Nemecko-slovenský odborný slovník
A

 

ab Werk (EXW)

loco závod

Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ware "ab Werk" EXW verkauft (Abholbereitschaft).  

2-Bett-Zimmer

izba s dvomi oddelenými posteľami

 

Abänderungsrecht

právo na zmeny

Abänderungsrecht an dem Standpunkt právo na zmenu postoja

Abbauplan

likvidačný plán

 

abbilden

viesť

in den Büchern abbilden viesť v účtovníctve

Aberkennung

odňatie

 

Abfallwirtschaftsamt

úrad pre odpadové hospodárstvo

 

Abfassung

vypracovanie

Abfassung eines Vertrags vypracovanie zmluvy

Abfertigung (rak.)

odstupné, hmotné zabezpečenie

 

Abfertigungsfonds

fond na krytie odstupného

 

Abfertigungskasse (rak.)

fond na krytie odstupného, fond pre vyplácanie odstupného

Ab 1.1.2004 muss der Arbeitgeber nach dem neuen Abfertigungsrecht 1,53 Prozent des Bruttolohnes in eine Abfertigungskasse einzahlen.

Abfertigungssystem

systém odbavovania (cestujúcich)

 

Abfindung

odstupné  (pri prepustení zamestnanca)

Ein Anspruch auf Abfertigung besteht grundsätzlich bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Nárok na odstupné vzniká v zásade pri každom ukončení pracovného vzťahu.

Abfluss

úbytok (zdrojov)  (IAS)

 

abfragen

zisťovať

abgefragte Information zistená informácia

Abführung

odvod, odvádzanie

 

Abgabe

predaj, výdaj, podanie

Abgabe von Investitionsgütern predaj investičného majetku;

Abgabe an Kunden výdaj zákazníkom

Abgabe

podanie

- Abgabe von Stellungnahmen zu Gesetzes­entwürfen podávanie stanovísk k návrhom zákonov pripomienkovanie návrhov zákonov

Abgabegläubiger

veriteľ z titulu odvodov a poplatkov

 

Abgabenrecht

právne predpisy o odvodoch (poplatkoch a daniach), poplatkové právo

 

Abgabeordnung

zákonný predpis o platení a správe odvodov, zákon o správe daní a poplatkov

 

Abgang

úbytok, strata, spotreba, manko (rak.)

in Abgang kommen  ubudnúť

Abgangslager

výdajný sklad

 

Abgangszollamt

colný úrad odoslania

 

ABGB

občiansky zákonník (rakúsky)

 

abgeben

podať, zaujať

- Steuererklärung über das Bier abgeben podať daňové priznanie k dani z piva;

- Stellungnahme abgeben zaujať stanovisko

Abgeber

predávajúci

Die Annahmeerklärung des Abgebers haben Sie mir innerhalb eines Monats zukommen zu lassen.

Abgeber

 predávajúci

 Die Annahmeerklärung des Abgebers haben Sie mir innerhalb eines Monats zukommen zu lassen, andernfalls ichnicht mehr an dieses Anbot gebunden bin.

Abgehen

zrieknutie,  obídenie

- Das gilt auch für ein Abgehen vom Formfordernis. To platí aj pre zrieknutie sa písomnej formy.

- konkludentes Abgehen von der vereinbarten Form der Schriftlichkeit konkludentné obídenie dohodnutej písomnej formy

abgelten

uhradiť

- Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten nadčasové hodiny sú uhradené platom;

- Urlaub abgelten preplatiť dovolenku

Abgeltung

preplatenie, úhrada

Abgeltung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage úhrada za nevyčerpanú dovolenku

Abgeordnetenentschädigung

poslanecká odmena (plat poslanca v rakúskom parlamente)

 

Abgrenzung

vymedzenie, rozlíšenie, členenie

- aktivische Abgrenzung náklady budúceho obdobia

- passivische Abgrenzung výnos budúcich období  (IAS)

- räumliche Abgrenzung der Regionen územné členenie regiónov

abhanden kommen

stratiť

 

Abhandlungsgericht

pozostalostný súd

 

Abhebung

výber (vkladu)

Abhebung an Geldautomaten

Abholschein

poukaz odberný

 

Abholtermin

termín odvozu

 

Abholung

odber, odvoz

 

abklären

doriešiť, vyriešiť

 

Abkommen

dohoda

- Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Dohoda o európskom hospodárskom priestore;

- Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia

Abkürzung

skrátenie

Abkürzung der Gewährfrist skrátenie záručnej lehoty

Abladestelle

 miesto vykládky

 

Ablauf

uplynutie

- an jedem Tag zum Ablauf des folgenden Tages každý deň ku koncu nasledujúceho dňa;

- Die Gewährungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem …. Záručná lehota začína plynúť uplynutím dňa, v ktorom ...

Ablauf

postup

organisatorischer Ablauf organizačný postup

Ablauforganisation

organizácia práce

Ablauforganisation für Beschaffung postup pri obstarávaní

ablehnend

záporne, zamietavý

- ablehnendes Gutachten des Gerichtshofs  záporné stanovisko súdneho dvora;

- gänzliche Ablehnung odmietnutie v plnom rozsahu, úplné

Ablehnungsbescheid

rozhodnutie o neprijatí k štúdiu v príslušnom semestri

 

Ableistung

absolvovanie

Ableistung des Grundwehrdienstes absolvovanie základnej vojenskej služby

ableiten

odvodiť

abgeleitetes Instrument derivát

ablösen

splatiť

Kredit ablösen

Abmahnung

napomenutie, upomienka

 

Abmeldungsbescheid

rozhodnutie o odhlásení (vozidla) z evidencie

 

Abnahme

prevzatie, kolaudácia

 

Abnahme (švaj.)

schválenie

Abnahme der Jahr, mit oder ohne Einschränkung schválenie ročnej závierky bez alebo s výhradami

Abnahmebefund

kolaudačné rozhodnutie

 

Abnahmebescheid

kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o prevzatí

Nach vollzogener Abnahme erteilt die Technische Aufsichtsbehörde dem Unternehmer einen Abnahmebe­scheid.

Abnahmeprüfung

kontrola pri prevzatí

 

abnehmen

prevziať

 

Abparzellierung

vyňatie (oddelenie) pozemku (švaj.)

 

Abrede

dohovor

 

 Abrede

dohovor, ujednanie

in Abrede stellen  spochybniť

Abrechnungsbogen

výkaz vyúčtovaných výkonov

 

Abrechnungsperiode

zúčtovacie obdobie

 

Abrechnungsverkehr

clearing

Der Abrechnungsverkehr oder das "Clearing" ist die Verrechnung von Verbindlichkeiten und Forderungen im Wertpapiergeschäft der Banken untereinander durch hierfür zuständige Institutionen.

Abruf

vyžiadanie, výzva

- Arbeit auf Abruf práca na vyžiadanie; Abruf = Aufforderung zur Absendung der Ware vyžiadanie = výzva na odoslanie tovaru

- Abrufe aus Kontrakten výzvy na realizáciu dodávok z kontraktov

Abrufbestellungen

objednávky s dodaním na vyžiadanie

 

Absatz

odsek

- in den Fällen des Absatzes 4 v prípadoch podľa odseku 4;

- Absatz 4 gilt ensprechend odsek 4 platí primerane

Absatzmittler

sprostredkovateľ odbytu

 

Absatzwege

distribučné cesty

 

absetzbar
 odpočitatelný
 steuerlich absetzbare Aufwendungen daňovo odpočítateľné výdavky

Abschichtungsbetrag

suma stanovená ocenením

Der Gegenwert wird an den Genussrechtsinhaber als Abschichtungsbetrag zum Auszahlungszeitpunkt ausbezahlt. Protihodnota sa vyplatí držiteľovi pôžitkového práva ako suma stanovená ocenením k okamihu vyplatenia.

abschließen

uzavrieť

abgeschlossen am unten angesetzten Tage zwischen  uzavretá nižšie uvedeného dňa medzi

Abschluss

 účtovná závierka

 Abschluss bezeichnet: Jahresabschluss, den rechnerischen Abschluss eines kaufmännischen Geschäftsjahres; Rechnungsabschluss, den rechnerischen Abschluss eines Kontokorrentkontos; Schulabschluss, das Abschließen der Schulausbildung durch eine Prüfung; Hochschulabschluss, das Abschließen einer Hochschulausbildung durch eine Prüfung

Abschlussbericht

záverečná správa

 

Abschlussprüfer

audítor

 

Abschlusstag

deň uzatvorenia (obchodu)

Zinsfutures werden am Abschlusstag in Nebenbüchern (außerbilanziell) erfasst. Úrokové futures sa účtujú na podsúvahových účtoch v deň uzatvorenia obchodu.

