Nemecko-slovenský odborný slovník
H

Haben strana Dal Buchung im Haben  účtovanie na stranu DAL
Habenbuchung zaknihovanie (zaúčtovanie, zápis) na stranu DAL  
Habitat miesto výskytu (biol.), životný priestor  
Hafenspediteur prístavný špeditér  
Haft   Haft anordnen (gegen jemanden) uvaliť väzbu
haftbar machen vziať na zodpovednosť  
Hafteinlage  vklad komandistu  
haften ručiť, zodpovedať - dem Bestandnehmer gegenüber haften zodpovedať nájomcovi
- schriftlich haftbar machen písomne zaviazať povinnosťou
Haftender ručiteľ  
Haftpflicht povinné ručenie  
Haftpflichtversicherer poisťovateľ zákonnej zodpovednosti  
Haftpflichtversicherung  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti  
Haftrücklass kaučná istina Haftrücklass bedeutet, dass ein Teil des Kaufpreises erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden mus (z.B. erst bei Ende der Gewährleistungsfrist). Kaučná istina znamená, že časť kúpnej ceny sa musí zaplatiť až neskôr (napr. po uplynutí záručnej lehoty).
Haftrũcklassgarantie banková záruka ako garančná zábezpeka  
Haftsumme kaučná suma  
Haftung ručenie - Haftung zur ungeteilter Hand ručenie spoločné a nerozdielne
- Haftung wegen Verschuldens ručenie za zavinenie; Haftung tragen niesť zodpovednosť
Haftung zu  ungeteilter Hand  ručenie spoločné a nerozdielne  
Haftungsabkommen dohoda o ručení  
Haftungsausschluss vylúčenie ručenia  
Haftungsfall záručná udalosť  
Haftungsrücklass záručná istina Haftungsrücklass ist eine Sicherstellung für den Fall, dass de Auftragnehmer die ihm aus der Gewährleistung oder aus dem Titel des Schadenersatzes obliegenden Pflichten nicht erfüllt.
Haftvollzugsanstalt väznica, ústav na výkon väzby  
haltbar trvanlivý mindestens haltbar bis spotrebujte do
halten  držať bis zur Endfälligkeit zu halten držať do doby splatnosti  (IAS)
Halter držiteľ (faktický stav nemusí byť aj vlastníkom)  
Haltestellewege vzdialenosti medzi zastávkami                          
Handbibliothek príručná knižnica  
Handel obchod Handel betreiben obchodovať
handelbar obchodovateľný  
Handelsbestand obchodné portfólio  
Handelsbuch obchodná kniha Beim Handelsbuch handelt es sich um ein Portfolio aus gekauften (long) und verkauften (short) Positionen. Sie sind auf der Aktivseite und Passivseite der Bankbilanz zu finden.
Handelsbuchinstitut inštitúcia s obchodnou knihou. Kreditinstitute werden als Handelsbuchinstitute bezeichnet, wenn das Volumen ihres Eigenhandels bestimmte Grenzen überschreitet.
Handelsfaktura obchodná faktúra  
handelsfähig obchodovateľný  
Handelsgewerbe obchodná živnosť, podnikateľská činnosť Der Betreiber eines Handelsgewerbes ist automatisch Kaufmann im Sinne des HGB. Prevádzkovateľom obchodnej živnosti je podnikateľ v zmysle ObZ.
Handelskunde  obchodný zákazník  
Handelsmakler maklér,  obchodný sprostredkovateľ  
Handelsrichter sudca obchodného súdu  
Handelsschiedsgerichtsbarkeit arbitráž obchodná Europäisches Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit Európsky dohovor o obchodnej arbitráži
Handelsschranke obchodná prekážka  
Handelsspanne obchodné rozpätie, marža  
Handelsstand podnikateľstvo, podnikanie  
Handelstag deň uzavretia obchodu (IAS)  
Handelswechsel obchodná zmenka  
Handhabung manipulácia Handhabung der Lizenzen správa povolení (licencií)
Handlung úkon,  čin, konanie - Handlungen vornehmen vykonať úkony
- strafbare Handlung trestný čin
- Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn ein Vertragspartner eine Handlung setzt, durch welche er das Vertrauen des anderen Vertragspartners verliert. Dôležitý dôvod je daný predovšetkým vtedy, ak zmluvný partner koná spôsobom, pri ktorom stratí dôveru druhého zmluvného partnera.
Handlungsfähigkeit spôsobilosť právna,  aktívna  
Handlungsfreiheit sloboda konania  
Handout materiály k rokovaniu  
Handwerk remeslo gestal­tende Handwerke umelecké remeslá
Handwerkerrolle remeselnícky register  
Handwerksrolle remeselnícky register Die Handwerksrolle ist das Verzeichnis aller Inhaber eines Betriebes eines zulassungspflichtigen Handwerks  im Kammerbezirk. Remeselnícky register je zoznam všetkých podnikateľov vykonávajúcich licencované remeslo v obvode pôsobnosti danej remeselníckej komory.
