Nemecko-slovenský odborný slovník
E

Echtbetrieb

ostrá prevádzka

 

 Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehrssystem

systém hrubého zúčtovania v reálnom čase

 

EDV-Leiter

vedúci výpočtového strediska

 

Effective Interest Methode

metóda efektívneho úroku  (IAS)

 

Effektenabrechnung

vyúčtovanie cenných papierov

Abrechnung eines Kauf- oder Verkaufsauftrags, die dem Effektenkäufer bzw. -verkäufer durch seine Bank präsentiert wird.

Effektenabrechnung

burzové zúčtovanie

 

Effektenanlage

investícia do cenných papierov

 

Effektenauftrag

príkaz na vykonanie burzovej operácie

 

Effektengeschäfte

obchodovanie s cennými papiermi

 

Effektenmakler

obchodník s cennými papiermi

 

Effektivität

efektívnosť

 

Effektivlohn

skutočná mzda

Effektivlohn ist der tatsächlich erzielte Arbeitsverdienst, der sich aus der tariflichen Grundvergütung, den sonstigen tariflichen Leistungen.

Effektivverzinsung

zúročenie reálne

 

Effektivzins- Methode

metóda reálnych úrokov

 

Effektivzinsmethode

metóda platnej úrokovej  miery (IAS)

 

effizient

účelne

effizient zu gestalten  účelne tvoriť

Effizienz

účinnosť

 

E-Geld-Institut

inštitúcia elektronického peňažníctva

 

eheähnliche Gemeinschaft

 zväzok podobný manželstvu

 

Eheberatung

manželská poradňa

 

Ehebuch

kniha manželstiev

 

Ehefraupension

dôchodok manželky

 

Ehegatte

manžel

überlebende Ehegatte pozostalý manžel

Ehre

 česť

 Ich erkläre auf meine Ehre. Vyhlasujem na moju česť (čestne)

ehrenamtlicher Richter

sudca z ľudu

 

Ehrenschutz

záštita, čestný patronát

 

Eichungszertifikat

 certifikát o kalibrácii

 

Eidesabnahme

prijatie prísahy

 

eidesstättig (rak.)

miestoprísažne

eidesstättige Erklärung miestoprísažné vyhlásenie

eidesstattlich

miestoprísažne

Hiermit erkläre ich eidesstattlich, dass die vorliegende Dissertation von mir selbst und ohne unzulässige Hilfe Dritter verfasst wurde. Týmto vyhlasujem miestoprísažne, že som túto dizertáciu napísal sám a bez neprípustrnej pomoci tretích osôb.

eidgenössisch

konfederačný

- Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartment konfederačné ministerstvo národného hospodárstva

- Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten (švajc) Ministerstvo zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie

- Eidgenössisches Verkehrs-und Energiewirtschaftsdepartment Ministerstvo dopravy a energetiky Svajciarskej konfederácie

Eidleistung

zloženie prísahy

 

Eigenbestand

vlastné portfólio

 

Eigenfuhrpark

vlastný vozový park

 

Eigenkapital

vlastný kapitál

- Im betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen ist das Eigenkapital ein Teil der Passivseite der Bilanz. V podnikovom účtovníctve tvorí vlastný kapitál časť pasív súvahy.

- haftendes Eigenkapital základné fondy

Eigenkapitalausstattung angemessene

kapitálová primeranosť

 

Eigenkapitalquote

podiel (miera) vlastného kapitálu,  koeficient kapitálovej primeranosti

 

Eigenkapitalspiegel

výkaz zmien vlastného imania  (IAS)

 

Eigenkapitalveränderungsrechnung

 výkaz zmien vlastného imania

 

Eigenkündigung

výpoveď zamestnanca

 

Eigenmittel

vlastné fondy, vlastné prostriedky

 

Eigenmittelausstattung

vybavenosť vlastnými fondmi

 

Eigentum

vlastníctvo, majetok

- im Eigentum stehen vlastniť

- zu ausschließlichem Eigentum werden stať sa výlučným majetkom

- Eigentum an der Sache zu verschaffen opatriť, zadovážiť, zaobstarať vlastníctvo k veci

Eigentümer

vlastník (právny stav)

außerbücherlicher Eigentümer vlastník nezapísaný v katastri nehnuteľnosti

Eigentumsblatt  (rak.)

list vlastníctva

Im Eigentumsblatt sind der Eigentümer oder die Eigentümerin bzw. die Eigentümer oder Eigentümerinnen der Liegenschaft eingetragen. V liste vlastníctva je zapísaný vlastník alebo vlastíci nehnuteľnosti.

Eigentumsbrief

list vlastníctva

Asam kaufte das Anwesen 1724, am 11. Mai 1734 wurde der Eigentumsbrief ausgestellt. Asam kúpil usadlosť v roku 1724, 11. mája 1734 bol vystavený list vlastníctva.

Eigentumserwerb

nadobudnutie vlastníctva

Rechte aus dem Eigentumserwerb an den Unterlagen práva z nadobudnutia vlastníctva k podkladom

Eigentumsrecht

vlastnícke právo

Eigentumsrecht zur Liegenschaft vlastnícke právo k nehnuteľnosti

Eigentumsurkunde

list vlastníctva

 

Eigentumsvorbehalt

výhrada vlastníctva

 

Eigentumswohnung

 byt v súkromnom vlastníctve

 

eigenwirtschaftlich

ekonomicky sebestačný

 

Eigenwirtschaftlichkeit

sebestačnosť

 

Eigner

vlastník

Eigner von Minderheitsanteilen vlastníci menšinového podielu (IAS)

Eignung

spôsobilosť

 

Eignungsbescheinigung

osvedčenie o spôsobilosti

 

Eignungsprüfung

skúška odbornej spôsobilosti

 

eilbedürftig

 naliehavo, súrne 

 Eilbedürftigkeit liegt vor

Eilkurierdienstleistung

expresná doručovateľská služba

 

einander

navzájom

einander einstehen zabezpečiť navzájom; einander gegenüberstellen vzájomne konfrontovať; einander zusagen vzájomne ubezpečiť

einander zu Rate ziehen

 navzájom konzultovať

 

einarbeiten

zapracovať

 

Einbehalt

zádržné

Der Einbehalt oder Sicherheitseinbehalt ist ein Rechtsbegriff aus dem privaten Baurecht.

einbehalten

zadržať, stiahnuť

- einbehaltener Gewinn nach Steuer ponechaný zisk po zdanení
- Lohnsteuer einbehalten zraziť daň zo mzdy

einbetten

 vložiť

 eingebettete Derivate vložené deriváty

einbeziehen

 zahrnúť

in die Kosten einbeziehen zahrnúť do nákladov

einbringen

vložiť, priniesť, podať

- Kapital einbringen vložiť kapitál

- Antrag einbringen podať žiadosť

Einbringen

 vklad (do kapitálovej spoločnosti)

