Nemecko-slovenský odborný slovník
G

gangbare bežný gangbare Münze bežná minca
ganz úplne ganz oder teilweise für ungültig erklären ako celok alebo čiastočne vyhlásiť za neplatné
Ganze  celok - Überwachung der Gesellschaft im Ganzen,  kontrolovať činnosť spoločnosti ako celku
- zusammenhängendes Ganzes súvislý celok
ganzheitlich celistvý  
Garantieeinrichtung garančná inštitúcia  
Garantieentgelt poplatok za záruku  
Garantiefonds záručný fond Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft Poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond
Garantieleistung záručná oprava  
Garantieübernahme poskytnutie záruky  
Gastarbeitnehmeraufenthalt pobyt zahraničného pracovníka  
Gastgewerbe pohostinstvo, hotely a reštaurácie  
gastgewerblich stravovací gastgewerblicher Betrieb stravovacia prevádzka
Gastronomie stravovanie, gastronómia  
Gastro-Service stravovacie služby  
Gaststättenverpflegung  reštauračné stravovanie  
Gattungskauf nákup podľa druhu  
gängig bežný  
Gängigkeit predajnosť  
Gängigkeitsabschlag zrážka podľa predajnosti tovaru  
Gängigkeitsabschreibungen metóda odpisovania zásob podľa predajnosti (IAS)  
GBR -Vertrag zmluva o založení spoločnosti podľa občianskeho práva  
Gebarung hospodárenie Gebarung wirtschaftliche, zweckmäßige, sparsame hospodárenie hospodárne, účelne a úsporne
Gebarungskontrolle kontrola hospodárenia  
Gebietseinheit územný celok höhere Gebietseinheit vyšší územný celok
Gebietsentscheid územné rozhodnutie  
Gebietskörperschaft územný orgán - lokale Gebietskörperschaften miestna správa
- Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
Gebietskörperschaftsebene úroveň územnosprávneho členenia  
Gebietskrankenkasse oblastná nemocenská pokladnica (poisťovňa)  
Gebrauch užívanie zum Gebrauch überlassen dať do užívania
Gebrauchsmuster úžitkový vzor Anmeldung für Gebrauchsmuster prihláška užitkového vzoru
Gebrechen postihnutie schweres körperliches oder geistiges Gebrechen ťažké telesného alebo duševné  postihnutie
Gebühr poplatok Depot- und Managementgebühren poplatky za úschovu a správu
Gebührlichkeit náležitosť steuerlichen Gebührlichkeiten náležitosti daňového dokladu
Geburtenbuch kniha narodených  
Geburtsmatrikel rodná matrika  
Gefahr nebezpečenstvo Gefahr für Leib und Leben nebezpečenstvo pre zdravie a život
Gefahrensymbol symbol nebezpečnosti  
Gefahrenzulage príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí  
Gefahrgutbeauftragter bezpečnostný referent zodpovedný za prepravu nebezpečného tovar  
Gefahrgutlenkerausweis vodičský preukaz s oprávnením k preprave nebezpečného nákladu  
Gefahrgutverkehr preprava nebezpečného tovaru  
Gefahrgutverordnung nariadenie o preprave nebezpečného tovaru Diese Gefahrgutverordnung löst die Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) und die Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) ab.
Gefahrklasse nebezpečnostná trieda  
Gefahrübergang prechod nebezpečenstva  
Gefahrzettel lístok s označením stupňa nebezpečenstva prepravovaného tovaru podľa ARD/RIG , výstražný štítok  
Gegenbrief  návratka, kópia listu Vor allem im geschäftlichen Verkehr wird es für ausreichend angesehen wird, wenn die Schiedsvereinbarung in einem von einer Partei unterschriebenen Brief enthalten ist und die andere Partei diesen in einem unterschriebenen Gegenbrief bestätigt. Predovšetkým v obchodnom styku sa považuje za dostatočné, ak je dohoda o zmieri obsiahnutá v liste podpísanom jednou zo strán a druhá strana tento list potvrdí podpísanou návratkou.
Gegenbuchung  súvzťažný zápis  
Gegenbürgschaft protizáruka  
Gegenforderung vzájomná pohľadávka  
Gegengeschäft kompenzačný obchod  
Gegenleistung protiplnenie, protihodnota ausgedungene Gegenleistung požadovaná protihodnota
Gegenposition súvzťažná položka  
Gegenrechnung protiúčet  
Gegenstand predmet Gegenstand des persönlichen Gebrauchs predmet osobnej potreby; persönlicher Gebrauchsgegenstand predmet osobnej potreby
Gegenstandswert hodnota sporu  
Gegenwartswert aktuálna hodnota  
Gegenwert ekvivalent versicherungsmathematischer Gegenwert des bei den Gemeinschaften erworbenen Ruhegehaltsanspruchs auf die Pensionskasse poistnomatematického ekvivalentu svojho práva na starobný dôchodok nadobudnutého v rámci spoločenstiev do dôchodkového fondu
gegenzeichnen potvrdiť podpisom  
Gehalt mzda - erfolgsabhängige Gehaltskomponenten pohyblivé zložky mzdy
- das Gehalt: vertraglich geregeltes und regelmäßig bezogenes Arbeitsentget für das Ausüben einer festen Tätigkeit bei Beamten und Angestellten (porovn. Lohn)
Gehalt  plat  das Gehalt: vertraglich geregeltes und regelmäßig bezogenes Arbeitsentget für das Ausüben einer festen Tätigkeit bei Beamten und Angestellten (porovn. Lohn)
gehalten sein byť povinný Der Gerichtshof ist grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden. Súdny dvor je v zásade povinný o tom rozhodnúť.
gehalten sein  byť povinný  
Gehaltsfortzahlung náhrada mzdy  
Gehaltsgebiet platová trieda  
Gehaltsnebenkosten vedľajšia mzdové náklady  
Gehaltstafeln platové tabuľky  
Geheimhaltung zachovanie mlčanlivosti zur Geheimhaltung aller aus seiner Tätigkeit bekannt werdenden betrieblichen Informationen verpflichtet sein
Geheimhaltungspflicht povinnosť zachovávať mlčanlivosť  
Geheimschutzgrad stupeň utajenia  
Gehör vypočutie  
geistig duševný - Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums ochrana priemyselného a intelektuálneho vlastníctva
- Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums Dohoda o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva
- geistige Eigentumsrechte práva duševného vlastníctva
Geldanlage investovanie peňazí  
Gelddienst peňažné služby  
Geldgeber sporiteľ  
Geldleistung peňažná dávka  
Geldliste peňažný lístok (rozpis hodnôt bankoviek a mincí)  
Geldmaklergeschäfte obchody maklérov(finančné maklérstvo)  
Geldmarksatz sadzba peňažného trhu (napr. VIBOR)  
Geldmarktinstrumente nástroje peňažného trhu  
Geldmarktpapiere zmenky a krátkodobé dlhopisy  
Geldmasse množstvo peňazí, peňažná masa  
Geldschöpfung tvorba peňazí Hauptquelle der Geldschöpfung ist heute die Kreditgewährung der Geschäftsbanken (aktive Geldschöpfung).
Geldumlauf obeh peňazí  
Geldwäsche pranie špinavých peňazí  
Geldwäschegesetz zákon o praní špinavých peňazí  
Geldwäscherei  pranie špinavých peňazí  
Geldwechselgeschäfte zmenárenská činnosť  
Geldwerte platidlá  
Geldwertschwund  inflácia  
Geldwirtschaft peňažníctvo  
Geldzirkulation obeh peňazí  
Geld-Zurück-Garantie záruka vrátenia peňazí  
Gelegenheitsbeförderung nepravidelná doprava  
Gelegenheitsverkehr príležitostná doprava Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen autobusová preprava príležitostná
Geltung platnosť  
Geltungsbereich oblasť pôsobnosti (napr. zákona), oblasť účinnosti  (ISO 9000) räumlicher und sachlicher Geltungsbereich územná a vecná pôsobnosť
Geltungsdauer doba platnosti  
Gemarkung katastrálne územie Der Katastralgemeinde entspricht in Deutschland die Ortschaft (im rechtlichen Sinne) bzw. die Gemarkung (im grundbuchrechtlichen Sinne).
Gemeindebezirk obvod (mestský)  
gemeinnützig verejnoprospešné Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte verejnoprospešné projekty na podporu zamestnanosti
     