Abschlusstag

 deň uzatvorenia obchodu

 

Abschlussvermittler

 sprostredkovateľ obchodov

 

Abschreibung

odpis

- Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung odpisy drobného dlhodobého hmotného majetku

- lineare und degressive Abschreibungen linearne a nelineárne odpisy

- Abschreibungen der Vorräte zníženie hodnoty zásob (IAS)

- Abschreibungen von Disagio amortizácia disážia (IAS)

Abschreibungen

 odpisy

 lineare und degressive Abschreibungen linearne a nelineárne odpisy

Abschreibungsaufwand

amortizácia

 

Abschreibungsmethode

odpisová metóda

 

Abschub

odklad

Abschub der Vollstreckung odklad výkonu (trestu)

Absicherung

zabezpečenie, hedging

- Absicherung sozialversicherungs-rechtliche  zabezpečenie podľa právnych predpisov o sociálnom poistení;

- Absicherung des beizulegenden Zeitwertes hedging objektívnej hodnoty (IAS)

- Absicherung des Cashflow hedging peňažných tokov (IAS)

Absonderungsberechtigter

osoba s prednostným právom na získanie vecí z konkurznej podstaty

 

Abspaltung

odčlenenie, oddelenie, odštiepenie

Bei einer Abspaltung scheidet die übertragende Gesellschaft nur einen Teil ihres Vermögens aus und überträgt diesen auf eine andere Gesellschaft, an welcher die Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft im Gegenzug Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte erhalten.

abstammen

pochádzať

abgestammte Rechte (s.  auch Altrechte) práva dlhodobých užívateľov (pozri aj práva „starých otcov“)

abstellen

zamerať sa

- auf das Einkommen abstellen zameriavať na príjem

- auf Verträge mit natürlichen Personen abstellen  zamerať sa na zmnluvy s fyzickými osobami

- abgestellt auf die Vertragserfüllung  zamerané na splnenie zmluvy

abstimmen

hlasovať

im schriftlichen Verfahren abstimmen hlasovať bez konania  zasadania písomnou formou 

Abstimmung

koordinácia, zosúladenie, hlasovanie

- zur Abstimmung bringen dať hlasovať;

- länderübergreifende Mengenabstimmung  koordinovanie objemov medzi jednotlivými krajinami

Abteilung

oddelenie, odbor (napr. ak organizačná štruktúra obsahuje aj Unterabteilung)

Abteilung für Leistungen dávkové oddelenie

Abteilungsgespräch

porada oddelenia

 

Abteilungsleiterkonferenz

porada vedúceho oddelenia

 

Abteilungsrichter

vedúci skupiny sudcov

 

abtransportieren

odviesť

 

Abverkauf

výpredaj

 

Abwehr

odvrátenie

Abwehr der drohenden Gefahr odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva

Abwehraussperrung

výluka obranná

Mit Abwehraussperrung wird eine Absperrung bezeichnet, mit der die Arbeitgeber auf einen Streik reagieren und versuchen diesen durch Druckerhöhung zu beenden.

abweichend

 odchylne

 

Abweichung

odchýlka,  nezhoda (podľa ISO 9000)

in Abweichung zu den. Art. 8 und 10 odchylne od čl. 8 a 10

Abweichungsbericht

správa o odchýlkach zistených pri audite

Im Schlussgespräch des Zertifizierungs-Audists werden insbesondere alle positiven, aber auch die negativen Beobachtungen vom Audit -Leiter vorgetragen, und auch die Abweichungsberichte, die sich evtl. ergeben haben, werden vorgelegt. V záverečnom rozhovore certifikačného auditu prednesie vedúci auditu najmä všetky pozitívne ako aj negatívne zistenia a predloží prípadné správy o odchýlkach.

abweisen

zamietnuť

Konkursantrag mangels Vermögens abweisen zamietnuť žiadosť o otvorenie konkurzu v dôsledku nedostatku majetku

Abwertung

zníženie hodnoty

 

Abwesenheitsbuch

evidenčná kniha odchodov (z pracoviska) počas pracovnej doby

 

abwickeln

likvidovať

Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese abzuwickeln. Po zrušení spoločnosti sa musí uskutočniť jej likvidácia.

Abwickler

likvidátor

 

Abwicklung

likvidácia, vykonanie, riešenie

- Abwicklung der Instruktion vykonanie pokynu

- Abwicklung der Reklamationen riešenie, vybavovanie reklamácií

Abzahlungsdarlehen

splátková pôžička

 

Abzahlungskauf

nákup na splátky

 

abziehbar

odpočítateľný

 

abziehen

odpočítať

 

abzinsen

 diskontovať (IAS)

 

Abzinsungssatz

 diskontná sadzba

 

Abzug

zrážka, zníženie, odpočet

- den Betrag von der Rechnung in Abzug bringen  odpočítať čiastku od faktúry;

- Abzug der Lohnsteuer zrážanie dane zo mzdy;

- Abzug vom Eigenkapital zníženie vlastného imania (IAS)

abzugsfähig

odpočítateľný (od daňového základu)

 

abzugsfrei

bez zrážok

 

Abzugsverfahren

odpočet (dane)

 

acquis communautaire

spoločný právny stav

 

Adaptovkind

adoptívne dieťa

 

Adhäsionsverfahren

adhézne konanie

Im Adhäsionsverfahren können im deutschen Recht Strafprozess und Zivilprozess und in einem Verfahren miteinander verbunden werden.

Administrierbarkeit

administrovateľnosť

aus Gründen der Administrierbarkeit z administratívnych dôvodov

Adresse

adresa

- einen eingeschriebenen Brief an die zuletzt bekannt gegebene Adresse doporučený list na poslednú známu adresu

Adressenausfallrisiko

riziko vyplývajúce z jednotlivých klientov

 

Adressliste

adresár

 

Agio

prémia

Ein Agio wird beispielsweise bei der Ausgabe von Wertpapieren verrechnet und dabei üblicherweise als Ausgabeaufschlag bezeichnet. Prémia sa účtuje napríklad pri emisii cenných papierov a označuje sa pritom bežne ako emisná prirážka.

Agio

 prémia

 Ein Agio wird beispielsweise bei der Ausgabe von Wertpapieren verrechnet und dabei üblicherweise als Ausgabeaufschlag bezeichnet.

Agiobeitrag

prémia

 

Agrarmarkt

poľnohospodársky trh

 

Agrarpolitik

poľnohospodárska politika

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 

Achtung der Grundrechte

zachovávanie základných práv

 

akademisch

vysokoškolský

Akademischer Abschluss vysokoškolské vzdelanie

akademischer Grad

akademická hodnosť

 

Akkordzeiten

dĺžka akordu

 

Akkusationsprinzip

princíp akuzačný (obžalovací)

Das Akkusationsprinzip (lat. accusare, anklagen, und principium, Anfang), auch Anklagegrundsatz genannt, ist eine Prozessmaxime des deutschen Strafverfahrens. Es bedeutet, dass Anklage und Urteilsfindung durch verschiedene Organe wahrgenommen werden müssen.

akquieren

akruovať

 

Akquisition

akvizícia

Zum einen bezeichnet man mit Akquisition eine Erwerbung oder Anschaffung, zum anderen die Kundenwerbung vor allem im Anzeigengeschäft.

akquisitorisch

 akvizičný

 

Akt

 spis

zum Akt nehmen zaradiť do spisu

Akte

akt

Einheitliche Europäische Akte jednotný európsky akt

Akteneinsicht

nahliadnutie do spisov

 

aktenkundig machen

vyhotoviť úradný záznam, zoznámiť sa so spismi

- Ich wollte diese Leute aktenkundig machen. Chcel som týchto ľudí zoznámiť so spismi.

 

- Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Dôvody vylúčenia sa musia zaznamenať do spisu.