 

Einbringender

vkladateľ

 

Einbringlichkeit

vymáhateľnosť

 

Einbringlichmachung

vymáhanie

 

Einbringung

vymáhanie, vklad

- Einbringung offener Krankenhauskosten vymáhanie neuhradených nákladov za pobyt v nemocnici

- Einbringung zusätzlichen Gesellschaftskapitals in eine Gesellschaft vklad dodatočného spoločenského kapitálu do spoločnosti

Einbringungsbilanz

bilancia ku dňu vkladu

 

Einbürgerung

 naturalizácia

 

Einfahrtsberechtigung

oprávnenie k vjazdu

 

Einfuhr

dovoz

Einfuhr zur ausfuhrbezogenen Produktion aktívny zošľachťovací styk, dovoz za účelom výroby pre vývoz

Einfuhrabgabebescheid

oznámenie o výške colného dlhu

 

Einfuhrabgaben

dovozné poplatky

 

Einführer

dovozca

 

Einfuhrumsatzsteuer (EUSt)

dovozná daň z obratu

 

Einführungspreis

uvádzacia cena

 

Einfuhrzollschuld

colný dlh pri dovoze

 

Eingabe

podanie

 

Eingang

doručenie, príjem

Eingang der Rechnung príjem faktúry

Eingangsabgaben

colné poplatky pri dovoze

 

Eingangskontrolle

vstupná kontrola

 

Eingangsmenge

prijaté množstvo

 

Eingangsnummer

podacie číslo

 

Eingangsprüfung

vstupná kontrola

 

Eingangsrechnung

faktúra došlá, prijatá

 

Eingangsrechnungsbuch

kniha došlých faktúr

 

Eingangsstempel

pečiatka došlej pošty

 

Eingangszollstelle

colnica vstupná

 

eingebrachtes Vermögen

vložený majetok

 

eingefahren

zabehnutý

 

eingehen

vstúpiť, uzavrieť, pripísať

- Vereinbarung eingehen uzavrieť dohodu

- eingehende Gelder prichádzajúce peňažných prostriedkov

-  der Betrag geht in voller Höhe ein suma sa pripíše v plnej výške

eingehen

 doručiť

 die bei der Kanzlei des Gerichts eingegangene Klageschrift návrh podaný do kancelárie súdu

eingehend

podrobne

eingehend zur Kenntnis nehmen podrobne sa oboznámiť

Eingehung

vstup

- Eingehung in Wechselverbindlichkeiten vstup do zmenkových záväzkov

- Eingehung einer Ehe vstup do manželstva

eingelangt

doručené

 

Eingliederung

začlenenie

berufliche Eingliederung Behindeter začlenenie zdravotne postihnutých osôb do pracovného procesu

Eingliederungsaussichten

vyhliadky na začlenenie do pracovného procesu

 

Eingliederungsbilanz

bilancia začleňovania osôb do pracovného procesu

 

Eingliederungsvertrag

zmluva o začlenení dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu

 

eingreifen

zasiahnuť

die Vorschrift greift nicht ein  predpis sa nepoužije

einheben

vyrubiť

Steuer einheben vyrúbiť dane

Einhebung

vyberanie

die Einhebung von Gebühren, Steuern, Beiträgen

Einhebungsverfahren

vyrubovacie konanie

 

Einheit

jednotka

zahlungsmittelgenerierende Einheit jednotka, ktorá vytvára peňažné prostriedky (IAS)

Einheitlichkeit

jednotnosť, súdržnosť

Einheitliches Programmplanungsdokument Jednotný programový dokument

Einheitspapier

jednotná colná deklarácia

Die Zollanmeldung erfolgt mit Abgabe des EP (Einheitspapier) bzw. mittels ATLAS (Zollsoftware).

Einheitspapier

 jednotná colná deklarácia

 Die Zollanmeldung ist in Deutschland eine Steuererklärung nach der Abgabenordnung und dem Zollkodex. Sie erfolgt mit Abgabe des EP (Einheitspapier) bzw. mittels ATLAS (Zollsoftware).

Einheitspreis

jednotková cena

 

Einheitswertbescheid

jednotný výmer

 

einholen

vyžiadať

Bewilligungen einholen vyžiadať povolenie

Einigungsvertrag

zmluva o zjednotení (NDR a NSR)

 

einkassieren

inkasovať

 

Einkauf

nákup

Einkauf per Kassa voľný nákup; Einkauf per Termin termínovaný nákup

Einkaufskommission

nákupná komisia

 

Einkaufsschussschein

nákupný uzávierkový list

 

Einkommen

príjem

- versteuerndes Einkommen zdaniteľný zisk (IAS)

Einkommenbezieher

poberateľ príjmov

 

einkommensteuerpflichtig

podliehať dani z príjmu, povinný platiť daň z príjmu

 

Einkünfte

príjmy

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit príjmy zo závislej činnosti

Einladung

pozvanie

Einladung zur Angebotslegung výzva na predloženie ponuky, výzva k účasti v súťaži

Einlage

vklad

-befristete Einlage termínovaný vklad

-nicht monetäre Einlagen nepeňažné vklady

Einlagekreditinstitut

vkladová úverová inštitúcia

 

Einlagengeschäft

vkladové obchody

 

Einlagensicherung

poistenie vkladov

 

Einlagensicherungseinrichtung

systém ochrany vkladov

 

Einlagerer

ukladateľ (do skladu)

 

Einlagerung

uskladnenie

 

Einlagerungskarte

skladový list

 

Einlagezahl (EZ)

číslo vložky (pozemkovej knihy)

 

Einlangen

doručenie

Tag des Einlangens der Rechnung deň doručenia faktúry

einlangen

pripísať

Die Zahlung gilt erst dann als bewirkt, wenn sie auf dem Konto des Verkäufers einlangt. Platba sa považuje za vykonanú až vtedy, keď sa pripíše na účet predávajúceho.

Einlassung

príprava hlavného pojednávania

 

Einlassungsfrist

doba medzi podaním žaloby a začatím hlavného pojednávania

 

einlegen

podať

- ein Rechtsmittel beim Gerichtshof einlegen

- Revision zum Obergericht einlegen

Einleger

vkladateľ

 

Einlieferungsschein

poštová sprievodka

Einlieferungsbescheinigung werden von Postanstalten von Amts wegen bei der Einlieferung einer Wert und Einschreibseundung, für Pakete, bei gewöhnlichen Nachnehmsendungen und bei Bareinzahlungen wie Postanweisung oder Zahlkarten und auf Wunsch für gewöhnliche Pakete erteilt.

