (Európskych spoločenstiev),  Najvyšší kontrolný dvor

 

Rechnungslegung

účtovníctvo, zostavovanie a prezentácia účtovnej uzávierky(IAS), vedenie účtovníctva

- Prüfung der Rechnungslegung audit účtov

- inflationsberücksichtigende Rechnungslegung inflačné účtovníctvo

Rechnungslegung

účtovníctvo

Rechnungslegung und Berichtswesen des Eurosystems účtovníctvo a finančné výkazníctvo Eurosystému

rechnungslegungsbezogen

 účtovný

 rechnungslegungsbezogene Schätzung účtovný odhad

Rechnungslegungsgesetz

zákon o účtovníctve

 

Rechnungslegungsgrundsatz

účtovná zásada (metóda)

Rechnungslegungsgrundsätze und - techniken účtovné zásady a postupy

Rechnungslegungsmethode

 účtovná zásada

 

Rechnungslegungsstandard

účtovný štandard

Internationale Rechnungslegungsstandards IAS medzinárodné účtovné štandardy IAS

Rechnungslegungsunterlage

účtovný dokument

 

Rechnungsoperation

účtovná operácia

 

Rechnungsposten

účtovná položka

 

Rechnungspreis

fakturovaná cena

 

Rechnungsprüfer

audítor

 

Rechnungsstand

účtovný stav účtu

 

Rechnungsstellung

fakturácia, vystavenie faktúry

Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung. Faktúry sú splatné do 10 dní po vystavení faktúry.

Rechnungssumme

fakturovaná suma

Bei Reservierungen aus dem Ausland erheben wir eine Anzahlung von 50% der Rechnungssumme. Pri rezervácii zo zahraničia vyberáme zálohu vo výške 50% z fakturovanej sumy.

Rechnungsverfahren

metóda účtovania

 

Rechnungsvorfall

účtovný prípad

 

Rechnungswesen

účtovníctvo, evidencia

betriebliches Rechnungswesen podnikové účtovníctvo

Recht

právo

- in seinen Rechten verletzt sein byť ukrátený na svojich právach

- materielles Recht hmotné právo

- Rechte wegen des Mangels práva ohľadne závady

- Recht auf Freizügigkeit právo voľného pohybu

- Recht auf freie Wahl und Ausübung eines Berufs právo na slobodnú voľbu a výkon povolania

- anzuwendendes Recht uplatňované právo

- Recht beeinträchtigen krátiť právo

- Rechte und Pflichten auf Rechtsnachfolger zu überbinden zaviazať právneho nástupcu právami a povinnosťami

- anwendbares Recht rozhodné právo

- unmittelbar einklagbares Recht priamo vymáhateľné právo

- Recht begründen zakladať právo

- erworbenes Recht právo zakladajúce okamžitý nárok

Rechtansicht

právny názor

unverzüglich einen der Rechtsansicht der Regulierungsbehörde entsprechenden Zustand herzustellen bezodkladne nastoliť stav zodpovedajúci právnemu názoru regulačného úradu

rechtfertigen

zdôvodniť

lässt sich mit Art. 3 rechtfertigen možno odvôvodniť článkom 3

Rechtfertigungspflicht

povinnosť uviesť dôvody

 

Rechtmäßigkeit

zákonnosť

 

Rechtmittelgericht

odvolávací súd

 

Rechtsanwalt

advokát

- beim Amtsgericht zugelassene Rechtsanwalt advokát registrovaný u okresného súdu

- Eigenschaft als Rechtsanwalt nachweisen preukázať svoju právnickú kvalifikáciu

Rechtsanwaltsgehilfe

 advokátsky koncipient 

 

Rechtsanwaltskanzlei

právna kancelária,  advokátska kancelária

 

Rechtsanwaltskanzlei

 

 

Rechtsanwaltskonzipient

advokátsky koncipient

 

Rechtsanwendung

rozhodné právo

 

Rechtsbehelf

opravný prostriedok

Rechtsbehelf einlegen podať opravný prostriedok

Rechtsbehelfsbelehrung

poučenie o opravnom prostriedku

 

Rechtsbeistand

právna pomoc

 

Rechtsberater

právny poradca

 

rechtserheblich

právne relevantne

 

Rechtsetzung

tvorba práva, legislatíva

 

Rechtsfallkunden

zákazníci s ktorými prebieha právny spor pred súdom

 

rechtsfähig

právne spôsobilý

 

Rechtsfähigkeit

spôsobilosť k právam a povinnostiam

Unter Rechtsfähigkeit versteht man das selbständige Tragen von Rechten und Pflichten.

