Slovensko-nemecký odborný slovník
P
    © Stefan Ziegler 2011

     

Pacht

 

nájom (nájom za účelom tvorby zisku)

Pacht liegt vor bei Ütťberlassung einer Sache oder eines Rechtes gegen Entgelt auf Zeit zur Nutzung.

Pachteinnahmen

príjmy z nájomného

 

pachten

vziať do nájmu

über zehn Jahren pachten prevziať do nájmu na desať rokov

Pachtgeber

prenajímateľ

 

Pachtnehmer

nájomca

 

Pachtsache

prenajatá vec

 

Pachtzins

nájomné

Der Pächter muss dafür die vereinbarte Pacht (früher: "den Pachtzins") entrichten.

paraphieren

parafovať

 

paraphiert

parafovaný

 

paritetisch

paritne

 

Parkgestaltung

parková úprava

Garten- und Parkgestaltung im öffentlichen Raum záhradná a parková úprava na verejných priestranstvách

Partei

strana

klagende Partei žalujúca strana

Partienummer

číslo partie

 

passive Abschreibung

nepriamy odpis

 

passivieren

vykázať ako záväzky,  vykázať v pasívach (IAS)

 

Passivierungsvoraussetzungen

podmienky pre vykázanie na strane pasív  (IAS)

 

Passwegnahme

odobratie pasu

 

Passwesen

pasová agenda

 

Passwort

heslo

 

Patentanwalt

patentový zástupca

 

Patentrecht

patentové právo

 

Patronatserklärung

patronátna deklarácia

 

pauschaliert

paušálny

 

Pauschalierung

paušalizácia

 

Pauschaltouristik

paušálny cestovný ruch

 

Pauschalwertberichtigungen

paušálne opravné položky (IAS)

 

Pauschalwertberichtigungskonto

paušálny účet oprávok

 

Pendler

osoba cestujúca každodenne za prácou

 

Penner

ležiak

 

Pensionär

 penzista

 

Pensionsgeschäft

dohoda o spätnom odkúpení, reverzný obchod

- Wertpapiere, die im Rahmen von Pensionsgeschäften hereingenommen wurden, unterliegen nicht der Neubewertung. Cenné papiere nadobudnuté na základe reverzných dohôd o spätnom odkúpení sa nepreceňujú.

- eine im Rahmen eines Pensionsgeschäftes durchgeführte befristete Transaktion reverzný obchod vykonávaný na základe dohody o spätnom odkúpení

Pensionsinvestmentfonds

dôchodkové investičné fondy

 

Pensionskasse

dôchodkový fond

 

Pensionsrückstellung

dôchodkový rezervný fond

Pensionsrückstellungen sind Rückstellungen für Verpflichtungen aus betrieblicher Altersversorgung. 

Pensionsversicherungsanstalt

penzijná poisťovňa (rak.)

 

Perfektmachen

zavŕšenie

 

Performance - Garantie

záruka na plnenie zmluvy

 

Performance Rechner

kalkulačka výkonnosti (napr. fondov)

 

Performancemessung

meranie výkonnosti

 

Periodenabgrenzung

časové rozlíšenie, rozlíšenie časových období (IAS)

Grundsatz der Periodenabgrenzung  akruálny  princíp t.j. účtovanie nákladov a výnosov do obdobia, v ktorom vznikli (IAS)

Periodenerfolg

hospodársky výsledok za dané obdobie (kratšie ako jeden rok)

 

Periodenergebnis

čistý zisk alebo strata  (IAS)

 

Person

osoba

- geschäftsführungs- und vertretungsbefugte Person osoba oprávnená viesť obchodnú činnosť a zastupovať

- nahestehende Person spriaznená osoba

Personalabteilung

osobné oddelenie

 

Personalanzahl

 počet pracovníkov

 

Personalanzeige

inzerát na voľné miesto

 

Personalaufstockung

zvýšenie počtu pracovníkov

 

Personalaufwandbudget

rozpočet osobných nákladov

 

Personalausweiswesen

agenda osobných preukazov

 

personalbezogen

osobný

personalbezogene Daten osobné údaje

Personalbüro

oddelenie osobné

 

Personaldokumente

osobné doklady

 

Personalfragebogen

osobný dotazník

 

personalintensiv

pracovne (personálne) náročný

 

Personallösungskosten

náklady na uvoľňovanie pracovníkov

 

Personalpapiere

doklady osobné

 

Personalreklamation

 reklamácie týkajúce sa osôb

 

Personalsicherheit

osobné zabezpečenie (u úverov), personálne zabezpečenie (zamestnanosť)

 

Personalstelle

osobné oddelenie

 

Personalvermittler

sprostredkovateľ zamestnania

 

Personenbeförderung

 preprava osôb

Übereinkommen über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibusse    Dohoda o medzinárodnej preprave osôb po ceste prostriedkami príležitostnej autokarovej a autobusovej dopravy

Personenbeförderungsgewerbe

osobná doprava

 

personenbezogen

osobný

personenbezogene Daten osobné údaje

Personenhandelsgesellschaft

verejná obchodná spoločnosť

Personenhandelsgesellschaften sind nach deutschem Handelsrecht die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft. Osobné obchodné spoločnosti sú podľa nemeckého práva otvorené obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti.

