Nemecko-slovenský odborný slovník
F

Fabriknummer

výrobné číslo výrobku  

 

   

Fabrikschiff

spracovateľské rybárske lode  

Fahrbericht

správa o vykonaných jazdách  

Fahrbetriebsmittel

vozeň  

Fahrdienstuntauglichkeit

neschopnosť pracovať v cestnej premávke  

Fahrerlaubnis

vodičské oprávnenie im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B sein vlastniť vodičské oprávnenie skupiny B

Fahrgast

cestujúci  

Fahrgastgruppen

kategórie cestujúcich  

Fahrgaststrom

prúd cestujúcich  

Fahrkartengattung

druh cestovných lístkov  

Fahrkostenbeihilfe

príspevok na cestovné  

Fahrpersonal

 posádka vozidla Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals Európska dohoda o práci posádok vozidiel zapojených do medzinárodnej cestnej dopravy

Fahrt

jazda Fahrt von und zum Wohnort cesta z miesta a do miesta bydliska

Fahrtenbuch

kniha jázd  

Fahrtschreiber

 tachograf  

Fahrtspesen

cestovné  

Fahrverbindung

cesta, komunikácia  

Fahrweg

jazdná dráha, dopravná  cesta  

Fahrwegbetreiber

prevádzkovateľ dopravnej cesty  

Fahrwegkapazitäten

cestné dopravné kapacity  

Fahrzeugbrief

technický preukaz (veľký), technické osvedčenie vozidla  

Fahrzeuggerät

 palubný prístroj (vo vozidle)  

Fahrzeugindustrie

automobilový priemysel  

Fahrzeugstandort

stanovište vozidla  

Fahrzeugvollversicherung

kompletné poistenie vozidiel  

Fahrzeugvorstellung

predvádzanie vozidiel  

Fachausschuss

výbor (napr. parlamentný)  

Fachbereich

odbor  

Fachgebiet

odbor  

Fachgewerkschaft

odborná odborová organizácia  

Fachingenieur

 odborný pracovník  

Fachkenntnisbescheinigung

osvedčenie o odborných znalostiach  

Fachkenntnisnachweis

doklad o odbornej kvalifikácii  

Fachkompetenz

odbornosť  

Fachkraft

pracovná sila odborná, odborník  

Fachkunde

odborná kvalifikácia  

Fachkundenachweis

osvedčenie o odbornej kvalifikácii  

fachkundig

odborne spôsobilý fachkundige Personen odborne spôsobilé osoby

Fachprüfungsausschuss

predmetová maturitná komisia  

Fachrichtung

odbor  

fachspezifisch

odborne špecializovaný  

Fachverantwortlicher

zodpovedný odborný pracovník  

Fachwirt

ekonóm (so stredoškolským vzdelaním)  

Fakturenaussendung

rozosielanie faktúr  

Fakultät

fakulta Fakultät für Verwaltungswissenschaften fakulta verejnej správy

Falscheid fahrlässiger

falošná prísaha z nedbanlivosti Falscheid bezeichnet den fahrlässig geschworenen unrichtigen Eid, im Gegensatz zum Meineid, welcher die vorsätzliche Verletzung der Eidespflicht umfasst. Falošná prísaha je prísaha porušená  z nedbanlivosti, kým krivá prísaha predstavuje úmyselné porušenie prísažnej povinnosti.

Familienarbeit

práca v domácnosti  

familienbedingt

z rodinných dôvodov  

Familienbeihilfen

rodinné sociálne dávky (rodinné prídavky) Familienbeihilfen bedeuten regelmäßige Geldleistungen, die ausschließlich nach Maßgabe der Zahl und gegebenenfalls des Alters von Familienangehörigen gewährt werden. Rodinné prídavky znamenajú pravidelné peňažné dávky, poskytované výlučne na základe počtu a prípadne veku rodinných príslušníkov.

familienfreundlich

v záujme rodine  

Familiengericht

súd rozhodujúci podľa zákona o rodine  

Familienkasse

rodinná pokladnica Die Anträge auf Kindergeld werden von der Familienkasse Ihrer Agentur für Arbeit entgegengenommen.