Einlistung

zaradenie do zoznamu

Einlistung und Auslistung zaradenie a vyradenie zo zoznamu (tovarov)

einlösen

inkasovať

Scheck einlösen

Einmalabfindung

jednorazové plnenie (napr. jednorazová výplata sumy z DDP)

 

Einmalbetrag

jednorazová suma

 

Einmalentgelt

odmena jednorazová

 

Einmannfahrer

vodič v jednomužnej posádke

 

Einmannzuschlag

príplatok za jednomužnú posádku

 

einräumen

poskytnúť

Kredit einräumen poskytnúť úver

Einrede

námietka

Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit námietky napadnuteľnosti a započítateľnosti

Einreichblatt

formulár žiadosti

 

einreichen

podať

Angebot einreichen predložiť ponuku; Berufung einreichen podať odvolanie

Einreicher

žiadateľ, predkladateľ žiadosti

 

Einreichplanung

projekt stavieb na vydanie stavebného povolenia

 

Einreichung

podanie

Einreichung erstellen vypracovať podanie

Einreichungsunterlagen

podklady k žiadostiam

 

Einreichunterlagen behördliche

podklady pre orgány verejnej správy

 

einreihen

zaradiť

nicht eingereiht nezaradený

Einreihung

zaradenie

Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz preradenie na inú prácu

einrichten

zriadiť, založiť

E-Mail-Konto einrichten zriadiť e-mailový účet

Einrichtung

zariadenie, inštitúcia

- Einrichtung der sozialen Dienste zariadenie sociálnych služieb

- medizinische Einrichtung zdravotnícke zariadenie

- Einrichtung des öffentlichen Rechts verejnoprávna organizácia

- völkerrechtliche Einrichtung inštitúcia medzinárodného verejného práva

Einrichtungen

mechanizmy

finanzielle Einrichtungen finančné mechanizmy

Einrichtungsgebühr

zriaďovací poplatok

 

einrichtungstechnisch

materiálno-technicky

 

Einsatz

vynaloženie, nasadenie (pracovné)

- unter Einsatz aller gebotenen und zumutbaren Mittel a Kräften s vynaložením všetkých prostriedkov a síl, ktoré možno spravodlivo požadovať (s vynaložením maximálneho úsilia)

- anderweitiger Einsatz preloženie na inú prácu

Einsatzbesprechung

operatívna porada

 

Einsatzmenge

použité množstvo

 

Einsatzplan

plán činnosti

 

Einsatzplanung

plánovanie služieb

 

Einsatzstoffe

materiál použitý vo výrobe (IAS)

 

Einschau

nahliadnutie

Einschau gewähren umožniť nahliadnuť

einschlägig

príslušný

einschlägige Vorschriften

einschließlich

vrátane

bis einschließlich 31. Dezember

Einschluss

uzávierka, vložka, prímes

unter Einschluss einer Seebeförderung vrátane dopravy po mori

Einschreiben

doporučený list

Einschreiben mit Rückschein  doporučený list s návratkou

Einschuss

záloha, počiatočná marža

- Der Einschuss dient bei Käufen am Terminmarkt als Sicherheitsleistung für die Risiken bei Termingeschäften. Záloha, ktorá slúži na termínovom trhu na zabezpečenie rizík z termínových obchodov.

- Der als Einschuss (Initial Margin) hinterlegte Betrag wird gesondert auf der Aktivseite der Bilanz erfasst. Ak je počiatočná marža vložená v hotovosti, účtuje sa ako samostatné aktívum.

einsetzen

vynaložiť

eingesetzte Mittel vynaložené prostriedky

Einsicht

nahliadnutie

in eine Akte Einsicht nehmen nahliadnuť do spisu

Einsichtsrecht

právo nahliadnuť  do spisu

 

Einspruch

námietka, rozklad (odvolanie v správnom konaní, smerujúce k tomu, kto rozhodol)

- Einspruch zur Niederschrift erklären podať rozklad do protokolu

- Der Einspruch wird stets eingelegt ("Ich lege E. ein."), im Gegensatz zum Widerspruch, der erhoben wird ("Ich erhebe W.").

Einspruchsbehörde

orgán rozhodujúci o rozklade

 

Einspruchsverfahren

namietkové konanie

 

Einstandspreis

cena obstarávania

 

einstehen

ručiť, uhradiť

- für einen Schaden einstehen uhradiť škodu;

- für jmds. Kreditwürdigkeit einstehen ručiť za nieču kredibilitu

Einstellbahn

zoraďovacia železnica

 

Einstellen

garážovanie

Einstellen von Autos

einstellen

odstaviť

einstellen von Fahrzeugen odstaviť vozidlá

Einstellung

ukončenie, prijímanie (pracovníkov), zoradenie

- Anordnung der Einstellung bzw. des Absehens von Verhaltensweisen príkaz ukončiť / upustiť od konania a zdržať sa konania

Einstellungsbeschluss

uznesenie o zastavení konania

 

Einstellungsbestätigung

potvrdenie o prijatí do zamestnania

 

Einstellungsgespräch

prijímací rozhovor

 

Einstellungszuschuss

príspevok na mzdu predtým nezamestnanej osoby

Einstellungszuschüsse bei Neugründungen (EZN)

Einstiegsdokument

vstupný dokument, úvodný dokument východiskový dokument

 

einstricheln

začiarkovať

 

Einstufung

klasifikácia

Einstufung in Güteklassen klasifikácia podľa akostných tried

Eintauschaktion

výmenná akcia (pri výmene starého prístroja za nový)

 

Einteilung

zaradenie

Einteilung zu einer anderen Arbeit preradenie na inú prácu

Eintragungsgebühr

poplatok registračný

 

Eintreibung

vymáhanie

 

eintreten

otvoriť, začať, vznikať, platiť

in Verhandlungen eintreten začať rokovať;  die    Beschränkung tritt nicht ein obmedzenie neplatí

eintreten

 zasadiť sa

er hat dafür einzutreten, dass musí sa zasadiť, aby

Eintritt

nástup

Eintritt in den Ruhestand odchod na dôchodok

Eintrittsdatum

dátum nástupu do zamestnania

 

einverlangen

žiadať

 

Einverleibung

 vklad

 Die Käuferin erlangt das Eigentumsrecht an den gekauften Liegenschaften nach diesem Vertrag mit dem Tage der Genehmigung der Einverleibung in den Liegenschaftskataster. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo ku kupovaným nehnuteľnostiam podľa tejto zmluvy dňom povolenia vkladu v katastri nehnuteľnosti.