Rechtsfolge

právny následok

 

Rechtsformstaffelung

odstupňovanie podľa právnej formy

Sonderumlage, die nicht der Rechtsformstaffelung unterliegt osobitný poplatok, ktorý nepodlieha odstupňovaniu podľa právnej normy

Rechtsgebiet

právna oblasť

benachbarte Rechtsgebiete príbuzné právne oblasti

Rechtsgeschäft

právny úkon

 

rechtsgeschäftlich

týkajúci sa právnych úkonov

rechtsgeschäftlicher Verkehr vykonávanie právnych úkonov

Rechtsgültigkeit

právoplatnosť

Tag der Rechtsgültigkeit des zuständigen Gerichtsbeschlusses deň právoplatnosti príslušného súdneho rozhodnutia

Rechtsgutachten

právne stanovisko, právny posudok

 

Rechtshängigkeit

 litispendencia

 Die Rechtshängigkeit oder auch Litispendenz bezeichnet im Prozessrecht einen bestimmten prozessualen Zustand eines Rechtsverhältnisses

Rechtshilfeersuchen

dožiadanie právnej pomoci

 

Rechtskraft

 právoplatnosť

 Dieser Schiedsspruch ist jetzt in Rechtskraft erwachsen. Tento rozhodcovský rozsudok nadobudol právnu silu rozhodnutej veci.

rechtskundig

znalý práva

Qualifikation: rechtskundig und ausreichende Erfahrung im Sachbereich kvalifikácia:  znalosti  práva a dostatocné skúsenosti v odbore

rechtskundigen Person

osoba s právnym vzdelaním

 

Rechtsmitteklführer

 odvolateľ

 Rechtsmittelführer in der Rechtssache odvolateľ vo veci               

Rechtsmittel

 odvolanie

 Rechtsmittel in der Rechtssache

Rechtsmittel in der Rechtssache 

odvolanie vo veci

 

Rechtsmittelbefugnis

oprávnenie uplatniť opravné prostriedky

 

Rechtsmittelbelehrung

poučenie o opravných prostriedkoch

 

Rechtsmittelverzicht

zrieknutie sa opravných prostriedkov

 

Rechtsperson

právny subjekt

 

Rechtspersönlichkeit

právny subjekt

rechtliche Rechtspersönlichkeit právna subjektivita podľa verejného práva

Rechtspfleger

vyšší súdny úradník (rozhoduje vo veciach nesporných namiesto sudcu)

 

Rechtsprechung

prípadové právo,  

Rechtssachen verbundene

spojené veci (pred súdom)

 

Rechtssprechung

judikatúra, súdna prax, vykonávanie súdnej právomoci

- Rechtsprechung im Bereich der sozialen Sicherheit vykonávanie súdnej právomoci v oblasti sociálneho zabezpečenia;

 - Die Rechtsprechung wird in Deutschland vom Bundesverfassungshof (Art. 93, 94 GG), den Verfassungsgerichten der Länder und von Gerichten des Bundes und der Länder in den verschiedenen Gerichtszweigen (Gerichtsbarkeiten) ausgeübt.

- ständige Rechtsprechung ustálená judikatúra

Rechtssprechungsorgan

súd

 

Rechtsstatus

právny stav

 

Rechtsstreitigkeit

právny spor

 

Rechtsträger

právny subjekt

öffentlicher Rechtsträger verejnoprávny subjekt

rechtsunwirksam

 neprávoplatný

 

Rechtsverfolgung

právne stíhanie

 

Rechtsverlust

strata práva

bei sonstigem Rechtsverlust pod hrozbou straty práva

Rechtsverordnung

právne nariadenie

 

Rechtsverteidigung

bránenie práva

 

Rechtsverwirklichung

uskutočňovanie práva

 

Rechtsvorgang

právna transakcia

 

Rechtswahl

voľba rozhodného práva

 

Rechtsweg

právna cesta

Inanspruchnahme des Rechtweges uplatnenie právnej cesty, domáhať sa právnej cesty; unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges s vylúčením riadnej právnej cesty

Rechtsweggarantie

zaručenie právnej cesty

 

Rechtswidrigkeit

protiprávnosť

 

rechtswirksam

právne účinný

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein bzw. ungültig werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neúčinné resp. neplatné, účinnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá.