Familienlasten

rodinné výdavky Familienleistungen bedeuten alle Sach- oder Geldleistungen, die zum Ausgleich von Familienlasten bestimmt sind rodinné dávky znamenajú všetky vecné dávky alebo peňažné dávky určené na pokrytie rodinných výdavkov

Familienlastenausgleichfonds

fond na podporu rodiny (rak.)  

Familienleistungen

rodinné dávky, rodinné prídavky Familienleistungen bedeuten alle Sach- oder Geldleistungen, die zum Ausgleich von Familienlasten bestimmt sind. Rodinné dávky znamenajú všetky vecné dávky alebo peňažné dávky určené na pokrytie rodinných výdavkov

Familienzusammenführung

spájanie rodín  

Fassung

znenie - in letztgültiger Fassung v platnom znení
- in der jeweils geltenden Fassung v aktuálnom znení

Faustpfand

ručný záloh  

Faxmessage

faxová správa  

fällig

splatný - nachhinein fällig pozadu splatný, dodatočne splatné
- Forderungen mit sofortiger Wirkung fällig stellen vyhlásiť pohľadávku s okamžitou platnosťou za splatnú

Fälligstellung

vyhlásenie o okamžitej splatnosti Fälligstellung des Kapitals vyhlásenie o okamžitej splatnosti istiny (úveru)

FB-Nummer

identifikačné číslo (IČO) (rak.)  

Feasibility Study

pozri Durchführbarkeitsstudie  

Federführer

zástupca, vedúci podnik združenia  

Feedback

pripomienky Bitte um Durchsicht und Feedback bis Freitag Prosím o preštudovanie a o pripomienky do piatku

fehlerhaft

chybný, nezhodný fehlerhafter Produkt nezhodný výrobok (ISO 9000)

Fehlerhaftigkeit

chybovosť die Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung geltend machen napadnúť legalitu rozhodnutia

Fehlzeit

neodpracovaná  pracovná doba  

Feiertagsruhe

doba pracovného pokoja počas sviatku Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist Feiertagsruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 24 Stunden, die frühestens um 0 Uhr und spätestens um 6 Uhr des gesetzlichen Feiertages beginnt.

Feingold

rýdze zlato  

Feinverteilung

rozvoz Bezeichnet die Warenverteilung von einem Umschlagspunkt oder Regionallager zum

Feriendorf

rekreačné stredisko  

Fernbleiben

neprítomnosť, nedostavenie sa Fernbleiben des Angeklagten -  neprítomnosť obžalovaného

Fernkopierer

fax  

Fernlehre

diaľkové vzdelávanie  

Fernmeldegebühren

poplatky telekomunikačné  

Fernmeldewesen

spoje, komunikácie  

fernmündlich

telefonicky  

fertigen

podpísať - Wir, die unten gefertigten Gesellschafter My, dole podpísaní spoločníci
-- zum Zeichen Ihres Einverständnisses eigenhändig gefertigt an unsere Gesellschaft  rückreichen

Fertiger

zhotoviteľ (napr. stavby)  

Fertigerzeugnisse

 hotové výrobky  

Fertigfabrikat

hotový výrobok  

Fertigpackung

hotový obal, balený tovar  

Fertigstellungsbescheinigung

osvedčenie o dokončení diela  

Fertigstellungstermin

termín dokončenia  

Fertigung

podpis - Fertigung firmenmäßige podpis štatutárneho orgánu
- rechtsverbindliche Fertigung právne záväzný podpis

Fertigungsablaufplan

harmonogram priebehu výroby  

Fertigungsaufträge 

 zmluvy o zhotovení (IAS)  

Fertigungsgemeinkosten

režijné výrobné náklady Die Gemeinkosten werden in Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten, Verwaltungsgemeinkosten und Vertriebsgemeinkosten aufgegliedert.