Aktennotiz

zápis, záznam

 

Aktenzeichen (Az., Akt. Z.,Akz)

číslo spisu, značka spisu

 

Akteur

činovník

Akteur des kulturellen Lebens činovník (predstaviteľ) kultúrneho života

Aktie

akcia

- neue Aktie mladá akcia;

 - Zertifikate über Aktien certifikáty na akcie

Aktienfonds

podielový fond

 

Aktienfonds

 podielový fond

 

aktienindiziert

indexovaný na hodnotu akcií (IAS)

 

Aktienklasse

trieda akcií

 

Aktienrücknahme

stiahnutie akcií, spätný predaj akcií

 

Aktienurkunde

akciová listina

 

Aktienzertifikat

certifikát akcie

 

aktionsbezogen

akčný

 

Aktionsplan

akčný plán

 

Aktionspreis

akciová cena

 

Aktionsprogramm

 akčný program

 Aktionsprogramm für den nachhaltigen Hochwasserschutz im Donaueinzugsgebiet Akčný program trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja

Aktionsschütte

akciový tovar na hromadách

 

Aktionsware

zlacnený tovar

 

Aktiv- und Passivvermögen

aktíva a pasíva

 

aktivieren

kapitalizovať (IAS), vykázať ako majetok  (IAS)

aktivierte Kosten kapitalizované náklady (IAS)

Aktivum

 aktívum

 

Alleinbelieferungsverpflichtung

záväzok výhradnej dodávky

 

Alleinbezugsbindung

záväzok výlučného odberu (od určeného odberateľa)

 

Alleinbezugspflicht

povinnosť výhradného odberu

 

Alleingesellschafter

 jediný spoločník            

 

alleinig

samostatne

zur alleinigen Setzung von unaufschiebbaren Maßnahmen berechtigt oprávnený samostatne prijať neodkladné opatrenia

Alleinstellungsmerkmale

rozlišovacie znaky

Alleinstellungsmerkmale eines Unternehmens charakteristické znaky, ktorými sa podnik odlišuje od iných podnikov

Alleinverdienerabsetzbetrag

odpočítateľná čiastka samoživiteľa

Beim Alleinverdienerabsatzbetrag darf der Ehepartner max.  EUR 4.400,-- mit Kind bzw. EUR 2.200,-- ohne Kind aufweisen!

Alleinvertretungsbefugnis

oprávnenie rozhodovať samostatne

 

Allfälliges

rôzne (napr. v zápisnici)

 

allgemein

všeobecne

- Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen Všeobecná dohoda o clách a obchode;

- allgemeine Verwaltungskosten režijné administratívne náklady (IAS)

Allgemeinbereiche

spoločné priestory

 

Allgemeinflächen

spoločné priestory

 

Allgemeinheit

verejnosť

im Interesse der Allgemeinheit vo verejnom záujme

Allgemeinverfügung

všeobecné nariadenie

Die Allgemeinverfügung ist eine konkret-generelle Regelung, die einen bestimmten Einzelfall für eine unbestimmte Anzahl von Adressaten regelt.

Alltagsausgaben

každodenné výdavky

 

Altbestand

staré  zásoby

 

Altenarbeit

práca so starými ľuďmi

 

Altenfürsorge

zabezpečenie v starobe

 

Altenpflege

starostlivosť o starých ľudí

 

Altenpflegeurlaub

dovolenka za účelom starostlivosti o staršiu osobu

 

Altenpolitik

politika v oblasti starostlivosti o starých ľudí

 

Altersentschädigung

starobný dôchodok poslancov

Die Altersentschädigung ("Rente") ist Bestandteil der angemessenen, die Unabhängigkeit sichernden Entschädigung der Abgeordneten.

Altersgrenze

veková hranica pre odchod do dôchodku

 

altershalber

vzhľadom na vek

 

Altersrente

starobný dôchodok

vorgezogene Altersrente predčasný starobný dôchodok

Altersrente

 starobný dôchodok

 vorgezogene Altersrente predčasný starobný dôchodok

Altersruhegeld

starobný dôchodok

 

Altersteilzeitregelungen

pôžitky z práce na skrátený pracovný úväzok v dôchodkovom veku (IAS)

 

Altersübergangsgeld

vyrovnávací príspevok pred dôchodkom (dávka z poistenia pre prípad nezamestnanosti)

Bei dem Altersübergangsgeld handelt es sich um eine Leistung der Arbeitslosenversicherung in den neuen Bundesländern, die das Vorruhestandsgeld der ehemaligen DDR ersetzt hat.

Altersversicherung

starobné poistenie

 

Altersversorgungsplan

 penzijný program

 

Altersvorsorge

zabezpečenie v starobe

betriebliche Altersvorsorge zamestnávateľský dôchodkový systém

Alterversorgung

dôchodkové zabezpečenie

 

Altmaterialien

zberné suroviny

 

Altrechte (alte Rechte)

práva "starých otcov (zásada historického prednostného práva v leteckej doprave na prideľovanie časových intervalov príletov a odletov)

 

Altwaren

druhotné suroviny

 

Amortisationshypotheke

umorovacia hypotéka

 

Amt

úrad, funkcia

- von Amts wegen z úradnej moci;

- Amt bekleiden vykonávať funkciu

Amtfehler

nesprávny úradný postup

 

amtlich

úradný

amtliches Kennzeichen štátna poznávacia značka

Amtsanruf

smerové volanie

 

Amtsanwalt

zástupca úradný

 

Amtsanwärter

čakateľ

 

Amtsausstattung

dotácia na výkon funkcie (dotácia na náhradu osobných výdavkov poslanca spolkového snemu)

 

Amtsbezüge

funkčné požitky

 

Amtsdauer

funkčné obdobie

 

Amtsenthebung

odvolanie z funkcie

 

Amtsgericht

všeobecný súd prvej inštancie  (v Nemecku)

 

Amtshandlung

úradný úkon

Vornahme einer Amtshandlung vykonanie úradného úkonu

Amtshilfe

pomoc z úradnej moci

 

Amtsjahr

rok výkonu funkcie

 

Amtsleiter

prednosta úradu

Amtsleiter des Gemeindeamtes prednosta mestského úradu

Amtsleitung

štátna (telefónna) linka

 

Amtstätigkeit

výkon funkcie

nach Ablauf der Amtstätigkeit po ukončení funkčného obdobia

Amtsträger

verejný činiteľ

 

Amtsverhältnis

služobný pomer

 

Amtswohnung

funkčný byt

 

Amtszeit

funkčné obdobie

 

Amtszulage

funkčný príplatok

 

Amtverschwiegenheit

úradná mlčanlivosť

Amtverschwiegenheit besteht für alle Personen, die mit den Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betraut sind. Úradná mlčanlivosť sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sú poverené plnením úloh štátnej, krajinskej a obecnej správy.

Amtverteidiger

obhajca úradne stanovený

 

analog

analogicky

analog dem bereits verwendeten Programm analogicky s už použitým programom

anbei

priložene, v prílohe

 

Anbotleger

 predkladateľ ponuky

 

Anbotseinholung

vyžiadanie ponúk (do súťaže)

 

Anbotsteller

predkladateľ ponuky

 

anbringen

 podať

Gesuch beim Gericht anbringen podať súdu žiadosť

Anbringen

podanie

Anbringen bei Verwaltungsbehörden podanie k správnym orgánom

Anderkonto

konto tretích osôb, tzv. notárky účet

 

Anderkonto

 správcovský účet

 

anderweitig

inak

anderweitig erwerben  nadobudnuť iným spôsobom

Andienungsgesellschaft

servisná spoločnosť (poskytujúca služby inej spoločnosti)

 

Anerbengesetz

zákon o nedeliteľnom dedičnom práve

 

Anerkennungsbescheinigung

osvedčenie o certifikácii

 

Anerkennungsnummer

číslo oprávnenia

Jeder Sachverständige erhält einen Rund­stempel mit eigener Anerkennungs­nummer und einen Lichtbildausweis

anfallende

 započítané

 alle anfallenden Stunden incl. Reisekosten, Wartezeiten etc. všetky započítané hodiny, vrátane cestovných nákladov, čakacích dôb

Anfangskurs

začiatočnícky kurz

 

anfechten

napadnúť

- ein Urteil anfechten napadnúť rozsudok

- angefochtenes Urteil napadnutý rozsudok

Anfechtung

odpor

Anfechtung eines Urteils odpor proti rozsudku

Anfechtungsklage

odporovacia žaloba

Die Anfechtungsklage ist begründet, wenn der Verwaltungsakt formell oder/und materiell rechtswidrig war und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt wurde.

Anforderer

žiadateľ

 

Anforderungsformular

žiadanka

 

Anforderungsgutschein

odberná poukážka (napr. na vzorku tovaru)

Bitte schicken Sie die komplette Doppel­karte (Anforderungsgutschein und Antwortkarte) ein, Sie erhalten die Be­nachrichtigung über den Abholtag Ihres Sperrmülls.