Einvernehmen

dohoda

- Einvernehmen herzustellen dosiahnuť dohodu

- im gegenseitigen Einvernehmen po vzájomnej dohode

einvernehmlich

vzájomnou dohodou

Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendigen ukončiť pracovný vzťah dohodou

einverstanden

 súhlasiť

Wir erklären uns mit dessen Inhalt vollkommen einverstanden.

einverständlich

vo vzájomnej zhode, so súhlasom

- einverständliches Vorgehen konanie vo vzájomnej zhode

- einverständlich zur Kenntnis nehmen so súhlasom zobrať na vedomie

Einverständnis

súhlas

zum Zeichen Ihres Einverständnisses die Briefkopie gegenzeichnen na znak súhlasu potvrdiť kópiu listu

Einwand

námietka

- der Einwand ist nur dann erheblich námietka je len vtedy hodná zreteľa

- Einwand der Unzuständigkeit námietka nepríslušnosti

Einwanderungsland

prisťahovateľská krajina

 

Einweg- Flugkarte

jednosmerná letenka

 

Einweisung

zaučenie, zaškolenie

 

Einwilligung

súhlas

Der Gläubiger erteilt hiermit seine ausdrückliche  Einwilligung, dass das Pfandrecht einverleibt wird. Veriteľ udeľuje týmto výslovný súhlas, aby sa vykonal vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Einwohner- Gleichwerte

populačné ekvivalenty

 

einzahlen

vložiť, splatiť

Einlagen einzahlen

Einzahlungsbetrag

suma k úhrade (napr. na faktúre)

 

Einzahlungsbetrag

 suma k úhrade (napr. na faktúre)

 

Einzahlungsquittung

potvrdenia o zaplatení

 

Einzelabreden

osobitné ustanovenia

 

Einzelabschluss

individuálna účtovná závierka (IAS)

 

Einzelabschluss

 individuálna účtovná závierka 

  

Einzelbewertung

individuálne oceňovanie  (IAS)

 

Einzelfall

 konkrétny prípad

 

Einzelfertigung

jednotková výroba

Da es sich bei einzeln erstellten Produkten häufig auch um Prototypen für vergleichbare Kundenbedürfnisse handelt, wird zwischen einmaliger, erstmaliger und wiederholter Einzelproduktion unterschieden.

Einzelkaufmann

samostatný podnikateľ, „živnostník“

Der Einzelkaufmann führt sein Handelsgewerbe, wie der Name schon sagt, allein. Im Unterschied zu der "Einmann-GmbH" wird hier keine neue Rechtspersönlichkeit geschaffen, sondern alle Verpflichtungen und Berechtigungen aus den getätigten Geschäften betreffen den Kaufmann selbst.

Einzelklage

individuálna žaloba

 

Einzelkosten

jednotkové, priame náklady

 

Einzelrechtsnachfolge

nástupníctvo právne singulárne

Einzelrechtsnachfolge (Singularsukzession): Wegen des im Sachenrecht geltenden Spezialitätsprinzips bezieht sich die Rechtsnachfolge regelmäßig nur auf bestimmte einzelne Sachen und Rechte. Das Gegenteil der Einzelrechtsnachfolge ist die Gesamtrechtsnachfolge.

Einzelrichter

samosudca

 

einzelstaatlich

vnútroštátny, národný

einzelstaatliches Recht národné právo

Einzelunternehmen

fyzická osoba – podnikateľ

Als Einzelunternehmen bezeichnet man im weitesten Sinne jede selbständige Betätigung einer einzelnen natürlichen Person, im engeren Sinne eine Unternehmung eines voll haftenden Einzelkaufmanns.

einzelverfügungsberechtigte

oprávnený samostatne disponovať

 

Einzelwertberichtigungen

individuálne opravné položky (IAS)

 

Einzelwertberichtigungskonten

individuálne účty oprávok

 

Einzelzwangsvollstreckung

nútený výkon práva na uspokojenie jednotlivého veriteľa

Die Einzelzwangsvollstreckung dient der Befriedigung ein­zelner Gläubiger aus einzelnen Vermögensgegenständen des Schuldners.

Einziehen

výber

 

Einziehungsspesen

 náklady inkasa

 

Einzug

inkaso, inkasný úkon

 

Einzug

výber

Elektronische Gebühreneinzugssystem (EFC) elektronický systém výberu poplatkov

Einzugsermächtigung

právo na inkaso

 

Einzugsstelle

inkasné stredisko

 

Eisatz
 používanie 
 möglichst schnell zum Einsatz bringen čím skôr začať používať (uviesť do praxe)

Eisenbahnfrachtverkehr

 železničná nákladná doprava

 

Eisenbahninfrastrukturunter­nehmen

 podnik železničnej infraštruktúry

 

Eisenbahnkesselwagen

železničné cisternové vozidlo

 

Eisenbahnverkehrsunternehmen

 železničný dopravný podnik

 

Eisenbahnwesen

železničný odbor

 

Eisstockschießen
 kerling
 

Elaborat

 elaborát, (písomný) materiál

 

Elektrizitätsrecht

právne predpisy o hospodárení s elektrickou energiou

 

Elektrofachkraft

elektrikár kvalifikovaný

 

Elementarereignis

živelná pohroma

 

Elementstruktur

štruktúra prvkov

 

Elternschaft

rodičovstvo

 

Elternurlaub

rodičovská dovolenka

 

E-Mail

e-mail

Standardsprachlich hat sich in Deutschland die feminine Form („die E-Mail“) des grammatikalischen Geschlechts durchgesetzt, in der Schweiz hingegen das Neutrum („das E Mail“), während in Österreich beide Formen verwendet werden

Emissionsprospekt

prospekt emitenta

 

Empfang

odber, príjem

Kreditkarte zum Empfang von Schmierstoffen

Empfangener

prijímajúci  (IAS)

 

Empfangsberechtigter

oprávnený príjemca

 

Empfangsbevollmächtigter

osoba oprávnená prijímať písomnosti

 

Endabnahme

kolaudácia (stavieb), záverečné preberacie konanie

Auf diese letzte Stufe folgte die Endabnahme der neuen Hard- und Software im Gesamtsystem. Na poslednom stupni nasledovalo záverečné preberacie konanie nového hardvéru a softvéru.

Endbegünstigter

konečný príjemca

 

Endbegünstigter

 konečný príjemca (podpory)

 

Ende

koniec

Der Vertrag endet spätestens mit dem Ende des Quartals; Ende  des Dienstverhältnisses durch Ablauf der Zeit

endfällig

 splatný na konci zmluvného obdobia

 Wird bei einem endfälligen Kredit/Darlehen ein Wechsel des Tilgungsträgers/der Sicherheit vorgenommen, kann dem Kreditnehmer eine Bearbeitungsgebühr verrechnet werden.