Fertigungsgemeinkosten

výrobná réžia  

Fertigungskosten

výrobné náklady  

Fertigungslöhne

výrobné mzdy (IAS)  

Fertigungsmaterial

výrobný materiál  

Fertigungsprüfung

výrobná kontrola  

Festanschluss

pevná linka  

Festgeschäft

fixný obchod (opak opčného)  

festhalten

zaznamenať, zaevidovať, zakotviť  

Festlegungen

závery  

Festnetz

sieť pevná (tel.)  

Festsetzung

určenie  

festschreiben

ustanoviť  

feststellen

prijať Haushaltsplan feststellen prijať rozpočet

Feststellung

určenie - Antrag auf Feststellung einer Rente žiadosť na určenie výšky (vymeranie) dôchodku
- Bericht über die Feststellungen und Schlussfolgerungen správa o výsledkoch a záveroch auditu
Feststellung zur Tabelle
 uznanie pohľadávky čo do dôvodu a výšky správcom (konkurznej podstaty)  

Feststellungsbescheid

 určovacie rozhodnutie  Der obgenannte Feststellungsbescheid entfaltet daher für das gegenständliche wasserrechtliche Bewilligungsverfahren bindende Wirkung. Vyššie uvedené určovacie rozhodnutie má preto pre predmetné vodoprávne povoľovacie konanie záväzný účinok.

Feststellungsklage

určovacia žaloba  

Feststellungsprotokoll

protokol o zistených skutočnostiach  

Feststellungsverfahren

konanie o dávkach sociálneho zabezpečenia  

Feststellungsverfahren

určovacie konanie  

festverzinslich

na pevný úrok, pevne úročený Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen berechtigt, variable Zinsansprüche in festverzinsliche Zinsansprüche oder festverzinsliche Zinsansprüche in variable Zinsansprüche zu tauschen.  Kapitálová investičná spoločnosť je v rámci investičných limitov oprávnená zameniť variabilné úrokové pohľadávky za úrokové pohľadávky s pevným úročením.

Feuerwehranfahrtzeit

čas do príchodu požiarneho zboru  

Feuerwehreinheit

protipožiarna jednotka  

Filmvorführung

filmové predstavenie  

Finanz- Ressourcen

finančné zdroje  

Finanzabteilung

oddelenie ekonomické  

Finanzanlage

finančná investícia  

Finanzanlagen

finančný  majetok (IAS) Finanzanlagen im Bau obstarávaný dlhodobý finančný majetok

Finanzausweis

finančný výkaz  

Finanzberichtswesens

finančné výkazníctvo internationale Standards des Finanzberichtswesens medzinárodné štandardy finančného výkazníctva

Finanzbuchhaltung

 finančné účtovníctvo  

Finanzdienstleister

poskytovateľ finančných služieb  

Finanzgebarung

finančné hospodárenie  

Finanzierung gemeinschaftliche

spolufinancovanie  

Finanzierungsleasing

finančný lízing  

Finanzinstrument

finančný nástroj zusammengesetztes Finanzinstrument hybridný (kombinovaný) finančný nástroj  (IAS)

Finanzkennzahl

 finančný parameter  

Finanzleiter

vedúci ekonomického úseku  

Finanzportfolio

finančné portfólio  

Finanzrisikomanagement

 riadenie finančných rizík  

Finanzvorstand

zástupca pre financie  (člen predstavenstva)  

Finanzzuweisung

finančná dotácia  

Finazierungsmöglichkeiten

zdroje financovania  

Firmenbuchauszug

výpis z obchodného registra  

Firmenbuchnummer

identifikačná číslo organizácie  

Firmenwortlaut

názov firmy  

Fixpacht

fixné nájomné  

Flaggschiff

loď vlajková  

Flamme

plameň, oheň Verwendung offener Flammen používanie otvoreného ohňa

Flächenausmaß

výmera  

flächendeckend

celoplošne  

Flächendeckung

plošné pokrytie  

Flächennutzungsplan

plán využívania pôdy (nem. vypracováva obec, predchádza plánu zástavby resp. územnému plánu, nie je však záväzný) Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde dar.

