Slovensko-nemecký odborný slovník
N
                                   © Stefan Ziegler 2011

nahe stehenden Unternehmen und Personen

  spriaznené osoby

 

nahe stehender

  spriaznený

  Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen Zverejnenia o spriaznených osobách

nahestehend

blízko

nahestehende Person blízka osoba

Naheverhältnis

blízky vzťah

 

Nahzone

priľahlé územie

 

nachahmen

falšovať

nachgeahmte Waren falšovaný tovar

Nachahmung

falšovanie

 

Nachaudit

následný audit

 

Nachausfolgungsvariante

variant s vydaním informácii po záväznom vyhlásení (pri uzatváraní poistných zmlúv)

 

Nachbargrund

susediaci pozemok

 

Nachbarliegenschaft

susediaca nehnuteľnosť

 

Nachbelastungssatz

sadzba za kilometre najazdené navyše (operatívny lízing)

 

Nachbesserung

vylepšenie

Nachbesserung des Kaufpreises doplatok ku kúpnej cene

Nachbestellung

dodatočná objednávka

 

Nachforschung

vyšetrovanie, šetrenie

 

Nachfragerückgang

pokles dopytu

 

Nachfrist

dodatočná lehota

Nachfrist gewähren poskytnúť dodatočnú lehotu

nachgehen

vykonávať

einer überwiegend geistigen Tätigkeit nachgehen vykonávať prevažne duševnú prácu

Nachhaftungsperiode

doba dodatočného ručenia

 

Nachhaltigkei

udržateľnosť

 

Nachhineinzahler

dodatočný plátca

Die haben mein Abo auf "Nachhineinzahler" umgestellt. Das heißt auf Rechnung.

Nachholbedarf

potreba dohnať

 

Nachholung

 

Nachholung der Handlung dodatočné uskutočnenie úkonu

Nachkalkulation

výsledná kalkulácia

Dabei kann unterschieden werden zwischen der Vorkalkulation in der Planungsphase und der Nachkalkulation nach Abschluss aller Produktions- bzw. Handels- und Absatzvorgänge. Pritom rozlišujeme medzi predbežnou kalkuláciou vo fáze plánovania a výslednou kalkuláciou po ukončení všetkých výrobných, obchodných a odbytových procesov.

Nachlass

zľava, zrážka, pozostalosť

Konkursverfahren über das Vermögen des Kunden oder seinen Nachlass konkurzné konanie na majetok zákazníka alebo jeho pozostalosť

Nachlassgericht

pozostalostný súd

 

Nachlasssicherung

zabezpečenie pozostalosti

 

Nachleistung

dodatočná činnosť

Nachleistung eines ausgefallenen Dienstes náhrada za neodpracovanú smenu

Nachmieterlos

výnos z následného prenajatia (lízing)

 

Nachprüfung

previerka

 

nachrangig

podriadený

nachrangige Zahlungsverpflichtung podriadený (druhorad) platobný záväzok

Nachrangigkeit

druhoradosť

 

nachreichen

dodatočne zaslať

 

Nachreichfrist

dodatočná lehota pre podanie žiadosti

 

Nachrichtenübermittlung

spoje (podľa odvetvovej klasifikácie ekon. činností)

 

Nachrüstung

dovybavenie

 

Nachsatz

dodatok

 

nachschichten

doplňovať tovar do regálov

  von vorne nachschichten

Nachschuldner

následný dlžník.

 

Nachschuss

variačná marža

Die täglichen Veränderungen von Nachschussleistungen (Variation Margins) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Denné zmeny variačnej marže sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

Nachschussleistung

variačná marža

Die täglichen Veränderungen von Nachschussleistungen (Variation Margins) werden in der Gewinn

Nachschussleistung

  variačná marža

  Die täglichen Veränderungen von Nachschussleistungen (Variation Margins) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Denné zmeny variačných marží sa evidujú vo výkaze ziskov a strát

Nachsichtwechsel

termínová zmenka po videní

Wechsel, der keinen bestimmten Verfalltag aufweist, sondern der z.B. sieben Tage nach Sicht, d.h. nach Präsentation, zahlbar ist. Zmenka, ktorá nevykazuje žiadny určitý deň ukončenia platnosti, ale je splatná napr. sedem dní po videní resp. po prezentácii.

nachstehend

následne

nachstehender Gläubiger   veriteľ uspokojovaný po prioritnom veriteľovi

- nachstehend bezeichnet als v ďalšom nazývaný

- nachstehend kurz genannt v ďalšom skrátene nazývaná

Nachtarbeitsverbot

zákaz práce v noci

 