Handwerkswirtschaft remeselníctvo  
Handzettel leták  
Haupterwerbsbetrieb podnik prevádzkovaný v rámci hlavnej zárobkovej činnosti (poľn.)  
Hauptgeschäftsführer prezident (komory a pod.) Der Hauptgeschäftsführer wird  von der Mitgliederversammlung (bei Kammern meist Vollversammlung) auf Vorschlag des Präsidiums gewählt.  Prezidenta volí zhromaždenie členov (u komôr väčšinou valné zhromaždenie) na návrh prezídia.
Hauptniederlassung hlavné sídlo  
Hauptquelle  kľúčový zdroj  
Hauptrat hlavný radca Hauptrat der Abteilung für die Koordinierung der EU –Sektorpolitiken Hlavný radca Odboru pre koordináciu sektorálnych politík EÚ
Hauptstelle centrála, ústredie   
Hauptversammlung valné zhromaždenie Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft. Die Hauptversammlung ist das oberste Organ mitgliederstarker Vereine. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spolkov s veľkým počtom členov.
Hauptverwaltungsrat hlavný referent (súdneho dvora)  
Hauptverwaltungsrat  hlavný referent (súdneho dvora)  
Hauptzweck hlavný predmet činnosti  
Hausgewerbetreibender živnostník pracujúci doma  
Haushaltsdisziplin rozpočtová disciplína  
Haushaltsfreibetrag nezdaniteľná časť základu dane na domácnosť  
Haushaltsführung rozpočtové hospodárstvo  
Haushaltsgrundsätzegesetz zákon o rozpočtových pravidlách  
Haushaltsordnung  rozpočtové pravidlá Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften rozpočtové pravidlá pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev
Haushaltsrechnung rozpočet Die Haushaltsrechnung ist der finanzwirtschaftliche Rechenschaftsbericht, den der Minister der Finanzen dem Landtag und dem Rechnungshof zur Entlastung der Landesregierung vorzulegen hat. Rozpočet predstavuje finančnú správu o hospodárení, ktorú minister financií predkladá zemskému snemu a najvyššiemu kontrolnému úradu za účelom udelenia absolutória krajinskej vláde.
haushaltsrechtlich  rozpočtový  
Haushaltsverfahren schvaľovanie rozpočtu  
Haushaltsvorschlag návrh rozpočtu  
Haushaltswesen rozpočtovníctvo  
Hausierverkehr podomový obchod  
Hauslieferdienst donáška do domu  
Hausliegenschaft domová nehnuteľnosť  
Haustechnik technické zariadenie budov  
Haustürverkäufe podomový predaj  
Hausverwaltung správa budov  
Hauszeitschrift firemný časopis  
Hälfte polovica von beiden Teilen je zur Hälfte übernehmen prevezmú rovnakým dielom obidvaja účastníci
Händler predajca, obchodník selbständiger Eigenhändler samostatný predajca
Händlermarge obchodná marža (IAS)  
Härtefall prípad tvrdosti (zákona) Beseitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen odstráneniu nespravodlivosti v prípadoch tvrdosti
Härteklausel doložka o zmiernení tvrdosti zákona  
häuslich domáci, domácky - häusliche Gemeinschaft spoločná domácnosť
- Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt intervenčný projekt proti násiliu v domácnosti
Hebelwirkung pákový efekt Unter Hebeleffekt wird die Hebelwirkung der Finanzierungskosten des Fremdkapitals auf die Eigenkapitalverzinsung verstanden.
Heil- und Vorbeugungspflege liečebná a preventívna starostlivosť  
Heilbad liečebné kúpele  
heilen zhojiť, liečiť  
heilkräftig liečivý  
Heilungskosten liečebné náklady  
Heimatland krajina sídla (firmy)  
Heimatstaat domovský štát  
Heimhilfe pomoc v domácnosti  
Heiratbuch kniha sobášov  
Heiratgut náklad prepravovaný v súvislosti so svadbou  
hemmen prekážať  
Hemmung prekážka, zábrana Hemmung der Verjährung  prerušenie premlčacej doby
herabsetzen zľahčovať  
Herabsetzung zníženie - Herabsetzung des Preises zníženie ceny
- Herabsetzung der Menschenwürde ponižovanie ľudskej dôstojnosti
Herangehensweise prístup  
herantragen  predložiť Angelegenheit zur Entscheidung an die Vollversammlung herantragen predložiť vec na rozhodnutie valnému zhromaždeniu
Herantreten pristúp, oslovenie - das Herantreten an komplexe Herausforderungen prístup ku komplexným výzvam
-Herantreten an potentielle Mandanten oslovenie potenciálnych mandantov
herantreten kontaktovať, osloviť - näher herantreten pristúpiť bližšie
- herantreten an Kunden osloviť zákazníkov
Heranwachsender  dospievajúci Heranwachsender ist in Deutschland jede Person, die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat.