Gemeinnützigkeit verejnoprospešnosť  
Gemeinschaft združenie, spoločenstvo - Europäische Freihandelsgemeinschaft (EFTA European Free Trade Association) Európske združenie voľného obchodu (EZVO)
- gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva
- häusliche Gemeinschaft spoločná domácnosť
gemeinschaftlich spoločne, komunitárne - gemeinschaftlich zustehen spoločne prináležať
- gemeinschaftlicher Besitzstand acquis communautaire (súbor spoločných práv a povinností, ktorý zaväzuje  všetky členské štáty; odporúča používať pojem "acquis communautaire", pretože doteraz nemáme na tento výraz ustálený slovenský pojem)
gemeinschaftlich führen spoluovládať  gemeinschaftlich geführte Unternehmen  spoluovládané účtovné jednotky
Gemeinschaftsakt akt spoločenstva  
Gemeinschaftsausschuss výbor Spoločenstva Gemeinschaftsausschuss des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen výbor Spoločenstva pre sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov
Gemeinschaftsbeamter úradník spoločenstva  
Gemeinschaftsgewässer vodné zdroje spoločenstva  
Gemeinschaftscharta charta spoločenstva Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer Charta spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov
Gemeinschaftskodex zákonník spoločenstva  
Gemeinschaftsregelung právna úprava Spoločenstva  
Gemeinschaftsrecht legislatíva spoločenstva Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht porušenie právneho poriadku spoločenstva
Gemeinschaftsunternehmen  spoločný podnik  
Gemeinschaftsverpflegung  verejné stravovanie  Gemeinschaftsverpflegung, moderner auch Gemeinschaftsgastronomie genannt, ist eine Sonderform der Gastronomie und bezeichnet die regelmäßige Verpflegung von Menschengruppen in Betrieben, Gesundheits
Gemeinschaftsversorgung verejné stravovanie  
Gemeinschaftszollkontingent tarifné kvóty spoločenstva  
Gemeinschuldner úpadca (dlžník po vyhlásení konkurzu)  
gemeinwirtschaftlich dotovaný gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste dotované dopravné služby
Gemeinwohl všeobecné blaho  
Genehmigung povolenie gewerbebehördliche Genehmigung povolenie živnostenského úradu
Genehmigungsgrenze schvaľovací limit  
genehmigungspflichtig podliehajúci schváleniu genehmigungspflichtiges Gewerbe viazaná živnosť
Genehmigungsprüfung  homologizačná skúška  
Generalanwalt generálny advokát (Európsky súdny dvor)  
Generaldirektor-Stellvertreter námestník generálneho riaditeľa  
Generalunternehmervertrag generálna dodávateľská zmluva (v stavebníctve)  
generieren vytvárať Einzahlungen generieren vytvárať príjmy peňažných prostriedkov (IAS)
Genosse družstevník Der Beschluss zur Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft muss die Beteiligung jedes Genossen mit mindestens einem Geschäftsanteil vorsehen. Uznesenie o premene na registrované družstvo musí predpokladať členstvo každého družstevníka minimálne s jedným obchodným podielom.
Genossenschaft družstevná spoločnosť, družstvo Statut der Europäischen Genossenschaft  štatút Európskej družstevnej spoločnosti
gentechnisch geneticky gentechnisch veränderte Organismen geneticky modifikované organizmy
geordnet usporiadane geordnete wirtschaftliche Verhältnisse usporiadané hospodárske pomery
Gepflogenheit  zvyklosť  örtliche Gepflogenheit miestna prax
gerechtfertig odôvodnený - gerechtfertig erscheinen lassen javí sa byť odôvodneným
- gerechtfertigte Umstände dôvody hodné zreteľa
Gericht súd - erkennendes Gericht súd konajúci
- ersuchendes Gericht dožadujúci súd
- ersuchtes Gericht dožiadaný súd
- vor das Gericht bringen predložiť súdu
- Gericht der Hauptsache súd príslušný na konanie vo veci (samej)
Gerichtsbarkeit súdnictvo, výkon súdnej právomoci freiwillige Gerichtsbarkeit súdnictvo nesporné; ordentliche Gerichtsbarkeit riadny výkon súdnej právomoci
Gerichtsbescheid súdny výmer  
Gerichtsbezirk súdny obvod  
Gerichtsgutachter súdny znalec  
Gerichtskommissär  súdny komisár  Das Verlassenschaftsverfahren wird von den Bezirksgerichten geführt und von einem öffentlichen Notar als Gerichtskommissär abgewickelt.
Gerichtsperson člen súdu  
Gerichtsstand sídlo súdu ausschließlicher Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen sídlo súdu pre všetky druhy sporov
Gerichtsvollstreckung výkon súdneho rozhodnutia  
Gerichtsvollzieher súdny vykonávateľ, súdny exekútor  
Gerichtsvollziehungsordnung (GVO) exekučný poriadok  
Gerichtsweg súdna cesta Gerichtsweg beschreiten, einschlagen
gering malý, nepatrný möglichst gering halten obmedziť na najmenšiu možnú mieru.
geringfügig nepatrne geringfügig Beschäftigte nevýznamne zamestnané osoby
Geringqualifizierte Personen  osoby s nízkou kvalifikáciou  
Gesamtarbeitsvertrag všeobecná pracovná zmluva Ein Gesamtarbeitsvertrag stellt in der Schweiz die vertragliche Grundlage für jeden Arbeitsvertrag eines bestimmten Berufes bzw. für sämtliche Arbeitsverhältnisse in einer bestimmten Branche. Všeobecná pracovná zmluva je vo Švajčiarsku zmluvným základom pre akúkoľvek pracovnú zmluvu v určitom povolaní resp. pre všetky pracovné pomery v určitom odvetví.
Gesamtaufkommen celkové množstvo  
Gesamtausmaß celková výška (napr. nákladov)  
Gesamtbericht súhrnná správa  
Gesamtbetrachtung celkový kontext  
Gesamtbetrachtung celkový kontext  
gesamtbetrieblich celopodnikový  
Gesamtbuch- Großkredit veľká úverová angažovanosť podľa úhrnnej knihy  
Gesamtbuchwert celková  účtovná hodnota (IAS)  
Gesamtdarstellung súhrnné spracovanie    
Gesamterscheinung celkový vzhľad    
Gesamtertragsswap swap na celkový výnos Bei einem Gesamtertragsswap übernimmt der Schutzkäufer nicht nur das Bonitätsrisiko, sondern auch die in Bezug auf den Referenzwert entstehenden Marktschwankungen gehen zu seinen Lasten.  
Gesamtertragsswap  swap na celkový výnos  Bei einem Gesamtertragsswap übernimmt der Schutzkäufer nicht nur das Bonitätsrisiko, sondern auch die in Bezug auf den Referenzwert entstehenden Marktschwankungen gehen zu seinen Lasten.  
Gesamtheit celok - in seiner Gesamtheit ako celok
- Gesamtheit von Maßnahmen súbor opatrení
 