Endfälligkeit

konečná splatnosť

 

Endfälligkeit

 splatnosť  na konci zmluvného obdobia (IAS)

 

Endunterzeichneter

 dolupodpísaný

 

Energiepflanze

 energetická plodina

 

Energieversorger

dodávatelia energií

 

Engagement

angažovanosť

Engagement berufliches angažovanosť pracovná

engagiert

angažovaný

 

Engineering

inžinierska činnosť, inžiniering

simultaneos Engineering simulačný inžiniering

Engineering

 

 

Engpass

obmedzená kapacita

 

Entbindung

zbavenie

 

entfernen

vyskladniť

aus dem Steuerlager entfernen  vyskladniť z daňového skladu

Entfernungszone

 zóna vzdialenostná OMV A 7/1

 

Entfernungszulage

 

 

entgegen

v protiklade, v rozpore

- entgegen dem Bundesgesetz v protiklade k spolkovému zákonu

- entgegen den Bestimmungen dieses Vertrages v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy

entgegenstehen

odporovať, brániť

- der Anwendung nicht entgegen stehen nebrániť použitiu

- der Verordnung entgegenstehen odporovať nariadeniu

- Ausschüttungen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. Zisk možno vyplatiť len vtedy, ak tomu nebránia žiadne zákonné ustanovenia.

entgehen

 ujsť

 

Entgelt

odmena

- branchenübliches  Entgelt v odvetví bežná odmena

- variabler Entgeltbestandteil pohyblivá zložky odmeny

Entgeltersatzleistungen

finančné dávky nahradzujúce mzdu

 

Entgeltform

forma pôžitku

eigenkapitaltragende Entgeltformen požitky vo forme podielových náhrad  (IAS)

Entgeltgruppe

tarifná trieda

 

Entgeltlichkeit

bezplatnosť

 

Entgeltpunkte

body pre výpočet výšky starobného dôchodku na základe príjmov (Nemecko)

 

entheben

rozpúšťať

 Organe entheben rozpúšťať orgány

Entlassung

prepustiť

Entlassung aussprechen prepustiť

Entlassungsabfindung

odstupné (v prípade prepustenia)

 

Entlastung

absolutórium, odbremenenie

- Wird eine Entlastung des Vorstandes abgelehnt, spricht man von einem "Vertrauensentzug".

- soziale Entlastung sociálne úľavy

entledigen (sich)

vzdať sa, zrieknuť

sich der Verantwortung entledigen  vzdať sa zodpovednosti

Entleiher

vypožičiavateľ, príjemca (zapožičaných cenných papierov)

 

Entleiher

 príjemca (zapožičaných cenných papierov)

 

Entleiher

 užívateľský  zamestnávateľ

 

Entlohnung

odmena, odmeňovanie

Entlohnung leistungsgerechte odmeňovanie podľa vykonanej práce

Entnahme

výber, čerpanie (z účtu)

- Entnahmen und Einlagen výbery a vklady

- Entnahme in den freien Verkehr odber do voľného obehu (z colného alebo daňového skladu)

- Genehmigung von Entnahmen povolenie čerpania (úveru)

Entnahmeschein

odberný lístok

 

entrichten

zaplatiť, uhradiť

wird nicht oder wird nicht rechtzeitig entrichtet nebude alebo nebude včas zaplatený

Entschädigungsfonds

poistný garančný fond

 

Entscheidung

rozhodnutie

die Entscheidung liegt bei

Entscheidungsfindung

rozhodovací proces

in die Entscheidungsfindung einbeziehen zapojiť do rozhodovacieho procesu

Entscheidungsgremium

rozhodovací orgán

 

Entscheidungskompetenz

rozhodovacia právomoc

 

Entscheidungsträger

osoba alebo inštitúcia a rozhodovacou právomocou, subjekt rozhodovacej právomoci

 

Entschließung

rozhodnutie

Entschließung des Rates rozhodnutie Rady

Entschuldungsverfahren

konanie o oddlžení

 

Entsorgungsindustrie

priemysel spracovania a likvidácie odpadov

 

Entsorgungsindustrie

 priemysel spracovania a likvidácie odpadov

 

Entsprechung

zhoda, vyhovenie

In Entsprechung der Möglichkeiten v súlade s danými možnosťami

Entsprechungstabelle

tabuľka zhody

 

Entsprechungstabelle

 tabuľka zhody

 

entstammen

pochádzať

entstammen der ersten Ehe pochádzať z prvého manželstva

entstufen

 rozbaliť (zip súbor)

 

Entwertungsvermerk

znehodnocujúca poznámka (poznámka na doklade, ktorá znemožňuje jeho opakované použitie pre daný účel)

 

Entwicklung

vývoj

- rohstoffschonende Entwicklung vývoj s orientáciou na znižovanie surovinovej náročnosti

- langfristige stabile Entwicklung trvalo udržateľný rozvoj

- nachhaltige Entwicklung trvalo udržateľný rozvoj

Entwicklungszusammenarbeit

rozvojová spolupráca

 

entziehen

odobrať

das Wort entziehen odobrať slovo

Entziehung

odobratie, odňatie

- Entziehung der Fahrerlaubnis odobratie vodičského oprávnenia

- Entziehung aus der zollamtlichen Überwachung odňatie colnému dohľadu

Equity- Methode

metóda vlastného imania  (IAS)

 

erarbeiten

 vypracovať, vyhotoviť

 

Erbbaurecht

dedičné právo stavby

 

Erbbauzins

nájomné z dedičného práva stavby

 

Erbgut

zdedené veci

 

Erbieten

ponuka

Erbieten zur Wandelung ponuka na vrátenie, zrušenie zmluvy

Erbpachtrecht

dedičné nájomné právo

 

erbrechtlich

dedičnoprávny

 

erbringen

poskytnúť

 Leistung zum festgelegten Termin erbringen poskytnuť plnenie k stanovenému termínu

Erbringer

poskytovateľ

 

Erbringung

poskytovanie

- Erbringung von Leistungen poskytovanie dávok

- Erbringung von Geldleistungen poukázanie finančných prostriedkov

Erfahrungswerte

skúsenosti,  skúsenostné hodnoty (IAS)

Es wurden Erfahrungswerte von anderen Landesgesellschaften miteingebracht.

erfassen

evidovať, sledovať, pokryť,  zahrnúť

- vom System der sozialen Sicherheit erfasst pokrytý systémom sociálneho zabezpečenia

- vom Tarifvertrag erfaßt sein byť zahrnutý do kolektívnej zmluvy

- erfasster Vermögenswert vykazovaný majetok  (IAS)

- erfasste Vermögenswerte evidované aktíva (majetok)

- Erträge und Aufwendungen werden in der Periode erfasst, in der sie wirtschaftlich verursacht werden výnosy a náklady sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom vznikli

- erfaßte Person dotknutá  osoba

erfassen

pokrývať

sie erfassen mehr als 50 % eines Marktes pokrývajú viac ako 50% daného trhu

Erfassung

evidencia, účtovanie

- erstmalige Erfassung prvotné vykázanie (IAS)

- Erfassung von Geschäften zum Abschlusstag účtovanie v deň uzatvorenia obchodu

Erfassung

 Účtovanie

 Erfassung von Geschäften zum Abschlusstag účtovanie v deň uzatvorenia obchodu

Erfassungsmenge

vykúpené množstvo (odpady), evidované množstvo

Die Erfassungsmenge von Altöl konnte in 2004 leicht verbessert werden.

