Nemecko-slovenský odborný slovník
B

back-to- back-Geschäft

obchody tesne na seba nadväzujúce

 

Bagatellsachen

bezvýznamné záležitosti

 

Baguette

bageta

 

Bakkalaureatsstudium

bakalárske štúdium

 

Bakkalaureatsstudium

 bakalárske štúdium

 

Bande

organizovaná zločinecká skupina

 

bandenmäßige Schädigung

poškodenie organizovanou zločineckou skupinou

 

Bankarbeitstag

bankový pracovný deň

 

Bankaufsichtsstelle

bankový dozorný orgán

 

Bankbürgschaft

banková záruka

 

Bankenaufsicht

 bankový dohľad

 

Bankenaufsichtsbehörde

bankový dozorný orgán

 

Bankgarantiebrief

banková záruka (listina)

 

Bankgeschäft

banková činnosť, bankový obchod

Erlaubnis für das Betreiben von Bankgeschäften povolenie na výkon bankových činností

Bankgeschäftstag

bankový obchodný deň

 

Bankguthaben

kreditné zostatky na bankových účtoch

 

Bankhaftbrief

banková záruka (listina)

Der Haftrücklass wird ein Jahr in bar einbehalten und kann im zweiten Jahr durch einen Bankhaftbrief abgelöst und abzüglich 2 % Skonto ausbezahlt werden.

Bankholding

banková holdingová spoločnosť

 

Bankiergeschäfte

bankové obchody, banková obchodná činnosť, banková činnosť

 

Banklaufzeit

čas než banka uskutoční prevod platby

 

Bankleitzahl  (BLZ )

kód banky

 

Banknoten

Verteilungsschlüssel

 kľúč na prideľovanie bankoviek.

Banknoten- Verteilungsschlüssel

kľúč na prideľovanie bankoviek

.

Banknotenumlauf

bankovky v obehu.

 

Banknotenumlauf

 bankovky v obehu

 

Bankrisiken

bankové riziká

Sonderposten für allgemeine Bankrisiken fondy na krytie všeobecných bankových rizík

Bankrott

úpadok (zámerne vyvolaný)

In der juristischen Diktion steht Bankrott für die in § 283 des deutschen Strafgesetzbuch (StGB) beschriebenen Insolvenzstraftaten. V právnom slova zmysle je bankrot v zmysle  § 283 Trestného zákonníka konkurzným trestným činnom. 

Bankrott

 úpadok

 Wenn der Schuldner den Antrag auf Restrukturierung oder einen Konkursantrag stell, bedeutet das, dass er Bankrott gegangen ist. Ak dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku. 

Bankvaluta

valuta banky (deň, v ktorom môže peniazmi disponovať banka)

 

Barcode

čiarový kód

 

Bardividenden

dividendy v hotovosti

 

Bareinzahlung

vklad v hotovosti

 

Barerlag

zloženie peňazí v hotovosti

 

Bargeld

obeživo

 

Bargeldbestand (in der Kasse)

 stav hotovosti (v pokladni)

 

Bargeldplan

pokladničný plán

 

Bargeldumlauf

obeživo (hotovostné obeživo

Die sogenannte Geldbasis M0 stellt die Summe von Bargeldumlauf und Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute dar. Takzvaná monetárna báza M0 predstavuje sumu obeživa a  rezerv bankových inštitúcií  v centrálnej banke.

Bargeldumlauf

hotovostný obeh, bankovky v obehu

 

Bargeldumstellung

prechod na hotovostnú menu (euro)

 

Bargeldzahlungen

platby v hotovosti

 

Barkredit

hotovostný úver

 

Barmittel

hotovosť

 

Barre

 tehlička zlata

 

barrierefrei

bezbariérový

 

Barwert

súčasná hodnota

Der Barwert entspricht dem Wert, den eine zukünftig anfallende Zahlung in der Gegenwart besitzt.

Barwert (pozri aj Aushaftung)

odúročený dlh

 

Basiseigenmittel

základný kapitál (bank.)

 

Basisvertrag

základná zmluva

 

Basiszinssatz

základná  úroková sadzba

 

Bauantrag

žiadosť o stavebné povolenie

 

Bauanzeige

ohlásenie stavby

Die Bauanzeige ist die vereinfachte Form des Baugenehmigungsverfahrens. Ohlásenie stavby je zjednodušená forma stavebného konania.

Bauartprüfung

konštrukčná skúška

 

Bauartzulassung

homologizácia

EWG- Bauartzulassung typové schvaľovanie podľa požiadaviek EHS (homologizácia)

Baubürgermeister

zástupca starostu pre stavebnú činnosť

 

Baudezernat

odbor výstavby

Das Baudezernat (oder alte Bezeichnung "Bauamt“) der Stadt Rosenheim ist in eine Vielzahl von Ämtern untergliedert, die alle Angelegenheiten von der Planung bis zum Bauen regeln.

Bauengineering

konštrukčné inžinierstvo

 

Baugrundstück

stavebný pozemok

 

Bauhauptgewerbe

hlavná stavebná výroba

 

Baumaßnahmen

stavebné práce

Beendigung der Baumaßnahmen

Baumusterprüfung

typová skúška

 

Baunebengewerbe –

pomocná stavebná výroba

 

Bauordnungsamt

stavebný (dozorný) úrad

 

bauordnungsgemäß

podľa stavebného poriadku

 

Baurechtsbehörde

stavebný úrad (v Nemecku)

 

Bausicherungshypothek

zabezpečovacia hypotéka stavebného podnikateľa

Eine Bausicherungshypothek dient als Absicherung für den Bauunternehmer, dass der Bauunternehmer seinen Lohn auch tatsächlich bekommt. Die Bausicherungshypothek wird in der heutigen Zeit mittels Bankgarantie ersetzt. Zabezpečovacia hypotéka slúži dodávateľovi stavby ako zábezpeka, že skutočne dostane svoju odmenu za prácu. Zabezpečovaciu hypotéku dnes nahradzuje banková záruka.

Baustellenordnung

staveniskový poriadok

 

Bauvorbescheid 
 predbežné rozhodnutie 
 Bauvorbescheid über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des  Bauvorhabens predbežné rozhodnutie o zlučiteľnosti stavby s urbanistickými pravidlami 

Bauwerber

žiadateľ o stavebné povolenie

Das Anzeigeverfahren beginnt mit der Bauanzeige des Bauwerbers. Ohlasovacie konanie začína ohlásením stavby žiadateľom o stavebné povolenie.

Bauwesenversicherung

poistenie stavebných prác

 

Beamten- Dienstrechtsgesetz

zákon o služobnom pomere štátnych zamestnancov

 

Beamtenstatut

Služobný poriadok platný pre úradníkov (EÚ)

 

Beamtenstatut

Služobný poriadok platný pre úradníkov (EÚ)

 

Beamtenverhältnis

štátnozamestnanecký pomer

 

Beamter

úradník, štátny zamestnanec

Beamter des Exekutivdienstes zamestnanec exekutívy;

- Beamter im Vorbereitungsdienst zamestnanec v prípravnej štátnej službe (čakateľ)

- Beamter des gehobenen Dienstes štátny zamestnanec vyššieho stupňa

- Hoher Beamter vyšší štátny úradník; 

- Beamte und ihnen Gleichgestellte štátni zamestnanci a osoby, ktoré sa za takých považujú

- Beamter des Polizeidienstes príslušník policajného zboru

- Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit prijatie do trvalého služobného pomeru

Beamter

 úradník

 Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit prijatie do trvalého služobného pomeru

beanstanden

namietať (napr. proti nezákonným uzneseniam), reklamovať

 

Beanstandung

vznesenie námietky

 

beantragen

požiadať , požiadať súd

dem Richter beantragen /švajč./ požiadať  sudcu

beantragen

 navrhnúť (v právnych spisoch)

 die Kommission beantragt Komisia navrhuje

Beautyanwendung

 skrášľovacia procedúra

 

Beautyanwendungen
 skrášľovacie procedúry
 

Bebauungsplan

plán zástavby, územný plán

Der Begriff Bebauungsplan (verkürzt als B-Plan bezeichnet) (verbindlicher Bauleitplan) hat in Deutschland und Österreich ähnliche, aber nicht deckungsgleiche Bedeutungen.