Gesamtjahrplanes celoročný plán    
Gesamtkostenverfahren metóda charakteru nákladov  (IAS)    
Gesamtlaufleistung celkový počet prejazdených kilometrov    
Gesamtnominale  celková nominálna hodnota    
Gesamtprodukt úhrnný produkt gesellschaftliches Gesamtprodukt úhrnný spoločenský produkt  
Gesamtrechtsnachfolge univerzálne právne nástupníctvo, právne nástupníctvo do práv a povinností v plnom rozsahu das Vermögen ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Gesellschaft übergegangen prevod majetku na spoločnosť sa uskutočnil cestou univerzálneho právneho nástupníctva  
Gesamtsozialversicherungs-beitrag súhrnný príspevok na sociálne poistenie (skladá sa z dôchodkového, nemocenského poistenia, z poistenia pre prípad bezúhonnosti a z príspevku na podporu nezamestnanosti)    
Gesamtstrecke celková vzdialenosť (cestovná)    
Gesamtvollstreckung      
Gesamtvollstreckungsordnung exekučný poriadok    
Gesamtzahlungsbilanz celková platobná bilancia    
Gesellschaft spoločnosť - Gesellschaft mit Erwerbszweck spoločnosť za účelom zisku
- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GBR) spoločnosť podľa občianskeho práva
- Gesellschaft übertragende (übernehmende, erwerbende) spoločnosť prevádzajúca (preberajúca, nadobúdajúca)
 
