Nemecko-slovenský odborný slovník
M
©  Stefan Ziegler 2011

Mahnbrief  upomienka  
Mahngebühr poplatok na upomienku  
Mahnverfahren vytýkacie konanie, upomienkové konanie Die Streitwertbegrenzung für das Mahnverfahren beträgt seit der letzten Novellierung der Zivilprozessordnung  Euro 30.000. Po poslednej zmene a doplnení občianskeho súdneho poriadku predstavuje obmedzenie hodnoty sporu v prípade upomienkového konania 30 000 eur.
Mahnwesen upomienky  
Machbarkeitsanalyse analýza možného  
Machbarkeitsstudie štúdia prípadová  
Macht moc höhere Macht vyššia moc
Mailing distribúcia do poštových schránok  
Maklerschlussnote záverečné oznámenie makléra  
makroökonomisch makroekonomický makroökonomische Indexzahlen makroekonomické ukazovatele
Mall obchodné centrum, nákupné stredisko, obchodná štvrť, obchodná ulica  
Managementgebühr poplatok za správu  
Mandatierung  mandát  Gegenstand der Mandatierung
Mandatkommission mandátová komisia  
Mangel chyba, nedostatok - Mangel im Recht právna chyba
- Mangel der Vollmacht nedostatok plnej moci
mangels z nedostatku - mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarung pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak
- Mangels abweichender Vereinbarung  ak nebolo dohodnuté inak
Manipulationsgebühr manipulačný poplatok  
Mannjahr človekorok  
Mantelvertrag vyššia kolektívna zmluva Mantelvertrag für die Forstarbeiter vyššia kolektívna zmluva pre lesných robotníkov
Markenartikel značkový druh tovaru  
Markenerzeugnis značkový druh tovaru  
Markenrecht známkové právo  
Markenzeichen logo  
Market maker tvorca trhu  
Marketingaktion marketingová akcia  
Marketingerlös marketingový výnos  
Marketingmix marketingový mix Der Marketing-Mix beschreibt die Abstimmung der operativen Marketing-Instrumente untereinander.
Marketingový mix opisuje vzájomnú kombináciu operatívnych marketingových nástrojov.
Markt  trh nicht geregelter Markt - neorganizovaný trh
Marktabschottung uzavretie trhu  
Marktanteilsschwelle hranica podielu na trhu  
Marktaufteilung delenie trhov  
marktbeherrschend dominujúci na trhu  
marktbezogenes Umfeld trhové prostredie  (IAS)  
Marktfahrer trhovník  
marktfähig obchodovateľný - marktfähiges Papier obchodovateľný cenný papier
- marktfähiger börsennotierter Anteile podiely obchodovateľné, kótované  na burze
marktgängig obchodovateľný - marktgänginger Preis tržná cena
Marktgebiet trh zu berücksichtigendes Marktgebiet relevantný trh
Marktkapitalisierung trhová  kapitalizácia (IAS)  
marktmäßig trhový  
Marktordnungsfonds fond trhového poriadku  
Marktordnungsstelle intervenčná agentúra (poľn.)  
Marktorganisation organizácia trhu Gemeinsame Marktorganisation organizácia spoločného trhu
Marktpflege ošetrenie trhu  
Marktpositionierung postavenie na trhu  
Marktpreis  trhová cena  Jener Preis, zu dem ein Gold-, Devisen- oder Wertpapierinstrument (in der Regel) abzüglich antizipativer oder transitorischer Zinsen entweder auf einem organisierten Markt (z. B. Börse) oder im nicht geregelten Markt (z. B. im Freiverkehr) notiert wird. Cena, ktorá je kótovaná pre zlato, devízy alebo cenné papiere, zvyčajne bez časovo rozlíšených úrokov alebo zrážok buď na organizovanom trhu, napr. trhu cenných papierov, alebo na neorganizovanom trhu, napr. mimoburzovom trhu.