Bedarfsdeckungsprinzip

zásada krytia potrieb

Das Bedarfsdeckungsprinzip besagt, dass die Sozialhilfe nur dafür da ist, einen ganz konkreten individuellen  Bedarf in einer gegenwärtigen Notlage zu beseitigen. Zásada krytia potrieb hovorí, že sociálna pomoc je určená len na to, aby v aktuálnej núdzovej situácii pokryla celkom konkrétnu individuálnu potrebu.

Bedarfsgemeinschaft

spoločná domácnosť

 

Bedarfsplanung

plán zásobovania, plánovanie MTZ

 

Bedarfsstelle

žiadateľ (pracovisko, v procese obstarávania)

Es wird bestätigt, dass die angeforderten Gegenstände bzw. Leistungen zur Erfüllung der Aufgaben der Bedarfsstelle unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zum beantragten Zeitpunkt erforderlich sind. Potvrdzujeme, že požadované predmety resp. služby sú potrebné v danom okamihu na plnenie úloh žiadateľa s prihliadnutím na zásadu úspornosti a hospodárnosti.

Bedarfstermin

termín, ku ktorému má byť požadovaný materiál (produkt) k dispozícii

 

Bedarfsträger

žiadateľ (v procese obstarávania)

 

Bedenken

pripomienka

 

bedienen

vyplatiť

aus dem Gewinn bedienen vyplatiť zo zisku

Bediensteter

zamestnanec, úradník

 

Bedingung

podmienka

zu jeweils günstigen Bedingungen von…. za najvýhodnejších podmienok

bedrohen

ohroziť

In wirtschaftlichen Interessen bedroht sein

bedürfen

vyžadovať

der Schriftform bedürfen  vyžadovať písomnú formu

bedürftig

nezaopatrený

 

Bedürftigkeit

odkázanosť

 

beeinträchtigen

poškodzovať, obmedziť

Qualität beeinträchtigen znehodnotiť

Beendigungskündigung

výpoveď

betriebsbedingte Beendigungskündigung výpoveď z dôvodu uzavretia podniku

beerben

dediť

der Dritte beerbt den Käufer tretia osoba dedí po kupujúcom

befahren

prejazdiť

 Länge der befahrenen Straßenabschnitte

befahren

 prejazdiť

 Länge der befahrenen Straßenabschnitte  dĺžka prejazdených úsekov ciest

Befähigung

spôsobilosť

Befähigung zum Richteramt besitzen spôsobilosť k výkonu sudcovského úradu  

Befähigungsnachweis

osvedčenie o spôsobilosti

berufliche Befähigungsnachweis doklad o odbornej spôsobilosti

Befähigungsnachweis

doklad o odbornej spôsobilosti

 

Befähigungszeugnis

osvedčenie o spôsobilosti

 

befinden

rozhodnúť

Der Gerichtshof ist grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden. Súdny dvor je v zásade povinný o tom rozhodnúť.

befinden

 rozhodnúť

 Der Gerichtshof ist grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden. Súdny dvor je v zásade povinný o tom rozhodnúť.

Beförderer

dopravca

 

befördern

dopraviť

befördern zu Ort dopraviť na miesto

Beförderung

preprava

Europäisches Übereinkommen über die  internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) Európska dohoda o medzinárodnej preprave  nebezpečných tovarov po ceste

Beförderung zu Lande

doprava vnútrozemská

 

Beförderung zu See

doprava námorná

 

Beförderungsunternehmer

prepravca

 

Befragter 
 respondent
 

Befragung

dopyt, dopytovanie, anketa

Auf Befragung der Antragstellerin so súhlasom žiadateľky

Befreiung

oslobodenie

Befreiung von dem Wettbewerbsverbot erteilen udeliť výnimku zo zákazu konkurencie

Befriedigung

uspokojenie

Aus der Sache abgesonderte Befriedigung in Anspruch nehmen  uplatniť uspokojenie oddelené z veci (v konkurze)

-  Befriedigung aus dem Schiff suchen uspokojiť sa z lode

- Befriedigung aus dem sonstigen Vermögen uspokojenie z ostatného majetku

Befristung zeitliche

obmedzenie časové

 

Befugnis

oprávnenia k výkonu činnosti

Verleihung der Befugnis prepožičania oprávnenia na výkon činnosti

Befugnisverleihungsbescheid

rozhodnutie o prepožičaní oprávnenia k výkonu činnosti (napr. znalca)

 

Befundungskosten

náklady hodnotenia nálezov

 

Begebung

emitovanie

Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen záväzky z emitovania dlhových certifikátov

Begebung

 emitovanie

 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen záväzky z emitovania dlhových certifikátov

begegnen

čeliť

den Folgen begegnen čeliť dôsledkom

begehen

spáchať

eine Straftat begehen spáchať trestný čin

begehren

domáhať sa , žiadať

Zahlung begehren - domáhať sa zaplatenia

Begehren

žiadosť

- Behandlung von Begehren vybavovanie žiadostí

- Begehren auf Zuweisung žiadosť o pridelenie dopravných cestných kapacít

- Begehren einbringen (bei) podať  žiadosť

- dem Begehren entsprechen vyhovieť žiadosti

begehren

 žiadať

Beide Antragsteller begehren gemeinsam die Scheidung ihrer Ehe. Obidvaja navrhovatelia  požiadali spoločne o rozvod svojho manželstva

Begehung

priestupok

Bei vorsätzlicher Begehung ist die Strafandrohung Haft oder Buße

beginnen

začať

Die Gesellschaft beginnt ...  Spoločnosť vznikla ...

beglaubigen

overiť

öffentlich beglaubigter Auszug úradne overený výpis

Begleichung

vysporiadanie

 

Begleitkarte

sprievodná karta, sprievodka

 

Begrifflichkeit

pojmoslovie

 

begründen

založiť,  odôvodniť

- durch Rahmenvertrag begründete Vertragsverhältnis rámcovou zmluvou založený zmluvný vzťah

- Dienstverhältnisse begründen oder beendigen  zakladať alebo ukončovať pracovné pomery

- soweit dies bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist pokiaľ pri rozumnom obchodnom uvážení je ekonomicky odôvodnený

Begründetheit

 dôvodnosť

 

Begründung

založenie

- Begründung einer Betriebsstätte založenie prevádzky

- Begründung des Rechtes založenie práva

Begründungspflicht

povinnosť uviesť dôvody

 

Begrüßungsrede

privítací prejav

 

Begünstigter

oprávnená osoba, beneficient, príjemca pomoci

 

Begünstigter

 príjemca pomoc

 

Begutachten

posudzovanie

Begutachten von Gesetzen pripomienkovanie zákonov

Begutachtung

pripomienkovanie

Begutachtung von Gesetzentwürfen pripomienkovanie návrhov zákonov

Behandlung

prerokovanie, prístup, zaobchádzanie

- Behandlung in der Vorstandssitzung am .... prerokované na zasadaní predstavenstva dňa ........

