Nemecko-slovenský odborný slovník
L
©  Stefan Ziegler 2011

laden  predvolať  als Zeuge laden predvolať ako svedka
Ladenstraße obchodná ulica  
Ladung predvolanie Zustellung der Ladung doručenie predvolania
Ladungsanteilvereinbarung dohoda o zdieľaní nákladu  
Ladungsaufteilungsabmachung dohoda o zdieľaní nákladu  
Lagerbestandsführung skladová evidencia tovaru  
Lagerbewegungsprotokoll zápisnica o pohyboch na sklade  
Lagerbuchführung skladová evidencia  
Lagerhalter prevádzkovateľ skladu, skladovateľ  
Lagerinhaber správca skladu zugelassener Lagerinhaber  poverený správca skladu (Fyzická, alebo právnická osoba oprávnená príslušnými orgánmi členského štátu na výrobu, spracovanie, držbu, prijímanie a vydávanie výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani  rámci jeho obchodného zaradenia alebo dočasnému zrušeniu spotrebnej dani podľa dohody o prevádzkovaní skladov.)
Lagermanko manko na sklade  
Lagerumschlag obrat zásob na sklade  
Laienrichter sudca z ľudu  
Land- und forstwirtschaftliche Fläche poľnohospodársky a lesný pôdny fond  
Landesarbeitsgericht krajinský pracovný súd  
Landeshauptmannstellvertreter podpredseda krajinskej vlády (rak.)  
Landesregierung krajinská vláda NÖ Landesregierung dolnorakúska krajinská vláda
Landeswährung národná mena  
landesweit celoštátny landesweiter Preis  celoštátne platná cena 
Landgericht krajinský súd Das Landgericht ist im Gerichtsaufbau der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland das Gericht zwischen Amts- und Oberlandesgericht. Krajinský súd je v štruktúre súdnej moci v Nemecku súdom medzi všeobecným súdom a vyšším krajinským súdom.
Landhausstil  vidiecky štýl  
Landmietvertrag zmluva o prenájme pôdy  
Landschaftsbau tvorba krajiny, krajinotvorba  
Landtourismus vidiecka turistika  
Landwirteprivileg farmárske privilégium  
Landwirtschaft poľnohospodárstvo fachliche Gruppe für die Landwirschaft sekcia pre poľnohospodárstvo
landwirtschaftlich poľnohospodársky landwirtschaftliche  Nutzfläche poľnohospodársky využívaná plocha
Landwirtschaftsfonds  poľnohospodársky fond Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Landwirtschaftsgericht poľnohospodársky súd  
langfristige Vermögenswerte  dlhodobý majetok  
langlebig dlhodobý - langlebige Investitionsgüter dlhodobé investície
langwierig zdĺhavý langwierig und kostenintensiv náročný na čas a náklady
Langzeitarbeitloser dlhodobo nezamestnaný  
Langzeitbeschäftigungslose  dlhodobo nezamestnaní  
Last bremeno, ťarcha - auf der Pachtsache ruhenden Lasten bremeno spočívajúce na prenajatej veci
- zu Lasten gehen ísť na ťarchu
- dem Verkäufer zur Last fallen na ťarchu predávajúceho
- Lasten der Sache náklady na vec
Lastenausgleich vyrovnanie nákladov  
lastenfrei nezaťažený  
Lastenheft súhrn požiadaviek objednávateľa Das Lastenheft repräsentiert die wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Erwartungen des Auftraggebers.
Lastlosigkeit bezbremennosť  
Lastschriftverfahren spôsob účtovania na vrub  (ťarchu)  
Laufbahn pracovná kariéra  
laufen byť platný Der Vertrag läuft zunächst bis zum ... Zmluva je platná najprv do …
laufend bežne - laufender Kontrakt platný kontrakt
- laufende Aktion prebiehajúca akcia
- laufendes Konto bežný účet
Laufleistung ubehnuté, absolvované kilometre, jazdný výkon  
Laufzeit platnosť, doba splatnosti - Laufzeit des Vertrags doba platnosti zmluvy
- mit Laufzeit nicht über einem Jahr s platnosťou nie dlhšou ako jeden rok
Laufzeitkongruenz zhodnosť doby platnosti Zutreffend ist zum Beispiel die Erfahrung, dass beim kredit­finanzierten Kauf eines Konsumgutes die Zeit für dessen Gebrauch bzw. Verbrauch und die Zeit für die Tilgung des Kredits aufeinander abgestimmt werden müssen (sog. Laufzeitkongruenz).