Flächenprämie

prémie za zmenšenie obhospodarovanej plochy  

Flächenproduktivität

produktivita na plochu  

Flächenstilllegung

vyňatie pôdy z produkcie  Bei der Vorbereitung der GAP- Reform von 2003 schlug die Kommission vor, die geltenden Bestimmungen für die Flächenstilllegung zur Erzeugung nachwachsender Rohstoffe durch einen so genannten CO2- Kredit zu ersetzen. Komisia v rámci prípravy reformy SPP v roku 2003 navrhla nahradiť súčasné mechanizmy režimu nepotravinárskej produkcie na pôde vyňatej z produkcie (NPPVP) „uhlíkovým kreditom“.

Flächenstreik

štrajk celoplošný  

Flächenzahlung

platba na plochu die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung anwenden; uplatňovať režim jednotnej platby na plochu (poľn.);

Flottenmanagement

riadenie vozového parku  

Flugroute

letová trasa  

Flugstrecke

letová trasa  

Flugverkehrsmanagement

riadenie leteckej dopravy  

Flussbauliches Gesamtprojekt

 súhrnný  projekt vodohospodárskych stavebných úprav  

Flussgröße pozri Stromgröße

   

flüssig

 likvidný flüssiges Kapital voľný kapitál

Fokus

ohnisko mit Fokus (Fokusierung) auf … s dôrazom na …

Fokussierung

zameranie, upriamenie pozornosti Grund dafür ist die vorherrschende Fokussierung auf innerstaatliche Ungleichheiten. Dôvodom je prevládajúca orientácia na vnútroštátne nerovnosti.          

Folge geben

 vyhovieť  

Folgebewertung

následné  oceňovanie (IAS)  

Folgemarkt

sekundárny trh Folgemarkt:  Über das Basisgeschäft der Tankstellen hinausgehende Angebote wie z. B. im Shop oder Compact-Markt mit umfangreichem Warenangebot, Geldautomaten, Bistro oder Telekommunikation.

folgend

v ďalšom folgend Pachtvertrag

Folgende

 ďalší  im Folgenden ďalej

Folgerichtlinie

doplnková smernica  

Folgeverfahren

následné konanie, vyvolané konanie  

Folgevorschriften

doplnková legislatíva  

foliert

 zabalený vo fólii  Wir nehmen nur original folierte und ungeöffnete Paletten zurück. Berieme späť len  neotvorené palety obalené originálnou fóliou.

Fondsbestimmungen

štatút fondu  

Fonds-Eckdaten

základné údaje o fonde  

Fondstyp

trieda fondov  

Fondswald

fondový les  

Förderern

podporovateľ, prispievateľ  

förderfähig

 uplatniteľný  förderfähige Ausgaben für Infrastrukturinvestitionen uplatiteľné výdavky na investovanie do infraštruktúry

förderfähige Ausgaben

oprávnené výdavky  

Fördermaßnahmen

stimulujúce opatrenia  

Fördermittel

 dotácie  

Forderung

požiadavka, pohľadávka - Forderungen gerecht werden splniť požiadavky
- Forderung nach Zahlung požiadavka na zaplatenie
- pfandrechtlich nicht sichergestellte Forderungen pohľadávky nezabezpečené záložným právom
- nicht einbringbare Forderung nedobytná pohľadávka

Förderung

podpora staatliche Förderungen štátne  dotácie (IAS)

Forderungen an den IWF

 Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu  

Forderungsanmeldung

prihláška pohľadávky  

Förderungsansuchen

žiadosť o podporu  

Förderungsbedürftigkeit

potrebnosť podpory  

forderungsberechtigt

oprávnený  

Forderungskatalog

katalóg požiadaviek  

Förderungsnehmer

príjemca podpory  

Form

 forma  in Form und Inhalt zu seiner Zufriedenheit čo do formy a obsahu k jeho spokojnosti

Formel

 znenie výroku  

Formerfordernis

požiadavka (písomnej) formy  

Formerfordernisse

formálne náležitosti  

Formfehler

formálna chyba  

Formfordernis

požiadavka formy  

Formvorschriften

formálne náležitosti Verletzung wesentlicher Formvorschriften porušenie podstatných formálnych náležitostí