Rechtszug

 konanie

Kläger im ersten Rechtszug žalobkyňa v prvostupňovom konaní; Der XXX trägt die Kosten des vorliegenden Rechtszugs sowie die Kosten des Verfahrens im ersten Rechtszug. XXX je povinná nahradiť trovy tohto konania, ako aj trovy spojené s konaním v prvom stupni.             

Rechtverfolgung

uplatňovanie práva

 

Rechtzeitigkeit

včasnosť

 

Reifeabsatz

odbyt potom ako prevádzka dosiahla plánované parametre

 

Reifejahr

rok, v ktorom sa prevádzka dosiahla plánované parametre

 

Reinheitsanforderung

požiadavka na čistotu

 

Reisekostenentschädigung

cestovné náhrady

 

Reisekostenstufe

trieda cestovných náhrad

 

Reiseveranstalter

touroperátor

 

Reiter

záložka

 

Reiter

 záložka

 

Reklamationannehmender

pracovník prijímajúci reklamáciu

 

Reklamationsabwickler

riešiteľ reklamácií

 

Reklamationsbehandlung

riešenie reklamácie

 

Reklamationsprotokoll

reklamačná zápisnica

 

Reklameschild

reklamná tabula

 

rekommandiert

doporučene

mittels rekommandierten Schreiben zur Post geben podať doporučeným listom na poštu

Religionsdiener

príslušník rádu

 

Renner

rýchloobratový tovar

 

Rentabilität des Gesamtkapitals (ROA)

rentabilita aktív

 

Rentenabfindung

 odchodné

 

Rentenalter

veková hranica pre odchod do dôchodku

 

Rentenanpassung

úprava dôchodkov

 

Rentenanspruch

právo na dôchodok

 

Rentenanwartschaft

v budúcnosti uplatniteľné práva na dôchodok

 

Rentenanwartschaft

 v budúcnosti uplatniteľné práva na dôchodok

 

Rentenaspruch

 právo na dôchodok

 

Rentenfonds

fond dlhopisový

 

Rentenleistung

 dôchodková dávka

 

Rentenschuld

záväzok vyplácať rentu

Als Rentenschuld wird eine Grundschuld bezeichnet, durch die das Grundstück mit einer wiederkehrenden Geldzahlung belastet ist. Záväzok vyplácať rentu je záväzkom z pozemku, na základe ktorého je pozemok zaťažený opakujúcou sa peňažnou platbou.

Rentenverschreibung

dôchodkový úpis

Wertpapier, das die Zahlung einer Rente verbrieft. Cenný papier, ktorým sa upisuje vyplácanie dôchodku.

Rentenversorgung

dôchodkové zabezpečenie

 

Rentnerbetrieb

dôchodcovský podnik (poľn.)

 

Repräsentanz

zastúpenie (napr. banky)

bevollmächtigter Repräsentanz splnomocnený zástupca (bank.)

ressortübergreifend

medzirezortný

 

Ressourcenmanagement

riadenie zdrojov

 

Restbuchwert

zostatková účtovná hodnota

 

Restitutionsklage

reštitučná žaloba

 

Restlaufzeit

zvyšná doba splatnosti (u úverov), zvyšná doba platnosti (u zmlúv)

Restlaufzeit des Vertrags zvyšná doba platnosti zmluvy

Restnutzungsdauer

zostávajúca doba použiteľnosti majetku  (IAS)

 

Restrukturierungsmaßnahme

reštrukturalizačné opatrenie

 

reststoffarm

bezodpadový

reststoffarmes Produktionsverfahren bezodpadová technológia

Retailsystem

maloobchodný  systém

 

Retoure

vratka

 

Retouren

vrátený tovar

 

retourgeben

vrátiť (napr. reklamovaný tovar)

 

retournieren

zaslať späť, vrátiť

ehestmöglich retournieren čím skôr zaslať späť

Retournierung

vrátenie

 

Retourticket

spiatočný cestovný lístok

 

Retourwaren

 vrátený tovar

 

Returnierung

vrátenie

Returnierung der Lieferpapiere vrátenie dodacích dokumentov

Reverse –Repo- Geschäfte

reverzné repo obchody

 

Reverse- Repo- Geschäfte

reverzné repo obchody

 

reversieren

stornovať

Am Erfüllungstag werden die Einträge in den Nebenbüchern reversiert. Ku dňu vysporiadania sa podsúvahové záznamy stornujú.