- einheitliche Behandlung der Asylsuchenden jednotný prístup k žiadateľom o azyl

- individuelle Behandlung individuálny prístup

- Behandlung der Anteilsinhaber zaobchádzanie s vlastníkmi podielov

- steuerliche Behandlung daňový režim

behaupten

tvrdiť

dem Verkäufer gegenüber einen Mangel der Sache behaupten reklamovať u predávajúceho vadu veci

Beherbergung

ubytovanie

Beherbergungs- und Gaststättenwesen hotely a reštaurácie (podľa odvetvovej klasifikácie ekon. činností)

Beherbergungsbetrieb

ubytovacie zariadenie

 

beherrschen

ovládať, dominovať

- beherrschendes Unternehmen materský podnik, ovládajúci podnik

- beherrschender Einfluss dominantný vplyv

- missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung  zneužitie dominantného postavenia

- Missbrauch einer beherrschenden Stellung zneužitie dominantného postavenia

Beherrschung

vplyv

wirksame Beherrschung über die Waren und Erzeugnisse účinný vplyv na tovar a výrobky  (IAS)

Behindertenteilrente

čiastočný invalidný dôchodok

 

Behinderter

zdravotne postihnutá osoba

Eingliederungshilfe für Behinderte podpora na začlenovanie zdravotne postihnutých osôb do pracovného procesu

Behörde

úrad, orgán

- zulassende Behörde schvaľujúci orgán

- behördliche Einrichtung zariadenie verejnej správy

Behördegang

návšteva úradov, vybavovanie na úradoch

 

Behördenkontakte

styk s úradmi

 

Beibringung

predloženie, zaobstaranie

Beibringung einer Bankgarantie predloženie bankovej záruky

Beigeladene

osoba pribraná, prizvaná (do konania)

Daneben kommen als weitere Beteiligte noch der Beigeladene und der Vertreter des öffentlichen Interesses in Betracht. Ako ďalší účastníci konania prichádza popri tom do úvahy osoba pribraná do konania a osoba zastupujúca verejný záujem.

Beihilfe

 podpora, príspevok

 Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes   príspevky na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva

Beihilfeantrag

žiadosť o podporu

 

Beihilfegeber

poskytovateľ pomoci

 

Beihilferegelung

schéma štátnej pomoci

 

beiladen

pribrať (do konania), prizvať

 

beiliegend

priložene

dem Schreiben beiliegend byť prílohou listu

beinträchtigen (Recht)

krátiť (právo)

 

Beipackzettel

príbalový letáčik

´

Beisitzer

 Prísediaci

Der Beisitzer unterstützt den Examinator bei der ordnungsgemäßen Durchführung der mündlichen Prüfungen. Prísediaci podporuje skúšajúceho pri riadnom vykonaní ústnej skúšky.

Beistand

právny zástupca, pomoc

- Ein Beistand ist eine Person oder eine Institution, die Menschen in mündlichen Verhandlungen, Verwaltungs- oder Verfahrensvorgängen Hilfe und Unterstützung bietet.

- finanzieller Beistand der Gemeinschaft finančná pomoc spoločenstva

beitrag

príspevok na podporu zahraničného obchodu

 

Beitrag

príspevok

Beitrag zur Sozialversicherung príspevkov na sociálne poistenie

Beitragsbemessungsgrenze

hranica pre vymeranie príspevku

 

Beitragsbemessungsgrundlage

vymeriavací základ príspevku

 

beitragsfrei

nepríspevkový

auf Beiträgen beruhende und die beitragsfreie Systeme der sozialen Sicherheit príspevkové a nepríspevkové systémy sociálneho zabezpečenia

Beitragsnachlass

zľava z poistného

 

Beitragsparität

parita (v odvádzaní) príspevkov

Beitragsparität bedeutet die Verpflichtung für Arbeitnehmende wie für Arbeitgebende, je 50 Prozent der Beiträge an die Pensionskasse zu bezahlen.

Beitragspflicht

povinnosť platiť príspevky

 

Beitragsschuldner

platiteľ príspevku

 

Beitragszeit

doba platenia príspevkov

 

Beitritt

vstup

 

Beitrittsbewerber

uchádzač o vstup

 

Beitrittsstaat

kandidátsky štát (EÚ)

 

Beitrittsverhandlungen

rokovania o vstupe

 

beiziehen

prizvať

 

Bekanntgabe

oznámenie, uverejnenie

 

Bekanntgabepflichtiger

osoba s oznamovacou povinnosťou

 

Bekanntheitsgrad

profilácia

Ein wichtiges Kriterium für den Erfolg einer Marke oder einer Werbekampagne ist der Bekanntheitsgrad. Dôležitým kritériom úspešnosti značky alebo reklamnej kampane je profilácia.

Bekanntheitsgrad spontaner

známosť spontánna

 

Bekanntmachung

oznámenie

 

Bekämpfung

boj

Bekämpflung der Arbeitslosigkeit  boj proti nezamestnanosti

Beklagter

obžalovaný, žalovaný (v civilnom konaní)

 

Bekleidung

ošatenie, zastávanie (funkcie)

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen byť spôsobilý vykonávať verejné funkcie

Bekräftigung

stvrdenie

 

bekunden

dosvedčiť, prejaviť

Interesse bekunden prejaviť záujem

Belange

potreby, záležitosti

- Belange soziale sociálne potreby

- In allen sonstigen Belangen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vo všetkých ostatných záležitostiach platia Všeobecné obchodné podmienky.

Belastung

zaťaženie, zadlženie

 

Belegschaftsgesellschaft

zamestnanecká spoločnosť

 

Belegumlauf

obeh dokladov

 

Belegung

záber

 

Belegwährung

 mena, v ktorej sú uvedené finančné čiastky na doklade

 

beleihen

poskytnúť úver proti zriadeniu záložného práva

beleihendes Schiff loď. na ktorú poskytla banka úver proti zriadeniu záložného práva

Beleihung

zabezpečenie

Bereitstellung von Liquidität über Nacht zu vorgegebenem Zinssatz gegen Beleihung refinanzierungsfähiger Vermögenswerte (ständige Fazilität) jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Beleihung

 zabezpečenie

Bereitstellung von Liquidität über Nacht zu vorgegebenem Zinssatz gegen Beleihung refinanzierungsfähiger Vermögenswerte (ständige Fazilität) jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Beleihungsgrenze

limit na poskytnutie pôžičky, úveru; zastavovací limit

Die Kreditinstitute beleihen Ihr Objekt zu bestimmten Bedingungen bis zu dieser in Prozent des Beleihungswertes angegebenen Beleigungsgrenze. Banky vezmú Váš objekt ako záloh za určitých podmienok až po túto zastavovaciu hranicu vyjadrenú v percentách hodnoty zálohu.

Beleihungsprüfung

 kontrola zálohu (pri úvere)

Sie bekommen das benötigte Geld umgehend nach der positiven Bonitäts- und Beleihungsprüfung ohne Zinsaufschlag ausbezahlt.

Beleihungswert

hodnota zálohová, hypotekárna hodnota (hodnota objektu záložného právo)

 

Belieben

ľubovôľa

im Belieben stehen ponechané na vôli

bemessen

stanoviť

Miete nach Tagen bemessen nájomné stanovené za dni

Bemessungsbescheid

výmer

 

Bemessungsgrundlage

vymeriavací základ

 

bemühen

usilovať

- sich nach besten Kräften bemühen

- nach bestem Bemühen dafür Sorge tragen

Bemühung

úsilie

- die Erbringung von Dienstleistungen hat mit allen angemessenen Bemühungen zu erfolgen služby sa budú poskytovať s vynaložením primeraného úsilia

- zu allen Bemühungen bereit sein  byť pripravený vynaložiť všetko úsilie

benachrichtigen

oboznámiť, informovať

 

Benachrichtigung

oznámenie

behördlichen Benachrichtigungen und Bescheiden oznámenia a rozhodnutia verejných orgánov

benummern

očíslovať

 

Benützerbetrieb

užívateľský podnik (zákon o dani z minerálnych olejov)

 

Benützungsbewilligung

užívacie povolenie

 

beraten

 poradiť

- beratende Aufgabe poradná funkcia

- beratender Ausschuss poradný výbor

Berater

konzultant, poradca

 

Beratung

rokovanie

 

Beratungsleistungen

poradenské služby

 

Berechnung

vyúčtovanie, vymeranie

- Die Berechnung erfolgt zu den am Liefertag geltenden Preisen.