Anfrage

výzva na predloženie ponuky

 

Angabe

údaj

- Angaben zu machen poskytnút  infor­mácie

- Angabe der Personalien uvedenie osobných údajov

Angaben

náležitosti

Der Spruch des Bescheides hat sämtli­che Angaben zu enthalten. Výrok roz­hodnutia musí obsahovať všetky náleži­tosti.

Angabepflichten

prezentačné povinnosti (IAS)

 

angabepflichtig

podliehajúci zverejneniu

 

angeben

zverejniť (IAS)

 

Angebotleger

predkladateľ ponuky

 

Angebotsabgabe

podanie ponuky

 

Angebotsabgabetermin

termín odovzdania ponuky

 

angedacht

uvažovaný

 

Angehöriger

príslušník

Angehörige der Pflegeberufe ošetrujúci personál

Angehöriger eines freien Berufes

 živnostník

 

Angeklagter

obvinený (po začatí hlavného pojednávania v trestnom ko­naní)

 

Angemessenheit

primeranosť

Angemessenheit der Eigenmittel kapitá­lová primeranosť

Angeschuldigter

obvinený (v období medzi  vznesením obžaloby a hlavným pojednávaním)

 

Angestellter

technicko-hospodársky pra­covník, THP

Dem Gesetz nach wird noch immer zwi­schen Angestellten, die einer überwie­gend geistigen Tätigkeit nachgehen, und Arbeitern, die eine überwiegend körper­liche Tätigkeit ausüben, unterschieden. Zákon ešte stále rozlišuje medzi techni­cko-hospodárskymi pracovníkmi, ktorí vykonávajú prevažne duševnú prácu, a robotníkmi, ktorí vykonávajú najmä fyzickú prácu.

angestrebter

sledovaný

angestrebter wirtschaftliche Zweck sle­dovaný ekonomický cieľ

Angewiesener

prikázaná osoba

Das Verhältnis der Absenderbank zur Empfängerbank wird deshalb als zweite Anweisung qualifiziert, welche die Ab­senderbank als Anweisende der Empfän­gerbank als Angewiesener erteilt.

Angewiesener = Bezogener (beim Scheck immer ein Kreditinstitut)

 

 

Angleichung

zbližovanie, harmonizácia, aproximácia, prepojenie

- Angleichung der Rechtsvorschriften prepojenie legislatívy, aproximácia práva, harmonizácia právnych predpisov

angreifen

napadnúť

 ein Urteil angreifen napadnúť rozsudok

angrenzen

susediť

angrenzende Gemeinde susediace obce

Angriff

útok, záber

Angriffs- und Verteidigungsmittel prostriedky na uplatňovanie a bránenie práva

Angriffsaussperrung

útočná výluka

Als Angriffsaussperrung wird diejenige Aussperrung bezeichnet mit der der Arbeitgeber den Arbeitskampf eröffnet.

Anhaltspunkt

oporný (záchytný) bod

 

Anhaltswert

orientačný údaj

 

Anhang

poznámky (IAS)

 

Anhang

 poznámky

 Anhang zum Konzernabschluss Poznámky ku konsolidovaným finančným výkazom.

anhängig

začatý, otvorený,

- über den Anspruch war ein Rechtsstreit anhängig  o nároku bol otvorený súdny spor 

- die Sache ist vor dem Amtsgericht anhängig konanie vo veci prebieha pre obvodným súdom

anhängig machen

 otvoriť

 das Verfahren anhängig machen

Anhörung

verejné prejednávanie (v obchodnom práve) , výsluch

 

Anhörung

 vypočutie

 nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní       

Anhörungsverfahren

pripomienkové konanie, verejné prejednávanie

 

Ankaufskurs

kurz nákup

mit dem Ankaufskurs der NBS für österreichische Schillinge umrechnen prepočítať  kurzom nákup NBS pre rakúske šilingy

Anklage

obžaloba (v trestnom konaní)

 

Anklageerhebung

vznesenie obžaloby

 

Anklagemonopol

monopol obžalovať

Im deutschen Recht ist die Erhebung der Anklage Aufgabe der Staatsanwaltschaft (= Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft), eine Ausnahme hiervon ist die Privatklage.

Anklageprinzip

obžalovací princíp

pozri Akkusationsprinzip

Anklagerede

obžalovacia reč

 

Anklagesatz

náležitosti súdneho spisu

 

Anklageschrift

obžalovací spis

 

ankreuzen

označiť krížikom

 

Anlage

založenie, investícia

- Anlage einer Personalakte založenie osobného spisu

 - Organismus für gemeinsame Anlagen kolektívny investičný fond

Anlageausschuss

investičný výbor

 

Anlageberatung

investičné poradenstvo

 

Anlageberatungsgesellschaft

investično-poradenská spoločnosť

 

Anlagefonds

investičný fond

 

Anlagegüter

dlhodobý majetok

 

Anlagegüterverwaltung

spravovanie investičného majetku,  spracovanie aktív

 

Anlagen

dlhodobý majetok  (predtým investičný majetok), investovanie

- Organismen für Gemeinsame Anlagen des offenen Typs podniky na kolektívne investovanie otvoreného typu

- Anlagen in Bau nedokončené investície

Anlagen

investovanie

 

Anlagenauslastung

vyťaženie kapacít zariadení

 

Anlagenbestand

stav dlhodobého majetku

 

Anlagenkataster

kataster zariadení a prevádzok

Ziel des Anlagenkatasters ist sicherzustellen, dass der Anlagenbetreiber alle für den Gewässerschutz wichtigen Informationen über die Anlagen in einer übersichtlichen Form zur Verfügung hat.

Anlagenlayout

návrh technologických zariadení

 

Anlageplanrechner

investičná kalkulačka

 

Anlagepolitik

investičná politika

Anlagepolitik - Festlegung aller Maßnahmen zur Gestaltung des Investmentvermögens durch das Portfolio-Management.

Anlagespiegel

prehľad (výkaz) dlhodobého majetku

 

Anlagevermögen

neobežný majetok (predtým investičný majetok), stále aktíva (v súvahe)

Umlaufvermögen bildet in der Bilanz mit dem Anlagevermögen die Aktivseite.

Anlass

príležitosť

aus gegebenen Anlass pri tejto príležitosti

Anlassaufsicht

príležitostný dohľad

 

anlasten

zaťažiť

 Alle zum Kontoabschluss angelasteten Zinsen sowie alle von der Bank auf dem Kreditkonto angelasteten Nebenkosten des Kredites sind innerhalb von 14 Tagen nach Anlastung zu regulieren. Úroky, ktorú budú zaťažovať účet pri jeho uzávierke, ako aj všetky prípadné vedľajšie náklady úveru, ktorými banka zaťaží účet, sú splatné do 14 dní po zaúčtovaní na ťarchu účtu.

anlasten

 zaťažiť

 Alle zum Kontoabschluss angelasteten Zinsen sowie alle von der Bank auf dem Kreditkonto angelasteten Nebenkosten des Kredites sind innerhalb von 14 Tagen nach Anlastung zu regulieren. Úroky, ktorú budú zaťažovať účet pri jeho uzávierke, ako aj všetky prípadné vedľajšie náklady úveru, ktorými banka zaťaží účet, sú splatné do 14 dní po zaúčtovaní na ťarchu účtu.

Anlaufjahr

nábehový rok

 

anlegen

investovať

 

Anlegerentschädigungseinrichtung

systém odškodnenia investorov

Die Freiwillige Anlegerentschädigungseinrichtung bietet einen in Österreich derzeit einzigartigen Versicherungsschutz für Finanzdienstleister.

Anleger-Vertrauensindex

index dôvery investorov

 

Anlehnung

opora

in Anlehnung an § ... v nadväznosti na § ...

Anleiheemission

emisia obligácií

 

Anleihemarkt

trh s dlhopismi

 

Anleihen-Emittent

emitent dlhopisov

 

anliegend

 priložený, v prílohe

  Auf Grund der anliegenden Volmachtsvorlage in Original wird angezeigt na základe v origináli priloženej plnej moci oznamujeme

anmelden

prihlásiť

- anmelden in ein Zollverfahren navrhnúť do colného režimu- Konkurs anmelden

- anmelden und abmelden zapisovať a odpisovať (dochádzka)

- Die MA melden sich mit der Zeiterfassung an und ab.