Reviewbericht

hodnotiaca správa

 

Revision

dovolanie (mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolávacieho orgánu)

- Revision an den ...... richten  dovolanie adresovať ....

- Die Revision richtet sich gegen das Urteil eines Berufungsgerichts und in Ausnahmefällen direkt gegen ein erstinstanzliches Urteil.  Dovolaním  možno napadnúť rozhodnutie odvolávacieho súdu a vo výnimočnom prípade prvoinštančný rozsudok.

Revisionsbericht

revízna správa

 

Revisionsgrund absoluter

dôvod sťažnosti pre porušenie zákona, absolútny

Nach § 547 ZPO liegt ein absoluter Revisionsgrund im Zivilprozess vor,  wenn das Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.

Revisionsinstanz

súd tretieho stupňa (najvyšší súd, v NSR - Oberlandsgericht resp. Bundesgerichtshof)

 

Revisorenbericht

revízna správa

 

Richter

sudca

- Richter auf Lebenszeit  sudca na doživotie

- Richter auf Zeit sudca na čas

- Richter kraft Auftrag sudca z poverenie

- Richter auf Probe sudca na skúšku

- aufsichtsführender Richter sudca vykonávajúci dozor

- ersuchter Richter dožiadaný sudca

Richteranwärter

justičný (sudcovský) čakateľ

 

richterlich

súdne

richterliche Entscheidung rozsudok súdu

richtlich

súdny (švaj.)

Richtliche Beurteilung kann auch einer Verwaltungsbehörde übertragen werden.

richtlinienwidrig

v rozpore so smernicou

 

Richtpreis

odporúčaná cena

 

risikogewichtet

rizikovo vážený

 

Risikomanagement

riadenie rizika   (IAS)

 

Risikostreuung

rozptyl rizika

 

Risikowegfall

zánik rizika

 

Risikozuschlag

riziková prirážka

 

Riskmanagement

rizikový manažment

 

RK- Helfer

pomocník Červeného kríža

 

Roheinkommen

hrubý príjem

 

Rohölhandel

obchod s ropou

 

Rollenspiel

hra rolí

Grundsätzlich kann man zwischen reglementierten und spontanen Rollenspielen unterscheiden.

Rollstuhlbenutzer

vozičkár

 

Rollstuhlfahrer

vozičkár

 

Römischer Vertrag

Rímska zmluva

 

Rotstiftpolitik

politika krátenia sociálnych výdavkov

 

Rubbellos

stierací lós

 

rubriziert

uvedený v záhlaví

in umseits rubrizierter Rechtssache

rückerstatten

refundovať

 

Rückerwerb

spätné nadobudnutie

 

Rückfluss

návratnosť

 

Rückfrage

ďalšia otázka

Wir stehen Ihnen für weitere  Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Pre ďalšie otázky  sme Vám kedykoľvek radi k dispozícii.

Rückfrage

ďalšia otázka

Zu weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Pre ďalšie otázky sme Vám radi k dispozícii.

rückführen

vrátiť, splatiť

den Kredit rückführen

Rückführung

návrat, odsun

- Rückführung an die Grenze odsun za hranice

- Rückführung des Kredites vrátenie úveru

Rückgewähr

vrátenie

 

Rückkaufswert

odkupná hodnota (poist.)

Der Rückkaufswert richtet sich nach dem Wert des Genussrechts zum jeweiligen Stichtag. Odkupná hodnota sa riadi podľa hodnoty pôžitkového práva k príslušnému rozhodujúcemu dňu.

Rückkoppelung

spätná väzba

 

Rücklagen

rezervy

Rücklagen sind Überschüsse aus wirtschaftlicher Tätigkeit, die für bestimmte zukünftige Zwecke reserviert sind, und zählen grundsätzlich zum Eigenkapital des Betriebes.