- Berechnung der Steuer vymeranie dane

berechtigen

oprávňovať

- zum Rücktritt berechtigen oprávňovať k odstúpeniu

- zum Besitz der Sache berechtigen oprávňovať k držbe veci

Berechtigung

licencia, oprávnenie

- Berechtigung als Eisenbahnverkehrsunternehmen licencia na prevádzkovanie železničnej dopravy

- Berechtigungen für gewerbsmäßige Tätigkeiten živnostenské oprávnenie

Berechtigungskriterien

 kritéria oprávnenosti

 Berechtigungskriterien des Versicherungsschutzes

Bereicherung

obohatenie

ungerechtfertigte Bereicherung bezdôvodné obohatenie

Bereicherungsvorsatz

úmysel obohatiť sa

mit Bereicherungsvorsatz begangene gerichtlich strafbare Handlung trestný čin vykonaný s úmyslom obohatiť sa

Bereichsleiter

riaditeľ divízie, vedúci úseku

 

Bereitschaftsdienst

pohotovostná lekárska služba (návštevná)

 

Bereitschaftskosten

pohotovostné náklady

Bereitschaftskosten sind Kosten, die notwendig sind, um die Kapazität in einem ständig leistungsbereitem Zustand zu halten.

bereitstellen

poskytnúť

Kredit bereitstellen, Internetverbindungsfirewall bereitstellen

Bereitstellung .

sprístupnenie

Zentrale Bereitstellung aller Sicherheitsvorschriften

Bereitstellungsprovision

rezervačná provízia (úverová provízia z nevyužitého úverového rámca)

Bereitstellungsprovision für bereit gestellte, aber noch nicht abgerufene Kreditbeträge rezervačná provízia  pre už uvoľnené, ale ešte nevyčerpané sumy úverov

Bergbauernbetrieb

horská farma

 

berichten

informovať, podať správu, vykázať

- der Generalversammlung ist zu berichten správa sa musí podať  valnému zhromaždeniu

- berichtendes Unternehmen vykazujúci podnik  (IAS)

berichten

 vykázať

 berichtende Institution vykazujúci subjekt

Berichterstatter

spravodajca (napr. v parlamente)

 

Berichtigung

 oprava, korigendum

 

Berichtigungserklärung

opravné daňové priznanie

 

Berichtsperiode

sledované obdobie

 

Berichtspflicht

povinnosť podávať správy

 

berichtspflichtig

podliehajúci vykazovaniu

berichtspflichtigen Segmente segmenty podliehajúce vykazovaniu (IAS)

Berichtswesen

výkazníctvo

 

berücksichtigungswürdig

hodný zreteľa

 

berufen

povolaný

- berufenes Recht povolané právo

- berufener Vertreter kvalifikovaný predstaviteľ

beruflich

odborne, profesionálne

- berufliche Weiterbildung ďalšie odborné  vzdelávanie

- berufliche Qualifizierung  odborná kvalifikácia

- beruflicher Werdegang absolvované školy a oborná prax

- beruflicher Tätigkeit profesionálna kariéra

beruflich

 profesionálne

 beruflicher Tätigkeit profesionálna kariéra

Berufsausbildung

príprava na budúce povolanie

 

Berufsausbildungsbeihilfe

príspevok na odborné vzdelávanie (poskytovaný počas odbornej prípravy)

 

Berufsberatung

poradenstvo pri voľbe povolania

 

Berufsbildung

 odborné vzdelávanie

 

Berufserfahrung

odborná prax

zweijährige Berufserfahrung

Berufsfachschule für Bauwesen
 priemyslová škola stavebná, stavebná priemyslovka
 

Berufsgenossenschaft

 družstevná poisťovňa práce (nositeľ poistenia pracovných úrazov)

 

Berufsgenossenschaft (nositeľ poistenia pracovných úrazov)

 družstevná poisťovna práce, úrazová poisťovňa 

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Unternehmen der deutschen Privatwirtschaft und deren Beschäftigte. Daneben gibt es die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften.

Berufsjahre

odpracované roky

 

Berufskrankheit

choroba z povolania

Erkrankung an einer Berufskrankheit ochorenie na chorobu z povolania

Berufslaufbahn

profesná kariéra

 

Berufsrichter

 sudca z povolania

 

Berufsrückkehrer

osoby, ktoré sa vrátili k svojmu pôvodnému povolaniu

Als Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer gelten Männer und Frauen, die nach angemessener Zeit in einen Beruf zurückkehren. wollen.

Berufsstand

profesia

 

Berufsverband

profesný zväz

 

Berufung

odvolanie

- beim Arbeitsgericht Berufung einlegen podať odvolanie k pracovnému súdu

- Urteile des Amtsgerichts und des Landgerichts können grundsätzlich mit der Berufung angegriffen werden.  Proti rozsudkom okresného a krajského súdu možno zásadne podávať odvolanie.

- beim Arbeitsgericht Berufung gegen ein Urteil einreichen (einlegen) podať odvolanie proti rozsudku k pracovnému súdu

Berufungsinstanz

odvolávacia inštancia

 

Berufungskläger

odvolávateľ

 

Berufungsverfahren

odvolávacie konanie

 

besagen

 hovoriť, oznámiť

 Artikel besagt v článku (zmluvy) sa hovorí

Besenrichtlinie

predpisy balai (balai rulus živ. výroba)

 

Beschaffer

 nákupca

 

Beschaffungsstelle

 obstarávacie pracovisko (útvar, oddelenie)

Die Beschaffungsstelle ist dafür zuständig, die für die Erfüllung der Aufgaben der PTB benötigten Leistungen und Dienstleistungen schnell und wirtschaftlich einzukaufen.

Beschau

obhliadka

 

Beschäftigter

zamestnanec

Abhängig Beschäftigte pracovníci poberajúci príjmy zo závislej činnosti

Beschäftigung

zamestnanie

Beginn der Beschäftigung nástup do zamestnania

Beschäftigung

zamestnanie

geringfügige Beschäftigung zamestnanie nepatrného rozsahu

beschäftigungsfrei

nepracovný

 

Beschäftigungsgruppe

tarifná trieda

Umstufung in eine höhere Beschäftigungsgruppe preradenie do vyššej tarifnej platovej triedy

Beschäftigungslage

situácia v zamestnanosti

 

Beschäftigungssicherheitsab­kommen

dohoda o zabezpečení zamestnania

 

Beschäftigungsstaat

štát zamestnania

 

Beschäftigungsverhältnis

pracovný vzťah

Eintritt in das Beschäftigungsverhältnis vstup do pracov­ného vzťahu

Bescheinigungsverfahren

osvedčovacie konanie

 

Beschlagnahme

odobratie, zhabanie

Beschlagnahme des Führerscheins odobratie vodičského preukazu

beschließen

schváliť

 

beschließen

 rozhodovať

 beschließende Stimme rozhodujúci hlas

Beschluss

uznesenie, akt

- Beschluss des Gerichts Erster Instanz vom 25. Mai 2005 in der Rechtssache ...... uznesenie Súdu prvého stupňa z 25. mája 2005 vo veci ......

- Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses  rozhodnutie Spoločného výboru EHP

- Das Gericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. Súd rozhoduje bez ústneho pojednávania uznesením.