Anmelder

deklarant

 

Anmeldevordruck

deklaračný formulár

 

Anmeldung

 colné vyhlásenie

summarische Anmeldung súhrnné colné vyhlásenie

Anmietung

nájom

 

Annahme

prijatie, akceptácia, domnienka

- Annahme an Kindes statt adoptovanie  dieťaťa

- Annahmeder Ware prijatie tovaru

- widerlegbare Annahme vyvrátiteľná domnienka

Annahme

 predpoklad

 

Annahmepreise

výkupné ceny (odpadov, druhotných surovín)

 

Annahmeschreiben

akceptačný list

 

Annahmestelle

zberňa

Lotto- Totto Annahmstelle zberňa Športky a Sazky

Annahmestelle

 zberňa

 Lotto-Totto Annahmstelle zberňa Športky a Sazky

Annäherung

zbližovanie

Annäherung der Rechtsvorschriften aproximácia legislatívy, aproximácia práva

annehmen

akceptovať , schváliť, prijať, osvojiť

- Wechsel annehmen akceptovať zmenku

- einstimmig annehmen jednomyseľne schváliť

- angenommenes Kind osvojené dieťa

Annehmender

osvojiteľ

 

Annerkennungsverfahren

konanie o uznanie nároku

 

anonymisiert

anonymizovaný

anonymisiert Daten anonymizované údaje

anordnen

nariadiť

anordnendes Organ nariaďujúci orgán

Anordnung

nariadenie

- einstweilige Anordnung dočasné opatrenie

- Anordnung eines dinglichen Arrests nariadenie zhabania veci 

Anpassungsbetrag

valorizačné zvýšenie, suma úpravy  (IAS)

 

Anpassungshilfe

vyrovnávací príspevok

Landwirtschaftlichen Arbeitnehmern kann eine Anpassungshilfe gewährt werden.

Anrainer-Parteien

susedia

 

Anrainerstaat

susedný štát

 

Anregung

podnet

 

anrechenbar

započítateľný

 

Anrechnung

započítanie, zápočet

- die Schuld in Anrechnung auf dem Kaufpreis übernehmen prevziať dlh v zápočte na cenu

- Anrechnung im Debet zaúčtovanie na ťarchu účtu

Anreise

príchod

 

Anreiz

motivácia

 

Anreize

 stimuly

 

Anreizsystem

systém zainteresovanosti

Motivations- und Anreizsysteme systémy motivácie a zainteresovanosti 

Anrückzeit

čas do príchodu (napr. požiarnikov)

 

anrufen

zavolať

- das zuständige Gericht anrufen požiadať príslušný súd o rozhodnutie

- angerufenes Gericht požiadaný súd

ansammeln

akumulovať

 

Ansatz

vykázanie

- in Ansatz bringen použiť, uplatniť;  

- höchstens mit einer Hälfte des Betrags in Ansatz bringen  použiť maximálne polovinu sumy;

- außer Ansatz bleiben nezapočítať

erstmaliger Ansatz prvé vykázanie

Ansatzmethode

metóda vykazovania(IAS)

 

Ansatzpunkt

východisko

 

Ansatzverbot

zákaz aktivovania (IAS)

 

Ansässige außerhalb des Euro- Währungsgebiets

nerezident eurozóny

 

Ansässiger

rezident

Ansässige außerhalb des Euro- Währungsgebiets nerezident eurozóny

Ansässigkeitsbestätigung

 potvrdenie o trvalom bydlisku

 

Ansehung

zreteľ

in Ansehung des Betrags s ohľadom na sumu

ansetzen

oceniť, stanoviť,   vykazovať

- mit dem Wert anzusetzen oceniť hodnotou

- angemessene Frist ansetzen stanoviť primeranú lehotu

- ansetzen zu Anschaffungskosten ansetzen vykazovať v obstarávacích nákladoch (IAS)

- ansetzen als Vermögenswert vykázať ako majetok  (IAS)

Anschaffung

nákup

Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Gütern

Anschaffungsdarlehen

zaobstarávací úver účelový

Das persönliche Anschaffungsdarlehen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Auto, neue Möbel oder einen schönen Urlaub zu finanzieren.

Anschaffungskosten

 náklady akvizície, obstarávacie náklady  (IAS)

- fortgeführten Anschaffungskosten odpisové obstarávacie náklady (IAS)

- Anschaffungskosten des Vermögenswertes obstarávacia cena aktíva

Anschaffungsnebenkosten

vedľajšie  náklady obstarávacie (IAS)

 

anschlagen

vyvesiť, pribiť

 

Anschlagslinie

 záplavová čiara, línia rozsahu záplavy

 

anschließen

nadväzovať

 

Anschlusserklärung

vyhlásenie o pripojení

 

Anschrift

nápis,  adresa

- Pflicht zur Anschrift povinnosť vyznačiť ceny

- Anschrift der Preise hat in Franken zu  erfolgen ceny sa vyznačujú vo frankoch

- zustellungsfähige Anschrift adresa pre doručovanie pošty

Ansparen

šetrenie

 

Ansparsumme

ušetrená suma

 

ansprechend

príťažlivý

optisch ansprechend opticky príťažlivý

Ansprechpartner

kontaktná osoba

- kaufmännischer Ansprechpartner kontaktný partner (zástupca) pre veci obchodné

- technischer Ansprechpartner kontaktný partner (zástupca) pre veci technické

Anspruch

nárok

- den Verpflichteten in Anspruch nehmen uplatniť nárok voči povinnej osobe

- darüber hinausgehender Anspruch ďalší nárok

- Anspruch auf Unterlassung nárok požadovať zanechanie konania

- Abwehr jeglicher Ansprüche Dritter zu betreiben odvrátiť nároky tretích osôb

anspruchsberechtigt

oprávnený

Sie sind zu gleichen Teilen anspruchsberechtigt. Sú oprávnení rovným dielom.

Anspruchsberechtigter

oprávnená osoba

 

Anspruchstellung

uplatnenie nároku

 

Anstellungsschreiben

oznámenie o prijatí do zamestnania

 

Anstellungsverhältnis

pracovný pomer, zamestnanecký pomer

Anstellungsverhältnis unbefristetes pracovný pomer na dobu neurčitú

Anstellungsvertrag

pracovná zmluva

Der Anstellungsvertrag wird unbefristet geschlossen. Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

anstreben

usilovať

eine langfristige Zusammenarbeit wird angestrebt máme záujem o dlhodobú spoluprácu

Anstrengung

úsilie

Anstrengungen unternehmen usilovať sa

Ansuchen

žiadosť

Ansuchen auf Gewährung von Förderung žiadosť o poskytnutie podpory

Anteil

akcia, podiel (majetkový)

- eigene Anteile vlastné akcie (IAS)

- wesentliche Anteile podiely s významným vplyvom

- Anteile an verbundene Unternehmen podielové cenné papiere v podnikoch v skupine

- Anteile an verbundenen Unternehmen podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom (súvaha)

Anteile

 akcie

  Ein Unternehmen hat entweder in der Bilanz oder im Anhang die Anzahl der genehmigten Anteile anzugeben.  Účtovná jednotka zverejní buď v súvahe, alebo v poznámkach schválený počet akcií.

Anteile halten

 mať akcie v držbe

 Anteile an dem Unternehmen, die durch das Unternehmen selbst, seine Tochterunternehmen oder assoziierte Unternehmen gehalten werden. Akcie v účtovnej jednotke, ktoré má účtovná jednotka alebo jej dcérske spoločnosti, alebo pridružené podniky v držbe.

anteilmäßig

pomerne

 

Anteilseigner

 majiteľ akcie

 Anteilseigner des Mutterunternehmens – vlastník materskej spoločnosti 

Anteilschein

podielový list

ausschüttender Anteilschein podielový list dividendový

Anteilsinhaber

podielnik

 

Antiquitätenhandel)

 

 

Antragsberatungskommission

návrhová komisia (napr. na zjazde)

 

Antragsformular

formulár žiadosti

 

Antragsgegner

odporca

Die Antragsgegnerin zu 1) trägt die Kosten des gegen sie gerichteten gerichtskostenfreien Verfahrens.  0dporca v prvom rade nesie náklady proti nemu vedeného konania oslobodeného od súdnych nákladov.

Antragsteller

navrhovateľ

 

Antrieb

podnet

aus eigenem Antrieb z vlastného podnetu

Antritt

nástup

Antritt des Arbeitsverhältnisses nástup do zamestnania

Anuitätsdarlehen

 pôžička s anuitnými (pravidelnými) splátkami

 

Anwaltszwang

 povinné zastupovanie právnikom

 

Anwartschaft

čakateľstvo, nárok uplatniteľný v budúcnosti

Anwartschaft ist die rechtlich gesicherte, regelmäßig unentziehbare Aussicht auf ein Recht, dessen Voraussetzungen noch nicht  erfüllt sind.