Rücklagen

 fondy (z vlastného imania)

 

Rücklaufquote

návratnosť (dotazníkov)

 

rückläufig

 upadajúci

Industriegebiet mit rückläufiger Entwicklung upadajúca priemyselná oblasť

Rückleasing

lízing spätný

 

Rückmeldung

odpoveď

 

Rücknahme

stiahnutie,  spätné odkúpenie (napr. akcií)

 

Rücknahmeauftrag

pokyn na spätný odpredaj akcií

 

Rücknahmegebühr

odkupný poplatok

 

rückreichen

vrátiť späť

den Formular ausgefüllt rückreichen

Rückschein

návratka

- Rückschein bei Zustellung zu eigenen Handen návratka pri doručení do vlastných rúk

- eingeschriebener Brief mit Rückschein doporučený list s návratkou

Rückstand

meškanie

 mit mehr als 2 Raten in Rückstand sein meškať viac ako s 2 splátkami

Rückstandsausweis

dlžobný poukaz

Ein mit der Vollstreckbarkeitsbestätigung versehener Rückstandsausweis einer Wassergenossenschaft über rückständige Genossenschaftsbeiträge ist ein Exekutionstitel.

rückständig

dlžný, nezaplatený

 

Rückstellung

obnovenie predchádzajúceho stavu, rezerva

- Das Mietverhältnis beginnt vorbehaltlich Rückstellung des bisherigen Mieters am ... Nájomná zmluva začína plynúť s výhradou prenajatie doterajšiemu nájomcovi dňa ...

- Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten die noch nicht bestimmt sind.

Rückstellungen für Personalaufwand

 rezervy na zamestnanecké požitky

 

Rücktritt

odstúpenie

Rücktritt erklären odstúpiť

Rückübertragung des Eigentumsrechtes

spätný prevod vlastníckeho práva

 

Rückverfolgbarkeit

spätná sledovateľnosť

 

Rückvergütung

vrátenie

Rückvergütung der Mehrwertsteuer  vrátenie dane z pridanej hodnoty

Rückversicherungsgesellschaft

zaisťovňa

 

Rückversicherungsvertrag

zaistná zmluva

 

rückwirkend

 so spätnou účinnosťou

- rückwirkend auf den Zeitpunkt, zu dem .. so spätnou účinnosťou okamihom, v ktorom

- rückwirkende Entnahme čerpanie
so spätným účinkom

Rückzahlung

splácanie

- sofort zur Rückzahlung fällig werden okamžite sa stať splatným

- vorzeitige Rückzahlung predčasné splatenie

Rückzahlungsrate

splátka

 

Rufbereitschaft

pohotovosť na telefóne

 

Rufnummer

telefónne číslo

 

Rufschädigung

nemajetková ujma

 

Rufzeichen

smerové číslo telefónu

 

Rüge

napomenutie

 

Rügefrist

reklamačná lehota

 

Ruhegeld

dôchodok

Ruhegeld bedeutet zum einen eine Leistung im Rahmen der Sozialversicherung. Zum anderen dem Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gewährte Rente oder Pension als zusätzliche soziale Leistung.

Ruhen

pozastavenie, odpočívanie

Ruhen der Funktion pozastavenie (výkonu) funkcie

Ruhepause

pracovná prestávka (v pracovnej dobe)

 

Ruhestandsbeamter

štátny zamestnanec na dôchodku (môže byť opäť povolaný do služby)

 

Ruhetage

dni pracovného pokoja

 

Ruheversicherung

poistenie pri dočasnom vyradení vozidla z premávky

Bei vorübergehender Stillegung eines versicherten Fahrzeugs wird während der Dauer der Nichtbenutzung beitragsfrei Versicherungsschutz gewährt, sofern das Fahrzeug in einem Einstellraum oder einem umfriedeten Abstellplatz steht.

Ruhezeit

pracovná prestávka (medzi zmenami), doba odpočinku

Lenk- und Ruhezeiten doba jazdy a odpočinku

Rumpfjahr

neúplný rok

Für ein allfälliges Rumpfjahr wird des Bestandzins aliquot entrichtet. Za prípadný neúplný rok sa bude nájomné účtovať v pomernej výške.

Runde

kolo

GATT-Uruguay- Runde Uruguajské kolo GATT

Runderlass (RdErl.)

obežník

 

Rundfunkveranstalter

vysielacia spoločnosť

 

Rundgang

obchôdzka

 

Rundreisen

poznávacie zájazdy