Nachtragshaushalt

doplnkový rozpočet

 

Nachttresor

trezor nočný

 

Nachunternehmer

  subdodávateľ

Auftragnehmer haftet auch für seine Nachunternehmer dodávateľ zodpovedá aj za svojich subdodávateľov

Nachunternehmer- Werkvertrag

subdodávateľská zmluva o dielo

 

Nachveranlagung

domeranie

 

nachvollziehbar

kontrolovateľný, preukázateľný

 

Nachvollziehbarkeit

reprodukovateľnosť, preukázateľnosť

 

Nachwahl

doplňujúce voľby

 

nachwachsend

dorastajúci

nachwachsende Rohstoffe obnoviteľné suroviny

Nachweis

dôkaz

Nachweis führen vykonať dôkaz

nachweislich

  preukázateľne

 

Nachwuchskräfteförderung

výchova a vzdelávanie mladých pracovníkov

 

NA-I-Waren

spracované poľnohospodárske produkty

 

Namensanteile

akcie na meno

 

Namensschuldverschreibung

dlžobný úpis na meno

 

Namensunterschrift

podpisový vzor

die Namensunterschrift zeichnen podpisovať podľa podpisového vzoru

national

národný, vnútroštátny

nationales Recht vnútroštátne právo

nationale Reserve

  štátna rezerva

 

Nationalität

štátna príslušnosť

 

Näheres

bližšie údaje

 

Näherungswert

približná (aproximačná) hodnota

 

Nähmlichkeit

stotožnenie

 

Nähmlichkeitskontrolle

kontrola totožnosti

 

Nähmlichkeitsmittel

znak totožnosti

 

nächstfolgend

nasledujúci

im Rang nächstfolgende Mitglied des Gerichtshofes   funkčne nasledujúci člen súdneho dvora

nächstgelegener

najbližší

 

Nächtigungsgelder

nocľažné

 

Nächtigungskosten

náklady ubytovania

 

Nebenaufwendungen

  vedľajšie výdavky

Ersatz für notwendige Nebenaufwendungen náhrada nutných vedľajších výdavkov

nebenbei angemerkt

  poznamenať na okraj

 

nebenberuflich

popri zamestnaní

nebenberufliches Arbeitsverhältnis vedľajší pracovný pomer

Nebenbücher

podsúvahové účty

Am Erfüllungstag werden die Einträge in den Nebenbüchern reversiert. V deň vysporiadania sa podsúvahové účty stornujú.

Nebendienstleistungen

pridružené služby

 

Nebenerwerbsbetrieb

podnik prevádzkovaný v rámci vedľajšej zárobkovej činnosti (poľn.)

 

Nebenerwerbslandwirt

osoby vykonávajúce v poľnohospodárstve vedľajšiu zárobkovú činnosť

 

Nebengeschäft

vedľajšia činnosť

 

Nebenintervenient

vedľajší účastník

Der Nebenintervient (Streithelfer) muss ein rechtliches Interesse daran haben, dass die Partei, der er beitritt, gewinnt. Vedľajší účastník musí masí mať právny záujem na víťazstve tej strany, ku ktorej pristupuje.

nebensächlich

pridružený

nebensächliche Tätigkeit pridružená výroba

Nebenverfahren

vedľajšie konanie

 

nebst

vrátane

 

Negativerklärung

vyhlásenie o záporných zálohových záväzkoch

 

nennen

nazývať

in der Folge kurz genannt v ďalšom stručne nazývaná

Nenngeld

účastnícky poplatok (za nominované osoby)

 

Nennung

vymenovanie

Nennung der Teilnehmer určenie   účastníkov

nennwertlos

bez nominálnej hodnoty

 

Nettoinventarwert (von Aktien)

čistá inventárna hodnota (akcií)

 

Nettoveräußerungserlös

čistá predajná cena   (majetku), resp. hodnota (zásob) (IAS)

 

Nettoveräußerungswert

čistá realizačná hodnota   (IAS)

 

Nettoverkaufspreis

čistá realizačná hodnota   (IAS)

 

Nettoverkaufspreis

čistá realizačná hodnota   (IAS)

 

Nettovermögen

čisté aktíva v zostatkovej hodnote

 

Nettovermögenswerte

čisté   aktíva (IAS)

 

Nettozahlerland

krajina platiaca netto príspevky (EÚ)

 

Netzfahndung

celoštátne pátranie

 

Neuaufrüstung

nové vybavenie

 

Neubeurteilung

  prehodnotenie

 

neubewertete Betrag

  hodnota po precenení

 

Neubewertung

precenenie

Die Neubewertung von Finanzinstrumenten, jeweils einschließlich außerbilanziell erfasster Positionen, wird zu Marktmittelkursen und -preisen vorgenommen. Preceňovanie finančných nástrojov, vrátane položiek vykázaných v podsúvahe, sa vykonáva strednými trhovými kurzami a cenami.