Personenkennzahl (PKZ )

rodné číslo

Hierzu gehörte in der DDR vor allem die Einführung einer Personenkennzahl (PKZ) für alle Bürger und die Errichtung eines zentralen Bevölkerungsregisters. K tomu patrilo v NDR zavedenie rodného čísla pre všetkých občanov a zriadenie centrálnej evidencie obyvateľstva.

Personenstandbuch

matrika

 

Personenstandrecht

matričné právo

 

Personentag

človekodeň

 

Personenvereinigung

združenie osôb

 

Personenverkehr

pohyb osôb

 

Persönlichkeitsrechte

osobnostné práva

 

Pfandbrief

záložný list

- im Umlauf befindliche Pfandbriefe záložné listy v obehu

- öffentlicher Pfandbrief komunálny dlhopis, komunálna obligácia, verejný záložný list

Pfandbriefgläubiger

záložný veriteľ

 

pfänden

odstaviť

Entgelt pfänden odstaviť odmenu

Pfandliegenschaft

založená  nehnuteľnosť

 

Pfandnahme

vzatie do zálohy

 

Pfandverpackung

vratný obal

 

Pfeiler

pilier

Pfeiler GAP pilier spoločného poľnohospodárskeho programu (EÚ)

Pflege

starostlivosť

-ein Kind in Pflege nehmen prevziať dieťa do pestúnskej starostlivosti

- stationäre Pflege nemocničná starostlivosť

pflegebedürftig

odkázaný na opateru

pflegebedürftiger Angehöriger rodinný príslušník odkázaný na opateru

Pflegebedürftigkeit

odkázanosť na opateru

 

Pflegebefohlener

zverenec, zverená osoba

 

Pflegeeinrichtung

opatrovateľské zariadenie

 

Pflegeeltern

pestúni

 

Pflegeelternteil

pestún

 

Pflegegeld

príspevky na opateru

 

Pflegekind

dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, chovanec

 

Pflegen

udržiavanie

Pflegen der Behördenkontakte udržiavanie styku s úradmi

Pflegeversicherung

poistenie pre prípad bezmocnosti

Bei häuslicher Pflege werden die Sach- und Geldleistungen in der sozialen Pflegeversicherung nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit gestaffelt. Pri domácou ošetrovaní sú vecné a peňažné plnenia z poistenia pre prípad bezmocnosti odstupňoané podľa stupňa odkázanosti na opateru.

Pflegevertrag

zmluva o starostlivosti

 

Pflegevorsorge

starostlivosť o osoby odkázané na opateru

 

Pflegewissenshaften

ošetrovateľstvo

 

pfleglich

starostlivo

pfleglich behandeln starostlivo zaobchádzať

Pflegschaft

opatrovníctvo

 

Pflegschaftsgericht

opatrovnícky súd (rak.)

 

Pflichtiger

povinná osoba

 

Pflichtnotstandreserve

povinné hmotné rezervy

 

Pflichtreserven

minimálne rezervy

 

pflichtwidrig

v rozpore s povinnosťou

 

Pfuscher

fuškár

 

Pilotbetrieb

pilotná prevádzka

 

Pionierleistung

priekopnícky čin

 

Plädoyer

záverečná reč (obhajcu alebo žalobcu)

 

Plafondierung

stanovenie hornej hranice

 

Plakattafel

billboard

 

Plan/Ist-Vergleich

porovnanie plánu a skutočnosti

 

Plananlagegegenstände

plánované investície

 

Planfeststellung

územnoplánovacie rozhodnutie

Plangenehmigungen oder Planfeststellungen územnoplánovacie povolenia alebo rozhodnutia

Planfeststellungsverfahren

územné konanie

Das Planfeststellungsverfahren ist ein besonderes, streng formalisiertes Genehmigungsverfahren zur umfas-

langen überprüft werden.

Plankostenrechnung

kalkulácia plánovaných nákladov

 

planmäßig

plánovitý

 

Planungsbüro

projektová kancelária

 

Planungsgrundlagen

projektová dokumentácia

 

Planungsrechnung

rozpočtovníctvo

Planungsrechnung ist ein selten verwendeter Begriff für die Budgetierung im Zuge der Unternehmensplanung.