Gesellschafter spoločník - geschäftsführender Gesellschafter spoločník podieľajúci sa na riadení spoločnosti
- alleiniger Gesellschafter jediný spoločník
 
Gesellschafterbeschluss uznesenie spoločníkov notarieller Gesellschafterbeschluss rozhodnutie spoločníkov vo forme notárskej zápisnice  
Gesellschafterversammlung valné zhromaždenie spoločníkov Alle in Deutschland vorhandenen Gesellschaftsformen kennen das Organ der Gesellschafterversammlung. In der Aktiengesellschaft wird die Gesellschafterversammlung vom Gesetz Hauptversammlung genannt. V Nemecku poznajú všetky formy spoločností orgán zhromaždenie spoločníkov. V akciovej spoločnosti sa zhromaždenie spoločníkov nazýva valné zhromaždenie.  
Gesellschaftsrecht spoločenské právo    
Gesellschaftsteuer spoločenská daň Kapitalverkehrsteuer ist eine Art der Steuer, die zum 1. 1. 1992 abgeschafft worden ist.  
Gesellschaftszweck predmet činnosti    
Gesetz zákon - Gesetz in dessen jeweils gültigen Fassung zákon v platnom znení
- von Gesetzes wegen zo zákona
- Gesetz auf einfachgesetzlicher Stufe zákon schvaľovaný jednoduchou väčšinou hlasov
 