Anwartschaftsbarwertverfahren

metóda pomeru pôžitkov a rokov služby  (IAS)

 

Anwartschaftsrecht

právo zakladajúce budúci nárok

 

Anwärter

čakateľ

 

Anweisender

prikazujúci , vystavovateľ

Sonderfälle der Anweisung sind Wechsel und Scheck. Hier heißen die Parteien der Anweisung:

Anweisender = Aussteller

 

 

Anweisungsbefugter

osoba s dispozičným oprávnením

 

Anweisungsempfänger

príjemca príkazu

 

Anweisungsempfänger = Begünstigter oder Remittent

 

 

Anwendung

vykonanie, použitie

- für die Anwendung dieser Verordnung pre účely tohoto nariadenia

- Anwendung des Abkommens vykonanie dohody

- entsprechend Anwendung finden platiť obdobne

Anwendungsbereich

oblasť použitia,  oblasť pôsobnosti (nariadenia), oblasť aplikácie  (ISO 9000)

 

Anwerbung

nábor

 

Anwesenheitsliste

dochádzková listina, prezentačná listina

 

Anwohnerschaft

miestni obyvatelia

 

Anzahlungsrechnung

preddavková faktúra

 

Anzahlungsvertrag

zmluva o kúpe na splátky

 

Anzahlungsvertrag

 zmluva o kúpe na splátky?

 

Anzeige

oznámenie, avízo

- Anzeige machen dať správu, oznámiť

- Anzeige beim Gericht oznámenie súdu

Anzeigeerstattung

podanie oznámenia, udanie

 

anzeigen

oznámiť

- schriftlich anzeigen, dass die Voraussetzungen vorliegen písomne oznámiť splnenie podmienok

- vorher anzeigen oznamovať vopred

Anzeigenverfasser

zhotoviteľ oznámenia

 

Anzeigeverfahren

ohlasovacie konanie

 

arbeiterrentenversicherungs­pflichtiger

podliehajúci povinnému robotníckemu dôchodkovému poisteniu

 

Arbeitgeberunternehmen

zamestnávateľská firma

 

Arbeitgebervereinigung

združenie zamestnávateľov

 

Arbeitgeberzuschuss

zamestnávateľský príspevok

 

Arbeitnehmer

zamestnanec

- Arbeitnehmer leistungsgeminderter pracovník so zníženou pracovnou schopnosťou

-  zu- und abwandernder Arbeitnehmer migrujúci pracovník

Arbeitnehmerentsendegesetz

zákon o vyslaní pracovníkov na dočasný výkon práce do zahraničia

 

Arbeitnehmerfürsorge

starostlivosť o pracovníkov

 

Arbeitnehmervergütungen

zamestnanecké  požitky (IAS)

 

Arbeitsantritts

nástup do práce

 

Arbeitsatmosphäre

pracovná atmosféra

 

Arbeitsaufnahme

nástup do zamestnania

 

Arbeitsaufwand

pracovná náročnosť

 

Arbeitsausfall

pracovný výpadok

Arbeitsausfall mit Entgeltausfall pracovný výpadok bez náhrady mzdy

Arbeitsberechtigung

pracovné oprávnenie

Die Arbeitsgenehmigung wird vom zuständigen Arbeitsamt in zwei Varianten erteilt - entweder als Arbeitserlaubnis oder als Arbeitsberechtigung (alte Rechtslage).

Arbeitsbereich

pracovný úsek

 

Arbeitsbericht

pracovný výkaz

 

Arbeitseinteilung

pracovné zaradenie

 

Arbeitsentgelt

odmena za prácu

wegfallendes Arbeitsentgelt

Arbeitsentlohnung

odmena za prácu

kurzfristige Arbeitsentlohnungen krátkodobé  zamestnanecké požitky (IAS)

Arbeitserlaubnis

pracovné povolenie

Den Begriff „Arbeitserlaubnis“ kennt das deutsche Recht seit dem 01.01.2005 nicht mehr.

Arbeitsförderung

podpora zamestnanosti

 

Arbeitsförderungsgesetz

zákon o podpore zamestnanosti

 

Arbeitsfortschritt

postup prác

 

Arbeitsgemeinschaft

pracovné združenie

 

Arbeitsgericht

pracovný súd

 

Arbeitsgerichtsbarkeit

pracovné súdnictvo

 

Arbeitsgesetzbuch

zákonník práce

 

Arbeitsguthaben

pohotové aktíva

Arbeitsguthaben in Fremdwährungen pohotové devízové aktíva

Arbeitshilfe

pracovné pomôcky

 

Arbeitshindernis

prekážka v práci

 

Arbeitsinspektorat

inšpektorát práce

 

arbeitsintensiv

pracovne náročné, náročné na prácu

 

Arbeitskampf

pracovný spor

 

Arbeitskampfmittel

prostriedok pracovného boja

 

Arbeitskraft

pracovná sila

Mobilität der Arbeitskräfte pohyb pracovných síl

Arbeitskraft

 pracovná sila

 Service für Arbeitskräfte služby zamestnanosti

Arbeitskräfteüberlasser

poskytovateľ pracovných síl

 

Arbeitslauf

pracovný proces

 

Arbeitsleben

práca

Gleichberechtigung von Mann und Frau im  Arbeitsleben  rovnoprávnosť mužov a žien v práci

arbeitslos

bezpracný

arbeitsloses Einkommen bezpracný príjem

Arbeitslosenhilfe

pomoc v nezamestnanosti

 

Arbeitslosenhilfebezieher

poberateľ pomoci v nezamestnanosti

 

Arbeitslosenquote

miera nezamestnanosti

 

Arbeitslosenquote

 miera nezamestnanosti

 

Arbeitslosenrate

miera nezamestnanosti

 

Arbeitslosenunterstützung

podpora v nezamestnanosti

 

Arbeitsmarktmaßnahmen

opatrenia na trhu práce

 

Arbeitsmarktservice

verejné služby zamestnanosti

 

Arbeitsmarktservice

 verejné služby zamestnanosti

 

Arbeitsmeeting

pracovná porada

 

Arbeitsnachweis

výkaz pracovný, potvrdenie o vykonaných prácach

 

Arbeitsplatzausschreibung

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

 

Arbeitsrechtsordnung

pracovnoprávny poriadok

 

Arbeitsrichter

sudca pracovného súdu

 

Arbeitssuchender

záujemca o prácu

Ausbildungs- und Arbeitssuchende záujemci o odbornú prípravu a o zamestnanie

Arbeitsunfähigkeitsbescheini­gung

potvrdenie o pracovnej neschopnosti

 

Arbeitsverdienst

zárobok, odmena za prácu

 

Arbeitsvermittlung

sprostredkovanie práce

der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen byť vedený v evidencii sprostredkovateľne práce

Arbeitsverrichtung

výkon práce

 

Arbeitsversäumnis

neprítomnosť v práci, absencia

 

Arbeitswilliger

zamestnanec ochotný pracovať, stávkokaz

 

Arbeitszeit

pracovná doba

- Arbeitszeit im Wechsel práca na smeny

- tägliche dienstplanmäßige Arbeitzeit denná pracovná doba podľa plánu služieb

Arbeitszeitgestaltung

organizácia pracovného času

 

Arbeitszeitregelung

úprava pracovnej doby

 

Arbeitszeugnis

potvrdenie o praxi

 

Arbitragegeschäfte

arbitrážne obchody

Beim Arbitragegeschäft werden zu einem Zeitpunkt an verschiedenen Märkten gegebene Kurs- bzw. Preisunter­schiede derselben Handelsobjekte zur Gewinnerzielung ausgenützt

arglistig

podvodne,

arglistig verschweigen ľstivo zamlčať

Architektenbüro

projektová kancelária

 

Architekturensemble

  architektonický celok

 

Archivwesen

 archívnictvo

 

Armenrecht

právo chudobných zastr.. , príspevok na náklady súdneho konania

Armenrecht, veraltete Bezeichnung für Prozesskostenhilfe

Armutsgefährdungsquote

miera ohrozenia chudobou

 

Armutsquote

miera chudoby

 

Arrest

zhabanie a donucovací výkon práva

Anordnung eines dinglichen Arrests nariadenie zhabania veci

Arrestbefehl

príkaz na zhabanie, zatknutie

 

Arrestgericht

zabavovací súd

Für die Anordnung des Arrestes ist sowohl das Gericht der Hauptsache als das Amtsgericht zuständig, in dessen Be­zirk der mit Arrest zu belegende Gegenstand oder die in ihrer persönlichen Freiheit zu beschränkende Person sich befindet.