Erfassungsstand

evidenčný stav

 

erfließen

 vyplývať

Pflichten, die aus dem Artikel II. erfließen povinnosti vyplývajúce z bodu II.

Erfolg

hospodársky výsledok, zisk

Erfolg vor Steuern zisk pred zdanením

Erfolgsbeteiligung

podiel na hospodárskom výsledku

 

Erfolgsentgelt

odmenu za (úspešné) sprostredkovanie

 

Erfolgshonorar

 advokátov podiel zo sumy získanej v spore 

 

Erfolgskompetenzen

kompetencie ovplyvňujúce hospodársky výsledok

 

Erfolgskonto

výsledkový účet

Man unterscheidet zwei Typen von Erfolgskonten: Auf­wandskonten und Ertragskonten.  Rozlišujeme dva typy výsledkových účtov: nákladové a výnosové účty.

Erfolgsort

 miesto, na ktorom sa dostavil výsledok

 

Erfolgsrechnung

výkaz o hospodárení,  výsledovka

Die Erfolgsrechnung dient der Ermittlung des Erfolges einer Wirtschaftsperiode durch Gegenüberstellungen der Erträge und der Aufwendungen.

erfolgswirksam

s dopadom na hospodársky výsledok

- erfolgswirksam ausweisen zahrnúť do čistého zisku alebo straty

- erfolgswirksam behandelt vykázať vo výkaze ziskov a strát

- erfolgswirksam buchen zaúčtovať do výkazu ziskov a strát

-erfolgswirksam vereinnahmen zahrňúť do hospodárskeho výsledku obdobia, v ktorom vznikol  (IAS)

Erforderlichkeit

potrebnosť

 

Erfordernis

náležitosť

 

Erfüllung

 vysporiadanie

Abwicklung eines Finanzgeschäfts zwischen zwei oder mehr Parteien durch gegenseitige Übertragung von Geld und Vermögenswerten. Im Rahmen von Transaktionen innerhalb des Eurosystems ist mit Erfüllung der Ausgleich der Salden gemeint, die sich aus Transaktionen innerhalb des Eurosystems ergeben. Úkon vyrovnania vzájomných záväzkov, ktoré sa týkajú prevodov finančných prostriedkov alebo aktív medzi dvoma alebo viacerými stranami. V súvislosti s transakciami v rámci Eurosystému pojem vysporiadanie znamená vyrovnanie čistých zostatkov vyplývajúcich z transakcií v rámci Eurosystému.

Erfüllungsbetrag

suma plnenia  (IAS)

 

Erfüllungsgarantie

záruka na plnenie, banková záruka na realizáciu (plnenie) zmluvných výkonov, výkonová záruka

 

Erfüllungsgehilfe

pomocník, subdodávateľ

Bezeichnung für einen gesetzlichen Vertreter oder eine Person, deren sich ein Schuldner zur Erfüllung seiner Schulden bedient. Zu beachten ist für den Schuldner, dass er sich ein eventuelles Verschulden seines Erfüllungsge­hilfen (z. B. verspätete Zahlung) wie eigenes Verschulden anrechnen lassen muss und dies zu vertreten hat.

Erfüllungsinteresse

záujem na plnení

 

Erfüllungstag

deň vysporiadania (obchodu)

Terminkäufe und -verkäufe werden vom Abschluss bis zum Erfüllungstag in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst. Forwardové nákupy a predaje sa účtujú na podsúvahových účtoch odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vysporiadania

Ergänzungskapital

dodatočné základné fondy

 

Ergebnis

hospodársky výsledok, záver

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hospodársky výsledok za bežnú činnosť

- betriebliches Ergebnis prevádzkový hospodársky výsledok, prevádzkový zisk alebo strata  (IAS)

- Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit výsledok prevádzkových činností  (IAS); Ergebnis der laufenden Periode hodpodársky výsledkok bežného obdobia  (IAS)

- zum Ergebnis kommen dospieť k záveru

Ergebnis

 záver

 Ergebnis der rechtlichen Würdigung záver právnej analýzy

Ergebnis je Aktie

 zisk na akciu (IAS 33)

 

ergebnisabhängig

podľa výsledkov

 

Ergebnisausweis

 výkaz hospodárskeho výsledku

 

Ergebnisausweis

výkaz o hospodárení

 

Ergebnisentwicklung

hospodársky vývoj

 

Ergebnishistorie

história hospodárskeho výsledku (IAS)

 

Ergebniskalkulation

výsledná kalkulácia

 

Ergebnisplanung

plánovanie hospodárskeho výsledku

 

Ergebnisrechnung

výkaz o hospodárení

 

Ergebnisverschlechterung

zhoršovanie hospodárskeho výsledku

 

ergehen

vydať

- Gesetz ergehen lassen vydať zákon

- Entscheidung ergehen vydať, prijať rozhodnutie

ergreifen

chopiť sa, uchopiť, prijať

- die Initiative ergreifen chopiť sa iniciatívy

- das Wort ergreifen  ujať sa slova, vystúpiť

- Maßnahme ergreifen prijať opatrenie

- Rechtsmittel ergreifen použiť opravné prostriedky

Erhalt

pridelenie, poberanie

Erhalt einer zollrechtlichen Bestimmung pridelenie colne schváleného určenia,   colnoprávneho rozhodnutia; Erhalt von Kindergeld poberanie prídavkov na deti

Erhaltsbestätigung

potvrdenie o prijatí (listu)

 

Erhaltung

zachovanie

Erhaltung der Arbeitsplätze zachovanie pracovných miest

erheben

podať,  uplatniť, vzniesť, vymerať

- Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erheben podat staznost na ústavný súd

- Anspruch erheben uplatniť nárok

- Klage erheben vzniesť žalobu

- die Steuer auf den Wert der Leistungen erhehen daň vymerať z hodnoty plnení ...

erheblich

hodný zreteľa

 

Erhebung

výber, vyberanie, previerka, zisťovanie

- Erhebung von Steuern vyberanie daní

- Erhebung und Weitergabe zbieranie a rozširovanie

- Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby

Erhebung

 zisťovanie

 Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby

Erholung

oživenie, zotavenie

 