Forschungsaufwand

náklady na výskum  

Fortbestand

ďalšie trvanie  

Fortbestehen

pokračovanie  

fortbilden

ďalej sa vzdelávať  

Fortbildung des Rechtes

rozvoj práva  

Fortentwicklung

aktualizácia, rozvoj  

fortgeschrieben

aktualizovaný fortgeschriebenes Verzeichnis

fortgeschrittener

pokročilý Italienisch für leicht Fortgeschrittene taliančina pre mierne pokročilých

fortlaufend

priebežne - fortlaufende Nummerierung priebežné číslovanie
- fortlaufende Mitteilung priebežné informovanie

fortlaufend

priebežne  

fortlaufende Geschäftszahl

 priebežné číslo jednacie (nespr.), priebežné poradové číslo spisu  

Fortsetzungsverlangens

žiadosť na predĺženie (nájomného vzťahu)  

Fortschrittsblatt

 hodnotiaci hárok pokroku  

Fortzahlung des Gehaltes

náhrada mzdy  

Forward Rate Agreement

dohoda o forwardovej úrokovej miere Forward Rate Agreements werden am Abschlusstag in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst. Dohody o forwardovej úrokovej miere sa účtujú na podsúvahových účtoch ku dňu uzatvorenia obchodu.

Forward Rate Agreement

 dohoda o forwardovej úrokovej miere  Forward Rate Agreements werden am Abschlusstag in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst. Dohody o forwardovej úrokovej miere sa účtujú na podsúvahových účtoch ku dňu uzatvorenia obchodu.

Forward Rate Agreement

 Dohoda o forwardovej úrokovej miere  Zinsterminkontrakt, bei dem zwei Parteien einen Zinssatz vereinbaren, der auf eine fiktive, zum vereinbarten Erfüllungstag zu platzierende Einlage zu bezahlen ist. Zmluva, podľa ktorej sa dve strany dohodnú na úrokovej miere, ktorá sa má zaplatiť z fiktívneho vkladu so stanovenou splatnosťou k určenému budúcemu dátumu.

Fragestellung

otázka, problém offene Fragestellung otvorená otázka, nedoriešený problém

Frachtführer

dopravca  

Frachtsatz

prepravné, prepravná sadzba  

Franchise- Geber

franšízor  

Franchise- Nehmer

franšízant  

Frauenbelange

záležitosti žien  

Frauenhandel

obchod so ženami  

frei

franko - frei an Bord franko paluba
- frei Frachtführer franko prepravca
- frei Längsseite Seeschiff franko pozdĺžna strana lode

freibleibend

voľný, nezáväzný  Unsere Angebote und Kostenvoranschläge sind freibleibend und unverbindlich.  Naše ponuky a kalkulácie nákladov sú voľné a nezáväzné.

Freigabeantrag

žiadosť o uvoľnenie (schválenie) finančných prostriedkov, žiadosť o povolenie Mit dem Freigabeantrag können Sie erreichen, dass das Gericht die Pfändung aufhebt, soweit sie den unpfändbaren Anteil Ihres Lohnes betrifft.  Žiadosťou o uvoľnenie finančných prostriedkov môžete dosiahnuť zrušenie exekúcie súdom, pokiaľ sa týka podielu pripadajúceho na Vašu mzdu, ktorá nepodlieha exekúcii.

Freigabeleiste

schvaľovacia kolónka  

freigeben

povoliť, schváliť, uvoľniť  

Freihandelszone

oblasť voľného obchodu  

Freiheit

oslobodenie - Freiheit von öffentlichen Abgaben oslobodenie od verejných dávok
- Freiheiten der Luft sloboda leteckej dopravy

Freiheitsstrafe

trest odňatia slobody mit einer Freiheitsstrafe (Geldbuße) belegen postihnúť trestom odňatia slobody (peňažným trestom)

Freilager

slobodný colný sklad  

Freilassung

uvoľnenie Freilassung von Sicherheiten uvoľnenie zábezpek (zabezpečení)