Arrestvollziehung

výkon arestu

 

Arrosion

arózia (výmena dlhopisov staršej pôžičky za nové dlhopisy s vyššou úrokovou sadzbou)

 

Art

charakter, typ

- Art der Produkte charakter výrobkov (IAS)

- Art der Risiken charakter rizík  (IAS)

- Arten von Sicherungsgeschäften typy hedgingového vzťahu (IAS)

Art

 druh, povaha, charakter

 die Art der Annahme povaha predpokladu

artfremd

nenáležitý

 

Artikelset

sada výrobkov

 

Arzneibuch

liekopis

 

assoziert

 pridružený

 Anteile an assoziierten Unternehmen podiely v pridružených podnikoch

assoziieren

pridružovať

assoziiertes Unternehmen pridružený  podnik (IAS)

Assoziierung

pridruženie

 

Assoziierungsabkommen

dohoda o pridružení, asociačná dohoda

 

Assoziierungsabmachung

dohoda o pridružení

 

Asylbewerber

žiadateľ o azyl

 

Asylsuchende

žiadateľ o azyl

 

ATA-Übereinkommen

Colný dohovor o ATA karnete na dočasný dovoz tovaru

 

Attest

osvedčenie

ärztliches Attest lekárske osvedčenie

Auditabweichung

nedostatky (nezhody) zistené pri audite

 

Auditbericht

správa o internom audite

 

auditieren

auditovať, kontrolovať

 

Auditing

audit, audítorská činnosť

 

Auditplan

plán auditu

 

auf dem Transportweg

 na ceste

 

Aufbauorganisation

 organizačná štruktúra

 

aufbieten

vynaložiť

sämtliche Kräfte aufbieten vynaložiť všetky sily;

aufbrechen

rozpísať

aufgebrochen auf Einzeltransaktionen und Tag rozpísané na jednotlivé transakcie a deň

Aufbürdung

uloženie

Aufbürdung der Verfahrenskosten uloženie nákladov konania

Aufdruck

potlač

 

Aufenthalt

pobyt

gewöhnlicher Aufenthalt trvalý pobyt

Aufenthaltsberechtigung

povolenie k pobytu

Die Aufenthaltsberechtigung war eine Form der Aufenthaltsgenehmigung, die zwischen 1991 und 2004 nach dem damals geltenden Ausländergesetz erteilt wurde. Sie war zeitlich und räumlich unbeschränkt.

Aufenthaltserlaubnis

povolenie k pobytu

Die Aufenthaltserlaubnis ist grundsätzlich befristet (auf mindestens 6 Monate) und zweckgebunden.

Aufenthaltsort

prechodné bydlisko

 

Auferlegung

uloženie

Auferlegung von Meldepflicht uloženie oznamovacej povinnosti

Aufforderung

výzva

 auf Aufforderung binnen  14 Tagen  na výzvu do 14 dní

Aufforderungswettbewerb

vyzvaná súťaž (architektonická)

 

Auffrischungskurs

opakovací kurz

 

Aufgabe

prenechanie, zrieknutie, podanie

- Aufgabe zu Gunsten der Staatskasse zrieknutie sa v prospech štátu

-  Aufgabe des Zahlungsauftrags podanie platobného príkazu

Aufgabenbereich

kompetencia, pracovná náplň

- Aufgaben- und Verantwortungsbereich pracovná náplň a rozsah zodpovednosti

- im Aufgabenbereich liegen byť v kompetencii

Aufgabenstellung

zadanie, úloha

 

Aufgabenwahrnehmung

vykonávanie úloh

 

aufgegebener Geschäftsbereich

ukončená (obchodná) činnosť

 

aufgelaufen

nahromadený

aufgelaufene Krankenhauskosten suma nákladov na pobyt v nemocnici

aufgeschoben

odložený

aufgeschobener Anspruch odložený nárok

aufheben

vylúčiť

den Wert der Sache aufheben vylúčiť hodnotu veci

Aufhebungsvertrag

dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

 

Aufkäufer

nákupca

 

aufklären

objasňovať

 

Aufklärungspflicht

povinnosť podať vysvetlenie

Aufklärungspflicht des Arztes bei Schönheitsoperation povinnosť lekára pri plastických operáciách informovať pacienta

- Aufklärungspflicht des Finanzdienstleisters  

Aufkommen

zdroj

- Verteilung des Aufkommens rozdeľovanie zdrojov

- Aufkommen an Steuer výnos dane

aufkündigen

zrušiť,  vypovedať

- Gesellschaft aufkündigen

- Während der Mieter in der Regel ohne Angabe eines Grundes aufkündigen kann, bedarf es dazu für den Vermieter eines wichtigen Kündigungsgrundes.

Auflage

vyvesenie

öffentliche Auflage zverejnenie, verejné vyvesenie, vyloženie

Auflagen

podmienky

amtliche Auflagen záväzné podmienky uskutočnenia stavby

Auflassung

prenechanie

Auflassung ist ein Rechtsbegriff und bezeichnet die zum Eigentumswechsel von Flurstücken (§ 873 BGB) notwen­dige Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber. „Auflassung” je právny pojem a označuje dohodu o pre­chode vlastníckeho práva zo scudziteľa na nadobúdateľa.

auflaufen

nabehnúť

aufgelaufene Zahlungsrückstände nabehnuté dlžné platby

auflaufende Kosten

vzniknuté náklady

 

Auflistung

súpis

 

auflösen

rozviazať

das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung auflösen roz­viazať pracovný pomer s okamžitou platnosťou

Auflösung

rozviazanie, zrušenie

- Auflösung des Arbeitsverhältnisses in beiderseitigem Einvernehmen rozviazanie pracovného pomeru dohodou

- Recht zur vorzeitigen Auflösung právo na predčasné zrušenie

- Auflösung von Rückstellungen zrušenie rezerv (IAS)

Auflösungsrecht

právo na odstúpenie (zrušenie zmluvy)

 

Aufmachung

vzhľad

 

Aufmaß

súpis vykonaných stavebných prác, výkaz výmer

Das Aufmaß ist die Ermittlung der durch den Bauunternehmer tatsächlich erbrachten Leistungen durch Feststellung der Mengen (z. B. Verputzarbeiten 10 m²).

Aufnahme

príjem, prijatie

- Aufnahme der Arbeit nástup do zamestnania

-  Aufnahme einer Beschäftigung nástup do zamestnania

- Aufnahme von Bankkrediten prijímanie bankových úverov

- Aufnahme von Geldern príjem peňazí

- Aufnahme von Mitarbeitern prijímanie pracovníkov

Aufnahmebeantworter

telefónny odkazovač

 

Aufnahmestaat

hostiteľský štát

Die zuständige Stelle des Aufnahmestaats kann von dem Dienstleistungserbringer verlangen, daß er seine Eigenschaft als Rechtsanwalt nachweist. Príslušný orgán hostiteľského štátu môže od osoby, ktorá poskytuje služby, požadovať, aby preukázala svoju právnickú kvalifikáciu.

aufnehmen

zaevidovať , prijať, vyhotoviť, spísať

- Bestände aufnehmen zaevidovať zásoby 

- Flüchtlinge aufnehmen prijímať utečencov; Kredit aufnehmen prijať úver

- ein Protokoll aufnehmen  vyhotoviť zápisnicu

- aufgenommen beim Stadtgericht spísaná na mestskom súde

- Beschäftigung aufnehmen  nastúpiť do zamestnania

aufnehmen

 vyhotoviť

  Protokoll aufgenommen in der öffentlichen Sitzung des Landgerichtes zápisnica vyhotovená pri verejnom  zasadaní krajinského súd

aufnehmen

 nadviazať 

 Kontakt aufnehmen

Aufrechnung

započítanie

unter Ausschluss jeder Aufrechnung leisten  uhradiť s vylúčením zápočtu

aufrecht

skutočne

aufrechten Bestand nachweisen preukázať skutočný stav

aufschieben

oddialiť, odročiť, presunúť

aufschiebend bedingt podmienený s odkladným účinkom

aufschlüsseln

zatriediť, klasifikovať

 

Aufschlüsselung

rozpis,  rozčlenenie  (IAS)

 

Aufschrift

nápis

 

Aufsicht

dohľad, dozor

Aufsicht auf zusammengefasster Basis dohľad na konsolidovanom základe

aufsichtsbedürftig

vyžadujúci dozor

 

Aufsichtskatalog

katalóg disciplinárnych opatrení

 

Aufsichtsmaßnahme

disciplinárne opatrenie

 