- Beschlüsse fassen prijímať uznesenia

- Zustandekommen eines Beschlusses prijatie aktu (EÚ)

Beschlussantrag

návrh uznesenia

 

Beschlussorgan

orgán s rozhodovacími právomocami

 

Beschlussprotokoll

zápisnica s uzneseniami

 

Beschuldigter

obvinený (v období medzi  vznesením obžaloby a hlavným pojednávaním)

 

Beschuldigter

obvinený (od oznámenia  obvinenia až po nariadenie hlavného pojednávania)

 

Beschwerde

sťažnosť

- gegen den Beschluss findet Beschwerde statt proti uzne­senie možno podať sťažnosť

-  Beschwerde behandeln riešiť sťažnosť

Beschwerde

sťažnosť

Beschwerde führen podať sťažnosť

Beschwerdeführender

sťažovateľ

 

Beschwerdeführer

sťažovateľ

 

Beschwerdeinstanz

sťažnostná  inštancia

 

Beschwerdeverfahren

sťažnostné konanie

 

Beschwerdewert

hodnota predmetu sťažnosti

 

beschweren

sťažovať

sich beschwert halten považovať sa za poškodeného

besichern

zaistiť, zabezpečiť

besicherte Forderung zabezpečená pohľadávka

besichert

zabezpečený, kolateralizovaný

besicherter Kredit kolateralizovaný úver

Besicherung

zabezpečenie, kolaterál

Besicherung eines Kredites

Besicherung

 kolaterál, zabezpečenie

 

Besichtigung

obhliadka

 

Besitz

vlastníctvo,  držba

- im Besitz einer Berechtigung sein vlastniť oprávnenie

- Besitz der Sache držba veci

Besitzer

držiteľ (faktický stav nemusí byť aj vlastníkom)

 

Besitzrecht

právo držby

 

Besitzübergang

prechod majetku (IAS)

 

Besitzverhältnis

vlastnícky vzťah

privatrechtliches Besitzverhältnis súkromno- právny vlastnícky vzťah

Besitzverhältnisse

majetkové pomery

 

Besitzwechsel

prevod vlastníctva

 

Besitzwechselsteuer

daň z prevodu a prechodu

 

Besoldung

plat (štátneho zamestnanca)

 

Besoldungsgruppe

platová trieda  (zamestnancov štátu)

 

Besoldungsordnung

poriadok mzdový pre zamestnancov štátu

Bundesbesoldungsordnung (BBesO) regelt in Deutschland die Besoldung von Beamten, Richtern und Soldaten Bundes und der Länder.

Besoldungsverhandlungen

mzdové rokovania

 

besorgen

zabezpečiť

 

Besorgung

zabezpečenie

Besorgung der Aufgabe zabezpečenie úloh

Besprechungsprotokoll

zápisnica o rokovaní

 

Besprechungszimmer

zasadačka

 

besser transparent  machen

sprehľadniť

 

Bestand

stav

rechtlicher Bestand der Forderung právny stav pohľadávky; den aufrechten Bestand nachweisen preukázať skutočný stav

Bestand

nájom

in Bestand geben prenajať

Bestandesumwandlung

premena lesného porastu

 

Bestandfestigkeit

trvácnosť

 

Bestandfläche

prenajatá plocha

 

Bestandgabe

prenájom

 

Bestandnahme

nájom

 

Bestandsaufzeichnung

evidencia

Die Bestandsaufzeichnung muß der Zollbehörde ermöglichen, die Waren festzustellen, und muss die Warenbewegungen erkennen lassen. Evidencia musí umožňovať colným orgánom kontrolu tovaru a musí z nej byť zrejmý príjem a výdaj tovaru.

Bestandsbuchhaltung

účtovníctvo zásob

 

Bestandsentgelt

nájomné

Das Bestandsentgelt ist wertgesichert. Nájomné je zabezpečené proti poklesu hodnoty (inflácii).

Bestandsführung

riadenie stavu zásob

 

bestandsgeführt

vedený na sklade

 

Bestandsgröße

veličina stavová

Generell werden in der Volkswirtschaftslehre Kennzahlen in zwei Typen eingeteilt: Flussgrößen und Bestandsgrößen. Vo všeobecnosti rozlišuje teória národného hospodárstva dva typy veličin: tokové veličiny a stavové veličiny.

Bestandskonto

účet aktív a pasív, účet stavu zásob

 

bestandskräftig

účinný

 

Bestandsrecht

nájomné právo

 

Bestandsvertrag

nájomná zmluva

Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) fasst Miete und Pacht unter dem Überbegriff Bestandsvertrag zusammen.

Bestandswert

hodnota zásob

 

Bestätigungsvermerk

 osvedčenie

Bestätigungsvermerk betreffend die Ordnungsmäßigkeit sowie die sachliche und rechnerische Richtigkeit des Jahresabschlusses Osvedčenie o správnosti a pravdivosti účtovnej závierky

Bestätigungsvermerk

výrok audítora

Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für den Jahresabschluss

Bestätigungsvermerk

skrátená audítorská správa

 

Bestbieterkonditionen

podmienky najlepšej ponuky

 

Bestechungsgeld

úplatok

 

Bestellanforderung

požiadavka na objednávku, žiadanka

 

bestellen

menovať

zum Geschäftsführer bestellen menovať za konateľa

Bestellung

objednávka, uvalenie, zriadenie

- Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten zriadenie a zvýšenie zabezpečenia

- Bestellung über 50 Stck. objednávka na 50 ks

- Bestellung einer Hypothek an dem Grundstück uvalenie hypotéky na pozemok

- Bestellung der Rechte zriadenie práv

- zur Bestellung über XY veranlassen objednať prostredníctvom XY

- Bestellung von Schiffshypotheken zriadenie lodnej hypotéky

Bestellung

 zriadenie

 Voraussetzung der Bereitschaft der Bank für die Gewährung dieses Kredites ist die Bestellung nachfolgend angeführter Sicherheiten. Banka podmieňuje svoju pripravenosť poskytnúť úver zriadením nižšie uvedených zabezpečení.

bestimmen sich

riadiť sa,  určiť

bestimmt sich nach den Vorschriften riadi sa predpismi; die Höhe bestimmt sich nach der Dauer des Verzugs výška je závislá od doby trvania omeškania

Bestmarke

 rekord

Die Marke Mercedes-Benz steigerte ihren Absatz und erreichte eine neue Bestmarke für das dritte Quartal. Značka Mercedes-Benz zvýšila svoj odbyt a dosiahla nový rekord pre tretí štvrťrok.

bestmöglich

čo najlepšie

in bestmöglicher Weise podľa svojich najlepších schopností

Betätigung

činnosť

wirtschaftlich gesunde Betätigung hospodársky zdravá činnosť

Beteiligter

účastník

In den Verfahren der Zwangsversteigerung und der Zwangsverwaltung gelten der Gläubiger, der Schuldner und diejenigen, für die zur Zeit der Eintragung des Vollstreckungsvermerks ein Recht im Grundbuch eingetragen ist, als Beteiligte.

Beteiligung

(majetková) účasť, príspevok

- bedeutende Beteiligung kvalifikovaná (majetková) účasť

- die Beteiligungen der Fonds darf nicht zu einer Erhöhung des nationalen Haushalts führen príspevky z fondov nesmú viesť k rastu výdavkov štátneho rozpočtu

- in entsprechend begründeten Ausnahmefällen kann die Beteiligung der Gemeinschaft bis zu 80 v. H. der zuschußfähigen Gesamtkosten môže príspevok spoločenstva vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch vzrásť až na maximálny podiel 80 % z celkových uplatniteľných nákladov

Beteiligungen

podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom (súvaha)

 

Beteiligungsanteil

podiel vlastnícky

 

Beteiligungsgeber

podielnik

 

Beteiligungsgesellschaft

holdingová spoločnosť

 

Betrag

suma

- in Anspruch genommener Betrag vynaložená suma

- erzielbarer Betrag suma spätne získateľná  (IAS)

Betragsverfahren

konania o výške škody

 

betrachten

sledovať, preveriť

- betrachtete Periode sledované obdobie

- betrachtete Einheit preverovaná jednotka

Betrachtungsweise

prístup, princíp

- wirtschaftliche Betrachtungsweise ekonomický princíp

- Die NZBen können für die Erfassung von bestimmten auf Euro lautenden Transaktionen, Finanzinstrumenten und damit zusammenhängenden Rechnungsabgrenzungsposten entweder die wirtschaftliche Betrachtungsweise oder den Zahlungszeitpunkt/ Erfüllungstag zugrunde legen. Pre zaúčtovanie špecifických transakcií, finančných nástrojov a prislúchajúceho časového rozlíšenia v eurách môžu NCB používať buď ekonomický princíp, alebo princíp vysporiadania hotovosti.

