Nemecko-slovenský odborný slovník
I

idF

 v znení

 

im Benehmen

 po konzultácii

Eine Entscheidung im Benehmen verlangt im Gegensatz zu einer solchen im "Einvernehmen" keine Willensübereinstimmung.

Imagekampagne

kampaň na podporu imidžu

 

Imagewerbung

imidžová reklama

 

Imbissstube

bufet s rýchlym občerstvením

 

Immaterialgüterrecht

nehmotné majetkové právo

 

immateriell

nehmotný

- immaterielle Anlagewerte dlhodobý nehmotný majetok

- immaterielle Vermögensgegenstände nehmotný majetok

Immobilien

 nehnuteľný majetok

 als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investičný nehnuteľný majetok (IAS 40)

Immobilienbüro

realitná kancelária

 

Immobilienentwickler

 developer

 

Impulszone

impulzová zóna

gute Positionen innerhalb der Impulszone

in Angriff nehmen

prikročiť

weiteren Schritte in Angriff nehmen prikročiť k ďalším krokom

Inanspruchnahme

nakupovanie, čerpanie

- Mit einer OMV CARD Waren und Dienstleistungen in Anspruch nehmen nakupovať tovar a služby na úverovú kartu OMV.

- Inanspruchnahme von Krediten čerpanie úverov

- Inanspruchnahme des Urlaubs čerpanie dovolenky

Inaugenscheinnahme

obhliadka

 

inbegriffen

zahrnuté

inbegriffene Auslagen zahrnuté výdavky

Inbestandnahme

prevzatie do nájmu, nájom

 

Indexanleihe

indexovaná pôžička

 

Indizienbeweis

dôkaz nepriamy

 

Indossamentsverbindlichkeit

indosamentom prenosný záväzok

 

indossierbare Wertpapiere

indosamentom prenosné cenné papiere

 

Industrieanleihe

priemyselná obligácia

 

Industriebeschäftigter

 pracovník v priemysle

 

Industriegebiet

priemyselná oblasť, zóna

 

Industriesektor

priemyselné odvetvie

 

Inflationsblasen

inflačné bubliny

 

Informalität

neformálnosť

 

Information

informácia

transportvorauseilende und - begleitende Informationen informácie predbiehajúce a sprevádzajúce transport

Informationsflut

tok informácií

 

Informationsschrift

informačný materiál

 

Informationsstand

informovanosť

Gemeinsamer Informationsstand vzájomná informovanosť

Informationsstelle

informačné centrum, stredisko

 

Infowand

informačná tabuľa

 

Ingebrauchnahme

uvedenie do používania

 

Ingenieurunternehmen

inžiniersky podnik

 

Ingenieurwesen

 inžinierské obory 

 

Inhaber

držiteľ

Inhaber des Zollverfahrens držiteľ colného režimu, dovozca

Inhaber- Stammaktie

 kmenová akcia na majiteľa

 

Inhaberanteile

akcie na majiteľa

 

Inhaberschaft

držba

Die Inhaberschaft und alle geistigen oder gewerblichen Schutzrechte an der Software verbleiben bei ... Právo držby a všetky duševné a priemyselné ochranné práva k softvéru zostávajú ...

Initiativantrag

iniciatívny návrh

 

Initiative

iniciatíva

auf Initiative z iniciatívy 

Inkasso

inkaso

zum Inkasso berechtigt oprávnený k inkasu

Inkassoagentur 
 agentúra na vymáhanie pohľadávok
 

Inkassobank

inkasná banka

 

inkludieren

zahrnúť

im Preis inkludiert zahrnutý v cene

inklusive

 vrátane, v cene

 

 beim Kauf eines 6-Tage-Skipasses ist 2 x wöchentlich Nachtskilauf inklusive pri kúpe 6-denného skipasu je v cene  2 x do týždňa nočné lyžovanie 6

Inkraftsetzung

uvedenie do platnosti

 

Innenrevision

interná kontrola

 

innergemeinschaftlich

 intrakomunitárne, v rámci spoločenstva

 steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung od dane oslobodené intrakomunitárne dodávky

insgesamt

celkom

den Vertrag insgesamt kündigen vypoveď zmluvu ako celok

Insider

 insider, držiteľ dôverných informácií

 

Insider- Geschäft

obchodovanie s použitím dôverných informácií

 

Insider- Information

dôverná (interná) informácia

 

Insiderinformationen

dôverné informácie s vplyvom na kurz finančných nástrojov

 

Insolvenzausfallgeld- Fonds

garančný fond (kryje pohľadávky zamestnancov v prípade konkurzu)

 

Insolvenzforderung

konkurzná pohľadávka

 

Insolvenzgeld

podpora pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa

 

Insolvenzmasse

konkurzná podstata

 

Insolvenzverwaltung

konkurzná správa

 

Instanz

inštancia

Oberste Instanz najvyššia inštancia

Instanzgericht

inštančný súd

 

Instradierung

inštradácia (určenie optimálnej prepravnej trasy)

 

Intabulationsklausel

intabulačná doložka

 

Integrität

bezúhonnosť

Gutachter müssen die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche Fachkunde sowie Unabhängigkeit und Integrität besitzen. Znalci musia mať odbornú kvalifikáciu potrebnú na plnenie ich úloh ako aj musia byť nezávislí a bezúhonní.