Gesetzes über die Reisekostenkostenerstattung  zákon o cestovných náhradách    
Gesetzeskraft sila zákona    
gesetzgebend zákonodarný gesetzgebende Körperschaft zákonodárny orgán  
Gesetzgebungsarbeit legislatívna činnosť    
Gesetzgebungsverfahren legislatívny proces    
Geschäft nástroj Gewinne und Verluste aus außerbilanziellen Geschäften zisky a straty vyplývajúce z podsúvahových nástrojov  
Geschäfte záležitosti laufende Geschäfte bežné záležitosti  
Geschäfts- oder Firmenwert opravná položka k nadobudnutému majetku (súvaha)    
Geschäfts- und Firmenwert goodwill  (IAS)    
Geschäftsanteil an Genossenschaften  členský podiel    
Geschäftsbereich divízia    
Geschäftsbetrieb obchodná prevádzka, podnikateľská činnosť, obchodná činnosť    
Geschäftseinheit obchodná organizačná jednotka    
Geschäftseröffnung otvorenie predajne    
Geschäftsfall obchodný prípad, právny úkon    
Geschäftsfall  obchodný prípad, právny úkon    
geschäftsfähig spôsobilý k právnym úkonom    
Geschäftsfähigkeit spôsobilosť k právnym úkonom - Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, rechtlich bindende Willenserklärungen abzugeben, zum Beispiel Verträge zu schließen.
- in der Geschäftsfähigkeit Beschränkter osoba s obmedze­nou spôsobilosťou k právnym úkonom
 
Geschäftsfeld obchodný úsek (veľký), divízia, segment podnikania  (IAS)    
Geschäftsführer konateľ gewerberechtlicher Geschäftsführer zodpovedný vedúci (v zmysle živnostenského zákona)  
Geschäftsführervertrag pracovná zmluva konateľa, konateľská zmluva    
Geschäftsführung vedenie Geschäftsführung ohne Auftrag nezmocnené konateľstvo  
Geschäftsführungsorgan riadiaci orgán (podniku)    
Geschäftsgebaren obchodné praktiky, spôsoby obchodovania    
Geschäftsgebarung hospodárenie    
Geschäftsguthaben obchodné imanie Die Summe der jeweiligen Geschäftsanteile bildet das Geschäftsguthaben, das ein Genosse besitzt. Suma príslušných obchodných podielov tvorí obchodné imanie vo vlastníctve člena družstva.  
Geschäftsherr vedúci pracovník (švaj.), splnomocniteľ (k vykonaniu obchodu)    
Geschäftsleiter zodpovedný vedúci    
Geschäftsleitung hospodárske vedenie, manažment    
Geschäftslokal predajné miesto    
geschäftsmäßig unterzeichnet podpísané oprávnenou osobou    
Geschäftsnummer číslo jednacie (na súdnom spise)    
Geschäftsordnung rokovací  poriadok    
Geschäftsorganisation organizácia obchodnej činnosti    
Geschäftsraum priestor obchodný, priestor nebytový    
Geschäftssegmente  prevádzkové segmenty (IFRS 8)    
Geschäftsschluss ukončenie obchodného dňa, ukončenie obchodovania    
Geschäftsstellenaudit kancelársky audit    
Geschäftstätigkeit podnikanie, podnikateľská činnosť, obchodná činnosť Berechtigung zur Ausübung der Geschäftstätigkeit oprávnenie podnikať  
Geschäftstätigkeit  činnosť podnikateľská, podnikanie    
Geschäftsunfähigkeit nespôsobilosť k právnym úkonom    
Geschäftsverteilung rozdelenie pôsobnosti    
Geschäftsverteilungsplan plán rozdelenia úloh    
Geschäftsvorfall obchodný prípad,  obchodná transakcia    
Geschäftsvorgang obchodná transakcia    
Geschäftsvorgänge obchodné postupy (úkony), obchodná činnosť    
Geschäftszahl číslo spisu    
Geschäftszweck predmet podnikania    
Geschäftszweig odbor podnikania    
Geschenkpackung darčekové balenie    
Geschlechtergleichheit rovnosť pohlaví    
Gesichtspunkt východisko, hľadisko Hauptgesichtspunkte des Entwurfes základné východiská návrhu  
Gesprächsnotiz záznam z rokovania    
Gestaltung dizajn  (IAS)    
Gestehungskosten výrobné náklady Gestehungskosten werden auch Fertigungskosten, Herstellungskosten oder Anschaffungskosten genannt.  
gestellen predložiť, určiť zum Verkauf gestellter Gegenstand predmet určený na predaj  
Gestellung predloženie - Gestellung einer Bankgarantie poskytnutie bankovej záruky
- Gestellung einer Ware predloženie tovaru
 