Betrachtungsweise

 princíp

wirtschaftliche Betrachtungsweise ekonomický princíp

Betrachtungszeitraum

 sledované obdobie

 

betrauen

poveriť

 

Betreibungsverfahren

exekučné konanie (švaj.)

 

Betretensrecht

právo vstupu

 

Betreuer

opatrovník (zastupujúci osobu nespôsobilú k právnym úkonom)

Voraussetzung zur Bestellung eines Betreuers ist eine psychische Krankheit oder eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung.

Betreuer

 konzultant

 

Betreuter

opatrovaný (osoba nespôsobilá k právnym úkonom)

 

Betrieb

podnik

zum Betrieb zugelassen sein mať povolenie na vykonávanie činnosti

Betriebsabrechnung

účtovníctvo prevádzkové

Unter einer Betriebsabrechnung versteht man eine innerbetriebliche Kosten- und Leistungsrechnung für eine bestimmte Periode, um die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung zu kontrollieren.

Betriebsanalyse

audit

 

Betriebsangehörige

zamestnanci podniku

 

Betriebsanlage

prevádzka

Betriebsanlagen des Gewerbes prevádzkové zariadenia živnosti  (pozostávajú z viacerých stavieb, avšak vzhľadom na prevádzkovo-organizačnú a funkčnú jednotu majú k sebe priestorovo blízky vzťah alebo viaceré prevádzkové zariadenia živnosti umiestnené v jednom stavebnom objekte)

Betriebsanlagengenehmigung

povolenie na prevádzkovanie zariadenia (objektu)

 

Betriebsansiedelungsverfahren

 konanie o umiestnení prevádzky

 

Betriebsansiedlung

dislokácia prevádzok

 

Betriebsanweisungen

podnikové smernice

Betriebsanweisungen zum Umweltschutz podnikové smernice o ochrane životného prostredia 

Betriebsbaugebiet

územie pre výstavbu priemyselných stavieb, priemyselná zóna

 

Betriebsbereich (z.B. Verwaltung, Absatz)

odbor, prevádzkový úsek

 

Betriebserfolg

hospodársky výsledok podniku

Betriebs erfolg bzw. Betriebsergebnis ist die Differenz zwischen den betrieblichen Leistungen und Kosten einer Abrechnungsperiode (Monat, Quartal).

Betriebsergebnis

hospodársky výsledok podniku

Das Betriebsergebnis stellt den Saldo aus den Betriebserträgen und Betriebsaufwendungen dar. Prevádzkový výsledok predstavuje saldo z tržieb a nákladov podniku.

Betriebsergebnisrechnung

výsledovka podniku

 

Betriebsfeuerwehr

podnikový požiarny zbor

 

Betriebsgebarung

hospodárenie podniku

 

betriebsintern

vnútropodnikový

betriebsinterner Reparaturdienst vnutropodniková opravárenská sluzba

Betriebskassierung

vyberanie členských príspevkov v podniku

 

Betriebskataster

podnikový kataster

Die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter haben ein Betriebskataster nach besonderen Anweisungen zu führen und laufend zu aktualisieren.

Betriebsmittelkredit

úver na financovanie prevádzkových potrieb, prevádzkový úver

 

Betriebsordnung

prevádzkový (pracovný) poriadok

 

Betriebsprämie

platba na podnik

Die Entkoppelung der direkten Erzeugerbeihilfen und die Einführung der Betriebsprämienregelung sind wesentliche Elemente der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) Odčlenenie priamej podpory pre výrobcov a zavedenie režimu jednotnej platby predstavujú základné prvky reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Betriebsrat

 zamestnanecká rada

 

Betriebsstandort

podnikateľská jednotka

geprüfte Betriebsstandorte certifikované podnikateľské jednotky

Betriebstagebuch

prevádzkový denník

Um die Eigenkontrollen zu dokumentieren, sind Sie verpflichtet dieses Betriebstagebuch nach Anforderung aus der bauaufsichtlichen Zulassung zu führen.

Betriebsübergang

prevod podniku

 

Betriebs-und Geschäftsausstattung

drobný investičný majetok (zast.), drobný dlhodobý hmotný majetok

 

Betriebsunfall

úraz pracovný

 

Betriebsunterbrechungsschaden 
 škoda spôsobená prerušením prevádzky 
 

Betriebsurlaub

podniková dovolenka

Die zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber zu treffende Vereinbarung ist sowohl für den Einzelurlaub als auch für einen geschlossenen Betriebsurlaub notwendig. Dohoda, ktorá má byť uzavretá medzi podnikovou radou a zamestnávateľom je dôležitá tak pre individuálnu dovolenku tak aj pre celopodniková dovolenka.

Betriebsveräußerung

predaj podniku

 

Betriebsvereibarung

podniková dohoda, kolektívna zmluva

 

Betriebsverfassungsgesetz

zákon o spolurozhodovaní zamestnancov v podnikoch (zákon o kolektívnom vyjednávaní)

 

Betriebswirt

podnikový ekonóm

 

Betroffensein

 dotknutosť

Die Prüfung des Gerichts beschränkte sich auf die Frage des unmittelbaren Betroffenseins. Skúmanie súdu sa obmedzilo na otázku priamej dotknutosti.

Betrügereien

machinácie

 

beurkunden

osvedčiť, spísať

in schriftlicher Form beurkunden osvedčiť  písomnou formou, zaprotokolovať

Beurkundung

listinné osvedčenie, doloženie listinami

Beurkundung des Kaufes listinné spracovanie kúpy;  notarielle Beurkundung notárske osvedčenie

beurlaubt

na trvalej dovolenke

beurlaubte Angehörige des öffentlichen Dienstes príslušníci štátnej služby na trvalej dovolenke

Beurlaubung

dočasné uvoľnenie, prepustenie zo štátnej služby

 

Beurteiler

posudzovateľ

 

Bevollmächtigter

splnomocnený zástupca, splnomocnená osoba, splnomocnenec

Bevollmächtigter im Beistand splnomocnený zástupca za účelom právnej pomoci

bevorrechtigte Konkursforderung

pohľadávka konkurzná, prednostná

 

Bevorschussung

zálohovanie, poskytnutie zálohy vopred

Bevorschussung der Kinderalimente poskytnutie zálohy na alimenty

Bewässerungswirtschaft

závlahové hospodárstvo

 

Bewegung

 pohyb, zmena

Bewegungen während der Periode zmeny počas obdobia (účtovného)

Beweis

dôkaz

Beweis des Rechtes  preukázanie práva

Beweisaufnahme

vykonanie dôkazu, dokazovanie

 

Beweisbeschluss

uznesenie o dôkazoch

Einen Beweisbeschluss erlässt das Gericht immer dann, wenn zur Beweiserhebung ein besonderes Verfahren (Sachverständigengutachten, Ladung von Zeugen,  Ortstermin etc.) erforderlich ist. Uznesenie o dôkazoch vydáva súd vždy vtedy, keď je potrebné na získanie  dôkazov použiť osobitný postup (znalecký posudok, pozvanie svedkov, obhliadka na mieste atď.).

Beweisführung

vykonávanie dôkazov, dokazovanie

 

Beweiskraft

preukaznosť

 

Beweislast

dôkazové bremeno

Die Beweislast für das Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit trägt der AG. Dôkazové bremeno v prípade úmyslu alebo hrubej nedbalosti nesie objednávateľ.