Planwirtschaft

plánované hospodárstvo

staatliche Planwirtschaft centrálne plánované hospodárstvo

Platzierungsmenge

množstvo uloženého tovaru na regáli

 

Plenarsitzungstag

deň konania plenárneho zasadania

 

plná  zamestnanosť

 

 

Police nem. –

poistka

 

Polizeidienststelle

obvodné oddelenie polície

 

Polizeigemeinde

policajný zbor

Kreisdirektion der Polizeigemeinde der Slowakischen Republik  okresné riaditeľstvo policajného zboru SR

Polizeirevier

policajný obvod

 

Polizze (rak.)

poistka

 

Pönalezinsen

penalizačné úroky

 

Portfoliobasis

portfóliový základ (IAS)

 

Position

pracovné zaradenie, pozícia

 

postalischer Weg

cestou pošty, poštou

 

Postanweisung

poštová poukážka

 

Postgiroamt

žírový poštový úrad

 

Postlaufzeit .

čas než pošta doručí platbu

 

Poststelle

podateľňa

 

Postverteilung

distribúcia pošty

 

Präferenzzollsatz

preferenčná colná sadzba

 

praktikabel

praktický

 

Prämienbemessung

určenie výšky prémie

 

Prämienzuschlag

príplatok k poistnému

Prämienzuschlag bei Wegfall des Selbstbehalts

prämieren

oceniť

- mit dem Staatspreis prämieren vyznamenať štátnou cenou

- mit dem Förderpreis für politische Kulturarbeit prämieren oceniť  cenou na podporu mladých umelcov za kultúrne-politickú činnosť

Präsenzdiener

vojak základnej služby (rak.)

 

Präsident

guvernér

Ausschuss der Präsidenten (der Zentralbanken) Výbor guvernérov ústredných bánk

Präsident des Gerichtes

predseda súdu

 

Präsidentschaft

predsedníctvo

EU-Präsidentschaft

Präsidentschaftskanzlei

prezidentská kancelária

 

Praxis

prax

- gute landwirtschaftliche Praxis správna poľnohospodárska prax

- Grundsätze der guten fachlichen Praxis zásady dobrej odbornej praxe

- gute Herstellungspraxis dobrá výrobná prax

Praxistraining

cvičenie praktické

 

Preis

cena

 zu einem Gesamtpreis kaufen kúpiť za celkovú cenu

Preis veränderlicher

cena pohyblivá

 

Preisangabe

vyznačovanie ceny

 

Preisauftrieb

zvyšovanie cien

 

Preisauskömmlichkeit

dostatočná úroveň cien, dostatočnosť cien

 

Preisausschreiben

súťaž o ceny

 

Preisauszeichnung

označenie ceny, cenovka

Verstöße gegen die Pflicht zur korrekten Preisauszeichnung können ordnungsrechtliche Konsequenzen (Verwarnungen, Bußgelder) nach sich ziehen.

Preisauszeichnung

vyznačenie cien, cenovka

 

Preisbekanntgabepflicht

povinnosť oznamovať ceny

 

preisbestimmend

ovplyvňujúci cenu

Im Falle einer Änderung eines oder mehrerer der preisbestimmenden Faktoren, bevor die Ablieferung stattgefunden hat, werden die Preise angemessen angepasst. V prípade zmeny jedného alebo viacerých faktorov, ktoré majú vplyv na cenu, ešte pred vyexpedovaním tovaru, budú ceny primerane upravené.

preisen

oceniť

Viele der Geräte haben wir als Sonderangebot gepreist.

Preisermittlung

kalkulácia cien

 

Preisfindung

kalkulácia ceny

 

Preisgestaltung

tvorba cien

 

Preisindizes

cenové indexy

 

Preisreklamation

reklamácia ceny

 

Preisrunden

cenové  porady

 

Preisspiegel

prehľad cien

 

Preisstopp

zmrazenie cien

 

Preistransparent

cenová výveska

 

Presse-Aussendung

správa tlačová

 

Primärproduzent

prvovýrobca

 

Primärrohstoff

primárna surovina

 

Prinzip der Periodenabgrenzung

akruálny  princíp (IAS)

 

prioritär

prioritný

 

Private

súkromný sektor, súkromné osoby

öffentliche Hand und Private (švaj) verejný a súkromný sektor

Privatfahrten

súkromné jazdy

 

Privatwirtschaft

súkromný sektor

 

pro Kopf

na obyvateľa

 Pro-Kopf -Vergleich porovnanie na obyvatela

Produkt

výrobok

qualitativ hochwertiges Produkt výrobok vysokej kvality

Produktabgabe

výdaj produktu, poplatky z výrobku

 

Produkthaftung

ručenie za výrobok

 

Produktion auf Lager

výroba na sklad

 

Produktionslosgröße

veľkosť výrobnej séria

 

Produktionsprozess

výrobný proces

Produktions- oder Herstellungsprozess výrobný proces alebo proces premeny  (IAS)

Produktionsstätte

výrobná prevádzka

 

Produktionsvorgang

výrobná operácia, výrobný proces

 

Produktklassifikation

klasifikácia výroby

 

Produktkonformität

zhoda výrobku

 

Produktnähe

podobnosť výrobkov

Eine Verwechslungsgefahr sei auch angesichts der Produktnähe bzw. Produktidentität sowie der von beiden Marken angesprochenen Verkehrskreise zu verneinen.