gestrichen  vypúšťa sa  (označenie zrušených ustanovení v právnych predpisoch)  
gestützt so zreteľom gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva  
Gesuchsteller žiadateľ (švaj.)    
Gesundheit zdravie Gesundheitsinformation und -erziehung zdravotnícka výchova a osveta  
Gesundheitseinrichtung zdravotnícke    zariadenie    
gesundheitsgefährdend zdraviu škodlivý gesundheitsgefährdende Beschäftigung zdraviu škodlivé zamestnanie  
Gesundheitsleistungserbringer poskytovateľ zdravotnej starostlivosti    
Gesundheitspass zdravotný preukaz    
Getreideintervention intervenčný nákup alebo predaj obilia    
getreu verne ein getreues Bild vermittelt verne zobraziť  
Gewährfrist záručná lehota    
Gewährleistung záruka Gewährleistung wegen Mängel der Sache záruka za chyby veci  
Gewährleistungsausschluss vylúčenie záruky    
Gewährleistungseinbehalt zádržné na záruku    
gewährleistungsrechtlich v zmysle právnych predpisov o záruke    
Gewährleistungsreparatur záručná oprava    
Gewährträger ručiteľ finančnej inštitúcie Die Gewährträgerhaftung für Sparkassen bedeutet, dass der Gewährträger (d.h. der öffentliche Eigentümer) bei Zahlungsunfähigkeit der Sparkasse für diese haftet, d.h. alle Gläubiger zu befriedigen hat.  
Gewerbe živnosť stehendes Gewerbe živnosť s pevnou adresou  
Gewerbeaufsichtsamt inšpektorát práce, inšpekcia práce    
Gewerbegrund pozemok priemyselný    
Gewerbeordnung živnostenský poriadok    
Gewerbeprojekt priemyselný projekt    
Gewerberaummietvertrag zmluva o nájme nebytových priestorov    
Gewerbetreibender podnikateľ, živnostník    
gewerblich  živnostensky, priemyselne - gewerblicher Raum nebytový priestor;
- gewerbliche Betriebsanlage živnostenská prevádzka
- Rechte des gewerblichen Eigentums práva priemyselného vlastníctva
 