Beweislast

dôkazové bremeno

so trifft ihn die Beweislast potom nesie dôkazové bremeno

Beweislast

 dôkazové bremeno

 Die Beweislast für das Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit trägt der AG. Dôkazové bremeno v prípade úmyslu alebo hrubej nedbalosti nesie objednávateľ.

Beweislastumkehr

obrátenie dôkazového bremena

 

Beweislastumkehr

 obrátenie dôkazového bremena

 

Beweissicherungsverfahren

konanie smerujúce k zabezpečeniu dôkazov

Beweisverfahren

 konanie dôkazové

selbständiges Beweisverfahren samostatné dôkazové konanie

Beweiswürdigung

 hodnotenie dôkazov

In der Beweiswürdigung verschafft sich das Gericht auf Grund des Ergebnisses der Beweisaufnahme eine Überzeugung von der Richtigkeit der Beweisbehauptung.  Hodnotením dôkazu nadobúda súd na základe dokazovania presvedčenie o správnosti dôkazového tvrdenia.

Bewerbeland

krajina uchádzajúca sa o členstvo

 

bewerben

propagovať

 Kaffee bewerben  propagovať kávu

Bewerbungsboden

dotazník (k žiadosti o prijatie do zamestnania)

 

Bewerbungsbogen

pracovný dotazník

 

Bewerbungsformular

tlačivo žiadosti o miesto

 

Bewerbungsunterlagen

podklady k žiadosti o prijatie do zamestnania

 

Bewerbungsunterlagen

podklady k žiadosti o prijatie do zamestnania

 

Bewertung

oceňovanie

Bewertung zu Anschaffungskosten – oceňovanie v nadobúdacích nákladoch (IAS)

Bewertung der Konformität

 preukazovanie zhody

 

Bewertungsbereich

odpisová oblasť (SAP)

 

Bewertungsbericht

hodnotiaca správa

 

Bewertungsdifferenzen

oceňovacie rozdiely

erfolgsunwirksame Bewertungsdifferenzen oceňovacie rozdiely nezahrnuté v hospodárskom výsledku

Bewertungsmethode

metóda oceňovania

versicherungsmathematische Bewertungsmethode poistno-matematická metóda oceňovania  (IAS)

Bewertungsspielraum

hodnotiaci rámec

 

Bewertungsstichtag

deň preceňovania

 

Bewertungsvereinfachungsverfahren

 metóda zjednodušeného oceňovania (IAS)

 

Bewilligungsinhaber

držiteľ povolenia

 

bewirten

 pohostiť

 

Bewirtung

občerstvenie, pohostenie

 

Bezahlfernsehen

platená televízia

 

bezeichnen

uviesť

in § 5 bezeichnete Hypothek  hypotéka uvedená v § 5

Bezieher

poberateľ (napr. sociálnych dávok)

 

Bezirksanwalt

krajský právny zástupca (pri krajskom súde), prokurátor

 

Bezirksgericht

súd prvostupňový (v Rakúsku), súd druhostupňový  v bývalej NDR (dnes Landsgericht resp. Oberlandsgericht)

 

Bezirksgericht

krajský súd (súd II. stupňa)

 

Bezirkshauptmannschaft

 oblastný úrad (rak.)

Die Bezirkshauptmannschaft ist die allgemeine Verwaltungsbehörde der sogenannten Landbezirke Österreichs in erster Instanz

Bezirkshauptstadt  
 okresné mesto
 

Bezirksverwaltungsbehörde

okresný správny orgán

Bezirksverwaltungsbehörde ist der Bezirkshauptmann, dem als unterstützendes Amt die Bezirkshauptmannschaft zur Verfügung steht. Okresným správnym orgánom je prednosta okresu, ktorého podporným orgánom je okresný úrad. (Rakúsko)

Bezirksvorsteher

 predseda obvodného úradu

 

Bezug

odber

Bezugsvertrag über Treibstoffe zmluva o odbere pohonných hmôt

Bezugnahme

zreteľ

unter Bezugnahme auf ….. s odvolaním sa na ...

bezugsberechtigt

oprávnený k inkasu (odberu)

 

Bezugsbindung

záväzok odoberať tovar od určitého dodávateľa

 

Bezugskosten

odberné náklady

Bezugskosten sind jene Kosten, die durch die Heranbringung von Waren in den Betrieb entstehen. Odberné náklady sú tie náklady, ktoré vznikajú dodaním tovaru do prevádzky.

Bezugsrecht

právo nákupu (napr. akcií), oprávnenie na prevzatie poistného plnenia

-  Bezugsrecht auf neue Aktien právo na nákup nových akcií

- Das Bezugsrecht bestimmt, wer im Versicherungsfall (Todesfall, Erlebensfall, Eintritt eines versicherten Ereignisses) die vereinbarte Versicherungsleistung erhält.

Bieter

predkladateľ ponuky, účastník súťaže, záujemca

 

Bieterfirma

predkladateľ ponuky, firma zúčastňujúca sa na súťaži

 

Bilanz

súvaha, bilancia

Bilanz machen zostaviť súvahu, bilancovať

Bilanz

 súvaha

Die Bilanz  ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Kapitals eines Wirtschaftssubjekts (meistens Unternehmens) in Kontenform. Súvaha je prehľad o pôvode a použití kapitálu hospodárskeho subjektu (väčšinou účtovnej jednotky  vo forme účtov).

Bilanzaktiva

súvahové aktíva

 

Bilanzeinheit

 účtovná jednotka

 

Bilanzgewinn

bilančný zisk

 

bilanzieren

účtovať   (IAS)

bilanzierenden Unternehmens vykazujúci podnik  (IAS)

Bilanzierung

bilancovanie, zostavovanie účtovnej súvahy

 

Bilanzierung

účtovníctvo  (IAS)

 

Bilanzierungsgrundsätze

účtovné zásady

(Grundsatz ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung, Grundsatz der Vorsicht, Grundsatz des Gläubigerschutzes, Grundsatz der Bilanzwahrheit, Grundsatz der Bilanzklarheit,  Grundsatz der Bilanzidentität,  Grundsatz der Bewertungsstetigkeit)

bilanzmäßig

súvahový, podľa súvahy

 

Bilanzpressekonferenz

bilancujúca tlačová konferencia

 

Bilanzrechnung

súvaha

 

Bilanzstichtag

súvahový deň

 

Bilanzsumme

celková súvaha (celková čiastka aktív alebo pasív súvahy)

 

Bilanzvorsicht

obozretnosť

 

Bilanzvorsicht

 obozretnosť

 

Bilanzwahrheit

bilančná pravdivosť

 

Bild

obraz

sich in Bild setzen urobiť si obraz, zoznámiť sa

Bildmarke

logo, obrazová ochranná značka

 

Bildung

tvorba, vzdelávanie

- Bildung und Anlage der Rücklage tvorba a použitie rezervného fondu

- allgemeine und berufliche Bildung vzdelávanie a odborná príprava

Bildungsmaßnahmen

školenia a kurzy

förderungsfähige berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen školenia a kurzy zamerané na prípravu na výkon budúceho povolania s nárokom na štátny príspevok

Billigflieger

nízkonákladová letecká spoločnosť

 

billigst

najlacnejší (kurz cen. pap.)