heranziehen prizvať, uplatniť, použiť als Grund heranziehen uplatniť ako dôvod
Herausgabe vydanie vecí Herausgabe von Sachen vydanie veci
herausgeben vydať  
herbeiführen spôsobiť, privodiť Beendigung dieses Vertrags herbeiführen ukončiť zmluvu
Herdbuch plemenná kniha  
Herkunftsstaat štát pôvodu  
Herr pán Herr des Zivilprozesses pán procesu občianskeho (dominus litis)
herstellen vybudovať hierzu alle notwendigen Anlagen herstellen k tomu vybudovať všetky potrebné zariadenia
Herstellungskosten náklady premeny (zásob) (IAS)  
herunterbrechen (správnejšie aufschlüsseln) rozpísať, rozvrhnúť, rozčleniť  
herunterladen stiahnuť Herunterladen (ugs. runterladen) oder auch zunehmend downloaden ist ein Begriff aus der elektronischen Datenverarbeitung.
hervorheben zdôrazniť  
Hervorhebungen zvýraznenie  
Hilfe pomoc, príspevok Hilfe zur Pflege príspevok na ošetrovanie
hilfebedürftig odkázaný na pomoc hilfebedürftige Person odkázaná osoba
Hilfeleistung poskytnutie pomoci Ausbildung in erster Hilfeleistung školenie prvej pomoci
Hilflosenentschädigung príspevok k dôchodku pre bezvládnosť In der Schweiz wohnende Personen, die eine Altersrente beziehen, können eine Hilflosenentschädigung geltend machen.
Hilfsdienste výpomoc  
Hilfskrankenkasse  výpomocná zdravotná poisťovňa  
Hilfswerk podporovňa  
hinausgehen presahovať  
hinausschieben  odročiť, odložiť  
Hindernis prekážka unvorhersehbares Hindernis nepredvídateľná  prekážka
Hindernis  překážka  Wo liegen die größten Hindernisse? V čom spočívajú najväčšie prekážky
hinreichend dostatočne mit hinreichender Sicherheit annehmen predpokladať s dostatočnou istotou
Hinterbliebene pozostalí Leistungen für Hinterbliebene pozostalostné dávky
Hinterbliebenenversorgung pozostalostné dávky  
Hintergrund  pozadie vor dem Hintergrund  na pozadí
Hintergrundrisiken riziká v pozadí (riziká vyplývajúce z rámcových podmienok)  
Hinterlassenenversicherung poistenie pozostalých  
Hinterleger uložiteľ  
Hinterlegung zloženie Hinterlegung einer Sicherheit zloženie zabezpečenia
Hinterlegungsstelle depozitár (banka, v ktorej sú uschované dokumenty)  
Hinterlegungsverfahren konanie o uložení veci  
Hinweisschild pútač  
Hinweistafel informačná tabuľa  
hinzufügen pripojiť Als Beweis dafür, was oben angeführt ist, fügen die Personen, die berechtigt sind, im Namen der Gesellschafter der Gesellschaft zu handeln, vor dem öffentlichen Notar ihre Unterschriften hinzu.
Hinzuverdienen privyrábanie  
hinzuverdienen  prizarábať, privyrábať  
Hinzuverdienst príjem pri poberaní sociálnej dávky  
Hinzuverdienstgrenze  hranica zárobkov poberaných popri dôchodku  
Hinzuwahl kooptácia  
Hirtenflöte  fujara  
Höhenzulage príplatok za prácu vo výškach  
höherrangige vyššie postavený, vyššieho rádu  
höherwertig náročnejší, hierarchicky vyšší (napr. dokument), kvalitnejšie Sämtliche Konstruktionen sind unter Einhaltung aller deutschen bzw. höherwertigen slowakischen Vorschriften auszuführen. Všetky konštrukcie musia zodpovedať nemeckým resp. náročnejším slovenským predpisom.
Hochbauamt úrad pre pozemné staviteľstvo  
hochinflationär s vysokou infláciou  (IAS)  
Hochinflationsland  krajina s hyperinfláciou  Rechnungslegung in Hochinflationslans finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách 
Hochseeschifffahrt námorná doprava  
Höchstbetrag maximálny príspevok Höchstbetrag zur Rentenversicherung maximálny príspevok na dôchodkové poistenie zamestnancov
Höchstgericht najvyšší súd  
hochwertig kvalitný hochwertige Qualitätsprodukte výrobky vysokej kvality
Hochwertigkeit vysoká kvalita  
Honorarnote vyúčtovanie honoráru  
Hotellerie hotelierstvo  
Humankapitalinvestitionen investície do ľudského kapitálu  
Humanpotentiale ľudské kapacity  
Hurdle Rate požadovaná minimálna návratnosť "Hurdle rate" bezeichnet eine Hürde, die übersprungen werden muss, bevor die Managementgesellschaft eine Gewinnbeteiligung erhält.
Hypothek  hypotéka Hypothek an einem Grundstück hypotéka k pozemku
Hypothekarkredite hypotekárne úvery  
Hypothekenbank hypotekárna banka  
Hypothekenpfandbrief hypotekárny záložný list Ein Hypothekenpfandbrief ist eine Schuldverschreibung von Hypothekenbanken zur Refinanzierung ihrer Hypothekenkredite.