gewerbliche Schutzrechte  práva priemyselného vlastníctva  opravená    
gewerbsmäßig živnostensky - gewerbsmäßig oder gelegentlich na profesnom základe alebo príležitostne  
Gewerkschaftsdachverband vrcholový odborový zväz    
Gewerkschaftsstatuten stanovy odborov    
Gewichtung váhové ohodnotenie    
Gewinn zisk zu Gewinn gehen byť v prospech  
Gewinn  und Verlustrechnung  výkaz ziskov a strát  
Gewinn – und Verlustrechnung výkaz ziskov a strát    
Gewinnabführungsvertrag zmluva o odvádzaní zisku    
Gewinnanteil podiel na zisku Verwässerung des Gewinnanteils„zriedenie“ podielu na zisku  
gewinnbringend ziskový, prínosný    
Gewinndarlehen pôžička s nárokom na podiel na zisku    
gewinnorientiert ziskový    
Gewinnrücklage  fond zo zisku (súvaha), nerozdelený zisk  In die allgemeine Kapitalrücklage werden in unregelmäßigen Abständen Gewinne aus der Gewinnrücklage überführt. Rezervný fond sa používa príležitostne na prevod ziskov z nerozdeleného zisku.  
Gewinnspiel súťaž o ceny    
Gewinnwertpapier cenný papier s nárokom na podiel na zisku    
Gewissen svedomie nach bestem Wissen und Gewissen podľa najväčšieho vedomia a svedomia  
Gewissenhaftigkeit svedomitosť die gleiche Sorgfalt mit gleicher Gewissenhaftigkeit anwenden vynaložiť rovnakú starostlivosť s rovnakou svedomitosťou  
gewogen  vážený gewogener Durchschnittspreis vážená priemerná cena  
Gewohnheitsrecht zvykové právo    
gezeichnetes Kapital  upísaný kapitál, vlastné imanie    
glattstellen uzavrieť  position glattstellen  uzavrieť pozíciu  
Glattstellungsgeschäft obchod s vyrovnaním otvorenej pozície    
Glaube viera Befugnisse in gutem Glauben ausüben  vykonávať práva v dobrej viere  
glaubhaft machen vierohodne preukázať    
Glaubhaftmachung preukázanie vierohodnosti    
Glaubhaftmachung  dokazovanie (pred súdom)    
Gleichbehandlung rovnaké zaobchádzanie Gleichbehandlung von Männern und Frauen rovnosť zaobchádzania pre mužov a ženy  
Gleichbehandlungsrichtlinien smernice o rovnoprávnom postavení mužov a žien    
gleichgewichtig  rovnovážne    
Gleichheit rovnosť Gleichheit des Arbeitsentgelts rovnaká odmena za prácu  
gleichstehen byť na rovnakej úrovni, byť postavený na roveň    
gleichstehend rovnocenný gleichstehender Hypothekengläubiger rovnocenný hypotekárny veriteľ  
Gleichstellungsgesetz zákon o rovnoprávnosti mužov a žien    
Gleichstellungsrichtlinien smernice o rovnoprávnosti mužov a žien    
Gliederung štruktúra Gliederung der Bilanz štruktúra súvahy  
Gold  zlato  physisches Gold auf Lager oder auf dem Transportweg fyzické zlato na sklade alebo "na ceste"  
Goldgehaltswaps swapy rýdzosti zlata    
Goldgehaltswaps  swapy rýdzosti zlata    
Goldgeldsystem systém zlatej meny    
Gondel lanovka    
Grad titul akademischer Grad akademický titul  
Grenze  medza innerhalb der durch die Klage vorgegebenen Grenzen v medziach žaloby  
Grenzgänger pracovník v pohraničnej oblasti, cezhraničný pracovník    
Grenzkontrollstelle pohraničné (inšpekčné) stanovište    
grenznah pri hranici grenznaher Bereich prihraničné územie  
Grenzpendler osoba pravidelne prekračujúca hranice, cezhraničný pracovník    
Grenzpendler  pracovník prihraničný     
grenzüberschreitend cezhranične - grenzüberschreitende Abwicklung colné vybavenie, vybavenie (náležitostí) pri prechode hraníc
- grenzüberschreitende Ausstrahlung cezhraničný prenos
- grenzüberschreitender Zahlungsverkehr medzinárodný platobný styk
 
Grobplanung  úvodný projekt    
Grossist veľkoobchodník (švaj.)    
Großkredite veľká úverová angažovanosť    
Großkrediteinzelobergrenze individuálny limit veľkej úverovej angažovanosti    
Großkreditgesamtobergrenze celkový limit veľkej úverovej angažovanosti    
Großraumtransport nadmerná a nadrozmerná preprava    
Grund dôvod aus welchen Grunde auch immer bez ohľadu na dôvod  
Grundbuchamt kataster … dem Grundbuchamt im Verfahren der Eintragung des Eigentumsrechtes ins Grundbuch den Hintergrund des vorliegenden Rechtsgeschäftes aufzeigen … Katastrálnemu úradu v konaní o zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ozrejmiť  pozadie právneho úkonu  
Grundbuchauszug  list vlastníctva    
grundbücherlich podľa pozemkovej knihy (katastra nehnuteľností) - grundbücherlich löschen vymazať z katastra
- grundbücherlich anmerken zapísať do katastra
 