Intellektuelle Eigentumsrechte

 práva duševného vlastníctva

 Intellektuelle Eigentumsrechte umfassen gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte sowie verwandte Schutzrechte vlastníctva práva duševného vlastníctva sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva a ostatné príbuzné práva;

Interbankguthaben

medzibankové depozity

 

Interbank-Swap

medzibankový swap

 

interbetrieblich

medzipodnikový

interbetrieblicher Transport

Interesse

prospech, záujem

- Interesse aus dem Vertrag verlangen požadovať prospech zo zmluvy

- im öffentliches Interesse liegen byť vo verejnom záujme

- Interesse kundtun, kundgeben prejaviť záujem

interessenberührt

dotknutý

interessenberührte Behörde dotknutý organ

Interessengruppen

záujmové skupiny

 

Interessenkonflikt

konflikt záujmov

 

Interessenvertretung

záujmové združenie

 

interessieren

zaujímať sa

interessierte Seiten (Kreise) zainteresované strany(kruhy)

Interimsschein

medzikupón

 

interimsweise

 na prechodnú dobu, dočasne

 

Interlinking

 prepojenie

 

Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen

 Medzinárodné triedenie tovarov a služieb

 

Internetauftritt

prezentácia na internete

 

Internetseite 

 webová lokalita, internetová stránka

 

intersegmentär

medzisegmentový

intersegmentärer Ertrag  medzisegmentový výnos  (IAS)

interventionsfähig

intervenčný

interventionsfähiges Getreide intervenčné obilie

Interviewer

anketár

 

Interviewer 
 anketár
 

Invaliditätspension

 invalidný dôchodok

 Ihr Antrag vom 10. März auf Gewährung einer Invaliditätspension wird abgehelnt. Vaša žiadosť z 10. marca 2000 o priznanie invalidného dôchodku sa zamieta.Pozn. rak.

Inventur

inventúra

körperliche Inventur fyzická inventúra

Inventurfehlbestand

inventúrne manko

 

Inverkehrbringen

uvedenie na trh, uvedenie do obehu

 

Inverturwertübersicht

 inventúrny prehľad

 

Investitionsbau

investičná výstavba

 

Investitionsbudget

investičný rozpočet

 

Investitionscontrolling

 investičný controlling

 

Investitionskürzung

krátenie, zníženie investícií

 

Investitionslenkung

usmerňovanie investičnej činnosti

Investitionslenkung beinhaltet alle staatlichen Maßnahmen zur Beeinflussung unternehmerischer Investitionsentscheidungen.

Investitionsmanagement

investičný manažment

 

Investitionsplanung

investičné plánovanie

 

Investitionsprogramm

investičný plán

 

Investitionszulage

dotácia na investície

 

Investitionszuschuss

investičná  dotácia (IAS)

 

Investkosten

investičné náklady

 

Investkredit

 investičný úver

 

Investmanagement

investičný manažment

 

Investmentanteile

 investičné podiely

 

Investmentfond

 investičný fond

 

Investmentgesellschaft

investičná spoločnosť

 

Investmentgeschäfte

investičné obchody

 

Investorenpublikum privates

investori zo súkromného sektoru

 

Investplan

 plán investícií

 

Investrückvergütung

návratnosť investície

 

Investvorschau

investičná prognóza

 

involviert

zainteresovaný

 

Inzahlungsgabe

použitie (napr. starého auta) na úhradu časti ceny (napr. nového auta)

 

Inzolvenzverwalter

správca konkurznej podstaty

 

irreführend

zavádzajúci

 

irreleiten

uviesť do omylu

 

Istbesteuerung

zdanenie podľa prijatých platieb (odmien)

Die Steuer wird nach vereinnahmten Entgelten und nicht nach vereinbarten Entgelten berechnet, d.h., der Unternehmer hat die  Umsatzsteuer erst zu zahlen, wenn er das Geld von seinen Kunden erhalten hat. Daň sa vypočíta podľa prijatýách platieb a nie podľa dohodnutých platieb, t.j. podnikateľ musí platiť daň z obratu až vtedy, keď dostal peniaze od svojho zákazníka.

iVm

v spojení s

 

IWF

MMF