Marktstockung ochromenie trhu  
Marktüberfüllung presýtenie trhu  
Marktzugang  prístup na trh  
maschinenschriftlich písacím strojom maschinenschriftlich ausfüllen vyplniť strojom
Maschinenstundensatz hodinová sadzba stroja  
Maschinenzeiten doba práce stroja  
Masse konkurzná podstata die Eröffnung mangels Masse abgelehnt
Massenbilanz  hmotnostná bilancia  
Massenbrief hromadne zasielaný list  
Massenentlassung hromadné prepúšťanie  
Massenfertigung hromadná výroba  
Massenkredit úver na konkurznú podstatu  
maßgeschneidert  šitý na mieru  
Maßnahme opatrenie - Maßnahmen ergreifen prijať opatrenia
- vorsorgliche Maßnahme predbežné opatrenie
- Bildungsmaßnahme vzdelávací program
- flankierende Maßnahme podporné opatrenie
- Maßnahmen zur Verbesserung nápravné opatrenia
maßregeln pokarhať, disciplinárne zakročiť  
Maßregelung potrestanie, pokarhanie, usmernenie  
Maßstab mierka Maßstäbe setzen nastaviť latku
Mastervertrag  základná zmluva  
Material materiál nicht bestandsgeführtes Material materiál, ktorý sa nevedie na sklade
Materialaufwand náklady na materiál  
Materialbedarfsplan plán materiálno- technického zásobovania  
Materialbegleitkarte materiálová sprievodka  
Materialbegleitzettel materiálová sprievodka  
Materialerfassung evidencia materiálu Materialerfassung im Durchlauf evidencia materiálu v priebehu procesu
Materialgleitklausel doložka o pohyblivej cene materiálu  
Material-Leistungsanforderungs-
Formblatt
formulár žiadanky na materiál resp. práce  
Materialrechnung materiálové účtovníctvo  
Matrikel matrika  
Matrikelführer matrikár  
Matrix matica Matrix gelenkter Dokumente matica riadených dokumentov
Mauterhebung výber mýta  
Mauterhebung  výber mýta  
Mautpreller podvodník, ktorý sa vyhýba plateniu mýta  
Mautpreller podvodník, ktorý sa vyhýba plateniu mýta  
Mängelbehebungsauftrag výzva na odstránenie nedostatkov  
Mängeleinrede námietka chyby  
Mängelhaftung ručenie za chyby  
Mängelrüge reklamácia  
Medien média Medien below the line podlinkové média
Medizinprodukten zdravotnícke produkty  
Mehrbestand prebytok  
Mehrbetrag oder Minderbetrag doplatok alebo preplatok  
Mehrfachahndung kumulácia sankcií  
Mehrgefahrenversicherung poistenie viacnásobného rizika  
Mehrheit väčšina Mehrheit qualifizierte, einfache väčšina kvalifikovaná, jednoduchá
Mehrjährigkeitsrabatt zľava (z poistného) za viacročnú zmluvu  
Mehrphasensteuer viacstupňová daň  
Mehrpreis príplatok k cene, zvýšená cena  
Mehrteilpackung viacdielný obal  
Mehrweg-Gebinde vratný obal  
Mehrwegverpackung obal na opätovné využitie  
Meineid krivá prísaha  
Meinungsaustausch diskusia, výmena názorov  
Meistbegünstigung najvyššie zvýhodnenie Von Meistbegünstigung spricht man im Völkerrecht, wenn ein Staat sich gegenüber einem anderen verpflichtet, diesem alle handelspolitischen Vergünstigungen zu gewähren, die er auch anderen Staaten gewährt.