länderbezogen s prihliadnutím na podmienky príslušnej krajiny  
Länderkennung identifikačná značka krajiny Am linken Rand weist das amtliche Kennzeichen ein blaues Band mit der Länderkennung SK und den europäischen Sternen auf.
ländlich vidiecky - Entwicklung des ländlichen Raumes rozvoj vidieckeho priestoru
- Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes program rozvoja vidieka
- ländliches Gebiet oblasť
Leasingendabrechnung konečné zúčtovanie lízingu  
Leasinggegenstand lízingový  majetok (IAS)  
Leasinggut predmet lízingu  
Leasingperiode lízingové obdobie  
Leasingverhältnisse  lízingy  
Lebendgewicht živá hmotnosť  
lebensälteste vekom najstarší  
Lebensbescheinigung potvrdenie o žití  
Lebensjahr rok života - über das 18. Lebensjahr hinaus po 18. roku života
- Kind, dass das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat dieťa mladšie ako 6 rokov
lebenslang doživotne, celoživotne - lebenslange Nutzung doživotné užívanie
- lebenslanges Lernen celoživotné vzdelávanie
Lebensmittel potraviny leicht verderbliche Lebensmittel rýchlo sa kaziace potraviny
Lebensraum miesto výskytu (biol.), životný priestor  
Lebensunterhalt živobytie Hilfe zum Lebensunterhalt príspevok na živobytie
Leerfrachten preprava prázdnych vagónov  
Leergebinde prázdne obaly  
Legalitätsprinzip princíp legality Das Legalitätsprinzip bedeutet im Unterschied zum Opportunitätsprinzip die Verpflichtung der Strafverfolgungsbehörden, alle Straftaten zu verfolgen, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Princíp legality znamená na rozdiel od princípu oportunity povinnosť orgánov činných v trestnom konaní stíhať všetky trestné činy, pokiaľ k tomu existujú dostatočné skutočné dôvody.
Lehramt des Faches  Biologie učiteľstvo predmetu biológia  
Lehramtstudium učiteľské štúdium  
Lehranstalt učilište mit Offentlichkeitsrecht ausgestatteten Lehranstalten učilištia verejno- právneho charakteru
Lehre  teória Lehre und Forschung veda a výskum
Lehrfahrer vodič inštruktor  
Lehrinhalte obsah vyučovania  
leiblich vlastný  leiblicher Vater vlastný otec; leibliche Kinder vlastné deti
Leihgebinde obaly zapožičané  
Leihkapital pôžičkový kapitál  
Leihvertrag zmluva o výpožičke Der Leihvertrag ist ein einseitig verpflichtender Vertrag, da der Entleiher darin infolge der Unentgeltlichkeit keine direkte Gegenleistung verspricht. Zmluva o výpožičke je jednostranne zaväzujúca zmluva, pretože v nej vypožičiavateľ vzhľadom na bezplatnosť nesľubuje žiadne priame protiplnenie.
Leihvertrag  zmluva o výpožičke  Der Leihvertrag ist ein einseitig verpflichtender Vertrag, da der Entleiher darin infolge der Unentgeltlichkeit keine direkte Gegenleistung verspricht. Zmluva o výpožičke je jednostranne zaväzujúca zmluva, pretože v nej vypožičiavateľ vzhľadom na bezplatnosť nesľubuje žiadne priame protiplnenie.
Leistung výnosnosť, vedenie, dávka - ökonomische Leistung výnosnosť ekonomická (majetku) (IAS)
- Leistung bei Alter dávka v starobe
Leistung, genügt der Vermerk “Rechnungsdatum ist gleich Liefer  bzw.  
Leistungen pôžitky, práce -  Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses pôžitky vyplývajúcich z ukončenia pracovného pomeru  (IAS)
- Leistungen bei Arbeitslosigkeit dávky v nezamestnanosti
- beitragsunabhängigen Leistungen nepríspevkové dávky
- Leistungen nach der Garantiezeit pozáručné opravy
Leistungen    
Leistungen an Arbeitnehmer  zamestnanecké požitky  
Leistungsaustausch výmena tovaru a služieb  
Leistungsbereitschaft ochota pracovať  
Leistungsbilanz bilancia tovarov a služieb - Die Leistungsbilanz fasst die Handelsbilanz, die Dienstleistungsbilanz und die Übertragungsbilanz zusammen und ist damit Teil der Zahlungsbilanz. Bilancia tovarov služieb zahŕňa obchodnú bilanciu, bilanciu služieb a bilanciu bežných transferov.