Freisetzung

vyradenie Freisetzung von Investitionsgütern vyradenie investičného majetku

Freischicht

voľná zmena  

freistellen

 oslobodiť, zbaviť, poskytnúť pracovné voľno, vyňať - von jeglicher Inanspruchnahme und Haftung freistellen  zbaviť akýchkoľvek záväkov a zodpovednosti
- gegenüber den Behörden von jeder Haftung freistellen zbaviť akejkoľvej zodpovednosti voči orgánom verejnej správy
- unter Fortzahlung des Entgeltes freistellen poskytnúť náhradné voľno s náhradou mzdy

Freistellung

uvoľnenie zur Wahrnehmung von Familienpflichten bezogene Freistellung uvoľnenie z dôvodu plnenia rodinných povinností

Freistellungsbescheinigung

potvrdenie o prepustení do voľného obehu  

Freizeit

voľno bezahlte Freizeit platené voľno

Freizeitausgleich

náhradné voľno  

Freizeitpark

zábavný park  

Freizeitverhalten

trávenie voľného času  

Freizügigkeit

voľný pohyb - Freizügigkeit der Arbeit voľný pohyb za prácou
- Freizügigkeit der Arbeitnehmer voľný pohyb pracovníkov

Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft

 sloboda pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva  

Fremdbezug

odber od iných dodávateľov  

Fremdkapitalquote (debt ratio)

ukazovateľ veriteľského rizika  

Fremdlager

externý sklad  

Fremdrente

dôchodok cudzincov  

Fremdrentenrecht

právne predpisy o dôchodkom poistení cudzincov  

fremdüberwachende Stelle

nezávislá skúšobňa  

Fremdüberwachung

nezávislá kontrola  

Fremdwährungsgeschäft

devízová transakcia  

Fremdwährungsgeschäfte

operácie v cudzej mene  

Fremdwährungskapitalströme

toky kapitálu v cudzej mene (IAS)  

Fremdwährungszinsströme oder –kapitalströme

toky platieb úrokov v cudzej mene (IAS)  

Frequenzband

frekvenčné pásmo  

Frequenzzuweisung

pridelenie frekvencií  

frisieren

upraviť, vylepšiť frisierte Bilanz upravená bilancia

Frist

lehota Lauf der Frist beginnt lehota začína plynúť

Fristenhemmung

spočívanie lehôt  

fristlos

okamžite den Vertrag fristlos zur Auflösung zu bringen odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou

Fristsetzung

stanovenie lehoty  

Frühschicht

ranná zmena  

Frust

 frustrácia  

führen

používať Familiennamen führen používať priezvisko

Führung

riadenie Führung der Verwaltungsgeschäfte vykonávanie správnej činnosti

Führungsaufsicht

ochranný dohľad  

Führungsebene

stupeň riadenia  

Führungskraft

vedúci pracovník  

Führungsmerkmal

riadiaci znak  

Führungs-Prioritäts-Zahl

koeficient priority riadenia  

Führungszeugnis

vysvedčenie o bezúhonnosti  

Fuhrwerk

špedícia  

Füllauftrag

plniaci lístok  

Fundbericht

nález ärtztlicher Fundbericht lekársky nález

Fundstellenverzeichnis

zoznam prameňov  

Funktionieren

fungovanie Funktionieren des gemeinsamen Marktes fungovanie spoločného trhu

Funktionsausübung

 vykonávanie funkcie zu einer ordentlichen Funktionsausübung unfähig sein neschopnosť riadne vykonávať funkciu

Funktionsbezüge

 funkčné pôžitky  

Funktionsfähigkeit

fungovanie  

Funktionsträger

funkcionár  

Funktionstüchtigkeit

funkčnosť  

Fürsorgeanstalt

zariadenie sociálnej starostlivosti  

Fürsorgeeinrichtung

fond sociálnej starostlivosti  

Fürsorgeleistungen

dávky sociálnej podpory  

Fürsorgeträger

 nositeľ sociálneho zabezpečenia  

Fusion

 zlúčenie  

Fußgängerverkehr

pohyb chodcov  

 Future-Style-Optionen

opcie typu futures