Meldeamt ohlasovňa  
Meldeformular deklaračný formulár  
Meldestelle ohlasovňa  
Meldewesen ohlasovacia agenda  
Meldezettel prihláška k pobytu, prihlasovací lístok  
Mengenbewegungen príjem a výdaj (tovaru)  
Mengengeschäfte hromadné obchody  
mengengestaffelt odstupňované podľa množstva mengengestaffelten Preise ceny odstupňované podľa množstva
Mengengröße kvantitatívny (množstvenný) ukazovateľ  
Mengenlieferungen veľkoobjemové dodávky  
mengenmäßig množstevnne, podľa množstva  
Mengenreklamation množstvenné reklamácie  
Mengenströme vstupy a výstupy, objemové toky  
Menschenrechtskonvention konvencia o ľudských právach  
Menschenrechtsorganisation organizácia na ochranu ľudských práv  
Merchandiser-Team merchandizérový tím  
Merkblatt prospekt  
Merkposten podrozvahová položka  (IAS)  
Methode metóda Methode der laufenden Einmalprämien metóda akumulovaných pôžitkov rozvrhnutých na službu  (IAS)
Miete nájom, nájomné Miete ist die Überlassung einer Sache gegen Entgelt auf Zeit zum Gebrauch. Nájom je prenechanie veci za odmenu na dočasné používanie.
Mietkaufobjekt predmet lízingu  
Mietkaufrate lízingová splátka  
Mietkaufvertrag zmluva o predaji prenajatej veci  
Mietkäufer kupujúci na lízing, nájomca  
Mietverhältnis nájomný vzťah Mietverhältnisse über Grundstücke nájomné vzťahy k pozemkom
Mietverkäufer predávajúci na lízing, prenajímateľ  
Milderung zmiernenie Milderung von Härten zmiernenie tvrdostí
mildtätig dobročinný  
Milchgeld dotácia na mlieko  
Milliardeneinnahmen miliardové príjmy  
Mindererlös strata na výnose  
Minderheitenaktionär minoritný akcionár  
Minderheitsbeteiligung minoritný (menšinový) podiel  
minderjährig maloletý  
Minderkaufmann (zast.) obchodník, ktorí nemusí viesť účtovníctvo a nemusí byť zapísaný v obchodnom registri  
Minderung zníženie (ceny) Minderung der Erwerbstätigkeit zníženie pracovnej schopnosti
Mindesteinkommen minimálny príjem  
Mindestgarantiefonds  minimálny záručný fond Gemäß der genannten Richtlinie darf der Mindestgarantiefonds, der von jedem Mitgliedstaat allen Versicherungsunternehmen, deren Geschäftssitz sich in seinem Staatsgebiet befindet, vorgeschrieben wird, nicht unter bestimmte in der Richtlinie in Rechnungseinheiten ausgedrückte Beträge absinken.
Mindesthaltbarkeit minimálna trvanlivosť  
Mindesthaltbarkeitsdatum doba odporúčanej spotreby  
Mindestleasingzahlungen minimálne lízingové splátky (IAS)  
Mindestlohn minimálna mzda  
Mindestreservensatz sadzba povinných minimálnych rezerv  
Mindestreservepflicht povinnosť udržovať minimálne rezervy peňazí u centrálnej banky  
Mindestspanne minimálna marža  
Mindestvorschriften minimálne ustanovenia nicht abdingbare Míndestvorschriften fúr den Arbeitsvertrag minimálné ustanovenia pracovnej zmluvy
Mineralölherstellungsbetrieb podnik na výrobu minerálnych olejov  
Minijob  zamestnanie nepatrného rozsahu (pozn.: s mesačným príjmom do 400 eur - Nemecko)  
Ministerpräsident predseda vlády stellvertretende Ministerpräsident podpredseda vlády
Ministerrat Rada ministrov  
Missbrauchaufsicht kontrola nad zneužitím  
Missverhältnis nepomer Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung nepomer medzi .službou a protislužbou
Mitarbeiterführung riadenie pracovníkov  
Mitarbeiterschulung školenie zamestnancov  
mitbeteiligte Partei  spoluúčastník (konania)  
Mitbewerb konkurencia Wodurch differenziert sie sich vom Mitbewerb?  Čím sa odlišuje od konkurencie?