- laufende Leistungsbilanz platobná bilancia bežného účtu
Leistungsbilanzdefizit deficit bežného účtu  
Leistungsdatum“)    
Leistungsempfänger poberateľ dávok  
leistungserbringend výkonný leistungserbringende Stelle produkujúce pracovisko
Leistungserbringer dodávateľ prác, poskytovateľ služieb  
Leistungsklage žaloba o plnenie  
Leistungsmix sortiment činností Dieser Leistungsmix aus Lagerung, Umschlag und lebensmitteltechnischen Analysen ist weltweit einzigartig. Tento sortiment činností  pozostávajúci zo skladovania, prekládky a technických analýz potravín je vo svete jedinečný.
Leistungsnachweis výkaz prác  
Leistungsprinzip princíp zásluhovosti  
Leistungsstörungen závady  
Leistungsvertrag  zmluva (dohoda) o vykonaní práce  In Wahrheit handelt es sich um Leistungsverträge im Sinne der tatsächlich outgesourcten Leistungen V skutočnosti ide o zamestnávateľov, zamestnancov a zmluvy o vykonaní práce: zmluvy o vykonaní práce v zmysle činností vykonávaných formou Outsorcingu.
Leistungsverzeichnis výkaz prác Ein Leistungsverzeichnis ist die Aufstellung der zu erbringenden Leistungen im Rahmen eines Auftrages, zur Festlegung des Auftragsumfanges und der geforderten Qualität.
Leitbild filozofia a stratégia (podniku)  
Leiter vedúci Leiter des Geschäftsbereiches námestník generálneho riaditeľa
Leitersitzung porada vedenia  
Leitlinie usmernenie, pokyn (EÚ) - Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten usmernenia politík zamestnanosti členských štátov
- Leitlinie der Europäischen Zentralbank Usmernenie Európskej centrálnej banky
Leitplan základný projekt Europäischer Infrastrukturleitplan základný projekt európskej Infrastruktúry
Leitung vedenie - oberste Leitung vrcholový manažment
Leitwährung vedúca  mena  
Leitzinsen kľúčové úroky (stanovené centrálnou bankou) Die Europäische Zentralbank bestimmt drei verschiedene Leitzinsen: den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, den Einlagesatz sowie den Spitzenrefinanzierungssatz. Európska centrálna banka stanovuje tri rôzne kľúčové úrokové sadzby: úrokovú sadzbu pre základné refinančné obchody, jednodňové sterilizačné obchody ako aj jednodňové refinančné  obchody.
Lenkung der Dokumente spracovávanie dokumentov  
Lenkungssysteme systémy riadenia  (ISO 9000)  
letztbekannt ostatne známy letztbekannte Adresse ostatne známa adresa
letzte posledný - am Letzten eines Monats posledný deň v mesiaci
- letzte, bereits begonnene Stunde započatá hodina
Letztentscheidung rozhodnutie konečné letztgültige Version posledné platné vydanie
letztgültig posledne platný  
Letztstand súčasný stav Letztstand der Technik súčasný stav technického rozvoja
Letztverbraucher konečný spotrebiteľ  
letztwillig podľa závete auf Grund der letztwilligen Verfügung berufene Erben  dediči ustanovení poslednou vôľou
letztwillig  podľa závete  auf Grund der letztwilligen Verfügung berufene Erben dediči ustanovení poslednou vôľou
Lieferantenkreditlimit dodávateľský úverový limit  
liefern dodať - geliefert ab Kai verzollt dodané loco prístavné mólo preclené
- geliefert loco Schiff dodané loco loď
Liefersicherheit spoľahlivosť dodávok  
Lieferwesen dodávateľstvo  
Liegenschaft nehnuteľnosť verbücherte Liegenschaft nehnuteľnosť zaknihovaná (v katastri nehnuteľnosti)
Liegezeit prestoj, doba kotvenia lode  
Lichtbildvortrag prednáška s premietaním diapozitívov  
Linderung zmiernenie Linderung der sozialen Folgen zmiernenie sociálnych následkov (dopadov)
Linie rad Gläubiger in erster Linie veriteľ v prvom rade
Liquidationsausgleich vyrovnanie s likvidáciou  
Liquidationsschein likvidačný  podielový list Der 100 RM Liquidationsschein der IG Farben wurde 1953 als Emission ausgegeben. Emisia likvidačného podielového listu IG Farben v hodnote 100 rížskych mariek bola vydaná v roku 1953.