Neubewertungsgewinn

zisk z precenenia

 

Neubewertungsgewinn

  zisk z precenenia

 

Neubewertungsrücklage

  prebytok z precenenia

 

Neubewertungsstichtag

deň preceňovania

 

Neubewertungsstichtag

  deň preceňovania

 

Neubewertungszwischenkonto

prechodný účet precenenia

 

Neubewertungszwischenkonto

  prechodné účty precenenia

 

Neugestaltung

prebudovanie

 

Neukundengewinnung

získavanie nových zákazníkov

 

Neuordnung

reforma, reorganizácia

 

Neuspendergewinnung

akcia na získanie nových darcov

 

Niederkostenpolitik

politika nízkych nákladov

 

Niederlassung

pobočka, sídlo

gewerbliche Niederlassung sídlo závodu

Niederlassungsfreiheit

sloboda usadiť sa

 

Niederlassungsfreiheit

sloboda podnikania

Durchführung   einer Stufe der Niederlassungsfreiheit für eine   bestimmte Tätigkeit dosiahnutie príslušnej etapy slobody podnikania v   konkrétnej činnosti

Niederlohnland

krajina s nízkymi mzdami

 

Niederschrift

zápisnica

- zur Niederschrift do zápisnice

- Niederschrift fertigen zhotoviť zápisnicu

Niederstwerttest

odhad obnoviteľnej hodnoty (goodwillu) (IAS)

 

Niederwasserzuschlag

nízkovodná prirážka

 

Nießbrauch

užívacie právo

Der Nießbrauch ist im deutschen Sachenrecht das unveräußerliche und unvererbliche absolute Recht, die Nutzungen einer Sache oder eines Rechts zu ziehen (vgl. den noch gebräuchlichen Ausdruck "Nutznießer").

Nießbrauchrecht

užívacie právo (zahŕňa práva na všetky úžitky napr. z pozemku)

 

Nießbrauchsbestellung

  zriadenie užívacieho práva

Übertragung von Immobilienvermögen unter gleichzeitiger Nießbrauchsbestellung Prevod nehnuteľného majetku pri súčasnom zriadení užívacieho práva

Nießrecht

užívacie právo

 

Nichtabzugsfähigkeit

neodpočítateľnosť

 

Nichtbebaubarkeit

nezastavateľnosť

 

Nichterbringlichkeit

nedobytnosť

 

Nichterfüllungsansprüche

nároky z neplnenia

 

Nichterfüllungsschaden

škoda spôsobená neplnením

 

Nichterscheinen

  nedostavenie sa

Nichterscheinen eines ordnungsgemäß geladenen Zeugen nedostavenie sa riadne predvolaného svedka

Nicht-EU-Mitglied

nečlen Európskej únie

 

Nichthandelsbuchinstitut

finančný ústav bez obchodnej knihy

Als Nichthandelsinstitut kann sich ein Institut einordnen, das die Bagatellgrenzen nach § 2 Abs. 11 Satz 1 KWG einhält. K finančným inštitúciam bez obchodnej knihy možno zaradiť inštitúcie, ktorý dodržujú hranice (týkajúce sa rozsahu úverových obchodov) stanovené zákonom o bankách.

nichtig

  neplatne

Bestimmungen werden null und nichtig ustanovenia sa stanú nulitnými a neplatnými

Nichtigerklärung

  zrušenie (súdom)

  Mit Klageschrift, die bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, wurde die   Klage auf Nichtigerklärung der streitigen Entscheidung erhoben. Návrhom podaným do kancelárie súdu prvého stupňa bola podaná žaloba smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia.

Nichtigkeit

  neplatnosť

Es dürfen bei sonstiger Nichtigkeit keine Genehmigungen erteilt werden.  

Nichtigkeitsklage

zrušovacia žaloba. žaloba o neplatnosť

 

Nichtkreditinstitut

nebanková inštitúcia

 

Nichtlagerartikel

tovar, ktorý sa neskladuje v sklade (pseudotovar)

Ausgenommen vom Rückgaberecht sind speziell auf Kundenwunsch beschaffte Artikel, so genannte Nichtlagerartikel .