 

Bindefrist

lehota viazanosti

Bindefrist ist als der Zeitraum definiert, in der ein Anbieter an sein Angebot gebunden ist.  Lehota viazanosti je definovaná ako obdobie, počas ktorého je dodávateľ viataný svojou ponukou.

binden

zaviazať

- Aufträge binden uns erst nach unserer Bestätigung objednávky nás zaväzujú až po našom potvrdení

- an das Eigentum des Grundstückes gebundenen Steuern daň spojená s vlastníctvom pozemku

- an den Vertrag gebunden zviazaný so zmluvou

- bindende Koordinierung povinná koordinácia

Bindung

výhradná dohoda

 

Bindungsfrist

lehota viazanosti

 

Bindungswirkung

 záväznosť

Festlegung der fehlenden Bindungswirkung des Anhangs určenie nezáväznosti prílohy

Binnenmarkt

vnútorný trh

europäischer Binnenmarkt spoločný európsky trh

Binnenschifffahrt

vnútrozemská lodná doprava

 

Binnenvertriebener

odídenec

 

Binnenwasserstraße

vnútrozemská vodná cesta

 

Biodiesel

 bionafta

 

Biogas-Mais

kukurica na výrobu bioplynu

 

Blindenführhund

vodiaci pes

 

Blockschrift

tlačené písmo

 

Bodenfläche

výmera

Hof von weniger als 500 m2 Bodenfläche dvor s výmerou menšou ako 500 m2

Bodenschätze

 nerastné zdroje

 Exploration und Evaluierung von Bodenschätzen prieskum a vyhodnocovanie nerastných zdrojov (IFRS 6)

Bodenschätze

nerasty

-bergfreie Bodenschätze výhradné nerasty

- grundeigene Bodenschätze - nevýhradné nerasty

Bon

účtenka

 

Bond

bond

 

Bonitäts- oder Länderrisiken

riziká bonity a krajiny  (IAS)

 

börsenfähig

obchodovateľný na burze

 

Börsengang

uvedenie akcií na trh

Unter Going Public (zu deutsch: an die Öffentlichkeit gehen) versteht man den Börsengang eines Unternehmens.

börsengängig

obchodovateľný na burze

 

börsennotiert

kótovaný na burze

 

Börsennotierung

burzové kótovanie

 

Börsenplatz

sídlo burzy

 

Börsenprospekt

burzový prospekt

 

Börsenumsatzsteuer

daň z burzového obratu

 

Börsenwesen

burzovníctvo

 

böswillig

zlovoľne zanedbať, opomenúť

böswillig unterlassen zlovoľne zanedbať, opomenúť

Botendienst

služba doručovacia

 

Bottom-up-Test

test „zdola-nahor“

 

Brandsachverständiger

znalec z odboru požiarnej ochrany

 

Brandschutzbeauftragter

požiarny technik

Die Aufgabe des Brandschutzbeauftragter wird von der Fachkraft für Arbeitssicherheit wahrgenommen Funkciu požiarneho technika zastáva bezpečnostný technik.

Brandschutzordnung

 požiarny poriadok

 

Brandschutzplan

 požiarny plán

 

Branchenbereich

odbor

 

Branchenebene

úroveň odvetvia

 

Branchenklassifikation

odvetvová klasifikácia ekonomických činností

Die Betriebe sind in der Branchenklassifikation hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Aktivität nach 32 Wirtschaftsklassen gegliedert. Diese Einteilung entspricht der EU-weiten Klassifikation NACE (Branch. Classification of Economic Activities). Podniky sú rozdelené v odvetvovej klasifikácii ekonomických činností do 32 hospodárskych kategórií podľa svojich ekonomických aktivít. Ich zaradenie zodpovedá európskej klasifikácií NACE.

branchenübergreifend

medziodborový

 

Brennen

napaľovať (CD)

 

Bringungserschwernisse

sťaženie pri doprave dreva

 

Bruttodarstellung

hrubé vyčíslenie

 

Bruttogrundfläche

 zastavená pôdorysná plocha

 

Bruttonlagen

 hrubý fixný kapitál

Die öffentlichen Investitionen sind die Bruttoanlageinvestitionen des Sektors Staat gemäß der Definition des ESVG. Verejné investície predstavujú tvorbu hrubého fixného kapitálu sektora verejnej správy  definovaného v ESA.

Bruttoreservesoll

predpísaná hrubá rezerva

 

Bruttosozialprodukt

hrubý národný produkt

Erstellung des Bruttosozialproduktes vytváranie hrubého národného produktu

budgetär

rozpočtový

 

budgetieren

rozpočtovať

 

Bühnendienstvertrag 
 zmluva o umeleckom výkone (divadelnom)
 

buchen

evidovať, knihovať

 

Bücher zu führen

viesť účtovníctvo

 

Buchfeuchte

vlhkosť účtovná

 

Buchforderung

účtovná  pohľadávka

 

Buchführungsbetrieb

vykazujúci podnik

 

Buchführungsbetrieb

 vykazujúce podniky

 

buchführungspflichtig

povinný viesť účtovníctvo

 

Buchgewicht

hmotnosť účtovná

 

buchmäßig

účtovne

Buchprüfer

revízor účtov, audítor

 

Buchstabe

písmeno

toter Buchstabe neuplatňované ustanovenie zákona

Buchungsanzeige

oznámenie o zaúčtovaní

 

Buchungskreis

účtovný okruh

 

Buchungsperiode

účtovné obdobie

 

Buchungsposten

účtovná položka

 

Buchungsposten

 účtovná položka

 

Buchungssystem

rezervačný systém

 

Buchungszeile

účtovná položka

 

Buchverbindlichkeiten

záväzkové položky

 

Buchwerteinbringung

vklad v účtovnej hodnote

 

Bundesanwalt

štátny prokurátor (švaj.)

 

Bundesanwaltschaft

štátne zastupiteľstvo, úrad štátneho prokurátora (švaj.)

Eine Bundesanwaltschaft gibt es in Deutschland, als Bezeichnung für die Staatsanwaltschaft des Bundes oder als Sammelbezeichnung für den Generalbundesanwalt und die anderen Bundesanwälte – sowie oft, jedoch unpräzise für die Staatsanwaltschaft und in der Schweiz.

Bundesbankdiskont

diskontná sadzba Spolkovej banky

 

Bundesgerichtshof

Spolkový súdny dvor

 

Bundesgesetzblatt

zbierka spolkových zákonov

 

Bundesrechnungshof (BRH)

Najvyšší kontrolný úrad

 

Bundestag

Spolkový snem

 

Bundes-Verfassungsgesetz

spolkový ústavný zákon

Das Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich ist ein österreichisches Verfassungsgesetz, das die Nutzung von Kernkraft zur Energiegewinnung und den Bau entsprechender Anlagen verbietet.

Bürge

ručiteľ

 

bürgerlichrechtlich

občianskoprávny

 

Bürgerrecht

občianstvo (švaj.)

 

Bürgschaft

ručenie

Die selbstschuldnerische Bürgschaft unterscheidet sich von der gewöhnlichen Bürgschaft darin, dass der Bürge auf das Recht der Einrede der Vorausklage verzichtet.  Absolútne ručenie sa líši od bežného ručenia tým, že sa ručiteľ vzdáva práva na námietku.

Bürgschaftsgeber

príkazca, ručiteľ

Der Bürgschaftsgeber ist gleichbedeutend mit Avalgeber, Avalist, Bürge.

Bürgschaftsnehmer

beneficient, príjemca záruka

Bürgschaftsnehmer ist eine Person, die sich zur Erfüllung einer durch eine Bürgschaft gesicherten Pflicht verpflichtet. Beneficient je osoba, ktorá za zaviazala splniť povinnosť zabezpečenú zárukou.

Bürgschaftsschreiben

záručná listina (banková)

 

Bürgschaftsurkunde

listina záručná

 

Bürgschaftsvertrag

zmluva o ručení

 

Bürobedarfsartikel

kancelárske potreby

 

Büroverbrauchsmaterial

spotrebný kancelársky materiál

 

Bürowesen

administratíva

 

Bürozeit

úradné hodiny

 

Buschenschank

predaj vlastného vína

 

Business-Plan

podnikateľský plán

 

Bußgeldbescheid

rozhodnutie o pokute

 

Bußgeldsachen

prečiny a priestupky

 

Bußgeldverfahren

konanie priestupkové