Erinnerung

pripomienka, spomienka

 

erkennen

vedieť , rozhodnúť

- hätte erkennen müssen mal vedieť

- Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof für Recht erkannt: Z týchto dôvodov Súdny dvor  rozhodol takto:

erkennen

 rozhodnúť

 Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof für Recht erkannt: Z týchto dôvodov Súdny dvor rozhodol takto:

erkennendes Gericht

 konajúci súd

 

Erklärender

vyhlasujúca osoba

 

Erklärung

deklarácia, vyhlásenie

- Kopenhagener Erklärung Kodanská deklarácia

 rechtsgeschäftliche Erklärung vyhlásenia vykonané formou právneho úkonu

- Erklärung abgeben podať vyhlásenie, prehlásiť

- eidesstattliche Erklärung miestoprísažné vyhlásenie

Erlagschein

zloženka, poštová poukážka

 

erlangen

nadobudnúť

Gültigkeit erlangen vstúpiť do platnosti

Erlangung

získanie

- Erlangung beruflicher Qualifikation získanie odbornej kvalifikácie

- Hilfestellung zur Erlangung von detaillierten technischen und geschäftsspezifischen Informationen pomoc pri získavaní podrobných technických a špecifických obchodných informácií

Erlass

vydanie, vyhlásenie

- Erlass von Verwaltungsvorschriften vydanie správnych predpisov

- Erlass eines Urteils vyhlásenie rozsudku

Erlass

 vyhlásenie

 Erlass eines Urteils vyhlásenie rozsudku

erlassen

odpustiť, prijímať

im Verfassungsrang erlassen prijímajú na úrovni ústavných zákonov

erlassen

 prijať

  im Verfassungsrang erlassen prijať na úrovni ústavných zákonov, Verordnung erlassen prijať nariadenie  opravené a doplnené

Erlassung

vydanie

Verfahren zur Erlassung von Verordnungen konanie na vydanie nariadení

Erläuterung

komentár

Erläuterungen zum Gesetz výklad zákona

Erleben

dožitie

Eine Erlebensversicherung wird auf das Erleben einer bestimmten Person abgeschlossen.

erledigen

vyriešiť, vybaviť

 

Erledigungsdatum

 termín plnenia (úlohy)

 

Erleichterung

úľava

 

Erlös

výťažok

 

Erlöschen

výmaz

Erlöschen aus dem Handelsregister výmaz z obchodného registra

Erlösgliederung

rozpis tržieb

 

Ermangelung

neexistencia

in Ermangelung dieser Frist vzhľadom na absenciu  tohto termínu

Ermangelung

nedostatok

in Ermangelung des Schutzes v dôsledku nedostatočnej ochrany

ermäßigen

znížiť

ermäßigen um 50 vom Hundert znížiť o 50 percent

Ermessen

uváženie

- nach eigenem Ermessen podľa vlastného uváženia

- im technischen Ermessen des Auftragnehmers podľa technického riešenia zhotoviteľa

- im Ermessen der Behörde stehen podľa uváženia orgánu

- im Ermessen liegen (stehen) je potrebné uvážiť

Ermessensentscheidung

 úsudok

 Das Unternehmen hat in der zusammenfassenden Darstellung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden anzugeben, welche Ermessensentscheidungen  das Management bei der Anwendung der Rechnungslegungsmethoden getroffen hat.Účtovná jednotka zverejní v prehľade významných účtovných zásad alebo v iných poznámkach aj ďalšie úsudky, ktoré manažment vytvoril pri uplatňovaní účtovných zásad.

Ermessensleistung

fakultatívne plnenie

 

Ermessensmissbrauch

zneužitie právomoci

 

Ermittler verdeckte

skrytý vyšetrovateľ

Ermittler verdeckte skrytý vyšetrovateľ

Ermittlungsakten

spisy vyšetrovacie

 

Ermittlungsbeamter

vyšetrovateľ

 

Ermittlungsrichter

vyšetrujúci sudca

 

Ermittlungsverfahren

konanie vyšetrovacie, vyšetrovanie

 

Erneuerung

 obnova

Erneuerung des Abkommens predĺženie dohody

Eröffnungsbeschluss

 rozhodnutie o začatí konania

Wenn das Gericht zu der Auffassung gelangt, dass der 1. Angeschuldigte hinreichend verdächtig ist, die ihm vorgeworfenen Taten begangen zu haben, beschließt es die Eröffnung des Hauptverfahrens mit einem schriftlichen Eröffnungsbeschluss.  2- Mit dem Eröffnungsbeschluss des Insolvenzgerichts beginnt das eigentliche Insolvenzverfahren.

Eröffnungsbilanz

vstupná (otváracia) súvaha

 

Erörterung öffentliche

 prerokovanie verejné

 

errichten

vyhotoviť , vybudovať

- in Deutsch und Englisch errichten  vyhotoviť v nemeckom a anglickom jazyku 

- baumäßig schlüsselfertig errichten vybudovať stavebnú časť na kľúč

Ersatz

 náhrada

die Kosten zum Ersatz vorschreiben  predpísať náklady k náhrade

Ersatzerziehung

náhradná výchova

 

Ersatzinvestition

náhradná investícia (investícia na obnovu a rekonštrukciu)

 

Ersatzkörperteile

telesné náhrady

 

Ersatzmitglied

náhradník

 

Ersatzpolitik

politika náhrady  (IAS)

 

Ersatzruhe

náhradné voľno

Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist Ersatzruhe eine ununterbrochene Ruhezeit, die als Abgeltung für die während der wöchentlichen Ruhezeit geleistete Arbeit zusteht.

Ersatzurlaub

náhradné voľno

 

Ersatzurlaub

 náhradné voľno

 

Ersatzvornahme

 náhradné riešenie, náhradné plnenie

 

Ersatzwerte

náhradné hodnoty (určené na krytie hypoték)

 

erscheinen

dostaviť sa

vor dem Gericht erscheinen dostaviť sa k súdu

Erscheinungsbild

profil, vzhľad

- Das Corporate Design (CD), also das Erscheinungsbild, ist äußerlicher Ausdruck einer gemeinsamen Identität, die von der Wechselwirkung von innerer und äußerer Akzeptanz lebt. Corporate Design, čiže profil, je vonkajším prejavom spoločnej identity, ktorá je výsledkom vzájomného  pôsobenia  vnútornej a vonkajšej akceptácie. - visuelles Erscheinungsbild optický vzhľad

- gepflegtes Erscheinungsbild slušný , pestovaný výzor

Erscheinungspflicht

povinnosť dostaviť sa

 

Erschießung

sprístupnenie

- Erschießung von potenziellen neuen Märkten sprístupnenie potenciálne nových trhov

- verkehrsmäßige Erschließung dopravná prístupnosť

- Erschließung von Märkten získavanie trhov

Erschwerniszulage

príplatok za prácu v sťažených podmienkach

 

Erstanhörung

prvé vypočutie

 

Erstantragsteller

 navrhovateľ v prvom rade

 

Erstattung

odvod (IAS)

erwartete Erstattungen očakávané  náhrady (IAS)

Erstattungsanspruch

nárok na refundáciu

 

Erstattungsansprüchen

nároky na vrátanie (dane) (IAS)

 

Erstattungsbescheinigung

osvedčenie o náhrade

Die Erstattungsbescheinigung wird für einen in EURO festgesetzten Betrag  beantragt und ausgestellt.