Aufsichtsperson

osoba poverená vykonávaním dohľadu

 

Aufsichtsstelle

orgán dozoru

 

Aufspaltung

rozčlenenie

Die Wahlmöglichkeit zwischen Aufspaltung oder Abspaltung betrifft den Umfang des übertragenen Vermögens. Bei der Aufspaltung teilt eine Gesellschaft ihr ganzes Vermögen in zwei oder mehrere Teile auf und überträgt diese auf andere Gesellschaften.

aufstellen

vyhotoviť, vypracovať

 

Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen

  Výkaz vykázaných výnosov a nákladov

 

Aufstieg

výstup, postup

Aufstieg beruflicher pracovný postup, kariéra

Aufteilung des Unternehmers

 rozdelenie podniku

 

Aufteilungsschlüssel

 rozdeľovací kľúč

 

Auftrag

poslanie, zadanie, poverenie, objednávka

- über deren Auftrag z ich poverenia;

- in Auftrag geben objednať

Auftrag

 

 

Auftraggeber

objednávateľ, zadávateľ

öffentlicher Auftraggeber obstarávateľ

Auftragnehmer

dodávateľ, zhotoviteľ

 

Auftragsabrechnung

vyúčtovanie zákazky

 

Auftragsannahme

prijatie objednávky

 

Auftragsberatungsstellen

dodávateľsko-odberateľská poradňa

Einrichtungen für den Informationsaustausch zwischen dem Lieferanten und einem öffentlichen Arbeitsplatz

Auftragsbestätigung

konfirmácia

 

Auftragsbestätigung

 potvrdenie objednávky

 Wird unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von 5 Tagen schriftlich widersprochen, so gilt diese als angenommen. Ak nebude naše potvrdenie objednávky do 5 dní písomne odmietnuté, bude sa považovať za akceptované.

Auftragsgrundlagen

zmluvný základ

Auftragsgrundlagen gelten in der angerührten Reihenfolge  zmluvným základom sú v uvedenom poradí

Auftragssumme

cena diela (v zmluve o dielo), cena objednávky

 

Auftragsvergabe

schvaľovanie zmlúv, zadanie objednávok

 

Auftragsverhältnis

dodávateľsko-odberateľský vzťah

 

Auftragsverkehr

doprava na objednávku

 

Auftragsverwaltung

správa zákaziek

 

Auftreten

vystupovanie, prezentácia

einheitliches Auftreten des Unternehmens jednotná prezentácia firmy

Aufwandkonto

nákladový účet

 

aufweisen

vykazovať

 

Aufwendungen

náklady

- sonstige betriebliche Aufwendungen ostatné náklady na hospodársku činnosť

- angefallene Aufwendungen vynaložené náklady  (IAS)

- ungewöhnliche Aufwendungen und Erträge mimoriadne náklady a výnosy (IAS)

- werbeähnliche Aufwendungen výdavky na propagáciu

Augenschein

obhliadka

Beweis durch Augenschein dôkaz vykonaný obhliadkou

Ausarbeitung

vypracovať

in Ausarbeitung sein pripravovaný

Ausbaustrategie

stratégia výstavby

 

ausbedingen

vyhradiť

 Recht ausbedingen vyhradiť právo; 

Ausbeute

vyťaženosť

 

Ausbildung

vzdelávanie

- in Ausbildung befindliches Kind dieťa pripravujúce sa nabudúce  povolanie

- berufliche Erstausbildung základná odborná príprava

Ausbildungsabschnitt

etapa vzdelávania (napr. stredná škola, odborná príprava)

 

Ausbildungsgrad

stupeň vzdelania

 

Ausbildungsstellenmarkt

trh učebných miest

 

Ausbleiben

nedostavenie sa, neprítomnosť

 

ausdrücklich

výslovne

ausdrücklich erwähnen zdôrazniť

Ausfolgung

vydanie (veci)

 

Ausformulierung

sformulovanie

 

Ausfuhr

vývoz

Ausfuhr zur Veredelung vorübergehende pasívny zošľachtovací styk

Ausfuhrabgaben

vývozné poplatky

 

Ausfuhranmeldung

colné vyhlásenie pre vývoz

 

Ausfuhrerstattung

vývozná náhrada

Ausfuhrerstattungen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von Waren ausgeführt werden bestimmt werden vývozné náhrady za určité poľnohospodárske produkty vyvážané vo forme tovaru

Ausfuhrerstattung

 vývozná náhrada

 Ausfuhrerstattungen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von Waren ausgeführt werden bestimmt werden vývozné náhrady za určité poľnohospodárske produkty vyvážané vo forme tovaru

Ausfuhrland

krajina vývozu

 

Ausfuhrüberschuss

prebytok vývozu

 

Ausführungsbestimmungen

vykonávacie predpisy

 

Ausfuhrverfahren

vývozný režim, vývoz

 

Ausfuhrzollschuld

colný dlh pri vývoze

 

Ausfuhrzuschuss

vývozná prirážka

 

Ausgabeaufschlag

vstupný poplatok (podielové fondy), emisná prirážka

- Der Ausgabeaufschlag Ist eine einmalige Gebühr, die beim Erwerb von Fondsanteilen anfällt.

- Ein Agio wird beispielsweise bei der Ausgabe von Wertpapieren verrechnet und dabei üblicherweise als Ausgabeaufschlag bezeichnet.

Ausgabelager

výdajný  sklad

 

Ausgaben

emitované akcie

 

Ausgabensteuer

výdajová daň

 

Ausgabe-NZB

vydávajúca národná centrálna banka

 

Ausgabe-NZB

vydávajúca (emitujúca) národná centrálna banka

Die Ausgabe-NZB überweist der empfangenden NZB den entsprechenden Betrag. Vydávajúca NCB vykoná zodpovedajúcu platbu v prospech prijímajúcej NCB.

Ausgabe-NZB

vydávajúca NCB

 Die Ausgabe-NZB überweist der empfangenden NZB den entsprechenden Betrag. Vydávajúca NCB vykoná zodpovedajúcu platbu v prospech prijímajúcej NCB.

Ausgabepreis

cena predajná (podielového listu), emisná cena

 

Ausgabezuschlag

emisná prirážka (ážio)

 

Ausgang

úbytok

 

Ausgangslage

situácia východisková

 

Ausgangsprüfung

výstupná kontrola

 

Ausgangsrechnung

faktúra odoslaná

 

Ausgangssteuer

daň z pridanej hodnoty na výstupe

 

Ausgangstext

zdrojový text

Ausgangstext ist der Text in der Ausgangssprache, der in die Zielsprache übersetzt werden soll.

Ausgangstext

 Zdrojový text  

 Ausgangstext ist der Text in der Ausgangssprache, der in die Zielsprache übersetzt werden soll.

Ausgangsverfahren

konanie vo veci samej

 

Ausgangsverfahren

 konanie vo veci samej

 

Ausgangszollsatz

základná colná sadzba

 

Ausgangszollstelle

výstupná colnica

 

ausgeben

vydať

Pfandbrief ausgeben vydať záložný list

Ausgedinge

výmenok

 

Ausgedinger

výmenkár

 

Ausgedingslasten

výmenkové bremená (poľn.)

 

Ausgeglichenheit

zladenie, vyrovnanosť

 

ausgereift

vyzretý

planerisch ausgereift projekčne pripravený

ausgeschieden

vylúčený, vyradený

ausgeschiedene Kunden bývalí zákazníci

Ausgesperrter

pracovník postihnutý výlukou

kalt Ausgesperrter pracovník postihnutý druhotnou výlukou

Ausgleich

náhrada

Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung náhrada za prácu v nedeľu a vo sviatok

Ausgleichsforderung

vyrovnávacia   pohľadávka

 

Ausgleichsleistung

odškodnenie

Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung im Linienflugverkehr odškodnenie za nerealizovaný let

Ausgleichsmaßnahme

preklenovacie opatrenie

 

Ausgleichsposten

účet precenenia

Der Nettogewinn wird dem Ausgleichsposten aus Neubewertung gutgeschrieben. Čistý zisk sa zaúčtuje v prospech účtu precenenia.

Ausgleichsposten

 účet precenenia

 Der Nettogewinn wird dem Ausgleichsposten aus Neubewertung gutgeschrieben. Čistý zisk sa zaúčtuje v prospech účtu precenenia.

Ausgleichssteuer

 vyrovnaná daň

 Ausgleichsteuer (früher Quellensteuer)

Ausgleichszahlung

 kompenzačná platba

 

Ausgleichszahlung