Liquidierbarkeit likvidnosť (IAS)  
Liquidität  likvidita  
Liquiditätsbedarf potreba likvidity Der Liquiditätsbedarf eines Unternehmens verzeichnet den Bedarf an Zahlungsmitteln zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen. 
Liquiditätsnähe v poradí likvidnosti  (IAS)  
Liquiditätsplan plán likvidity (finančný plán firmy v konkurze)  
Listenverkaufspreis katalógová cena  
Litermenge množstvo v litroch  
Litispendenz  litispendencia  
Lizenzantragsteller žiadateľ o licenciu  
Lizenzbier pivo  vyrábané v licencii  
LKW - Frachter nákladný cestný prepravca  
LKW Laufzettel sprievodka nákladného vozidla  
Logistikdienstleister poskytovateľ logistických  služieb  
Lohn mzda - Lohn- und Prämienordnung mzdový a prémiový poriadok
- der Lohn: ein vertraglich geregeltes und regelmäßig bezogenes Entgelt für das Ausüben einer festen Tätigkeit bei Arbeitern (porovn. Gehalt)
Lohn  mzda  der Lohn: ein vertraglich geregeltes und regelmäßig bezogenes Entgelt für das Ausüben einer festen Tätigkeit bei Arbeitern (porovn. Gehalt)
Lohnabrechnung mzdové vyúčtovanie  
Lohnarbeit práca za mzdu  
Lohnbestandteil zložka mzdy  
Lohnbuchhaltung mzdové účtovníctvo  
Lohnersatz náhrada mzdy  
Lohnfortzahlung náhrada mzdy pri chorobe  
Lohnführung mzdová evidencia  
Lohngleichkeitsrichtlinie smernice o rovnosti pri odmeňovaní  
Lohnkarte mzdový  list  (ISO 9000)  
Lohnnebenkosten vedľajšie mzdové náklady  
Lohnrechnung mzdové účtovníctvo  
Lohnstandardsicherungslohn mzda zabezpečujúca predchádzajúcu mzdovú úroveň  
Lohnsteuer daň z príjmov zo závislej činnosti, daň zo mzdy  
Lohnstufe mzdová kategória Arbeiter mit einer Beschäftigungszeit von weniger als zwei Jahren erhält den Monatstabellenlohn der Lohnstufe 1 seiner Lohngruppe.
Lohnsumme objem miezd  
Lohnsummensteuer daň z objemu miezd  
Lohnwoche týždeň (adm.)  
Lohnzusatzkosten dodatočné mzdové náklady, ostatné mzdové náklady Lohnzusatzkosten sind anhängliche Geldleistungen zum Fertigungslohn und ergeben sich aus 1. Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung, 2. bezahlter Freizeit, 3. Sonderzahlungen (Jaresschlusszahlung, zusätzliches Urlaubsgeld), 4. unproduktiver Anwesenheit, (z. B. Maschinenpflege, Aufräumarbeiten, Betriebsversammlungen, Gewährleistungsarbeiten u. ä).
Long- Position dlhá pozícia  
lösen rozviazať Dienstverhältnis lösen rozviazať pracovný pomer
Losgröße veľkosť partie  
Löschung výmaz zur Löschung bringen vykonať výmaz
Löschungsvermerk poznámka o vymazaní  
Lösungswort heslo  
Lotterielos výherný lós  
Loyalitätsprogramm vernostný program  
Luftfahrtunternehmen letecký prepravca  
Luftfahrzeug vzdušný dopravný prostriedok  
Luftfrachtsendung letecká zásielka  
Luftlinie vzdušná čiara 50 Kilometer in der Luftlinie 50 kilometrov vzdušnou čiarou
Luftpostbrief letecký list  
Luftreinhaltemaßnahmen opatrenia na ochranu ovzdušia  
Luftverkehrsgesellschaft letecká spoločnosť  
Luftverkehrsregel pravidlá leteckej premávky