Mitbewerber konkurent, súťažiteľ Positionierung gegenüber den Mitbewerbern postavenie voči konkurentom
Mitbringsel drobné darčeky  
Miteigentum spoluvlastníctvo - Miteigentum an Grundbesitz nach Bruchteilen podielové spoluvlastníctvo pozemkov;
- Miteigentum an Grundbesitz zur gesamten Hand združené spoluvlastníctvo pozemkov
Miteigentumsanteil spoluvlastnícky podiel Der Miteigentumsanteil beschreibt zu wie vielen Teilen einem Eigentümer eines Sondereigentums (Eigentumswoh­nung) das Gemeinschaftseigentum (alle Bestandteile des Gebäudes außer den Eigentumswohnungen) mitgehört.
miteinbringen zapracovať Es wurden Erfahrungswerte von anderen Landesgesellschaften miteingebracht.
mitführen prevážať  
mitgeltend súčasne platné, súvisiace mitgeltende Unterlagen súvisiace predpisy
mitgeltende Dokumente súvisiace dokumenty (ISO 9000)  
Mitgliederbestand počet členov  
Mitgliedspapiere účastiny, dokumenty o členstve Mitgliedspapiere sind , die ein Mitglied­schaftsrecht verbriefen, zB Aktie účast­niny, ktorými sa upisuje právo člena, napr. akcia;    
Mithaftung spoločné ručenie  
Mitschiedsrichter rozhodca Der Vorsitzende und die Mitschiedsrich­ter nehmen hiermit ihre Ernennung an und erklären, dass sie von jeder der Parteien unabhängig.
Mitteilung správa - Mitteilung der Kommission správa komisie
- Mitteilung zu machen oznámiť
- Mitteilung von Amts wegen povinné oznámenie
Mitteilungsblatt spravodajca  
Mittelwechselkurs výmenný kurz stred  
Mitträgerschaft spoluúčasť, podielnictvo finanzielle Mitträgerschaft  finančná spoluúčasť
Mitvertragsverfasser spoluautor zmluvy  
Mitwirkung spoluúčasť Mitwirkung der Gewerkschaft an ... účasť odborov na ...
Mobilitätshilfen výpomoc na zvýšenie mobility  
Mobiloperator mobilný operátor  
Möglichkeit možnosť - Möglichkeit geben umožniť
- Möglichkeit eröffnen umožniť
- Möglichkeit einräumen umožniť
monatlich mesačne monatlich im Voraus mesačne vopred
Monatsausweis mesačný výkaz einen zusammengefassten Monatsausweis einreichen  dodať súhrnný mesačný výkaz
Monatsbruttogehalt mesačný hrubý plat  
monatsweise  mesačne  
monetär peňažný - nicht monetärer Vermögensgegenstand nepeňažný  majetok (IAS)
- nicht monetäre Zuwendungen štátne dotácie  (IAS)
monitieren monitorovať  
Mühewaltung vynaložené úsilie Entschädigung oder Ersatz für Aufwendungen und Mühewaltung odškodnenie alebo náhrada za vynaložené výdavky a námahu
Mühewaltung  vynaložené úsilie  Entschädigung oder Ersatz für Aufwendungen und Mühewaltung odškodnenie alebo náhrada za vynaložené výdavky a námahu
Multibranchen-Bonuskarte multiodvetvová bonusová karta  
Multimodaler Verkehr  multimodálna doprava  
Musterrecht vzorkové právo  
Mustervereinbarung modelová (vzorová) dohoda  
Mutterschaftsgeld  peňažná dávka v materstve  
Mutterschaftsurlaub materská dovolenka  
Mutterschutzfrist ochranná lehota pre matky  
Muttersprachler  rodený hovorca  
mutwillig  svojvoľne  mutwillige Beschädigung svojvoľné poškodenie
MwSt.- Rückerstattung vrátenie DPH, refundácia DPH