Erstattungskodex

farmaceutický kódex

Die Rezepturbefugnis von Krankenhäusern (rosa Rezepte) bezieht sich auf die jeweils kleinste Packung aus der grünen Box des Erstattungskodex.

Erstbeschwerdeführer

 sťažovateľ v prvom rade

 

Ersteinlage

vstupná investícia (podielové fondy)

 

Erstelldatum

dátum vyhotovenia

 

Ersterfassung

primárny príjem

 

Ersthelfer

 pracovník poskytujúci prvú pomoc

 

erstmalig

prvotne

- erstmalige Bewertung prvotné oceňovanie (IAS)

- erstmalige/wiederkehrende Prüfungen vstupné a opakované skúšky

Erstprüfung

vstupná (východisková) kontrola

 

Erstversorgung

poskytnutie prvej pomoci

 

Ersuchen

žiadosť, dožiadanie

Ersuchen um Amtshilfe dožiadanie (medzi súdom a úradom, alebo medzi úradmi); Ersuchen um Rechtshilfe dožiadanie (medzi súdmi)

ersuchter Richter

sudca dožiadaný

 

Erträge

výnosy

betriebliche Erträge výnosy z hospodárskej činnosti

Ertrags- und Aufwandsposten

 položka výnosov a nákladov

 

Ertragskonto

účet výnosový

 

Ertragskraft

výnosnosť

 

Ertragslage

výnosnosť (IAS)

 

Ertragsteuer

 daň z príjmov

 

Ertragszinsen

výnosové úroky

 

Erwägung

zváženie

in Erwägung nachstehender Gründe: keďže:

Erwägungsgrund

 odôvodnenie

 

Erwartungsmethode

metóda očakávania  (IAS)

 

Erwerb

nákup, akvizícia,  príjem

- zum Erwerb der Ware einen Kredit vermitteln sprostredkovať úver na nákup tovaru 

- Erwerb von Anteilen an Unternehmen als Beteiligung akvizícia podielov na podniku ako majetkovej účasti  (IAS)

- an Erwerb behindert sein byť obmedzený vo výkone činnosti, ktorá je zdrojom príjmov

erwerben

získať

- durch Verwendung der Arbeitskraft erwerben získať vynaložením pracovnej sil

- behördliche Bewilligungen erwerben  získať úradné povolenie 

- Rechte erwerben nadobudnúť práva

erwerben

nadobudnúť, získať

erwerbendes Mitglied nadobúdajúci člen

Erwerbsbevölkerung

zárobkovo činné obyvateľstvo

 

Erwerbsfähigkeit

schopnosť pracovná

 

Erwerbsminderung

znížená pracovná schopnosť

Bescheid über Rente wegen Erwerbsminderung, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit výmer čiastočné invalidného dôchodku  alebo invalidného dôchodku

Erwerbspotential

pracovný potenciál

 

Erwerbstätiger

zárobkovo činná osoba

unselbständig Erwerbstätige závislé zárobkovo činné osoby

Erwerbstätigkeit

pracovná činnosť

- vermehrte Erwerbstätigkeit zvýšená pracovná činnosť

- Grad der Minderung der Erwerbstätigkeit stupeň zníženie pracovnej schopnosti

- Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nástup do zamestnania

Erwerbsvorgänge

kúpne transakcie

 

Erwerbszeitpunkt

termín splatnosti

 

erwirken

zaobstarať

die notwendigen Bewilligungen erwirken získať potrebné súhlasy

Erwirkung

získanie

 

Erzbistum

 arcidiecéza

 

Erzeugerverband

združenie výrobcov

 

Erzeugungskapazität

 výrobná kapacita

 

Erziehung

výchova

in Erziehung genommenes Kind dieťa prevzaté do náhradnej výchovy

Erziehungsgeld

rodičovský príspevok

Seit dem 01. Januar 2007 gibt es das neue Elterngeld, das das bisherige Erziehungsgeld ablöst.

Erzwingungshaft

vynucovacia väzba, náhradný trest odňatia slobody alebo väzby

 

Espoo- Konvention

Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice

 

Essensmarke

stravný lístok

 

Essenzuschuss

príspevok na stravu

 

Essmarken

 stravné lístky

 Wertmarken zum Bezug von Lebensmitteln und Mahlzeiten in Kantinen, Gaststätten, Mensen usw.

ESVG

ESA

Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen Európsky systém účtov (ESA)

Etatjahr

rok rozpočtový

 

EU-Ausland

nečlenské štáty EÚ

 

Euro - Währungsgebiets

eurozóna

 

EURO- Umstellung

prechod na EURO

 

Euro- Währungsgebiets

eurozóna

 

Eurobondmarkt

eurobondový trh

 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Eventualverbindlichkeit

podmienený záväzok (IAS)

 

Evidenz

evidencia

in Evidenz halten viesť v evidencii

Evidenzblatt

evidenčný list

Evidenzblatt der Rechtsmittelentscheidungen  (RvBl) – Zbierka rozhodnutí o opravných prostriedkoch

Evidenzführung

 vedenie evidencie

 Der Geschäftsführer hat für die vorschriftsmäßige Buchhaltung und Evidenzführung der Gesellschaft sowie die Erarbeitung der Gesellschaftsbilanz und Vermögensinventur Sorge zu tragen

Evidenzhaltung

vedenie evidencie, evidovanie

Die Evidenzhaltung der Ansprüche obliegt den Standorten Evidenciu vedú podnikateľské jednotky

Evidenzpflicht

evidenčná povinnosť

 

Excel- Mappe

list v Exceli

 

Exekution

 exekúcia

 Aufwendungen bei sonstiger Exekution zu ersetzen nákladu uhradiť pod hrozbou exekúcie

Exekutionsverfahren

 konanie exekučné

 

Existenz

existencia

eine Existenz Gründen začať podnikať

Existenzgefährdung

 ohrozenia existencie

 

Existenzgründerin

žena

 

Exporttief

vývoz na najnižšej úrovni

 

Expressgut

spešnina

 

EZB- Rat

Rada guvernérov