Nichtlagerware

  neskladovaný tovar

  Bei Sonderanfertigungen und Nichtlagerware ist Umtausch ausgeschlossen. Výmena tovaru je vylúčená u špeciálne vyrobého tovaru a neskladovaného tovaru.

Nicht-Lebensversicherung

neživotné poistenie

 

Nichtregierungsorganisation (NRO)

mimovládna organizácia

 

nichtstandardgemäßer

neštandardný

 

nichttarifäre

netarifný

 

Nichtumwandelbarkeit

nekonvertibilita

 

Nichtvorhandensein

neexistencia

 

Nichtwahrhaftigkeit

nepravdivosť

 

Nichtwissen

  neznalosť

 

Nichtwohngebäude    

  nebytové budovy

 

Nichtzutreffendes

nevhodné

Nichtzutreffendes streichen nevhodné preškrtnite

No- Food-Erzeugung

nepotravinárska výroba

 

Nomenklatur

nomenklatúra

Kombinierte zolltarifliche und statistische Nomenklatur Kombinovaná sadzobná a štatistická nomenklatúra

Non- Food- Pflanzen

nepotravinárske plodiny

 

normalerweise

normálne, bežne

 

Normerzeugungsverfahren

normotvorný proces

 

Normung

normalizácia

- Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu;

- Europäisches Komitee für Normung (CEN) Európsky výbor pre normalizáciu

NOS- Ware   (new old stock)

nepoužitý starý tovar

 

Notariatsprotokoll

notárska zápisnica

 

Notdienst

pohotovostná služba, pohotovosť

- ärztlicher Notdienst rýchla zdravotnícka pomoc

- Schlüssel- Notdienst kľúčová služba

Notdienstausweis

preukaz pracovníka vykonávajúceho nevyhnutné práce počas štrajku

 

Notenausgabe

emisia bankoviek

 

Notes

vysvetľujúce poznámky (IAS)

 

Notfallmanagement

havarijný manažment

 

Notfallnummer

tiesňové číslo

 

Notfallplan

havarijný plán

 

Notfallplan

  havarijný plán

 

Notfrist

núdzová lehota (na podanie žaloby o obnovu konania)

 

notieren

kótovať, denominovať

 

Notierung

stanovenie

Tag der Notierung ex Dividende deň stanovenia dividendy

Notruf

tiesňové volanie

 

Notrufzentrale

pult centrálnej ochrany

 

Notstandhilfe

pomoc v núdzi

 

nsfutures

futures

 

Null-Coupon-Anleihe

obligácia s nulovým kupónom

 

Nullkuponanleihe

dlhopis s nulovým kupónom

 

Nullkuponanleihe

  dlhopis s nulovým kupónom,

 

Nullkuponpapier

cenný papier bez kupónu

 

Nullwachstum

stagnácia,   nulový ekonomický rast

 

Nummernkonto

anonymný bankový účet, účet na číslo

Ein Nummernkonto ist ein Bankkonto, das über eine Nummer identifiziert wird und es dem Besitzer daher erlaubt, anonym zu bleiben.

Nummernschild

tabuľka s poznávacou značkou vozidla

 

Nur-Klassen

výlučné triedy (nebezpečenstva)

 

Nutzen

úžitok

- Nutzen ziehen mať úžitok

- wirtschaftlicher Nutzen ekonomický úžitok

nutzenbringend

prinášajúci úžitok

 

Nutzer

užívateľ

 

nutzlos

bez úžitku

nutzlos aufgewandte Kosten zbytočne vynaložené náklady

Nutzungen

  úžitky

- Nutzungen ziehen čerpať úžitky

- wirtschaftliche Nutzen ekonomické   úžitky (IAS)

Nutzungsbewilligung

užívacie povolenie

 

Nutzungsdauer

doba použiteľnosti (IAS), životnosť

wirtschaftliche Nutzungsdauer ekonomická   životnosť (IAS)

Nutzungsentgang

vyňatie z ťažby

  Bei der Forderung nach dauerndem oder zeitweiligem Nutzungsentgang ist der vermögensrechtliche Nachteil "Nutzungsentgang" bzw. "Ertragsausfall" abzugelten. Pri požiadavke na trvalé alebo dočasné vyňatie z ťažby sa musí poskytnúť náhrada za majetkovoprávnu ujmu spôsobenú „vyňatím z ťažby“ resp. „ušlým príjmom..

Nutzungsverlauf

spôsob spotrebovania ekonomických úžitkov majetku v podniku   (IAS)

 

Nutzungswert

použiteľná hodnota

Nutzungswert eines Vermögenswertes použiteľná hodnota jednotlivého majetku   (IAS)