Grundbuchkataster kataster nehnuteľností                   
Grunddienstbarkeit vecné bremeno k pozemku Die Grunddienstbarkeit ist nach deutschem Sachenrecht eine Belastung eines Grundstücks zugunsten des Eigentümers eines anderen Grundstücks (des herrschenden Grundstücks).  
Grunddienstbarkeit vecné bremeno k pozemku Berechtigter aus der Grunddienstbarkeit oprávnený z vecného bremena  
Grunderwerbsteuer daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti    
Grundfläche výmera pozemku, plocha pozemku    
Grundgesetz ústava Grundgesetz für die BRD Ústava Nemeckej spolkovej republiky  
Grundgeschäft položka hedgingu  (IAS)    
Grundlagenbescheid rozhodnutie týkajúca sa určenia vymeriavacieho základu Ein Grundlagenbescheid ist zum Beispiel die Anerkennung einer Schwerbehinderung durch das zuständige Versorgungsamt. Rozhodutím na určenie vymeriavacieho základu je napríklad uznanie ťažkého telesného postihnutia príslušných sociálnym úradom.  
Grundpfandrecht záložné právo k pozemkom zu bestellende Grundpfandrecht zriaďované záložné právo k pozemkom  
Grundrecht základné právo    
Grundsatz základná sadzba , zásada - gegen Grundsatz Treu und Glauben verstoßen byť v rozpore s dobrými mravmi
- Grundsatz einer ehrlichen Handelsgebarung zásada poctivého obchodného styku
- Grundsatz der Vorsicht zásada opatrnosti
- Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit zásada verného zobrazenia skutočnosti
 
Grundsätzliches zásady, východiská    
Grundschuld záväzok z nehnuteľnosti, dlh ručený pozemkom Die Grundschuld ist nach deutschem Sachenrecht das dingliche Recht, aus einem Grundstück oder einem grundstücksgleichen Recht (beispielsweise einem Wohnungseigentum) die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages zu fordern. Záväzok  z nehnuteľnosti zakladá podľa nemeckého hmotného práva vecné právo požadovať z pozemku alebo iného obdobného práva (napríklad z vlastníctva bytu) zaplatenie určitej peňažnej sumy.  
Grundstück pozemok - Die Grunddienstbarkeit soll dem Eigentümer des herrschenden Grundstücks eine eigene Rechtsposition verschaffen, so dass er seine Ansprüche gegenüber dem dienenden Grundstück geltend machen kann. Vecné bremeno k pozemku zabezpečuje panujúcemu pozemku také právne postavenie, ktoré mu umožňuje uplatniť svoje práva voči slúžiacemu pozemku.
- beliehenes Grundstück založený pozemok
 
Grundstücksleistungen  plnenia zdaniteľné na určitom pozemku    
Grundverkehr prevod a prechod pozemkov    
Grundvermögen nehnuteľný majetok    
Grünland zeleň    
Gruppe celok, kategória - konsolidierte Gruppe konsolidovaný celok
- Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov
 
Gruppen von Vermögenswerten  triedy majetku    
Gruppenfreistellungen blokové výnimky Die Gruppenfreistellung sollte nur vertikalen Vereinbarungen zugute kommen. Výhoda vyplývajúca z blokových výnimiek má byť obmedzená na vertikálne dohody.  
Gruppenlebensversicherung  skupinové životné poistenie    
Gruppenreise skupinový zájazd    
Gruppierung skupina sozial benachteiligte Gruppierungen sociálne znevýhodnené skupiny  
Gültigkeit platnosť Gültigkeit erlangen vstúpiť do platnosti  
gut dobre - gute Laborpraxis dobrá laboratórna prax
- gute Herstellungspraxis dobrá výrobná prax
- gute Adresse osvedčený, solventný klient (firma, dodávateľ a iné)
- gute Adresse für Mountainbiker osvedčený predajca hoských bicyklov
- gute Sitten dobré mravy
 
Gutbefund posúdenie pozitívne, kladné    
Güter tovar gefährliche Güter nebezpečný tovar  
Güterbeförderungsgewerbe nákladná doprava    
Güterbewegungen pohyb tovaru    
Güterfernverkehr diaľková preprava tovaru    
Gütergemeinschaft bezpodielové spoluvlastníctvo manželov,    
Güternahverkehr preprava tovaru na krátke vzdialenosti    
güterrechtlich majetkovoprávne    
Güterstand stav majetku    
Gütertrennung  vlastníctvo manželov oddelené    
Güterverkehr nákladná doprava gewerblicher Güterverkehr komerčná preprava tovaru  
Güteverhandlung zmierovacie konanie    
Guthaben finančné prostriedky - verfügbare Guthaben hotovosť, likvidné prostriedky
- Guthaben bei Banken außerhalb des Euro-Währungsgebiets Zostatky v bankách mimo eurozóny
 
Guthabenzins úrok z vkladu    
gütlich  priateľsky, dobromyseľne - auf gütliche Weise regeln, usporiadať dobromyseľne
-  auf gütlichem Wege eine Lösung erreichen vyriešiť priateľskou cestou, po dobrom
- Abkommen auf gütlichem Wege priateľská dohoda
 
Gutsage súhlas