Produktreklamation

reklamácia výrobku

 

Produktverbesserung

skvalitnenie produktov

 

Produktwerbung

reklama na výrobok

 

 Profibilität

ziskovosť

 

Programminhalt

 programový obsah

Programminhalte der Strategie programové okruhy stratégie

Projektbearbeiter

riešiteľ projektu

 

Projektgruppe

kolektív riešiteľov (výskumnej úlohy)

 

Projektlokation

umiestnenie projektu (napr. stavby)

 

Projekttitel

názov výskumnej úlohy, projektu

 

Projektwerber

predkladateľ projektu

 

Promesseentgelt

poplatok  za vydanie prísľubu (napr. banky pri kontrole projektu predtým, než je známy investor)

 

promoten

podporiť (napr. reklamou)

 

Promotion

akcia

Welche Promotions werden aktuell angeboten? Aké akcie máte aktuálne v ponuke?

Promotionsware

akciový tovar

 

Promotor

garant

 

propagieren

propagovať

 

Propagierung

propagácia

 

Prospectmailing

distribúcia prospektov do poštových schránok

 

Prospektmaterial

propagačný materiál

 

Prospektprüfer

 overovateľ prospektu

 

Protest

protest

die Nichteinlösung einer Abbuchung kommt einem zu Protest gegangenen  Scheck gleich nevyplatené  inkaso zodpovedá protestovanému šeku

Protesterhebung

podanie protestu

 

protestieren

protestovať

Wechsel protestieren protestovať zmenku

Protestierung

protestovanie (zmenky)

 

protokollarisch

protokolárne

Kuvert protokollarisch eröffnen protokolárne otvorenie obálky

Protokollrüge

 zaprotokolované pokarhanie

 

Prozentsatz

(percentuálny) podiel, percento

 

prozentual

percentuálne

 

Prozessaudit

audit procesu

 

Prozessbevollmächtigter

osoba oprávnená viesť proces

 

Prozessbevollmächtigter

v procese splnomocnená osoba  

 

Prozessfähigkeit

procesná spôsobilosť

 

Prozessgericht

procesný súd

 

Prozessmanagement

riadenie procesov

 

Prozessökonomie

procesná ekonómia

 

Prozessoptimierung

optimalizácia procesov

 

Prozessverfahren

súdne konanie

 

Prüfer im Außendienst

audítor externý

 

Prüfgesellschaft

audítorská spoločnosť

 

Prüfingenieur

kontrolný technik

 

Prüfkarte

kontrolná karta

 

Prüfstandardvorgabe

kvalitatívna norma

 

Prüfung

skúška

Ablegung der mündlichen Prüfung  vykonanie ústnej skúšky

Prüfungsausschuss

výberová komisia (verejná súťaž) skúšobná komisia

Aufhebung der Entscheidung des Prüfungsausschusses in dem Auswahlverfahren XXX für die Bildung einer Einstellungsreserve von Verwaltungsreferendarinnen und Verwaltungsreferendaren, den Kläger nicht in die Reserveliste dieses Auswahlverfahrens aufzunehmen Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania XXX na vytvorenie zoznamu úspešných uchádzačov pre prijatie do zamestnania asistentov administrátora o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov uvedeného výberového konania

Prüfungsfach

maturitný predmet

Vor Beginn der mündlichen Prüfungen im 4. Prüfungsfach findet eine Vorbesprechung des Prüfungsleiters mit den Mitgliedern der Fachprüfungsausschüsse über das Verfahren und die Gestaltung der mündlichen Prüfungen statt. Pred začatím ústnych skúšok z 4. maturitného predmetu prerokuje predseda maturitnej komisie s členmi predmetových maturitných komisií  postup a formu ústnych skúšok.

Prüfungsleiter

predseda maturitnej komisie

 

Prüfungsstandards

audítorské štandardy

 

Prüfungstagsatzung

prieskumné pojednávanie (v rámci konkurzného konania)

 

Prüfungswesen

skúšobná činnosť

 

Publikum

verejnosť

 

Publikumsfonds

otvorený podielový fond, retailové fondy

 

Pumpenpreis

cena na čerpacej stanici

 

Punkteeinlösung

vyplatenie bodov

 

Punktekonto

účet bodový

 

Punktevergabe

udeľovanie bodov